246

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1773 р. квітня 14(25). Львів.— Лист ігумені монастиря сак- раменток (?) Марії Яблоновської до невідомого адресата з проханням звільнити гайдамаку Голода Курника, ув'язненого у львівській в'язниці

Wielmożny mości dobrodzieju! Prośba przez księży Trynitarzów za tym hajdamaką Hołodem Kurnikiem zniewoliła mnie do darowania mu krzywdy, któren, już prowadzonym będąc pod Anioła, jakoweś na mnie czynił przechwałki, jako sami słudzy wielmożnego mości pana dobrodzieja, którzy go prowadzili, przyświadczą, a dość zuchwalnik dyskretną od waćpana dobrodzieja miał dla siebie karę, gdzie podług sentencji wielmożnego waćpana dobrodzieja na przeprosiny mi przysłał szewców, krawców, pominąwszy to, bardziej przychylając się z prośbą przewielebnych księży Trynitarzów, upraszam, aby był wypuszczony, ale przed oczy wielmożnego waćpana dobrodzieja był przyprowadzony, gdzie go swoją doskonałością więcej przy admonicji poprawić możesz, jak te sekwestrowanie. A ja zabieram jednak oblig wdzięczności przyzwoitej na zawsze, jako i teraz marn honor pisać się wielmożnego jego mości pana dobrodzieja szczerze życzliwą i najniższą sługą. Die 25 aprilis 1773 anno, w Lwowie. M. Jabłonowska ЦДІА УРСР у Львові, ф. 132, on. 1, спр. 1105а, арк. 1. Оригінал.

Переклад

Вельможний, милостивий добродію! Прохання отців тринітарів відносно цього гайдамаки Голода Курника змусило мене простити йому заподіяну мені кривду, бо він, коли його вели на покарання під Ангела, погрожував мені, про що посвідчать власні слуги вельможного, милостивого пана добродія, які його проводили. Незважаючи на те, що ваша милість пане добродію присудили досить поблажливу кару, замість того, щоб сам попросив пробачення, прислав до мене шевців і кравців. Однак я, не звертаючи на це уваги, а більше задовольняючи прохання преподобних отців трині- тарів, прошу, щоб його випустили, але ж перед тим привели його до вельможного вашої милості пана добродія, бо ви більше виправите його своєю досвідченістю, ніж покарання. А я, приймаючи назавжди зобов’язання, і зараз маю честь бути доброзичливою і найнижчою слугою його милості вельможного пана добродія.
М. Яблоновська Діялось 25 квітня 1773 року у Львові.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

247

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1774 р. червня 28. Чернігів.— Указ Чернігівської полкової канцелярії городницькому сотникові про арешт мешканців села Деревина гайдамаків Ющенка та Коваля, які втекли під час відправлення їх на вічне заслання

