1

Тема: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Ф. 128. Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м. Чернігів
Канцелярия черниговского гражданского губернатора, г. Чернигов Черниговской губернии

Справ: 14834; 1798–1918 рр.
Описи.

+ открыть текст

Опис 1
Справ: 14445; 1801–1918 рр.
Документи про створення Чернігівської і Полтавської губерній (1801–1802).
Історичний і топографічний описи міст і повітів губернії.
Звіти та огляди стану губернії. Справи про знущання поміщиків над селянами; самовільну вирубку селянами казенних лісів; вбивства, підпали, напади на маєтки і непокору селян, розшук і покарання кріпаків-утікачів; закінчення будівництва Успенської церкви в м. Ніжин, шпиталів і лікарень у містах Чернігів, Ніжин; відведення земель для будівництва будинку губернатора (1802); виділення коштів для влаштування пошт і шляхів; суперечки при розподілі спадщини; образи, крадіжки, побої, видавання паспортів; будівництво в Чернігові та Ніжині гостинних дворів; нагородження чиновників; зарахування іноземних греків до Ніжинського грецького братства.
Документи (рапорти, повідомлення, донесення, відомості, списки, маршрути рекрутських партій, листування) про відправку селян на оборонні роботи до Києва, доставку провіанту для діючої армії, повернення ополченців на батьківщину, проходження партій французьких військовополонених через губернію, розформування кінно-козацьких полків, розквартирування військових частин, зарахування до кантоністів (1812).
Списки учасників Чернігівського ополчення 1812 р. Статистичні відомості про кількість населення, фабрик і заводів, навчальних закладів, лікарень; торгові ціни на провіант і фураж; курс золотих, срібних монет і асигнацій; кількість побудованих річкових суден. Відомості про розведення овець і шовківництво; опис зразків сукна, яке постачається для армії фабриками; будівництво Красного мосту в Чернігові (1810). Креслення та опис засобу добування порцелянової глини в с. Полошки Глухівського повіту.
Листи М. Кутузова від 10 листопада 1812 р. про перевезення провіанту для армії з м. Сосниця до м. Рогачів Могильовської губернії (справа № 1015, оригінал); Т. Шевченка від 1 жовтня 1844 р. про передплату на серію естампів “Живописная Украина”, яка видавалась ним (справа № 9575, оригінал); інспектора імператорської співочої капели М.Толстого від 13 січня 1815 р.про набір хлопчиків для капели (справа № 1253, оригінал). Листування з малоросійським військовим губернатором, городничим і земськими комісарами про вжиття заходів проти можливих виступів населення в зв’язку з повстанням Чернігівського піхотного полку (справи № 2957; 13889; 1826 р.). Припис поліції про встановлення нагляду за особами, які підозрюються в революційній діяльності; запити установ про політичну благонадійність осіб, що приймаються на роботу; відомості про кількість ув’язнених у тюрмах. Листування і відомості про вибори до Державної думи; переселення козаків і державних селян; затвердження вироків міських і селянських громад; збирання коштів на громадські потреби; віддачу у відкуп прибуткових міських статей; збирання з населення недоїмок; дозвіл на приватне і казенне будівництво; стан міських пожежних команд; ремонт мостів, шляхів, гребель, гатей; очищення р. Остер в м.Ніжин; результати санітарних оглядів міст і містечок; віспощеплення дітей; з’їзд лікарів Козелецького повіту; землетрус 14 жовтня 1802 р.; виявлення фальшивих асигнацій; кількість розкольників і релігійних сект.

Опис 2
Справ: 210; 1801–1915 рр.
Справи про суперечки за спадщину; проведення рекрутського набору; призначення опіки над майном; переселення селян до Сибіру та стягнення гербового збору. Відомості про зарахування іноземних греків до Ніжинського грецького братства; неявку до виконання військової повинності; втечу кріпаків; хворобу та падіж худоби, самовільну порубку лісу; запаси провіанту, фуражу, рух хлібних запасів; ліквідацію Чернігівської ремісничої школи. Листування про незаконне стягнення податків; забезпечення військового лазарету продовольством; захворювання на холеру та висипний тиф.

Опис 3
Справ: 61; 1798–1912 рр.
Справи про видавання паспортів; привласнення земель і лісів, громадських коштів; постачання провіанту та фуражу військовим частинам; заслання політично неблагонадійних до Сибіру; образи. Відомості про розташування військових складів на березі Дніпра; встановлення цін на провіант і фураж; розшук рекрутів-утікачів; боротьбу з епідемічними захворюваннями.

Опис 4
Справ: 23; 1799–1898 рр.
Справи про заслання на каторгу; втечу колодників з тюрми, списки колодників, виявлення фальшивих асигнацій. Річний звіт про стан промисловості та сільського господарства (1839). Відомості про стан фабрик і заводів Чернігівського повіту; призначення військових лікарів; відхилення від військової повинності. Статистичні відомості про губернію (1845); стан народонаселення, сільського господарства, промисловості, побуту.

Опис 5
Справ: 37; 1894–1910; 1912–1914 рр.
Списки чиновників поліції та тюрем.

Опис 6
Справ: 58; 1801; 1802; 1805–1917 рр.

Спасибо сказали: Алёна, Чудеса Надежда, korobovo53

Поделиться

2

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Опис 1
Деякі справи.

