1 ( 01-12-2018 16:41:22 змінене Ярематойсамий )

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

37 ( 24-05-2016 11:56:40 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Варибруси у нас http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=20391

Ще подарунок від olyvd:

Давибаран http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=5839

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

38

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Давискиба є, Давимуха з Давимука є, Давибаран не було. Шикарне прізвище! Можливо, так прозвали не того, хто сам "давив барана", а в кого вовки подавили овець. У нас на таку вовчу шкоду частіше казали саме "задавив, подавив", рідше - "зарізав".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

39 ( 22-11-2015 10:53:00 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ще в Реєстрі 1756 р.:

Давыконь    48.Моисей    Рогівський


Це якесь чисто українське утворення, чи я помиляюсь? Загальноіндоєвропейська модель - це тип Козолуп (рос. волкодав, нім. Wolfgang). Звідки взялося українське? Чи є щось схоже у турецькій мові? Чи досліджувався цей тип прізвиськ / прізвищ, чи є публікації про нього?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

40

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Катерино, до основного списку я беру тільки ті прізвища, які були "живі" у 20 та 21 століттях, а ці треба перевіряти, а в мене такої можливості нема. Але в додатковий список вони йдуть. Якби з мене був якийсь лінгвіст, то я б відповів на те питання. У білорусів також є такі прізвища, але менше. Росіянам-московитам також відомі такі прізвиська, але ще менше і всі вони були оформлені формантами -ов, -ев, -ин. Є трохи таких прізвищ у поляків (можливо, то укр. та біл. походження), чехам, словакам. Schakespeare, здається, теж таке - "труси(тряси), теліпай-груша(спис)". У мене версія така. Наказові дієслова в однині виконували роль (якоюсь мірою) інфінітіва. Казали:"Є таке слово "дави (пий, копай, сиди...)", а не "давити, пити, копати, сидіти..."Таке часто од старих чув. Ці форми дієслова найкоротші за інші. Отож, саме таку форму брали для створення нових дієслівно-іменникових утворень (прізвища, назви рослин та тварин, навіть топоніми).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: kbg_dnepr1

Share

41

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Копайгоре, Новгородка, Кіровоградщина, 1806.

Можливо Копайгора, але в записі "у родителей Иякова Копайгоря и жены его ...".

Пане Яремо, може в першому повідомленні цієї теми випишете всі ці прізвища, щоб не повторюватися, і щоб вони були зібрані в одному місці? Чи їх вже надто багато? smile

42

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Дам свій список з додатками з теми. Поки що не вдається.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: ktaras1

Share

43 ( 22-11-2015 21:10:14 змінене ktaras )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Топикінь, там же, той же рік

44

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ktaras пише:

Копайгоре, Новгородка, Кіровоградщина, 1806.

Можливо Копайгора, але в записі "у родителей Иякова Копайгоря и жены его ...".

кОпати, давати копняка = брикати(ся), давати підсрачника  smile

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Share

45

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Може, й дійсно, Копайгоре. (На)гнибіда, Скойбіда, Куйбіда ж є.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

46

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:

Дам свій список з додатками з теми. Поки що не вдається.

Список на першій сторінці, "сирий", поки що без додатків.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

47

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Абыйдыхата, Кіровоградщина, перша половина XIX ст.

48

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ось які "давителі" є у сучасній Україні:

ДАВИБАБА  - 2
Давибаран  - 1
ДАВИБЕДА  - 82
ДАВИБОРЕЦ  (я схильна думати, що це Давиборщ)
ДАВИБОРЩ  - 55
ДАВИГОР
ДАВИГОРА  - 60
ДАВИГОРОВА   
ДАВИКОЗА  - 10
ДАВИМОКА
ДАВИМОКО
ДАВИМОХА
ДАВИМУКА    - 8
ДАВИНСКИБА   
ДАВИСВИЧ   
ДАВИСКИБА  - 530 + 163 Давыскиба
ДАВИСКРИБА
ДАВИСКУБ
ДАВИСКУБОВ  ДАВИСКУБОВА

А ще

ДАВЫБАРАН  - 45
ДАВЫБОРАН
ДАВЫБОРЕЦ
ДАВЫБОРЦ
ДАВЫБОРЩ  - 28
ДАВЫГОРА
ДАВЫКОЗА  - 70
ДАВЫКОНЬ  - 15, всі в Маріуполі!
ДАВЫМОКА
ДАВЫМУКА
ДАВЫМУХА   - 4
ДАВЫСВИЧ
ДАВЫСКИБА
ДАВЫСКУБ
ДАВЫСКЫБА

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: ГіП, litar Л2

Share

49

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Увирвыбас, Кіровоградщина, перша половина XIX ст.

