1

Тема: Друковані видання

Друковані видання

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

2 ( 20-09-2014 14:44:48 змінене DVK_Dmitriy )

Re: Друковані видання

Церковні школи в Україні (кінець XVIII – XX ст.): забутий світ. Т. I. Загальна частина. 


Перерва В.С.

— Біла Церква, 2014. — 572 с.

В монографії на основі кількох тисяч документальних актів з архівосховищ Києва, Санкт-Петербурга та інших міст розглянуто історичний шлях церковнопарафіяльної шкільної справи на території дев’яти губерній під російської України.

Дослідження адресоване педагогам, історикам-науковцям, краєзнавцям, студентам, музейним працівникам і всім, кому небайдужа історія Церкви, освіти та культури.

janina-book.com/index.html

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

3

Re: Друковані видання

Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства
першої половини XVIII століття.
Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego
z pierwszej połowy XVIII wieku.

Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького, Пшемислава Юзьвікевича і Віолети Шимчик.
Оpracował Konrad Rzemieniecki przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk.

Ця книга є першою публікацією серії “Джерела до історії Правобережної України” та містить тексти тарифів подимного податку, сеймикових лаудів і люстрацій як цілого Київського воєводства, так і окремих його повітів першої половини XVIII століття. Вміщені тут джерела супроводжуються коментарями, а також проаналізовані у вступній статті, що представлена українською і польською мовами.
Публікація адресована широкому колу істориків і краєзнавців, особливо ж демографам, а також генеалогам і дослідникам регіональних еліт.

Ta książka jest pierwszą publikacją serii „Źródła do historii Prawobrzeżnej Ukrainy” i zawiera teksty taryf podatku podymnego, laud sejmikowych i lustracji zarówno całego województwa kijowskiego, jak i jego poszczególnych powiatów z pierwszej połowy XVIII wieku. Zamieszczone tu źródła zostały zaopatrzone przypisami i indeksami, a także poddane wstępnej analizie. Wstęp i przypisy zostały napisane w języku polskim i ukraińskim.
Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu historyków, krajoznawców, demografów, a także genealogom i badaczom regionalnych elit.

Зміст

+ Читати більше

Список скорочень, застосованих у примітках
Wykaz skrótów zastosowanych w przypisach

Вступ
Wstęp

Словник слів латинських та латинського походження
Słownik słów łacińskich i pochodzenia łacińskiego

1. Тариф подимного податку Овруцького повіту 1707 р.
Taryfa podatku podymnego powiatu owruckiego 1707 r.

2. Тариф подимного податку Київського воєводствa 1711 p.
Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1711 r.

3. Тариф подимного податку Київського воєводствa 1714 p.
Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1714 roku

4. Тариф подимного податку Київського та Жито¬мир¬сько¬го повітів 1715 p.
Taryfa podatku podymnego powiatów kijowskiego i żytomierskiego 1715 r.

5 Лаудум господарського сеймику Київського воє¬водствa з 14 IX 1723 р.
Laudum sejmiku gospodarskiego województwa kijowskiego z 14 IX 1723 r.

6. Тариф подимного податку Київського повіту 1724 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu kijowskiego 1724 r.

7. Тариф подимного податку Житомирського повіту 1724 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu żytomierskiego 1724 r.

8. Люстрація Житомирського повіту 1731 р.
Lustracja powiatu żytomierskiego 1731 r.

9. Лаудум сеймику Київського воєводствa з 16 I 1734 р.
Laudum sejmiku województwa kijowskiego z 16 I 1734 r.

10. Тариф подимного податку Київського повіту 1734 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu kijowskiego 1734 r.

11. Тариф подимного податку Житомирського повіту 1734 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu żytomierskiego 1734 r.

12. Тариф подимного податку Овруцького повіту 1734 р.
Taryfa podatku podymnego powiatu owruckiego 1734 r.

13. Люстрація Житомирського повіту 1748 р.
Lustracja powiatu żytomierskiego 1748 r.

14. Перцептар люстрації Житомирського повіту 1748 p.:
фрагмент 1.
Perceptarz lustracji powiatu żytomierskiego 1748 r. fragment 1.

15. Перцептар люстрації Житомирського повіту 1748 p.: фра-гмент 2.
Perceptarz lustracji powiatu żytomierskiego 1748 r. fragment 2.

janina-book.com/laudy-i-taryfy.html


Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Thanks: alexkr81

Share

4 ( 30-09-2014 20:26:47 змінене BlackDolphin )

Re: Друковані видання

Бантышъ-Каменскій Д.Н. Исторiя Малой Россiи (1830) / Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России (в 3-х частях) - 1830

Автор: Бантышъ-Каменскій Д.Н. / Бантыш-Каменский Д.Н.
Жанр: История
Издательство: Москва, типографія Семена Селивановскаго
Язык: Русский (дореформенный)
Формат: PDF 
Количество страниц: 470+296+375
Размер: 36 MB

Описание: Д.Н. Бантыш-Каменский проводил исторические изыскания, находясь на должности правителя канцелярии при князе Н. Г. Репнине — военном губернаторе Малороссии (Украины - Руси). Он описал многие местности, примечательные совершившимися в них событиями, побывал в Чигирине, в Субботове, посетил развалины дома Хмельницкого, изучил местные архивы в Полтаве и Чернигове, получил немало любопытных летописей и грамот от местных помещиков: Алексеева, Чепы, Шафонского, Ригельмана и Ставицкого. Кроме того, он воспользовался трудом своего отца Н. Н. Бантыш-Каменского по истории Малороссии (Украины - Руси), документами московского архива, портфелями Миллера, архивами малороссийской коллегии и князя Н. Г. Репнина.


www.ex.ua/81169552?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

5

Re: Друковані видання

И.Улуханов. Разговорная речь Древней Руси.

www.ex.ua/80174790?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

6

Re: Друковані видання

Заселение Новороссии в XVIII - первой половине XIX века (1719 - 1858 гг.)
Год: 1976
Автор: Кабузан В.М.
Жанр: монография
Издательство: Наука
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 306 с.