+ открыть текст

1064  сборник документов о следовании полков черниг. ополчения и рег. армии -1812 г.
1065  о сборе лошадей в связи с 81 рекрутским набором, 774 л. – 1812 г
1066  о 82 рекрутском наборе, 136 л (рапорты, переписка) – 1812 г.
1112  по прошению Забєлы об отправке? его сына в Киев – 1812 г.
1115  о высилке в г.Киев людей на работы по укреплению... 1812 г.
1184  о неправильной записи в РС детей Стойкина и Тосвстухи 1813 г.
1208  рапорты маршалов с предоставлєниєм списков рядовых Черниговского ополчения, (крестьяне помещ. и казенн., командный состав по поветам), 1813 г. 1040 л.
1275  ведомости присуственных мест о состоянии недоимок, 1814 г. 1437 л.
1275а  ведомости присуственных мест о состоянии недоимок 1814 г.
1275б  ведомости присуственных мест о состоянии недоимок 1814 г.
1324  рапорта о возвращающихся на родину ополчений, – 1814 г. 358 л.
1412  сборные данные о ополченцах, приписка, (рапорта, маршруты, переписка) 1815 л.
1628  о расформировании малоросс. конно-козачих полков ополчения (коні, власники, продаж, кому, ін.), 1816 р.- 601 л.
1937 о юнкерах, унтер-офицерах, согласившихся добровольно продолжать службу (рапорта и списки) -1817 р.
2354  о переселении козаков из Черниг. губ в Черноморское войско (Сосницька волость) – 1820 р.
2355  о переселении козаков в Чорноморье (Черніг., Куликовська волость) -1820 р.
2543  о происшедших происшествиях в Черниговской губ (такі справи є по кожному року) (пожари, гради, вбивства) 1824 р.
3205  краткие заметки по истории городов Черн. Губ.- 1829 р.
3646  о вывозе пиявок за кордон -1836 р.
4248 жалоба ... до помещицы Саввиновой по Брязкалову - 1836 р.
5187  подворные списки казенных крестян – 1837 р.
5385  по рапортам об отпуске рекрутских..- 1837 р. .329 л.
5557  сборник документов по организации набора рекрутов – 1837 р,
6862  общий обзор Черниговской губернии – 1839 р.
8850  о видачє надворному советнику Забелле рекрутскої квитанции на крестьянина...- 1843 р.
9463  о рекрутском наборе казаков (прошения, переписка, рапорта, маршрути...) – 1844 р.
9548  о взискании с штабс-капитана Бера должних дєнєг... – 1844 р. – 9 л.
10094  о вручении об отставке указа Забєлє.. -1845 р. 16 л.
10775  переписка с Борзенским земс. судом о падеже скота в В.Загоровке – 1846 р. 13 л.
12014  о принятии на службу сина майора Ів. Забєли -1849 р., 6 л.
13031  вєдом. о нас. пункт. кол-ве земли и ревиз. Душ, о повинност. и оброках сел Борзенск. Уезду, по Борзні список землевласників, помещиков. – 1851 р. - 295 л.
13155 статист. сведения о помещиках, кол-ве земли и крестян в селах и хуторах Черніг. губ.- 1900 р.
13197  рапорт Борзенск. уездного исправника ... о виборщиках. – 1906 р. – 11 л.
13329  протокол обыска ... где обнаружена библиотека Черниговск. общества "Просвіта". – 1911 р. – 1 л.
13751  рапорти городск. управ... ,списков сирот, погибших в войну с Японией. – 1906 р.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

3

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Фонд 128. Опись 1 Дело 1208. Рапорты поветовых маршалов с представлением списков командного состава и рядовых Черниговского ополчения. - 27.11.1813-3.8.1814 - 1053 л.
Выписки.

+ открыть текст


л.24
Имянный список Суражского ополчения чиновникам учинен 1813 года декабря __дня
№/ чин имя и фамилия/ в походе ли с ополчением или нет
1. Поветовый начальник порутчик Иван Григориев Кулябка-Корецкий
Сотенные начальники

л.24 об.
Пятидесятные
…2. Коллежский регистратор Леонтий Бонч-Бруевич/ в походе с ополчением
…9. Коллежский регистратор Андрей Бонч-Бруевич/ в походе с ополчением
Дворяне…
л.25
…27. Андрей Бонч-Бруевич/ выступил в поход с ополчением
л.49
Имянной список Малороссийской Черниговской губернии Конотопского повета ополчения штабс и обер офицерам
Учинен Генваря 24 дня 1814 года

л.51
Имянный список защитникам поступившим в ополчение Малороссийской Черниговской губернии из Конотопского повета учинен 1814 года Генваря 24 дня
(шапка таблицы)
№/ Имена и прозвания/ года/ Которого уезда и деревни и помещика/ в какой поступил полк/ женат или холост/ имеет ли детей

л.112
Имянной список Борзенского ополчения штаб и обер офицерам
Сотенные начальники…
Штабс капитан Яков Забела
Порутчик Николай Янович
Губернский секретарь Стахий Ляшко
Губернский секретарь Диомид Ляшко

л.113
Имянной список о защитниках поступивших в Малороссийское ополчение из Борзенского повета
Учинен 1814 года февраля 4 дня

л.161
Имянной список защитникам Малороссийской Черниговской губернии от Новозыбковского повета в ополчение поступившим

л.249
Именной список о потданных в ополчение с Городницкого повета защитниках учинен 1814 г. марта __ дня.
№/ Имена и прозвания/ лет/ Какого узда деревни и звания/ В какой поступил полк/ женат или холост/ Имеет ли детей/

л.316
Имянной список Глуховского повета ополчения защитникам сочинен 1814 года мая __ дня

л.519
Именной список чиновникам состоящим на службе в временном ополчении Черниговского повета в Комплекте и налицо.
1. Временного ополчения поветовый начальник артиллерии майор и кавалер Марко Подгайский
2. Батальонный командир порутчик Степан Шендюк
Сотенные начальники
3. Порутчик Федор Белоконский
4. Губернский Секретарь Георгий Бородавка
5. Порутчик Григорий Михно
6. Штабскапитан Константин Сахновский
7. Подпорутчик Григорий Ладонька
8. Губернский Секретарь Прокоп Мокриевич
9. Коллежский Секретарь Иван Константинович
10. Губернский Секретарь Семен Марачевский
11. Губернский Секретарь Андрей Шихуцкий
Пятидесятные начальники
12. Губернский Секретарь Григорий Шихуцкий
13. Губернский Секретарь Василий Косенко
14. Губернский регистратор Филип Кукса
15. Подпорутчик Максим Дебодорий Мокриевич
16. Коллежский регистратор Емельян Кузьменко
л.519 об.
17. Коллежский регистратор Григорий...
18. Губернский регистратор Василий Гашинский
19. Коллежский регистратор Федор Славчанский
20. Губернский регистратор Евфим Чухновский
21. Губернский Секретарь Николай Станькевич
22. Коллежский регистратор Федор Логвиновский
23. Губернский регистратор Андрей Крупицкий
24. Губернский Секретарь Герасим Власенко
25. Коллежский регистратор Филип Бруль
26. Дворянин Федор Фомицкий
27. Коллежский регистратор Гаврила Белый
28. Губернский Секретарь Алексей Бобровский
29. Коллежский регистратор Денис Глоба
30. Губернский Секретарь Степан Терелковский
31. Коллежский регистратор Будашевский
32. Губернский регистратор Дмитрий Тихий
33. Дворянин Петр Шидловский
34. Коллежский регистратор Леонтий Одидаш (неразб.)
35. Коллежский регистратор Константин Орешко
36. Дворянин Иван Бориско
37. Дворянин Бровидовский
38. Коллежский регистратор Матвей Донцов
39. Губернский регистратор Филип Паламаренко
40. Коллежский регистратор Василий Митькевич
41. Дворянин Василий Буглак
42. Коллежский регистратор Иван Горкунов
л.520
43. Губернский регистратор Александр Константинович
44. При канцелярии письмоводитель карнет Иван Юрковский
в помощь ему
45. Коллежский регистратор Михайло Лазебников
46. Канцелярист Филип Барканов

Маршал Черниговского повета Иван Лизогуб

Письмоводитель Федор Мавляревский (неразб. подпись)...