Указ е. и. в. самодержицы всероссійской из полковой Черниговской канцеляриі господину сотнику Городницкому Харченкову Сего июня 28 дня 774 года полученном в полковой Чер[ниговской] канцеляриі чрез нарочного курьера е. и. в. из Малороссійской коллегіи указам по репорту в оного коллежского асесора и Добрянской пограничной таможни главного смотрителя Евреинова, по которому открылось, что из отправленних в вечную зсылку, по приговору коллегиі за починенные злодѣяния жители деревни Деревинь Яким Ющенко и Улас Коваль с протчими своими товарищи, коих било тридцять человек, отбыв при препровождении их в Ригу, в караулних штики и тѣми разломав на ных имѣвшиесь кандали, сами оние, Ющенко и Коваль, пришли в доми, а товарищи их кроются в лѣсах, под границею, в Бѣлорусіи, в урочищи близ Терухи рѣчки, к Гоголку. Веленно за получением оного указа тотчас употребить всевозможніе мѣри о поимкѣ кроющихся Бѣлоруской губерніи в помянутих лесах и вездѣ в околочних того местах тех бежавших зсылочних, так же и являющихся деревни Деревинь жителей Якима Ющенка и Уласа Коваля, и по сискѣ , забив в ручніе и ножные колодки, прислать в коллегію за пристойним караулом немедлѣно. Чтоб же и в Могилевской губерніи надлежащое распоряжение о сыску тех бежавших, естли кроются в селениях той губерніи, благоволено было учинить, о том к господину генерал-порутчику, могилевскому губернатору і ковалеру Каховскому от Малороссійской кол[легии] сообщено. А во исполнение онаго е. і. в. указа полковая Черниговская] канцелярия приказалы послат к вам сей указ и оным предписать, чтоб вы по получении онаго тотчас, собрав сколко можно из оставшихся за раскомандированіем в домах и прибывших с походу сотни вашей выборных козаков, а в добавку к оным потребовав от сотенного Борозницкого правленыя пристойнаго числа из подпомощников вооруженных и надежных людей, съехали перво в село Деревины и, словывпришедших по вышеписанному в доми тамошных жителей Якима Ющенка і Уласа Коваля, потом следовалы в леса, под границею стоящія, в урочищѣ близ Терухы речки, к Гоголку, и проведав в которых местах бѣжавшіе зсылочныя кроются, употребыли всевозможнія мери к поимке всех оных разбоиников-беглецов. А по сыске, забив их в ручніе и ножніе колодки, равну ж тому и прописанных Ющенка і Коваля, представили б сами при рапорте в полковую Чер[ниговскую] канцелярію немедлено для отсылки их отсель в Малороссийскую коллегію и господину сотнику Городницкому Харченко ж учинить по сему указу.
Юня 28 дня 1774 году.
Подписали: судья Яков Бакуринскій писар Яков Рашевский
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 108, оп. 2, спр. 1407, арк. 5. Чернетка.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: az.19631

Share

248

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1775 р. березня 16. Харків.— Ухвала Слобідсько-Української губернської канцелярії про розшук гайдамаків, які напала на дім капітана Григорія Капустянського в Ізюмській провінції
1775-го году марта 16-го дня.
Указом Правительствующаго Сената 2 депортамента минувшего февраля от 12, а в губернской канцеляріи полученным сего марта 9 числ, по рапорту Изюмской провинциалной канцеляріи о произшедшем в декабре месяце разбойническом нападеніи на дом помещика, отставного капитана Георгия Капустянского, состоящей в слободе Ивановке, и грабеже пожитъков на немалую сумму, которых он, Капустянскій, показывает запорожцами, бежавшими по разбои дому в запорожскую степ, обявлено, что посланным определенному в Слободскую Украинскую губернію с властію губернаторскою господину генерал-порутчику и ковалеру Щербинину указом рекомендовано, чтоб он, яко хозяин вверенной ему губерніи, к сыску и искоренению означенных разбойников не менше ж и впредь для доставленія вообще жителям сей губерніи безопасности, к пресеченію далнейшаго к таковым злодеям пути при- нял всевозможные меры. И по резолюціи губернской канцеляріи о полученіи оного указа в Правителствующій Сенат из губернской канцеляріи репортовано з донесеніем, как из оного депортамента указ послан о принятіи всевозможных мер к пресечению разбойников, к определенному в Слободскую губернию с властію губернаторскою господину генерал-порутчику и ковалеру Щербинину, то по полученіи от оного предложения о надлежащем исполненіи учинит журнал, сего марта 13 д[ня] господин генерал-порутчик и ковалер поданным в губернскую канцелярію предложением с напоминанием вышепрописанного присланною к нему, господину генерал-порутчику и ковалеру, Правителствующего Сената указа предлагает об оном учинить надлежащее исполнение, того ради приказами, как вышеписанного капитана Капустянского слобода Ивановка, в которой дом ево разбойниками разбыт и разграблены пожитки, состоит в Изюмской провинціи и грабители того дому признаны им, Капустянским, из запорожцов, кои де при разбытіи дому бежали в запорожскую степ, а сия степ, равно и самие запорожскіе жилища, состоят не весма в далнем от Изюма разстояніи да и смежность в землях имеют с тою ж Изюмскою провинциею, для того во оную провинциалную канцелярію послать указ, велеть о сыске и искорененіи разбойников, ограбивших дом отставного капитана Капустянского и во отысканіи разграбленного, тож и к пресеченію далнейшаго таковым злодеям пути употребить всевозможное стараніе для доставления впред вообще жителем той провинціи безопасности, и в том поступать по прежде посланным из губернской канцеляріи указом неотменно, и о сем в Правителствующій Сенат репортоват и определенному с властию губернаторскою подать меморию. В подлінной подписано тако:
Алексей Мартынов
Аврам Анненков
В должности секретаря архивариус Федор Любицкій
Читал подканцелярист Яков Татарчуков
Помітка: Репорт, мемория и указы посланы марта от 18 дня от Коваленкова.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 1285, арк. 32. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: az.19631