Описание:
В книге советского учёного Кабузана В.М. прослежен на большом фактическом материале (в основном архивном) процесс заселения и хозяйственного освоения Новороссии выходцами из Левобережной Украины. Выявленные автором материалы показывают, что в Новороссии быстрее, чем в других районах страны, развивались буржуазные отношения, а удельный вес крестьянского крепостного населения был значительно ниже, так как заселение производилось, в основном, свободными людьми

В частности, автор, со ссылками на архивы, демонстрирует, что население Новороссии состояло преимущественно из этнических украинцев.
Так, на странице 66 приводятся данные, что украинцы в 1858 году составляли более половины населения Новороссии.
Тогда как русские в 1857 году составляли лишь 7,63 % населения Новороссии

точная цитата со страницы 66:
"... в 1858 г. во всех уездах Новороссии украинцы состав-
ляли более половины всего населения.
Удельный вес русского населения с 1779 по 1857 г. сократился на 2,22% (с 9,58 до 7,63)."www.ex.ua/80826705?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

7 ( 30-09-2014 20:29:43 змінене BlackDolphin )

Re: Друковані видання

Малороссійское вліяніе на великорусскую церковную жизнь / Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь
Год: 1914
Автор: Харламповичъ К.В. / Харлампович К.В.
Жанр: История России, история Украины, история Церкви
Издательство: Изданіе Книжнаго магазина М.А. Голубева, г. Казань
Язык: Русский (дореформенный)
Формат: PDF, DOC, DJVU
Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста
Количество страниц: 986 с.

Описание:
В книге повествуется о том огромном влиянии, которое оказали украинцы ("малороссы", как их называли в Российской империи) на церковную жизнь России, а следовательно, и на культуру, науку и другие сферы общественной жизни, ведь в Средние века (и даже позднее) Церковь была очагом культуры.
Восприняв труды украинских просветителей, Московское государство (Россия), к сожалению, почти не восприняло культуру свободной дискуссии - дух свободы, который всегда бытовал на Украине.
Запрет патриаршества Петром 1, подчинение Церкви светскому чиновнику (обер-прокурору Синода), давление лютеранских взглядов Петра 1 и его преемников, латинизация Российской Церкви при отсутствии свободы дискуссий, закрытие Духовной академии в Киеве, отмена выборности священников (так было на Украине в средние века), запрет и цензурирование литературы, унификация и другие притеснения христиан государством в России - в совокупности привело к закостенению мысли и власти в РПЦ в 18-19 веках, а в результате - потеря интереса к религии в широких слоях общества, нигилизм (отрицание смысла существования), атеизм, и, как следствие - колоссальный Крах ("Русская революция" 1917).

"Русь ["ісконная", "православная" и т.п.] - слиняла в одно мгновение" - писал В.В. Розанов об этом Крахе российской цивилизации в книге "Апокалипсис нашего времени".
Также см. замечательную книгу: епископ Иларион (Алфеев) "Православное богословие на рубеже столетий", глава: "Проблемы духовной школы на рубеже XIX и XX веков: свидетельства очевидцев"
Константин Васильевич Харлампович (1870-1932) родился 18 июля 1870 г. в с. Рогачей Брестского уезда Гродненской губернии в семье священника. Окончил Виленское духовное училище (1879-1884), Литовскую духовную семинарию (1884-1890) и Петербургскую духовную академию (1890-1894). С февраля 1895 г. преподаватель латинского языка в Казанской духовной семинарии. 20 марта 1899 г. получил степень магистра. С 14 мая 1900 г. приват-доцент, а с 1909 - профессор Казанского университета по кафедре истории русской церкви. В 1919 году стал академиком Украинской Академии наук. В 1925 г. репрессирован и сослан в Сибирь. Реабилитирован в 2003 г.
"Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь" - докторская диссертация К.В.Харлампович, представляющая собой незаконченное фундаментальное исследование влияния малороссов на церковную жизнь России, её культуру, науку и другие сферы общественной жизни. К.В.Харлампович успел написать только первый том из намечавшихся трёх.


www.ex.ua/79785808?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Thanks: SVKM de L1

8

Re: Друковані видання

Архив Юго-Западной России (Украины) (тома 1-34)

Год: 1859 -1914
Автор: Комиссия для разбора древних актов
Жанр: Сборник документов
Издательство: разные типографии
Язык: Русский (дореформенный)
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 29392

Описание:
В серии «Архив Юго-Западной России» были напечатаны документы Киевского архива. Издание было предпринято Киевской археографической комиссией с 1859 по 1914 год. Всего вышло 34 тома.

Киевский архив был учрежден по высочайшему повелению в 1852 г., при университете св. Владимира, для хранения древних актовых книг губерний Киевской, Подольской и Волынской. Учреждение его состоялось по инициативе главного деятеля временной комиссии, открытой в 1843 для разбора древних актов при киевском военном, подольском и волынском генерал-губернаторе, — профессора Н. Д. Иванишева. Описание этого архива пошло успешно под руководством г. Царевского (с 1866): четыре описи актовых книг напечатаны в 1869. Всего книг в архиве 5883, ежегодно описывалось до 5 книг. Издание исторических материалов этого архива предприняла Киевская археографическая комиссия, издававшая с 1859 по 1914 года «Архив Юго-Западной России».
Список книг:
Часть 1. Том I. — Акты, относящиеся к истории православной церкви Юго-Западной России (1481 — 1596 гг.). Под ред. Н. Д. Иванишева.
Часть 1. Том II. — Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. Под ред. Ф. Г. Лебединцева.
Часть 1. Том III. — Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. (продолжение). Под ред. Ф. Г. Лебединцева.
Часть 1. Том IV. — Акты об унии и состоянии православной церкви в Юго-Западной России во 2-й половине XVII и в XVIII ст. (1648 — 1798 гг.). Под ред. В. Б. Антоновича.
Часть 1. Том V. — Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату (1620 — 1694 гг.). Под ред. С. А. Терновского.
Часть 1. Том VI. — Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1372 — 1648 гг.). Под ред. О. И. Левицкого
Часть 1. Том VII. — Памятники литературной полемики православных южнорусов с латино-униатами (XVI — XVII ст.). Под ред. С. Т. Голубева.
Часть 1. Том VIII. — Памятники литературной полемики православных южнорусов с протестантами и латиноуниатами в Юго-Западной Руси за XVI и XVII ст. Под ред. С. Т. Голубева.
Часть 1. Том IX. — Лифос, полемическое сочинение, вышедшее из Киевопечерской типографии в 1844 году с возражениями и замечаниями Кассиана Саковича. Под ред. С. Т. Голубева.
Часть 1. Том X. — Акты, относящиеся к истории православной церкви в Галиции (1423 — 1714 гг.) и извлеченные из львовских архивов. Под ред. А. С. Крыловского
Часть 1. Том XI. — Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1599 — 1702 гг.). Под ред. А. С. Крыловского
Часть 1. Том XII. — Акты, относящиеся к истории Львовского ставропигиального братства (1586 — 1881 гг.). Под ред. А. С. Крыловского
Часть 2. Том I. — Постановления дворянских провинциальных сеймиков в Юго-Западной России (1569 — 1654 гг.). Под ред. М. Д. Иванишева
Часть 2. Том II. — Акты для истории провинциальных сеймиков Юго-Западного края во второй половине XVII в. (1654 — 1697 гг.). Под ред. Н. В. Стороженко
Часть 2. Том III. — Постановления провинциальных сеймиков Юго-Западной Руси в 1698 — 1726 гг. Под ред. И. М. Каманина
Часть 3. Том I. — Акты о казаках (1500 — 1648 гг.). Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 3. Том II. — Акты о казаках на правой стороне Днепра, 1679–1716 гг. Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 3. Том III. — Акты о гайдамаках (1700–1768 гг.). Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 3. Том IV. — Участие южнорусского населения в восстании Б. Хмельницкого. Под ред. И. М. Каманина
Часть 3. Том V. — Акты о мнимом крестьянском восстании в Юго-Западном крае в 1789 г. Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 4. Том I. — Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России (1442 — 1760 гг.). Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 5. Том I. — Акты, относящиеся к истории городов и местечек в Юго-Западной России (1432 — 1798 гг). Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 5. Том II. — Переписи еврейского населения в Юго-Западном крае в 1765 — 1791 гг. (оба выпуска 624 + 667 стр., указатель имен на стр. 974). Под ред. И. М. Каманина
Часть 6. Том I. — Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в Юго-Западной России в XVI — XVIII ст. (1498 — 1795 гг.). Под ред. К. Е. Козловского
Часть 6. Том II. — Акты о крестьянах в XVIII ст. (1700 — 1799 гг.). Под ред. В. Б. Антоновича
Часть 7. Том I. — Акты о заселений Юго-Западной России (1386 — 1700 гг.). Под ред. В. Б. Антоновича; Введение М. Ф. Владимирского-Буданова
Часть 7. Том II. — Акты о заселений Юго-Западной России (1471 — 1668 гг.). Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова
Часть 7. Том III. (в раздаче только предисловие М.Ф.Владимирского-Буданова) — Акты о заселений Южной России XVI — XVII вв.; Люстрации украинских староств XVIII ст. Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова
Часть 8. Том I. — Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV — XVIII ст. Под ред. М. С. Грушевского
Часть 8. Том II. — Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XVII — XVIII ст. (продолжение) Под ред. М. С. Грушевского
Часть 8. Том III. — Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI — XVII вв. Под ред. О. И. Левицкого
Часть 8. Том IV. — Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV — XVIII вв. Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова
Часть 8. Том V. — Акты об украинской администрации XVI — XVII вв. Под ред. М. В. Довнар-Запольского
Часть 8. Том VI. — Акты о землевладении в Юго-Западной России в XV — XVIII вв. Под ред. М. Ф. Владимирского-Будановаwww.ex.ua/79196405?r=28731,23778


BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Thanks: olyvd, SVKM de L, nfs793

9

Re: Друковані видання

Архив Юго-Западной России. - Часть 3. - Том 1. - 1863. Акты о козаках (1500-1648) PDF
Назва: Архив Юго-Западной России. - Часть 3. - Том 1. - 1863. Акты о козаках (1500-1648)
Рік видання: 1863


www.ex.ua/79195794?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

10

Re: Друковані видання

РОДОСЛОВНАЯ "ЕРМОЛЕНКО" В ЧЕРКАССАХ

Наталия ГРИГОРУК (ЕРМОЛЕНКО)
РОДОСЛОВНАЯ "ЕРМОЛЕНКО" В ЧЕРКАССАХ
Киев
ИПК "Експрес-Поліграф"
2014www.ex.ua/79048157?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

11

Re: Друковані видання

История Запорожских казаков Д.И.Яворницкого

История запорожских казаков. Т. 1 
Название: История запорожских казаков. т.1, т.2, т.3
Автор: Эварницкий Д.И.
Издательство: СПб: Типография И.Н. Скороходова
Год: 1892

Качество: хорошее
Язык: русский

Трехтомная "История запорожских козаков" выдающегося украинского историка, этнографа, фольклориста, археолога, писателя, лексикографа, академика Д.И. Яворницкого (1855-1940), опубликованная в 1892-1897 гг.,- ценнейший памятник отечественной дореволюционной историографии, важный источник по изучению истории украинского казачества. Книга является наиболее полным историческим исследованием, охватывающим период 1471-1734 гг.
На богатом документальном материале в популярной форме всесторонне освещается жизнь запорожского казачества.www.ex.ua/1550598?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Thanks: Алена1

12

Re: Друковані видання

Меряне и их быт по курганным раскопкам". Москва, 1872 р.


  • Дослідницька робота, О. С. Уарова - російського археолога, який спростовує слов`янське походження російського народу.

Формат: Pdf.
"Меряне и их быт по курганным раскопкам". Исследование А.С. Уварова. 
Москва, 1872. 
Оглавление. 
I. Отличительные признаки мерянских могил. Первые жилища и первые поселения. Вторые поселения. 
II. Погребальные обряды. Сожжение. Погребение. Форма и внешнее устройство курганных насыпей. Религиозные верования. 
III. Торговые отношения. С Востоком, Западом, Византией, соседними народами. 
IV. Внутренний быт 
Жилища. Предметы религиозного верования. Одежда. Домашняя утварь. Хозяйство и ремесла. Торговые принадлежности. Вооружение. 
Измерения мерянских черепов. 
V. Опись мерянских древностей, находящихся в Румянцевском музее в Москве. 
VI. Выписки из дневников 1851 – 1854 гг.www.ex.ua/77302011?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

13

Re: Друковані видання

Д. И. Эварницкий. Вольности Запорожских козаков / Вольности Запорожскихъ козаковъ

Год выпуска: 1898
Автор: Д.И.Эварницкий
Жанр: описание
Издательство: СПб типолитография и фото П.И.Бабкина
Серия: 2-е издание
Формат: PDF / doc
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 426
Язык: Русский дореформенный (с дореволюционной орфографией)
Описание: "Вольности Запорожских козаков", автор Д.И.Эварницкий, СПб типолитография и фото П.И.Бабкина. 2-е издание. Автор настоящего труда имел целью описать земли запорожских козаков, обыкновенно называемые вольностями низового товарищества ...
Доп. информация: Копия с проекта Googlewww.ex.ua/76982830?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Thanks: SVKM de L1

14

Re: Друковані видання

М. С. Богуславский, Д. С. Марголин. Спутник по г. Киеву. Иллюстрированный путеводитель по Киеву и его окрестностям. 1912. PDF


Авторы: М. С. Богуславский, Д. С. Марголин
Название: Спутник по г. Киеву. Иллюстрированный путеводитель по Киеву и его окрестностям
Год издания: 1912
Издательство: издание М.С. Богуславского, типография газеты "Последние новости", Киев
Формат: pdf
Страниц: 136
Язык: русский

Иллюстрированный путеводитель по Киеву и его окрестностям:
1. Киев и его достопримечательности.
2. Справочный указатель и адресный отдел.
3. План г. Киева с его предместьями.www.ex.ua/75818080?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