л.527
Имянной список Кролевецкого ополчения защитников сколько оных с какого звания владения и селения поставлено по манифесту 1812 года учинен 1814 года июня __дня
л.596
Имянной список о защитниках поступивших в ополчение Черниговской губернии по Стародубскому повету
л.713
Алфавитный список поступивших на службу в Нежинское ополчение с разного звания защитникам учинен 1814 года июня 22 дня
л.770
Имянной список ополчения Малороссийской губернии Новгородско-Северского повета переименованнаго 7м пехотным полком
л.979
Список имянный по алфавиту о защитниках из Суражского повета в ополчение поступивших

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

4 (28-03-2014 16:43:00 отредактировано budash)

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Фонд 128 Опис 1 Справа 2352. Дело по Указу Императора Александра І о переселении 25 тысяч Малороссийских казаков в Черноморские земли для укрепления Черноморского войска. – 16.06.1820-28.09.1826. – 280 л.
Обнаружено и изучено еще два аналогичных дела, выложенных ниже.
Предисловие, содержание и краткое описание.

+ открыть текст

Предисловие.
Так как я знакомился с этим делом, позволю себе некоторые пояснения, для лучшего понятия материалов этого и двух других дел. Встретились несколько типов ведомостей, точнее, списков. Первый тип, назовем его «тип А», ведомость козаков, подавших заявку в поветовые правления и утвержденных (либо это не указано) Черниговским гражданским губернатором. Таких списков много.
Второй тип, тип Б, ведомость о количестве козаков по волостям и поветам.
Третий, тип В, ведомость о козаках уже изготовившихся к отправке, разбиты на партии по 30-40 семей, с указанием населенного пункта последнего места проживания, состава семей, возраста и наличие повозок и лошадей. Таких списков очень много.
Еще были ведомости, тип Г, о козаках, утвержденных гражданским губернатором, но по каким-либо причинам оставшихся без отправки. Этих списков мало.
Пятый тип, тип Д, ведомость количества выдачи хлеба и зерна главам семей на время следования, с указанием количества «ртов». Таких списков десяток-полтора.
Еще немного о самих делах, вернее, о их оформлении.
Архивные работники, пересічні громадяни, им свойственно ошибаться, поэтому за 225 листом может идти 229, а потом после 241-го вставить нумерацию 226-228.
Содержание и краткое описание.
л.2-3 Указ Императора (печатный текст, оригинал)
л.7-15 Рапорты о получении и учинении действий различными структурами…
л.16-22 отсутсвуют
л.23-31 об. инструкции, циркуляры по пунктам
л.32 Форма (образец) «ведомости о казаках Черн. губ. изготовившихся к отправлению в путь под командою старшины такойто /прописью имя и фамилия/ на земли войска Черноморского…»
л.33-34 Рапорты..
л.35-45 Переписка, рапорты, «подавать в трехлетний срок объявления в каждом повете…»
л.47-48, 49-50, 51-52, 53-54 (одинаковые, оригиналы) печатный текст «По предмету переселения Козаков в Черноморию…»
л.55-62 переписка
л.63-64 (одинаковые) «…следует вести щет обоего пола душам…»
л.65-76 переписка, циркуляры
л.77 «Ведомость (о количестве) козаков…» от 14.03.1821
городов
Нежина мужчин 58, женщин 58
Борзны м 83, ж 92
Глухова м 20, ж 14
поветов:
Бозненского м 2759, ж 2429
Нежинского м 481, ж 440
Городницкого м 441, ж 400
Глуховского м 566, ж 432
Итого м 4408 ж 3865
л.78 об. «Ведомость (о количестве) козаков…»
города Сосница м 93 ж 70
поветов:
Глуховского м 28, ж 21
Кролевецкого м 664, ж 557
городницкого м 63, ж 49
Итого м 853 ж 694
л.79-81 об. Именной список (написан встрочку) «казаках Борзинского, нежинского, Кролевецкого, Городницкого нижних земских судов и Новгоросеверского городничего о состоящих по ревизкой сказке 1816 и дополнительной 1818 годов … неоказалось по ревизии ни вналичныхнив збилих…»
л.82-85 переписка
л.86 Ведомость количества козаков (тип Б) города Суража и Кролевца, поветов Глуховского, Городницкого, Козелецкого, Черниговского
л.87-95 переписка о доставлении различных списков
л.96-100 переписка
л.101 форма (образец) ведомости типа В
л.102-131 переписка, прошения о невозможности следования, рапорты
л.132-135 переписка и составление списка населенных пунктов
л.136-140 переписка о доставлении списков в казенную палату
л.141-162 переписка и предписания
л.163 Ведомость о количестве (тип Б) от 24.11.1821
Итого м 11359 ж 10244
л.165 Выписка из списков «…о козаках сколько оных из каких поветов отправлено… 12 янв 1822 г.»
Итого    сост. по рев. в окладах          прописанных вновом после ревизии рожденных
м 8349 ж 7249 м 2552 ж 2384
л.166-187 переписка
л.190-191 две формы на составление сведений о переселенцах (неразб, отруки)
л.192-196 переписка
л.197-201 доклад (в строчку) от 12.06.1822 о количестве по уездам…
л.204+об. Ведомость о количестве (тип Б) от 19.07.1822 переселяющихся в Черноморию из Малоросийско-Черниговской губернии.
л.208-209 Ведомости (тип Б) о переселенцах, доставленных от городничих и Комисаров…
л.210-213 переписка
л.214-215 Ведомости (тип Б) от 30.09.1822
л.217-219 об. Доклад Александру Алексеевичу Фролову-Багрееву Черниговскому Гражданскому Губернатору икавалеру из Малоросийско-Черниговской казенной палаты о количестве…
л.220-223 переписка
л.224 прошение, решения, переписка
л.227, 225, 226, 228 реестр (тип А) о казаках Стародубского уезда села Случевска, желающих переселиться…
л.236-241 тип А Стародубского повета
л.244, 245 прошение козаков Стародубского повета волости Кистерской (в конце-список подписавшихся)
л.246-262 переписка
л.263-266 ведомость (тип А) Козаков Стародубского повета волости Кистерской и Дареевской учинен 5.06.1826 5 семей, 4 подряд одинаковых списка!
л.267-270 переписка
л.271 ведомость (тип А) те же самые семьи, но уже 7 семей, от 6.07.1826
л.272, 274 ведомость (тип А) те же самые семьи, но уже 8 семей
л.275-280 переписка.

Спасибо сказали: Алёна, Т.В., d_sergiy, korobovo54

Поделиться

5

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Фонд 128 Опис 1 Справа 2354. Дело о переселении козаков из Черниговской губернии на земли Черноморского войска. – 29.ХХ.1820 – март 1827. – 566 л.
Передмова та зміст справи. Предисловие и содержание.