Share

249

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Пономарьов О. М. Неопубліковані документи про Коліївщину

Share

250

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Саморекламуюся :-)

Синяк І. Із джерел до історії Коліївщини: протоколи допитів полонених гайдамаків загону Савки Майбороди // Український історичний журнал. - 2018. - № 3. - С. 124 - 144.


https://www.academia.edu/37691653

Thanks: Алена1

Share

251

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Шановні друзі та колеги!Книга "Коліївщина: 1768 - 1769 роки у документальній та мемуарній спадщині. - Т. 1: Документи архіву Коша Нової Запорозької Січі (Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734 - 1775 Т. 6/7: Справи № 227 - 229) / За ред. акад. Валерія Смолія. Упорядкування, передмова та коментарі Івана Синяка. - К.: НАН України, Ін-тут історії України, 2019. - 494 с." у вільному досутпі.


Скачати можна за посиланням:
https://www.academia.edu/41334407/


або на сайті Інституту історії України:
resource.history.org.ua/cgi-bin/ … TR=0014806

Share

252

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Скальковский, Аполлон Александрович (1808-1898). Наезды гайдамак на Западную Украину в XVIII столетии. 1733-1768 / Соч. А. Скальковского. - Одесса : Гор. тип., 1845. - 230
https://search.rsl.ru/ru/record/01003561081

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: alexkr81

Share

253

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Мордовцев, Даниил Лукич (1830-1905). Гайдамачина : Ист. монография Д. Мордовцева. - Санкт-Петербург : К.Н. Плотников, 1870. - [4], 484 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003580294

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.
Thanks: О.І.1

Share

254

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Антонович, Владимир Бонифатьевич (1834-1908). Исследование о гайдамачестве по актам 1700-1768 г. / Сост. Владимир Антонович. - Киев : Унив. тип. (И. Завадского), 1876. - [2], 128 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003545915

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

255

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

Про діяльність різних гайдамацьких загонів в Правобережній Україні під час Коліївщини:

Синяк І. Рушії Коліївщини: запорозькі гайдамацькі загони в Правобережній Україні під час повстання 1768 року // Коліївщина: право на повстання. - К., 2020. - С. 234 - 251.


https://www.academia.edu/49347782

Thanks: kuks70, ГіП2

Share

256

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

ЦДІАК, м. Київ
257/1/89

Post's attachments

Screenshot (1).png
Screenshot (1).png 139.54 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Розшукуються в Олександрійському повіті, Херсонської губ.: записи про народження Самойленко Григорія 1885 р. н., батьки: Самойленко Філіпп Макарович і Матрона Кодратова, селяни із с. Яново, Глинська вол., вінчання трьох пар: Афанасьєва Євдокима Івановича з Софією Гордіївною в 1880-1884 роках і Афанасьєва Микити Івановича з Афанасією Дорофєєвою/Арєфьєвою, + записи їх народження; Афанасьєва Григорія Євдокимовича і Агрипини Миколаївни.

Share