15

Re: Друковані видання

Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки

Год выпуска: 2002
Автор: Куромія Гіроакі / Куромия Гироаки
Жанр: История
Издательство: Основи / Основы
ISBN: 966-500-232-5
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 512
Язык: Украинский
Описание:
Книга известного японского исследователя посвящена бурной истории Донбасса, казацкого края, где веками гулял дух воли, где степь давала пристанище тем, кто искал лучшей жизни или убегал от чужого произвола. И это стремление свободы, близкое и понятное всем нациям и народам, не смогли уничтожить ни самодержавная Российская империя, ни сталинский Советский Союз. Гироаки Куромия утверждает: на протяжении всей своей истории Донбасс был воплощением свободы, и именно эта свобода, непреодолимая и вечная, определила крайне резкую и жесткую политическую историю Донбасса.www.ex.ua/75345645?r=28731,23778

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name
Thanks: SVKM de L1

16

Re: Друковані видання

Книги о Приднепровсокй ЖД:
Швайко Ю. Железная дорога приднепровья. т.1 Командармы стальной магистрали т. 2 Патриоты стальной колеи (2015?)

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

17

Re: Друковані видання

Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка  подарували мистецьке видання: Наполеон Орда і Україна : альбом. – Київ : Оранта Арт Бук ; Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2014. – 204 с.

Наполеoн Матеуш Тадеуш Орда (1807–1883)  –  художник, літератор, композитор, музикант, творчість якого тісно пов’язана з Білоруссю, Польщею, Україною, Литвою. Подорожуючи у другій половині ХІХ ст. землями Російської та Австро-Угорської  імперій, художник створив серію малюнків з видами архітектурних пам’яток. Упродовж багатьох років він збирав матеріали, сумлінно фіксував олівцем усе, що могло стати гідним уваги нащадків. Цінність цих малюнків особливо відчувається сьогодні, коли більшість задокументованих пам’яток були змінені, перебудовані або взагалі знищені.
Творча спадщина Н. Орди – понад 1500 малюнків, більшість з яких (971 аркуш) зберігаються в Національному музеї у Кракові, 30 акварелей – у Національному музеї у Варшаві, і ще 30 авторських оригіналів – у збірках Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім.В.Стефаника, решта – розпорошена по приватних збірках і колекціях.

www.library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=890:albom-napoleon-orda-i-ukrajina&catid=1:latest-news&Itemid=1

Херсон губ Сердюк Задорожний Москалець С(Ш)ушко Білий; Піщане Переяслав полк Шарата Чмир Прилипко; Галичина Ільків Ilkow Рабик Гавриляк Келлер Keller Боднар Кохан Щавинський Червинський Чайкі[о]вський Папп; Могильов губ Тве[a]рдовский Немиленцев Шпаков; Моринці Артеменко Філіпович А(Га)ркуша; Новосілки Київ пов Кучер Ігнат'єв Кошевий Михайлов Малишенко Федоров; Київ Коноваленко R1A1A/T2B5
Thanks: Алена1

Share

18

Re: Друковані видання

Скифы: Исчезнувшие владыки степей
Алексеев С. В., Инков А. А.

Скифия — страна, простиравшаяся через всю Восточную Европу вплоть до дальних земель античной Ойкумены. Скифы принадлежали к племенам североиранской языковой группы индоевропейской семьи. Они были родственны сарматам, массагетам и сакам. Одни исследователи считают их потомками носителей срубной культуры эпохи бронзы, продвигавшихся начиная с XIV века до нашей эры с территории Поволжья на запад. Другие полагают, что основное ядро скифов вышло из Средней Азии или Сибири и смешалось с населением Северного Причерноморья.

М.: Вече, 2015

premiaprosvetitel.ru/booksauthors/view/?122

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

19

Re: Друковані видання

Компания Днепровского залива, или "Блуждающие сюжеты" истории Руси
Яков Гордиенко 14 августа

+ Читати більше

До чего же заватывающа и поучительна была наша история! Шли по царьградскому побережью парусники на колесах, несли погибель Искоростеню голуби и воробьи с пылающим трутом, пробирался сквозь печенежский лагерь отважный мальчик с уздечкой… Могущественные киевские князья присоединяли окрестные земли, выстраивая государство, становившееся достойным противником хазар и византийцев… "Приходите княжить и владеть нами!", "Се буде мати градам руським!", "Мертвые сраму не имут!" – эти и другие лапидарные фразы из летописи запоминались навсегда, как своеобразный дайджест первых ста лет существования Руси.

В том, что начальная история Руси была именно такой, как ее описывает летопись, не сомневается почти никто. Никто не задумывается над правдоподобием летописных рассказов, никто не замечает (ибо не специалист) их сходства с "блуждающими сюжетами" других европейских хроник. Именно летопись – многочисленные списки "Повести временных лет" – положена в основу общепринятых представлений о Руси IX и X веков.

До недавнего времени эти представления разделяла и "официальная" историческая наука. Считалось, что летопись вполне адекватно воспроизводит ход событий, а вставные легендарные сюжеты либо использованы летописцем "для красоты" и не противоречат общему течению истории, либо являются художественным отражением каких-то реальных эпизодов. И только в середине 1990-х годов в Украине появились ученые новой формации, отстаивавшие более свойственные современной науке взгляды на прошлое.

Эти современные взгляды, в отличие от разнообразных "революционных" псевдонаучных теорий (вроде фоменковской "новой хронологии"), опираются на чисто научный подход, предполагающий, прежде всего, объективный и всесторонний анализ всех известных источников информации. С этой точки зрения начальная часть "Повести временных лет" вообще не может рассматриваться как историческое свидетельство, поскольку большинство изложенных в ней "фактов" не находит подтверждения "извне". Например, плодом воображения летописца следует считать впечатляющую историю осады Царьграда Вещим Олегом в 907 году – ведь событие такого масштаба должно было найти отражение во всех тогдашних хрониках, но вспоминает о нем лишь киевская летопись, да еще и двести лет спустя...

Дальнейшие шаги в этом направлении приводят к новым сомнениям. Скажем, продолжительность промежутков между самыми значительными событиями начальной руськой истории удивительно симметрична: 27 лет от начала хронологии до начала княжения Олега, 33 года до его смерти, снова 33 года до смерти Игоря и снова 27 лет до смерти Святослава. Оба числа – как 27 ("тридевять"), так и 33 ("тридцать лет и три года") – носили магический характер, и дошли даже до нашего времени в качестве известных сказочных мемов. Это опять-таки вызывает сомнения в реальности летописной хронологии. Не менее странным выглядит и то, что каждый из трех упомянутых князей умирает, согласно летописи, ровно на следующий год после заключения важного договора с греками. И таких примеров игры с датами в начальной хронологии немало.