+ открыть текст

Предисловие.
В переписках встречаются имена и фамилии козаков, либо их братьев, вдов и прочих родственников, различного рода прошения, как на включение в списки, так и наоборот.
В списках партий решил для полноты записывать количество семей, мужчин и женщин, где это было в конце подсчитано. Везде написано идентично, поэтому опускаю, указав многоточием.
Содержание.
л.1-31 прошения, рапорты, переписка
л.32-34 Именной список (тип А) о козаках города Сосница и … села Загребелья … желающих переселиться… 5.01.1821
л.35-36 Именной список (тип А) ... города Сосница куреня Мескаго.. 15.01.1821
л.38-41 переписка
л.41 ведомость о количестве (тип Б) в городе Соснице…
м 77, ж 53, безревизных м 16, ж 17
л.42-74 переписка, раппорты, прошения
л.75 ведомость о количестве (тип Б) козаков Сосницкого повета
Итого м 522 ж 466 безрев. м 146 ж 110
л.76-77 переписка
л.78+об. Список козаков (тип А) Сосницкого повета, жителей местечка Мены, записавшихся было на Запорожские земли.
5 семей м 17 ж 9
л.79-100 переписка, прошения
л.101 - … прошение «…села Казенной Слободки вдова Пелагея Исенкова…»
л.103-106 ведомость (тип В) о козаках Малороссийской Черниговской губернии отправляющихся под командою старейшины козака Семена Шурая (Мурая) на земли Черноморского войска составлена в Сосницкой городской полиции учиненная августа 10 дня 1821 года
19+7 семей
л.107-108 переписка
л.111 письмо отставного солдата Лаврентия Кареняки жителя местечка Синявки Сосницкого повета…
л.109-113 – повторение по письму Л.Кареняки
л.114 список семьи Л.Кареняки м 1 ж 2 , его рапорт
л.115, 116 повторение списка семьи Л.Кареняки
л.117 переписка, прошения разных лиц, рапорты
(Я не могу понять сейчас, но так у меня в записях, пропусков не было! может в нумерации опять намудрили и я на это не обратил внимания)
л.147-152 ведомость (тип В) о козаках Сосницкого повета… под командою … Федора Аврамова сына Ширая учиненная 5.09.1821.
38 семей: м 100 ж 82, безревизных м 35 ж 13
л.153-157 об. ведомость (тип В) Сосницкого повета… под командою  Стефана Крохи учин. сентября 6 дня 1821
32 семьи: м 70 ж 68 б/р м 23 ж 34
л.158-163 об. …(тип В)… под ком. Сергея Иванова сына Хруща… 3 сент. 1821 г.
29 семей: м 67 ж 65 б/р м 31 ж 18
л.164-169 (тип В)… под ком. Филиппа Матвеева сына Редьки уч. сентября 1 дня 1821
33 семьи: м 85 ж 79 б/р м 27 ж 24
л.170-174 об. (тип В) … под ком. Герасима Антонова сына Ешовелки (Еливелки) уч. 31.08.1821 31 семья: м 76 ж 68 б/р м 18 ж 12
л.175-180 об. (тип В) … под ком. козака села Волынки Герасима Онисимова сына М(К,Н)ислиша уч. 30.08.1821 39 семей.
л.181-180 (тип В) … под ком. … Антина Нестерова сына Дубровного… 26 авг.1821
40 семей: м 110 ж 103 б/р м 18 ж 15
л.182-186 тут у меня пропуск, вернее, ничего не написано?, возможно пустые листы, такое встречалось
л.187-190 об (тип В) … под ком. … Радиона Сидорова сына Кондратова
29 семей: м 53 ж 53 б/р м 24 ж 15
л.191-195 (тип В) … под ком. местечка Синявки Ивана Яковлева Шевца уч. 24 авг.1821
29 семей: м 60 ж 42 б/р м 10 ж 10
л.196-199 об. (тип В) … под ком. отставного вахмистра Евсея Монкохи …23авг.1821
27 семей: м 59 ж 66 б/р м 21 ж 18
л.200-203 об. (тип В) … под ком. …Прокопия Василиева сына Артеменка …21.08.1821
27 семей: м 76 ж 58 б/р м 22 ж 19
л.204-208 (тип В) … под ком…. Ивана Петрова сына Клименка … 20 авг.1821
27 семей: м 63 ж 51 б/р м 14 ж 14
л.209-211 об. (тип В) … под ком…. Стефана Дмитриева сына Тимошенка … 14 авг.1821
23 семьи: м 58 ж 47 б/р м 17 ж 18
л.212-214 об. (тип В) … под ком. Евфима Трофимова сына Мисника … 18 авг.1821
16 семей!!! л.215 – лист «оставшихся без отправки», он даже по цвету отличается., этот список потом будет дальше, их попутали местами, но выискивать что-чему соответствует не было времени.
с л. 216 – продолжение, но с семьи № 25
л.217 об. окончание: семей 35: м 69 ж 84 б/р м 27 ж 23
л.218-227 об. список «остающихся без отправки… козаках Сосницкого повета… 24 авг.1821 (л.222 и 215 поменяны местами)
96 семей: м 181 ж 160 б/р м 63 ж 40
л.228-231 (тип В) … под ком. козака села Шибалиновки Романа Миронова сына Скибы … 16 сент1821
семей 19: м 57 ж 40 б/р м 19 ж 13
л.232-236 об. (тип В) … под ком. …Клима Федорова сына Городиского…3 сент.1821
31 семья: м 84 ж 77 б/р м 35 ж 22
л.237-242 об. (тип В) … под ком. … Уласа Василиева сына Станеслава …11 сент1821
семей 37: м 93 ж 82 б/р м 19 ж 19
л.243-248 (тип В) … под ком. Гаврила Зеновьева сына Терещенка…10 сент.1821
37 семей: м 91 ж 81 бЪр м 21 ж 15
л.249-  (тип В) … под ком. Романа Степанова сына Крамаренка… 7 сент.1821
38 семей: м 44 ж 35 б/р м 15 ж 7 + м 26 ж 22 б/р м 12 ж 12
л.253 рапорт
л.254 об.-259 «ведомость о почитающихся накозаках отправляемых в Черноморию на поселение прежных лет разного збора деньгах учинена октября… дня 1821»
(Этот тип списка я выпустил из виду. Там есть графы «имена и фамилии», «число душ» и «руб/коп».) … волости Киселювской, волости Зметневской, Синявской.
л.261-290 ведомость (тип Д) о розданном козакам… хлеба и зерна (озимого, ярового) волости Волосковской, Менской, Синявской, Зметневской, Киселювской, Волинской. (Есть графы «какого селения» и «на кого именно»)
л.291-294 об. переписка
л.295 +об. именные списки (тип А) козаков Сосницкого повета Синявской волости местечка Синявки… учин. янв.1821
11 семей: м 14 ж 10 б/р м 1 ж –
л.296+об. (тип А) …села Ушня Волосковской волости 1 семья: м 1 ж 2 б/р м 2 ж 2
Следующий список начинается с семьи №12!