50

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ktaras пише:

Абыйдыхата, Кіровоградщина, перша половина XIX ст.

У сучасній Україні 9 носіїв

На увир-/увыр- нічого не знайшла, є

ВИРВИКЛЕНКО 
ВИРВИХВИСТ 
ВИРВИХВОСТ 
ВИРВИЧАС

ВЫРВАС 
ВЫРВИКИША 
ВЫРВИКИШКА 
ВЫРВИКИШКО 
ВЫРВИКИЫКО  - помилка?
ВЫРВИКЛИНЕНКО 
ВЫРВИХВИСТ 
ВЫРВИХВОСТ 
ВЫРВИШИКА 
ВЫРВЫКИШКА 
ВЫРВЫКИШКО 
ВЫРВЫХВИСТ 
ВЫРВЫХВОСТ

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: ГіП, litar Л2

Share

51

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Доточихата
Недоточихата
Мокросноп
Кіровоградщина, перша половина XIX ст.

Thanks: ГіП1

52

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зустрів цікавий варіант запису прізвища своїх предків в 1772 році: Werty Poroch.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

53

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мокросноп (Мокросніп?) не звідси. Тарасе і всі! Коли даєте прізвища до 20 ст., добре б було, якби пошукали їх у 20-му. Все ж вам це зробити легше.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

54

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

nomer.ws (раніше nomer.org) здох
тепер за цією адресою газета The Moscow Post  big_smile

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Share

55

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ktaras пише:

Абыйдыхата, Кіровоградщина, перша половина XIX ст.

У першій пол. 19 ст. вже була Кіровоградщина? smile Мабуть, Обійдихата.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

56

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Bragida пише:

nomer.ws (раніше nomer.org) здох
тепер за цією адресою газета The Moscow Post  big_smile

А то що було, якийсь банк даних?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

57

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Перепрошую, недодивилася:

рос. ОБИЙДЫХАТА - 66 носіїв, багато у Кіровограді

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

58

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Невтиносенко, Невринос
http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=52884#p52884
Полтавский полк
Посполитіе люде тяглие.
http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=38369#p38369
Поиск
http://forum.genoua.name/search.php?search_id=420563229
На nomer.ws таких нет.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

59

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

litar Л пише:

Невтиносенко, Невринос

Невтриносенко, Невтриніс?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

60

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:
litar Л пише:

Невтиносенко, Невринос

Невтриносенко, Невтриніс?

А може не "втирати" а "втинати" і "вривати"?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

61

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba пише:

А може не "втирати" а "втинати" і "вривати"?

У мене тільки така версія, бо одне Невт(р)иносенко, друге - "Нев(т)ринос. Якби від "втинати", то було б Невтнинос(енко), без -р-. А від "вривати" - Неввірвинос(енко).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

62

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А от НЕВТРЫНИС , в Лозовій є, аж цілих 3

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

63

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Значить, всі вони  такі, тільки з пропусками випадковими або навмисними.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

64

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

у місцевій пресі сьогодні вітали сімейство Бурносів

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Share

65

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Бурнос - не звідси. Щось нагадує Курнос і Бурнаш.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

66

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:

Бурнос - не звідси. Щось нагадує Курнос і Бурнаш.

краще перебдєть, чим недобдєть:D і big_smile

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Share

67

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kukin пише:

краще перебдєть, чим недобдєть:D і big_smile

Налякали...Прожогом -з- вставив, аж потім додивився. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

68

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Дериземля http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=53771#p53771

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

69

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Загниборода http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=6357 - може, приєднати до Завийборода?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

70

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Замниборщ http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=6380

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

71

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr
Загниборода в мене вже давно є, а Завийборода не було. Об'єднувати їх не будемо, бо це різне. А Замниборщ - то класс!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share