Современная наука, не признающая случайных совпадений, имеет для этого единственное объяснение – летописец, составлявший "Повесть ...", вообще очень мало знал о деятельности первых князей. Популярная некогда идея о том, что "Повесть ..." основывалась на каких-то более ранних летописных текстах, не нашла конструктивных подтверждений и сейчас практически отвергнута. Конечно, какие-то краткие исторические записи при киевском княжеском дворе велись, но главным образом вдохновляли летописца греческие источники, в первую очередь – те самые договоры русов с Византией, тексты которых целиком вставлены в летопись. О сроках правления князей из этих источников узнать было невозможно, поэтому летописец определил их самостоятельно, использовав весьма популярную в те времена "магию чисел".

Кстати, вы заметили, что летописец еще ни разу не назван по имени? Да, это тоже не случайно – дело в том, что знаменитый киево-печерский агиограф Нестор, скорее всего, летописанием вообще не занимался, и это тоже доказано современной наукой, хотя даже она сей факт еще не "переварила". Впрочем, большого значения имя хрониста не имеет. Летописец, как бы его ни звали, должен был выполнить особое "сверхзадание" – закрепить в веках историю становления Руси, не имея об этом периоде ни малейшего представления. А поскольку сам он жил во времена развитого государства, то не мог и представить себе никакого другого устройства окружающего бытия. Поэтому и заставил первых князей заниматься созданием государства – покорением соседей и собиранием земель. Недостаток реальных свидетельств он компенсировал собственной фантазией на основе блуждающих сюжетов.

А тем временем другой важный источник – трактат "Об управлении империей" византийского императора X века Константина Багрянородного – достаточно подробно рассказывает об обычаях русов, но ни словом не упоминает ни об их государственных успехах и завоеваниях, ни о структуре их государства. Согласно трактату, зимой русы собирают дань с подконтрольных им славянских племен, а летом привозят эту дань в Константинополь для обмена. И это все! Для императора Константина русы – не опасные соседи империи, а лишь малочисленный народ, отделенный от греческих владений печенегами, с которыми, кстати, не всегда мог справиться.

Итак, позднейший летописный рассказ о государствообразующих достижениях русов выглядит скорее вымыслом, а предполагаемый современник этих достижений вообще ничего о них не пишет. Беспристрастный анализ этих и других данных приводит к необычному выводу: в X веке государства как такового у русов не было. А что же было? Была военно-торговая организация наподобие колониальных компаний нового времени, таких как британские (Гудзонова залива или Ост-Индская) или же голландские (Ост-Индская и Вест-Индская) компании. Так же, как эти компании, предприятие русов существовало за счет эксплуатации окрестных территорий, формально не владея ими и не имея собственно государственных институтов. Пришли вооруженные "лица скандинавского происхождения", засели в контролирующем пункте на Днепре и начали собирать ресурсы на продажу или обмен, грабя местных жителей. Такой образ жизни вполне устраивал захватчиков, экономически оправдывая себя более ста лет.

Что собой представляли эти ресурсы, можно утверждать вполне однозначно: не только меха, мед и воск (хотя и они тоже), а главным образом и в первую очередь – рабы, которых обменивали в Константинополе на шелк. При этом не всегда сами русы совершали набеги на мирных землепашцев, захватывая их в плен – в основном это местные племенные вожди поставляли работорговцам собственных подданных на взаимовыгодных условиях. Поездка руського князя за ресурсами так и называлась – "полюдье", что (согласно одной из гипотез) как раз и означало поход "по люди", то есть за "живым товаром".

Интересно, что подобная организация русов действовала не только на Среднем Днепре, но и на Верхней Волге. Возникла она раньше днепровской и занималась торговлей с мусульманским Востоком. Именно через волжских русов поступало в Восточную Европу главное платежное средство – арабские дирхемы (их обменивали на товар не по счету, как монеты, а на вес – как серебро высокой пробы). Еще интереснее, что арабский путешественник и писатель Ибн-Фадлан, видевший и описавший волжских русов, ничего не знал об их днепровских "коллегах". И наоборот – византийцы, которых беспокоили русы-днепряне, не имели никаких сведений о русах-волжанах. Поэтому весьма вероятно предположение, что славный кавказский поход (который некоторые историки прежде считали заслугой князя Игоря) и не менее славный разгром Хазарского каганата (приписанный летописцем Святославу) на самом деле были успехами именно волжских русов, которых греческие хронисты не отличали от днепровских.

В середине X века из-за истощения рудников на Востоке начался "серебряный голод", торговля на волжском "пути из варяг в персы" пришла в упадок, и, в конце концов, русы с Волги ушли. А вот на Днепре, благодаря специфике товарообмена, удержались. Хотя для этого им все же пришлось покончить с устоявшимися традициями и перестроить свое квазигосударственное образование в полноценное государство.

Разумеется, вышеприведенные соображения – далеко не все аргументы ученых. Всех, кто интересуется подробностями, отсылаем к книге Алексея Толочко "Очерки начальной Руси".

gazeta.zn.ua/history/kompaniya-d … usi-_.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

20

Re: Друковані видання

http://savchook.com/books/sctcherbakivski-ukrainske-mystectvo/obkladynka.jpg


Щербаківські Вадим і Данило

Українське мистецтво: в двох томах з додатками

/ Вадим і Данило Щербаківські ; передм. І. О. Ходак ; предм.-геогр. покажч. В. М. Слободяна ; упорядн. О. О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. — 472 с. : [412 іл.]

Перевидання фундаментального двотомовика Вадима (1876–1957) і Данила (1877– 1927) Щербаківських «Українське мистецтво» (1913, 1926 рр.) здійснюється з усуненням неточностей першоджерел. Для значної частини світлин другого тому віднайдено оригінали, що зберігаються у фонді Д. М. Щербаківського в Науковому архіві Інституту археології НАН України. Задля більш повного уявлення про доробок у царині історії української архітектури Вадима і Данила Щербаківських до двотомовика додано їхні основні праці із зазначеної тематики, а також рецензії на двотомовик сучасників Щербаківських.
Книгу відкриває передмова кандидата історичних наук п. Ірини Ходак. Видання налічує більше 400 унікальних світлин, які ілюструють понад 100 пам’яток української дерев’яної архітектури (церкви, каплиці, дзвіниці), різьблення, церковних та надгробних хрестів Галичини, Буковини, Бессарабії, Полтавщини), більшість з яких уже не існує.
Текст у двотомнику подано українською та французькою мовами. До всього видання розроблено довідковий апарат: бібліографію, іменний та предметно-географічний покажчики (укладений п. Василем Слободяном).