л.301+об-297-298 об. 45 семей: м 87 ж 68 б/р м 16 ж 10-нарушена нумерация листов!
д.299-300 «Именной список о козаках села Кислювка пожелавших переселиться … по ревизии 1816, запис. после ревизии, уч. янв.1821 (м 26 ж 18 б/р м 1 ж 2)
л.303-306 Список (тип А) …волости Зметневской села Кудровка… учин. дек.1820
м 54 ж 36 б/р м 7 ж 15
л.307-308 Список (тип А) …села Спасского
13 семей: м 35 ж 25 б/р м 7 ж 10
л.309-310 об. Список (тип А) …Нехаевского селения…
11 семей: м 21 ж 21 б/р м 7 ж 3
л.311-313 об. Список (тип А) … села Кнутов…
24 семьи: м 48 ж 58 б/р м 19 ж 17
л.315-316 Список (тип А) …села Зметнева
10 семей: м 25 ж 23 б/р м 12 ж 12
л.317-320 об. Список (тип А) …Синявской волости села Низковки…янв1821
35 семей: м 61 ж 64 б/р м 24 ж 6
л.321-322 Список (тип А) …Синявской волости села Наумовки
13 семей: м 29 ж 34 б/р м 8 ж 8
л.323-324 об. Список (тип А) …деревни Верхолесье…
16 семей м 33 ж 38 б/р м 15 ж 9
л.325-329 Список (тип А) …Зметневской волости села Хлопяников… ноября1820
41 семья: м 102 ж 77 б/р м 29 ж 16
л.330-331 об. Список (тип А) …Сосницкого повета Киселювской волости…20апреля 1821
12 семей: м 31 ж 28 вновь рожденные м 8 ж 3 б/р м2 ж 3
л.332-337 Список (тип А) …Волоскоской волости села Городницы...апреля 1821
м 44 ж 30 вновь рожд. м 18 ж 8 б/р м 1 ж 7
л.338-341 об. Список (тип А) …волости Волкочской (неразб.) (село Волинка)…
40 семей м 102 ж 75 в/р м 12 ж 7 б/р м 2 ж 5
л.342-  Список (тип А) …волости Менской села макошина…апр.1821
2 семьи: м 7 ж 1 в/р м 1 ж – б/р м – ж 1
л.343+об. Список (тип А) …волости Киселювской села Домошлина..
6 семей: м 15 ж 8 в/р м 3 ж 5 б/р м - ж 2
л.344-345 Список (тип А) …Зметневской села Великого Устя…
5 семей: м 13 ж 6 в/р м 6 ж 2 б/р м – ж 1
л.346-352 Список (тип А) …Зметневской села Шабалиновка
45 семей: м 126 ж 96 в/р м 48 ж 33 б/р м 1 ж 5
л.353-362 Список (тип А) … волости Киселевской местечка Александровки…
77 семей: м 193 ж 164 в/р м 47 ж 37 б/р м 1 ж 17
л.363-365 об. Список (тип А) …волости Менской села Феськовки…
15 семей: м 41 ж 24 в/р м 12 ж 2 б/р м 1 ж 1
л.366- Список (тип А) …волости Волосовской села Воловицы…апр.1821
? семей: м 56 ж 25 в/р м 22 ж 9 б/р м – ж 30
л.372-373 ??? Список начинается с семьи №5!
12 семей: м 31 ж 15 в/р м 5 ж 3 б/р м 1 ж 7
л.374-379 Список (тип А) …волости Менской села Бабы…
35 семей: м 65 ж 54 в/р 23 ж 39 б/р м 12 ж 25
л.380-381 об. Список (тип А) …волости Волинской села Ольшаного…
17 семей и дальше обрывается список!
л.382-385 об. Список (тип А) …волости Менской села Кукович…
19 семей: м 40 ж 29 в/р м 20 ж 10 б/р м 3 ж 14
л.386-388 Список (тип А) … волости Менской деревни Бондаровкы
9 семей: м 21 ж 13 в/р м 10 ж 8 б/р м – ж 9
л.389-390 Список (тип А) … волости Менской села Дяговы…
19 семей: м 26 ж 21 в/р м 12 ж 11 б/р м – ж 3
л.391+об. Список (тип А) …местечка Мены
5 семей, дальше обрыв, дальше цвет листа другой и с 18 семьи, конец на 393 л.
29 семей: м 79 ж 70 в/р м 25 ж 20 б/р м – ж 7
л.394-399 Список (тип А) …волости Киселевской села Киселевки…
37 семей: м 101 ж 92 в/р м 19 ж 13 б/р м 1 ж 6
л.400-403 Список (тип А) …волости Зметневской села Нехаевки…
семей 21: м 62 ж 52 в/р м 26 ж 15 б/р м 1 ж 3
л.404-406 об. Список (тип А) …волости Волинской села Лав…
26 семей: м 56 ж 45 в/р м 11 ж 7 б/р м – ж 5
л.407-409 об. Список (тип А) …Менской села Феськовки…
15 семей: м 41 д 24 в/р м 12 ж 2 б/р м 1 ж 1
л.410-416 Список (тип А) …волости Зметневской села Шабалиновки
45 семей: м 126 ж 96 в/р м 48 ж 33 б/р м 1 ж 5
л.417-419 об. Список (тип А) … волости Волинской села Лав- ПОВТОР! л.404
л.420-423 Список (тип А) …волости Зметневской села Нехаевки-ПОВТОР л.400
л.430-433 Список (тип А) …волости Волинской села Ольшаного (начало и обрыв на л.380)… 29 семей: м 79 ж 70 в/р м 25 ж 20 б/р м – ж 7
л.434-440 Список (тип А) …села Бабы-ПОВТОР л.374, но почерк лучше!
л.441-443 об. Список (тип А) …мест.Мены (л.391, но уже полностью!)
12 семей: м 31 ж 15 в/р м 5 ж 3 б/р м 1 ж 7
л.444- Список (тип А) …села Дяговы- ПОВТОР л.389
л.446-447 об. Список (тип А) …села Величковки…
12 семей: м 31 ж 28 в/р м 8 ж 3 б/р м 2 ж 3
л.448+об. Список (тип А) …села Домошлина Киселювской волости-ПОВТОР л.343
л.449-450 Список (тип А) …села Вел.Устя-ПОВТОР л.344
л.451- Список (тип А) …села Макошина-ПОВТОР л.342
л.452- Список (тип А) …дер. Бондаровки-ПОВТОР л.386
л.455-458 Список (тип А) …села Кукович-ПОВТОР л.382
л.459-468 мест. Александровки-ПОВТОР л.346
л.469-474 Список (тип А) …села Городища-ПОВТОР л.332
л.475-480 села Воловицы-ПОВТОР л.366
л.481-484 села Волинки-ПОВТОР л.338
л.485-493 просьбы разных лиц, рапорты
л.494-495 Выписка о количестве (тип Б) по г.Соснице
л.500-504 рапорты
л.504 об.-506 вед. о колич. (тип Б) по Сосницкому повету… 1822 г.
л.507 (без названия) Сосницкий повет «количество по селам и деревням, всего и остается…»
л.508+об. то же
л.512-523 об. рапорты, переписка
л.524- «Список о семействе козака села Великого Устя Максима Быгдая, просящегося переселится: м 2 ж 2 в/р м – ж 1
л.525-542 переписка по разным людям
л.543- Список (тип А) …Сосницкого повета мест Александровки
3 семьи: м 18 ж 15 б/р м 3 ж 2
л.546+об. Список (тип В) …под командой …Андрея Коржа… 5 мая 1824 г.
л.547 – ПОВТОР л.546, но четче
3 семьи: м 18 ж 17 б/р м 5 ж 5
л.548-562 рапорты, протоколы заседаний, прошения
л.563 - Список (тип А) … козак села Хлопяников Иван Онисимов Рубенков, 21 год… учин. 2 мая 1825 г.
л.564-566 переписка.