Титульна сторінка та зміст

savchook.com/books/sctcherbakivs … /zmist.pdf

Сторінки вибірково

savchook.com/books/sctcherbakivs … ybrane.pdf

Зміст

+ Читати більше

Ірина Ходак. БРАТИ ЩЕРБАКІВСЬКІ: НА ШЛЯХУ ОСЯГНЕННЯ ФЕНОМЕНУ УКРАЇНСЬКОЇ ХРАМОВОЇ АРХІТЕКТУРИ
Вадим Щербаківський. УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО. Т. І. ДЕРЕВ’ЯНЕ БУДІВНИЦТВО І РІЗЬБА НА ДЕРЕВІ
До шановних читачів
[Перелік ілюстрацій]
Іллюстрації однотонові
Іллюстрації кольорові
[Вступна стаття]
[Ілюстративна частина]
Будівництво церковне
Будівництво хатнє
Данило Щербаківський. УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО. Т. ІІ. БУКОВИНСЬКІ І ГАЛИЦЬКІ ДЕРЕВЛЯНІ ЦЕРКВИ. НАДГРОБНІ І ПРИДОРОЖНІ ХРЕСТИ, ФІҐУРИ І КАПЛИЦІ
Оглав
Передмова
[Вступна стаття]
Примітки
[Ілюстративна частина]
ДОДАТКИ
Додаток І. Вибрані праці Вадима Щербаківського
[І. М. Каманін] Сообщение об археологической экскурсии студента Университета св. Владимира В. М. Щербаковского в Радомыcльский и Сквирский уезды (Киевской губ.) летом 1903 г.
Памятники церковной старины м. Дашева
К вопросу о типах старинных малорусских церквей. (Из наблюдений экскурсии 1904 г.)
Краткий отчет об экскурсии, совершенной летом 1904 г. по поручению Московского Археологического Общества студентом Вадимом Щербаковским для фотографирования церквей
К вопросу о деревянной архитектуре малороссийских церквей Киевской губ. XVIII в.
О различных памятниках искусства в малороссийских церквах
Деревляні церкви на Україні і їх типи
Українська архітектура
Старое искусство в Галиции
Церкви на Бойківщині
Ілюзійне підвисшеннє внутрішньої високости українських церков
Галицькі церкви
Матеріали до вивчення Полтавщини. З записної книжки подорожнього
Матеріали з екскурсії 1919 року на Полтавщині
Матеріали до історії українського мистецтва: іконостас церкви гетьмана Данила Апостола в с. Сорочинцях
Українські церкви Київщини
Церковна архітектура
Додаток ІІ. Вибрані праці Данила Щербаківського
Де-які дрібниці українського церковного будівництва
Висновок про Миколаївську церкву в с. Сингаївка Бердичівського пов. Київської губ., обстежену за дорученням Імператорської археологічної комісії, від 24 березня 1914 року
Українські дерев’яні церкви: короткий огляд розробки питання
Додаток ІІІ. Ілюстрації, що не ввійшли до збірки «Українське мистецтво, ІІ»
Додаток IV. Рецензії на «Українське мистецтво, І»
Додаток V. Рецензії на «Українське мистецтво, ІІ»
ПРИМІТКИ ТА ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ
ВІД УПОРЯДНИКА І ВИДАВЦЯ
ПРИМІТКИ Вадим Щербаківський. Про українські церкви Київщини
ПЕРЕЛІК СВІТЛИН З НАУКОВОГО АРХІВУ
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
БІБЛІОГРАФІЯ ДОДАТКІВ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ПРЕДМЕТНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (Василь Слободян)

savchook.com/books/sctcherbakivs … mystectvo/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Thanks: nfs791

Share

21

Re: Друковані видання

http://savchook.com/books/vovk-studiji/obkladynka.jpg


Вовк Федір

Студії з української етнографії та антропології : нова редакція

/ Федір Вовк ; передм. О. Г. Таран ; прим. О. Г. Таран, С. Л. Маховської, Ю. С. Буйських; упорядн. О. О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. — 464 с. ; 199 іл.

Книгу складають класичні праці видатного українського етнографа та антрополога Федора Кіндратовича Вовка (Хведір Вовк, Theodor Vovk, Theodor Volkov) (1847–1918): «Антропологічні особливості українського народу» (1916), «Етнографічні особливості українського народу» (1916), «Шлюбний ритуал і обряди на Україні» (1890), «Сани в похоронному ритуалі на Україні» (1896). Будучи представником французької антропологічної школи Федір Кіндратович використав новітню методологію досліджень і на свій час написав чи не перше комплексне дослідження з етнографії українців. Особливості землеробської культури, ведення господарства, одяг, житло, звичаї, обряди та вірування українців – неповний перелік тем, які Ви знайдете у виданні. Окрему, надзвичайно цікаву, працю Федір Вовк присвятив шлюбному ритуалу, детально аналізуючи всі етапи українського весілля.
Видання здійснене в новій українській редакції, адже пропоновані тексти в оригіналі були написані французькою та російською мовами. Праці супроводжені примітками сучасних фахівців (пп. Олена Таран, Світлана Маховська, Юлія Буйських). Оригінальні ілюстрації збережено, бібліографію вивірено та уточнено. Для зручності користування книгою укладено іменний та предметний покажчики.
Отже, книга є енциклопедією української традиційної культури й буде корисним учням та вчителям загальноосвітніх шкіл, студентам та викладачам ВИШів, а також усім, хто цікавиться українською культурою.