Спасибо сказали: Алёна, d_sergiy, korobovo53

Поделиться

6

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Фонд 128 Опис 1 Справа 2355 – Дело о переселении козаков Черниговского повета в Черноморское войско. – 2 сентября 1820 – 16 декабря 1821. – 247 л.
Зміст справи.

+ открыть текст

л.1-16 прошения, рапорты, указы
л.17- Именной список (тип А) волости Красненской села Лукшовки…  (1 семья: Игнат Иванов сын Вощенко 41 года и жена егоПараскева Лукьянова 22 лет)…
л.18-28 – рапорты, письма, предложения разных лиц
л.29 – ведомость о казаках (тип А) волости Седневской деревни Черныша… 3 апр.1821
3 семьи: м 6 ж 6 б/р м – ж 5
л.30-31 об. – ведомость (тип А) города Березного… 8 апр1821
13 семей: м 31 ж 26 б/р м 8 ж 4
л.32+об. ведомость(тип А) села Клочкова Седневской волости 8 апр 1821
8 семей: м 16 ж 18 б/р м 4 ж 4
л.33+37 – ведомость (тип А) Березинской волости села Локнистого …апр1821
14 семей: м 36 ж 29 б/р м 6 ж 6
л.34+об.   ведомость (тип А) Березинской волости села Боромык
5 семей: м 19 ж 14 б/р м – ж 8
л.35-36 ведомость (тип А) села Авдеевки Березинской волости…
17 семей: м 34 ж 33 б/Р м 9 ж 6
л.38+об. ведомость (тип А) села Козла Мохнатинской волости …8 апр 1821
7семей: м 31 ж 10 б/р м 4 ж 5
л.39-40 ведомость (тип А) села Петрушина Ройской волости… 8 апр 1821
10 семей: м 30 ж 19 б/р м 6 ж 4
л.41 ведомость (тип А) села Лукашовки Красненской волости…
2 семьи: м 5 ж 5 б/р м 1 ж 1
л.42-43 ведомость (тип А) села Ладанки Красненской волости 3 апр 1821
7 семей: м 20 ж 17 б/р м – ж 5
л.44  ведомость (тип А) села Буды Красненской волости
1 семья: м 3 ж 5 б/р м – ж 1
л.45-46 ведомость (тип А) волости Березинской деревни Гуськи…
12 семей: м 24 ж 21 б/р м 7 ж 4
л.47+об. ведомость (тип А) села Шестовицы Красненской волости
3 семьи: м 7 ж 5 б/р м 1 ж 1
л.48-49 ведомость (тип А) деревни Борок Седневской волости
9 семей: м 20 ж 20 б/р м 4 ж 6
л.50+об. ведомость (тип А) деревни Кобыляна Седневской волости
8 семей: м 18 ж 19 в/р м 5 ж 4
л.51-52 об. ведомость (тип А) деревни Друдцних Красненской волости
11 семей: м 28 ж 33 б/р м 6 ж 6
л.53- ведомость (тип А) деревни Золотинка Красненской волости
1 семья: м 2 ж 2
л.54-55 об. ведомость (тип А) Выбельской волости деревни Песок
19 семей: м 62 ж 58 б/р м 7 ж 4
л.56-57 об. ведомость (тип А) Выбельской волости села Горбова
21 семья: м 58 ж 43 б/р м 9 ж 9
л.58-59 об.  ведомость (тип А) Выбельской волости села Баклановой Муравейки
23 семьи: м 65 ж 62 б/р м 12 ж 13
л.60+об.  ведомость (тип А) села Слабина Красненской волости
4 семьи: м 12 ж 11 б/р м 3 ж 3
л.61, 62 об. ведомость (тип А) села Жуковки Куликовской волости
23 семьи: м 60 ж 58 б/р м 8 ж 14
л.63+об. ведомость (тип А) деревни Зайцев Мохнатинской волости
5 семей: м 11 ж 18 б/р м 3 ж 5
л.64-65 об. ведомость (тип А) села Выбель
17 семей: м 39 ж 36 б/р м 13 ж 11
л.66-68 об. ведомость (тип А) села Ковчина Куликовской волости
32 семьи: м 90 ж 74 б/р м 17 ж 16
л.69-70 об. ведомость (тип А) села Куликовки 20 апр 1821
29 семей: м 65 ж 56 б/р м 5 ж 8
л.71-72 об. ведомость (тип А) села Вершиной Муравейки Выбельской волости
20 семей: м 68 ж 64 б/р м 6 ж 8
л.73-74 об. ведомость (тип А) села Брусилова Седневской волости
11 семей: м 27 ж 21 б/р м 4 ж 3
л.75-77 письма
л.79- ведомость (тип Б) Черниговского повета по Березанской волости…
л.80-122 – переписка, рапорты, прошения
л.90- прошение козака села Шестовиц Гордей Селивон, рапорты
л.99 – прошение села Горбова Сидора Гоного он же Иеременко…, переписка
л.123-126 об. ведомость (тип В) под командою старейшины козака Черниговского повета села Выбель Петра Миронова сына Кулаги…авг 1821
31 семья: м 53 ж 52 б/р м 16 ж 15
л.127-131 – рапорты, переписка
л.132- список о умершем села Куликовки (Степан Остапов Артеменко 70 лет)
л.135 – рапорты
л.136-139 об. ведомость (тип В) …Василия Самойлова сына Борковского
32 семьи: м 90 ж 77 б/р м 19 ж 17
л.140+об. ведомость (тип А) волости Куликовской села Ковчина …23 авг 1821
31 семья: м 91 ж 80 + (тип Д) получивших хлеб (Борковский)…
лю141-142 Именная ведомость об оставшихся невозвьеными (неразб.) за 1-ю половину сего 1821 г подушных и прочих податей… 23 авг 1821 (села Ковчина, Борковский)
л.143 – рапорт (далее к каждому списку идет рапорт с указанием населенного пункта и командира, где успевал вычитать – записывал, где-то нет)
л.144-146 об. ведомость (тип В) села Куликовка… Ерофея Козмина сына Хорошка …24 авг 1821
29 семей: (общее количество не подбито)
147+об. ведомость (тип Д)
148 – рапорт
л.149-152 об. ведомость (тип В) села Жуковки Тимофея Климова сына Хоменки… авг 1821
33 семьи: ??
л.153 рапорт
л.154-158 ведомость (тип В) села Авдеевки.. Степана Козмина сына Жеребка… авг 1821
33 семьи: ??
л.159-160 – прошение, рапорт
л.161 – ведомость пожел. переселиться села Слабина… (1 чел. Герасим Самойлов сын Поперный, 25 лет)
л.162-170 переписка
л.171 именной список (тип А) села Брусилова Седневской волости
1 семья: Евфим Григориев Збан, 60 лет: м 2 ж 4
л.172 переписка, рапорты, прошения
л.179-182 об. ведомость (тип В) …Акима Семенова сына Скидона… заштатного города Березны, села Боромык и деревни Гуравки, 7-я партия… авг 1821: 29 семей: (не подсчитано)
л.183 рапорт
л.184- 187 ведомость (тип В) … села Верш. Муравейки и села Локнистого, 6-я партия… Михайлы Яковлева сына Иванова, 31 семья: ??
л.188-189 рапорты
л.190-192 об. ведомость (тип В)… села Клочкова, Брусилова и деревни Кобылянка, 8-я партия …Тимофея Павлова сына Войтенка… 12 сент 1821, 30 семей: ??
л.193,194 рапорт
л.195-197 об. ведомость (тип В) …Антона Никитина Белоконского, последняя 10-я партия… 4 сент 1821, 31 семья: ??
л.198 рапорт
л.199 рапорт – 9-я партия в 29 семей Красненской волости…
л.200-202 об. ведомость (тип В) … Степана Степанова сына Евсеенка, 9-я партия, 29 семей
л.203, 204 – рапорты
л.205-206 об. ведомость (тип Г) оставшихся… желания их на прежних жительствах… сент 1821, (28 сёл)
л.207-211 рапорты, прошения
л.212-216 ведомость (тип Д) …волости Куликовской, (хлеб)
л.217 рапорт
л.219 ведомость (тип А)…Краснянской волости деревни Напоровки…
2 семьи: м 4 ж 5 б/р м – ж 1
л.220-222 –тот же список 4 раза
л.223-227 прошения, рапорты
л.228 ведомость (тип Г) …волости Выбельской села Выбель … 20 февр 1822
2 семьи: м 6 ж 1 б/р м – ж 2
л.229 ведомость о козаках утвержденных к переселению и желающих остаться на прежних жительствах (тип Г) (волости Выбельской , села Выбель, Горбова, д. Песок, с.Верш. Муравейки, волости Ройской села Петрушина, волости Березинской д.Гусавки, волости Седневской д. Борок, с.Брусилова, волости Куликовской с.Жуковки, с.Куликовки)… 20 февр 1822
л.233-236 рапорты, предложения
л.237 Список о количестве козачих семейств Черниговского повета утвержденных к переселению в Черноморию оставших без отправки… 5 мая 1822 (волости Выбельской, Березинской, Седневской, Куликовской)
л.238-241 рапорты
л.242-245 ведомость о козаках Черниговского повета утвержденных к переселению в Черноморию оставших без отправки… 14.06.1822 (волости Красненская, Седневская, Куликовская, Выбельская, Мохнатинская, Березинская, Ройская)
л.246-247 прошения.

Спасибо сказали: Алёна, Т.В., d_sergiy, korobovo54

Поделиться

7

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

budashДобрый день! Мы с Вами уже общались на другом форуме. Прошу помочь сузить круг моего поиска по предкам. Дед на старости лет говорил, что они приехали в Херсонскую губернию (Ананьевский уезд, д.Григорьевка) из Полесья. По моим расчетам - это и часть Черниговской губернии. Возможно переселение случилось после 1830 года. А может и раньше.

budash Вы мне не подскажите поточнее, какая часть Черниговской губернии относилась с природной территории Полесье?При просмотре дел по переселению козаков Вам не встречались фамилии Мельниченко и Козаченко?
Спасибо

Поделиться

8 (07-07-2015 16:47:20 отредактировано budash)

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Обращаю внимание, что дело значится в каталогах как «о переселившихся».
Решил, что лучше выписать фамилии и где указано - количество душ с главой семьи. По каким-то причинам они не переселились, однако, считаю, что эти попытки были не последними.

ГАЧО. Фонд 128 Опись 1 дело 282. Дело по отношению Черниговской войсковой канцелярии с приложением списка о НЕпереселившихся на земли Черноморья казаках Черниговской губернии. - 24.02-23.04.1804 г. - 20 л.

Выписки.

Сосницкого повета
с.Рождественного 35 душ:
Холодович, Зорецкий, Зязя, Игнатенко, Шаповал, Данченко, Костюченко, Ершик, Заводенка, Ромащук, Кузменко, Жданенко, Щербына, Захарук, Козел.
с.Нехаевки - Бакуменко - 1 д.
с.Мезина - Феня, Кололъ? - 6 д.
с.Оболонья - Братанич - 3 д.
с.Петровки - Журба, Данилевский, Шела, Димиденко, Горловій, Стиценко он же и Горловій, Росомаха, Скубич, Иваницкій - 17 д.
с.Покошич - Яковенок - 5 д.
с.Иванкова - Руденко - 2д.

Глуховского повета
с.Реутинец - Гузей, Мартиненко, Реуцкій, Гриненко, Лускан, Реутскій - 25 д.
Андреевка - Бутенко, Сидоренко, Хоменко, Яковенко, Резник, Гаевый, Коломиец, Бур, Зуля, Сурмач, Суприна, Федоренко он же и Св(Ох)илиненко (первых две литеры неразб.), Дзусь - 42 д.
Чеплеевки - Демкало, Рожок, Губа, Дмитренко, Сракун, Мазепа, Дзюба, Клюшник, Василь Сивченко (Семена Сивца сынъ) - 36 д.

Нежинского повета
с. Красного - Серій - 3 д.

Козелецкого повета
с.Димерки - Дрибязка, Лось, Колмицкій, Решотко, Андрусь, Кострица, Наурник, Хоменко, Чуста - 29 д.

Черниговского повета
с.Олишевки - Сагай, удовы Ирины Ипатовой сын Андрей Иванов - 2 д.

А всего - 207 душъ.

Спасибо сказали: Алёна, ktaras, Т.В., о и, nfs79, az.19636

Поделиться

9 (09-07-2015 17:31:45 отредактировано budash)

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

ГАЧО. Ф128 О1 Д831. Канцелярия гражданского губернатора.
Сборник документов о переселении козаков и казенных крестьян Черниговской губернии в Таврическую и Херсонскую губернии. – 3 янв.1810-март 1811.- 569 л.