Титульна сторінка та зміст

savchook.com/books/vovk-studiji/zmist.pdf

Сторінки вибірково

savchook.com/books/vovk-studiji/vybrane.pdf

Зміст

+ Читати більше

ПЕРЕДМОВА. Олена ТАРАН. «Увесь свій вік стремів до того, щоби мати змогу працювати на рідній землі для рідної науки…»
АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Пігментація
Зріст
Головний показник
Висотний показник
Лицевий показник
Носовий показник
Профіль носа
Довжина верхньої кінцівки
Довжина нижньої кінцівки
Довжина нижньої кінцівки відносно бюста, або скелічний показник (ind. skélique)
ЕТНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Мисливство
Рибальство
Скотарство
Хліборобство
Народна техніка
Добування вогню й користування ним
Обробка мінеральних речовин
Обробка металів
Обробка рослинних матеріалів
Обробка тваринних матеріалів
Обробка шерсті
Способи пересування
Їжа
Будівлі
Тимчасові житла
Постійні житла
Розташування села
Двір та його розвиток
Хата
Загальний вигляд та характер
Матеріал і спосіб будівництва
Будівлі з дерну та глини
Турлучні хати, або хати на сохах
Дерев’яні хати
Окремі частини хати
Холодні дворові будівлі
Громадські споруди
Церкви
Одяг
Жіночий одяг
Одяг верхньої половини тіла
Прикраси
Зачіски
Головні убори
Верхній плечовий одяг
Одяг, який носять безпосередньо на тілі (білизна)
Одяг нижньої половини тіла
Верхній поясний одяг
Нижній поясний одяг (білизна)
Взуття
Чоловічий одяг
Одяг верхньої половини тіла
Прикраси
Зачіски
Головні убори
Верхній плечевий одяг
Плечовий одяг, який носять безпосередньо на тілі (білизна)
Чоловічий одяг нижньої половини тіла
Верхній поясний одяг
Інші предмети чоловічого одягу
Вірування
Обряди
Річні обряди
Родильні обряди
Весільні обряди
Поховальні обряди
Народні знання
ШЛЮБНИЙ РИТУАЛ ТА ОБРЯДИ НА УКРАЇНІ
Передвизначеність шлюбу. Шлюб у давніх слов’ян. Свідчення літописів. Умикання. Купівля. Пережитки цих форм. Шлюбні дохристиянські обряди. Сталість народного звичаю. Тільки виконання народного ритуалу дає право дійсного шлюбу
Громадська організація молоді обох статей. Товариства. Сходини. Досвітки та вечорниці. Спільне лежання. Сватання. Церемонії та імітації. Пов’язані свати. Обмін хлібом. Пробні ночі
Заручини. Хитрощі. Благословення молодих хлібом. Почесне місце — посад. Співи. Гімн про небесний шлюб. Танці. Хустина
Гільце — священне дерево. Його приготування. Співи. Приготування вінків. Запросини на весілля. Покладання вінка на жениха
Священний хліб — коровай. Церемонія ритуального мелення. Приготування короваю. Пісні та обряди. Оздоби. Танці
Благословення та від’їзд до церкви. Релігійна церемонія в XVI столітті. Забобони. Вихід з церкви. У хаті молодої. Другорядна роль релігійної церемонії
Весілля. Набір та відхід дружини молодого. Перейма. Озброєна оборона хати молодої. Перемовини. Замирення. Об’єднання святих вогнів двох родин. Продаж молодої братами. Посад. Ритуальний поцілунок
Розподіл подарунків. Шлюбна плата на користь роду. Зачіска молодиці. Розподіл короваю. Вечеря. Дівчата виходять. Церемонія з діжею. Приготування до від’їзду. Грабунок посагу. Прощання. Ритуальні удари. Від’їзд кортежу. Пісні
Молоді в хаті молодого. Хатнє вогнище. У коморі. Перестороги. Українські весільні пісні (epithalames). Роззування молодого. Весільна вечеря. Урочистість постелі. Оголошення дівоцтва. Докази. Посольство до матері молодої
Другого дня після весілля. Сніданок молодої. Молода йде по воду. Весільний прапор. Червона барва. Коли молода — не дівчина. Вкриття голови
Знімання намітки з молодої. Частування медом. Урочисті запросини тещі. Молодий ховається. Перезва. Весільна оргія. Танці та співи. Сороміцькі пісні (Fescenninia ukraіniennes). Права всіх чоловіків роду на молоду. Звичай молотити жито. Перезивки
Висновки. Послідовний порядок церемоній. Три акти весільної драми. Пережитки стародавніх форм шлюбу в пізніших церемоніях. Етапи шлюбної еволюції в українських церемоніях. Весільні сезони, дівочі ярмарки. Гетеризм. Матріархат. Роль старости та дружка. Сліди історичної епохи. Кінець
САНИ В ПОХОРОННОМУ РИТУАЛІ НА УКРАЇНІ
ПРИМІТКИ ТА ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ
ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ІЛЮСТРАЦІЇ

savchook.com/books/vovk-studiji/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

22 ( 02-11-2015 14:25:11 змінене DVK_Dmitriy )

Re: Друковані видання

Шенк, Галина Осіївна.

Нариси з історії Польщі. Поляки в Немирові.

/ Г. О. Шенк. Від колиски - через життя ( переклад з польської Г.О. Шенк) / З.Мілковський. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 128 с. : іл. -

Часть

https://books.google.com.ua/books?id=Jl … mp;f=false

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

23

Re: Друковані видання

Продам книгу:
Цубенко В.Л.
Документи з історії військових поселень в Україна.-Х.:САГА,2010.-376с.

smileЗавітайте:Школа генеалога; Харківська губ.; репресировані; окупація 1941-1943 рр.
Проект:№1
Слава Україні Героям-Слава!       v Italy
СМЕРТЬ КЛЯТИМ ВОРОГАМ ТА ОКУПАНТАМ!
Thanks: Алена1

Share

24

Re: Друковані видання

:-)

http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=53160#p53160

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.
Thanks: GRYN, Алена2

Share

25

Re: Друковані видання

Перепрошую, якщо вже було - пошук нічого не показав.

Сегеда С.П. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України PDF

iua, 2:15, 17 апреля 2015, 2:21, 17 апреля 2015

К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2012. – 432 с.

Коли на теренах сучасної України з’явилися перші люди? Який зовнішній вигляд мали мисливці на мамонтів? Чи був однорідним етнічний склад мезолітичних племен України? Де розташовувалася «прабатьківщина» індоєвропейців? Чи були творці трипільської культури автохтонами на сучасних українських історичних землях? Хто вони, кіммерійці, скіфи та сармати? Які фізичні риси були притаманні стародавнім слов’янам і людності «Руської землі»? Де слід шукати найдавніші антропологічні витоки сучасних українців? Як було реконструйовано зовнішність Нестора Літописця, Ярослава Мудрого, Івана Сірка й інших визначних постатей української історії?
Відповіді на перелічені й інші запитання пропонує ця книга, де узагальнено дані з антропології історичних українських земель від найдавніших часів до сьогодення.
Видання призначене для широкого кола читачів, які цікавляться етнічною історією України та походженням українського народу.

www.ex.ua/89464480

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

26

Re: Друковані видання

Мої сьогоднішні придбання.
Перше. Герб Гетьмана Івана Мазепи. - К: ВД "АДЕФ Україна", 2015.- 68 с.
Наклад 70 примірників.
У книзі розповідається про відновлення герба на церкві Всіх Святих Києво-Печерської лаври одного з найосвіченіших діячів української історії Гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи. Читачам надається інформація про збережені пам'ятки із зображенням гербу Мазепи, які перебувають на теперішній час в музейних  зібраннях, архівах та бібліотеках різних країн.

Post's attachments

MazepaHerb_0001.jpg
MazepaHerb_0001.jpg 62.18 kb, 2 downloads since 2016-01-15 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: nfs79, Алена2

Share

27

Re: Друковані видання

Друге.
Князь И.М.Долгорукий. Путешествие в Киев в 1817 году. Репринтное издание. - К.: Академкнига. 2010 - 222 с.
"Путешествие в Киев в 1817 году" представляет собой репринтное издание путевых заметок  известного писателя Князя Ивана Михайловича Долгорукого.
В книге автор делится впечатлениями о своем втором путешествии в Киев.
Доп. тираж 20 шт.