В деле много документов, прошения, рапорты, инструкции, циркуляры, запросы. В некоторых написанных в строчку документах перечисляются прибывшие на проживание семейства и связанные с этим финансовые перечисления и прочее-прочее.
Есть в деле списки семей с указанием состава и возраста а также возраст по предыдущей ревизии 1795 года. Получилось очень много списков и все не более 1-5 листов. Для съемки выбрал два самых больших, однако мне было отказано руководством архива в фотографировании, мне пришлось писать дополнительное заявление о расширении круга генеалогического поиска по территории и во временном диапазоне. А мне задавали новые вопросы «а где ваши фамилии?», «а какая тема ваших исследований?» и разрешили снять только две страницы!
Конспектировал на скорую руку, выписывал только названия списков из каких населенных пунктов и куда ввиду объема дела (569 листов). Первые листы дела сохранились не полностью, списки читаемы только ближе к переплету!!! Дело отреставрировано, лучше не будет!

л.3-5 об.
Именные списки… из Сосницкого повета села Волосковец, села Степановки в Таврическую губ. Мелитопольский уезд селение ….?( оборвано).
л.10-14
Им. списки села Кучиновки в Тавр. губ. Днепровский уезд
л.15-16
Им. списки села Петрушина в Херсонскую губ. селение Висунское
л.26-33
Им. списки Козелецкого повета села Ярославки, Марковец, Старой Басани в Таврическую губ. Днепровский у. селение Майчик.
л.37-38
..из Сосницкого повета села Слободки в Херсонскую губ. в селение Висунское.
л.44-44 об.
Им. списки Козелецкого повета казенных бывших монастырских крестьян дер. Иржавца в Меклитопольский у. в слободу Андреевку.
л.52-53 об.
..из Городнянского повета дер. Безугловки каз. крестьяне в Таврическую губ. Днепровского у. в селение Рубеж???….(оборвано).
л.59-63
…села Кагарлыков и хутора Кагарлыцкого монастырских крестьян в Таврическую губ. Днепровский у. селение Рубановку.
л.64-69
…козаках Нежинского повета сел Переясловки, местечка Веркиевки, Малой Ка??????, Березанки, Липова Рога, Черняховки в Таврическую губ. селение Рубановку.
л.70-71
…крестьянах бывших за монастырями села ????, села Черняховки в Таврическую губ. Днепровский у. селение Рубановку.
л.72-75 об.
…Нежинского повета деревни Кунашевки, Кагарлыков, села Крутов, дер. Фостинов в Таврическую губ. Днепровский у. селение Рубановку.
л.80-81
Им. списки о казаках Черниговской губ. Козелецкого повета м.Бобровицы в Ольвтопольский уезд в казенное селение Ольшанку.
л.82-87
…мест. Бобровицы и сел Марковец и Рудьковка в Ольвиопольский у. селение Машковку.
л.91-98
Городнянского повета деревень Познопал, Тристороны, Убежич, Сиделювки, Грабова, с.Петруш, хутора Данич, Постовбиц, Чепелевки каз кр. и козаков в Таврическую губ. Днепровский у. казенное селение Малую Лепетиху.
102-103 об.
Им. списки о козаках Борзенского повета с. Припутень …в Таврическую губ. Днепровский у. в селение Верхний Рогачек.
л.110-111
…казенных крестьянах Городницкого повета села Елина в Таврическую губ. Днепровский у. в селение Малую Лепетиху.
л.115
…Стародубского повета з сел Куркович, А(О)заровки в Таврич. губ. козаки.
л.117-118
…казенных крест. Борзенского повета сел Шилович, Печей и Буромки и козаках с.Шилович … в Таврическую губ. Олешковского повета в слободу Лепатиху.
л.120-121
…Козелецкого повета с.Ярославки казенные. крест. в Херсонскую губ. и Ууезд селение Кривой Рог.
л.123-126 об.
…козаках Черниговского повета сел Ладинки, Шостовиц, Слабина, Яновки и д.Золотинки… в Таврическую губ. Мелитопольский уезд в селение Николаевку.
л.141-142
…Сосницкого повета сел Кукович и Величковки козаках…в Херсонскую губ. Елисаветградского у. в казен. селение Гуровку…
л.145-146 об.
Им. вып. о козаках сел Роищ, Холявина и дер.Осняков …в Херсонскую губ. и уезд в казен. селенеие Александровку…
л.151
…села Будища…
л.159-160 об.
Сп. о козаках Глуховского повета сел Уланова, Ястребщины и д.Коренка в Таврическую губ. Днепровский у. в сеоение Лепатиху.
л.162
Козак… села Ситой Буды в Таврическую губ. в слободу Любимовку.
л.187-189 об.
Поим. Выписка о казен. крест. д.Слободки, с.Мохнатина, Гута Неданчицкая …в Херсонскую губ. и уезд селение Кривой Рог.
л.224-225
Им. список о козаках Городницкого повета с.Звиничева ..в Херсонскую губ. и повет селение Батуринку…
л.233-234 об.
Им. спис. Борзенского п. козаках с. Евлашевки, Смаляжа…в Таврическую губ. Днепровский повет. селение Русиновку ?.
л.307+об.
Им. сп. козаках Черниговского у. Сосницкого пов. с.Нехаевки … в Таврическую губ. Мелитопольский у. в селение Николаевку.
л.327+об.
Реестр о пожелавших переселится Черниговской губ. иуезда с. Печеник козаках и д.Хомутовки казенных крестьянах в Таврическую губ.
л.329+об.
Им. сп. козаках Сосницкого повета с. Киреевки в Херсонскую губ. и уезд в казен селение Кривой Рог.
л.388
Сп. жител. Козелецкого повета с. Ядловки отставному от воинской службы солдату Максиму Мойсеенку и семейству его объявивших желание переселиться Херсонскую губернию Херсонский уезд в слободку Устимовку учинен в Козелецком нижнем земском суде 1810 года июня 23 дня.
л.399
Им. сп. о жел. переселиться на жительство из здешней Черниговской в Херсонску губ. и уезд в селение Кривой Рог отставного солдата Федор Семка и его семейство…
л.508
Им. сп. отставному солдату Григорию Стыкайлову и семейству его вышедших сего повета з с. Кукович в Таврическую губ. Днепровский у. в сел. Малую Лепетиху…
л.524-525
Им. сп. о казен. крест. д. Ковпиты …в Таврическую губ. Днепровский у. в казен. селение Малчик.

Все, чем могу...

Поделиться

10

Re: Фонд 128.Канцелярія чернігівського цивільного губернатора, м.Чернігів

Ф. 128 оп. 1 Т.1
Ф. 128 оп. 1 Т.2
Ф. 128 оп. 1 Т.3
Ф. 128 оп. 1 Т.4
Ф. 128 оп. 1 Т.5
Ф. 128 оп. 1 Т.6
Ф. 128 оп. 1 Т.7
Ф. 128 оп. 1 Т.8
Ф. 128 оп. 2-6                              

Спасибо сказали: kuks70, gennadii5408, taradaev, v_golub, turina, Алёна6

Поделиться