Post's attachments

Puteshestvie.jpg
Puteshestvie.jpg 43.2 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Thanks: nfs79, Алена2

Share

28

Re: Друковані видання

Третє.
Г.Ф.Миллер. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. - Репр. изд. - К.: Академкнига, 2009. - 104 с.
"Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах" представляет собой репринтное издание трудов известного русского историка Миллера Г., изданных в 1847 г.
В книге приведено географическое и историческое описание Малороссии и малороссиян. Особое внимание уделено истории Запорожских казаков, их прав и привилегий. Представлены некоторые официальные указы, манифесты, универсалы 1653-1775 гг., имеющие отношение к истории Запорожских казаков.
Тираж 20 шт.

Post's attachments

HistorSochin.jpg
HistorSochin.jpg 28.35 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

29

Re: Друковані видання

Четверте.
Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. Книга первая./ - Репр. изд. - К.: Академкнига, 2009. - 316 с.
"Чтения в историческом обществе Нестора Летописца" - видання Історичного  Товариства Нестора-літописця при Київському університеті. Впродовж 1879-1914 років вийшло 24 книги. У кожному збірнику вміщувались дані про склад товариства та його діяльність, протоколи засідань, наукові статті. Друкувались матеріали з історії України, Росії та інших слов'янських країн, а також з історії права, філології, археології, історії географії, палеографії та нумізматики. Видано російською мовою.
Доп. тираж 20 шт.

Post's attachments

Nestor.jpg
Nestor.jpg 47.08 kb, 2 downloads since 2016-01-15 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

Share

30

Re: Друковані видання

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12049357_1006567276064448_2751717127589399660_n.jpg?oh=4e1ff5b47f8da90fd3833fb5af14887a&oe=577DF30E


З народу руського. Шляхта Київшини, Волині та Брацлавщини (1569-1649).

Літвін Генрик


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ЄВРЕЙСТВА

Пер. з польськ. Лесі Лисенко. – К.: Дух і Літера, 2016. – 616 с. – ISBN 978-966-378-430-4

Книжка є результатом двадцятилітніх зацікавлень автора ранньомодерною українською історією. В центрі його досліджень – шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини. Автор пов’язує в густе мереживо роди, родини, клани, фокусує увагу не лише на представниках еліти, а й вихоплює у минулого цілком пересічних осіб. Він ретельно аналізує, як бідніли та збагачувалися окремі роди, а водночас – як земля конвертувалася в нематеріальне багатство – престиж у спільноті. Автор також торкається низки контроверсійних питань перебування українських теренів у складі Речі Посполитої. Це передусім – політична та культурна «полонізація» української шляхти: її покатоличення, експансія польської шляхти на Схід тощо. За допомогою цих мозаїчних фрагментів минулого автор демонструє, як зі своєрідної автономії руських земель у Речі Посполитій Двох Народів постає та утверджується «руський народ» як Третій суб’єкт федерації.

duh-i-litera.com/z-narodu-ruskoh … 1569-1649/

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

31

Re: Друковані видання

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12991005_10204435855376786_4768262102580506142_n.jpg?oh=aa0234dfead60f5c6ef6f4ce06cd819a&oe=57AEE0ED


Книжка про шляхту Радомишльського повіту.

Євген Чернецький

19 квітня 2016 р. отримав у Видавництві перші чотири примірника своєї нової книжки. Нарешті моя дисертація, захищена у 2011 р., набула книжкової форми! Перші примірники подарую шановним рецензентам і автору вступної статті.

Подробнее

https://www.facebook.com/eugeniusz.czer … amp;type=3

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

32

Re: Друковані видання

Книжка про Рокитнянську волость

Євген Чернецький

Подробнее
https://www.facebook.com/eugeniusz.czer … amp;type=3


https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13124880_10204484601555410_5091499426246944234_n.jpg?oh=859fee386b74841c3a03d0bb536e0bfa&oe=579AA8D2

Кременецкие, Лазаренко, Бабенко, Чаплины, Абакумовы, Орловы, Белоконь, Тхор.
Интересуюсь родом Кременецких от Аслана-Мурзы-Челебея.

Share

33

Re: Друковані видання

А. Груша. И вновь о взаимных дарах. Добрососедство, прагматизм и благотворительность в отношениях между русинами и литвинами в Великом Княжестве Литовском в первой половине XVI в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2015. № 2

www.academia.edu/20423135/%D0%98 … a._2015._2

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

34 ( 16-11-2016 21:33:49 змінене olyvd )

Re: Друковані видання

Едвард Руліковський. Опис Васильківського повіту з історичного, звичаєвого істатистичного погляду
Перекладено Олексієм Стародубом за виданням:
Rulіkowskі Edward. Opіs powіatu Wasylkowskiego pod względom hіstorycznym, obyczajowym і statystycznym. — Warszawa, 1853.

«Опис Васильківського повіту» є першою комплексною краєзнавчою працею Едварда Руліковського, яка стосується сучасної південної Київщини. У монографії викладено природу та історію краю, появу земельної власності і зміну власників, а також інформацію щодо його етнографії і топографії. Праця отримала схвальний відгук серед тогочасних науковців. Українською мовою перекладена вперше.

Коштує 60 гривень


Замовляти можна у Олексія Стародуба за адресою starolwol@gmail.com

Post's attachments

Опис Васильківського повіту.jpg
Опис Васильківського повіту.jpg 83.61 kb, 2 downloads since 2016-11-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

35 ( 16-11-2016 21:33:19 змінене olyvd )

Re: Друковані видання

Новинка від видавництва «Яніна»:

Ірина Кривошея
Двотомник «Неурядова старшина Української козацької держави (XVII – XVIII ст.)
присвячено історії малодослідженої, але невід’ємної складової української козацької старшини, яка в силу різних причин в певні періоди не займала урядів (посад) у козацькій державі.
У монографії досліджено прототипи значного товариства, еволюцію неурядової старшини від традиційних військових звань XVII ст. до сталих чинів XVIIІ ст. На численних прикладах проаналізовано трансформації спільнот, статки окремих представників та груп, динаміку чисельності та основні функції. Основою для аналізу слугував встановлений персональний склад товариства, викладений у довіднику, що включає більше 13 тис. біограм неурядової старшини Гетьманщини.

Замовленя надсилайте на janina-book@ukr.net
300 гривень за 2 тома.О новинках и многом прочем можно так же читать на нашей страничке в Facebook. Подписываемся, лайкаем, перепащиваем smile

Post's attachments

Неурядова старшина Української козацької держави (XVII – XVIII ст.).jpg
Неурядова старшина Української козацької держави (XVII – XVIII ст.).jpg 30.81 kb, 4 downloads since 2016-11-16 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share