1

Тема: Торгові люди - купецтво

Купе́цтво — суспільний прошарок, сферою діяльності якого була торгівля. Виникла в період розкладу первіснообщинного ладу, дальшого розвитку набуло за рабовласництва та феодалізму.
На землях сучасної України перші згадки про купецтво й торгівлю відносяться до початку нашої ери, коли на цих землях йшла жвава торгівля між грецькими колоніями й скіфськими союзами племен.
На Русі купецтво відоме з VI ст. Х столітті, а у XII столітті купці вже об'єднувалися у власні корпорації.
Гості — верхівка купецтва в період Давньоруської держави. Виступали кредиторами князів і феодалів, займалися лихварством, підпорядковуючи собі дрібних торговців. Торгівлю називали “гостьба”, а місця торгівлі — “погости”[1].
Наприкінці XIV — на початку XV ст. українське купецтво в багатьох містах України користувалося Магдебурзьким правом. Разом з тим у таких торгових центрах, як Київ, Львів, Ніжин, Кам'янець-Подільський та інших, утворилися численні іноземні купецькі колонії (грецькі, вірменські, італійські).
Починаючи з XVII століття в Росії та Україні купецтво поступово перейшло на методи капіталістичної підприємницької діяльності як у промисловості, так і в галузі торгового обороту.
В 1775 році запроваджена система купецьких гільдій та відповідних привілеїв. Остаточно купецький стан був оформлений законодавчим актом Катерини II — жалуваною грамотою містам у 1785 році.
В Україні протягом 1816—1856 років чисельність купців усіх гільдій збільшилася з 18,2 до 104,4 тисяч. Одночасно зростали суми їхніх капіталів. Купецтво в Україні за своїм національним складом було неоднорідним (крім українців — росіяни, євреї, поляки, вірмени та інші).
Після жовтневого перевороту 1917 року купецтво, як соціальний стан було скасоване, багато його представників зазнали репресій.
Ординська епоха
Близько 1300 року московські купці заснували в ординській столиці Сараї торгову колонію, з якої вели під захистом ординських царів торгівлю з Кримом і північним Іраном. Таким чином, на відміну від новгородської і псковської торгівлі, яка була орієнтована на Німеччину, московська комерція була більш орієнтована на Азію. Найбільш яскраво про це свідчить кількість запозичень пов'язаних з торгівлею, фінансами і транспортом, які запозичені з мов азійських народів.[2]
Україна
З межі ХІІІ-XIV ст. на теренах України почали впроваджувати Магдебурзьке право, за яким у містах закладали об'єднання купців, місця торгівлі. Через Україну проходили важливі торгові шляхи транзитної торгівлі поміж містами Європи і Сходом (Османською імперією, Персією). Королівські привілеї нормували кількість яток, купців сукном. Найбільш важливим для розвитку міст було право складу, яке першим отримав Львів 1379 року і яким місто користувалось з княжих часів. Також володарі надавали містам право на проведення ярмарків, на які прибувало купецтво як з прилеглих земель, так і здалеку. Купці Львова першими отримали 1425 королівський привілей на звільнення від сплати мит на теренах Корони, що сприяло розширенню торгівлі, а 1441 Владислав ІІ дозволив магістрату закладати крами, ятки. Не менш важливими для купців були привілеї на закладенні у містах ваги, еталонів об'єму, довжини, які повинен був перевіряти воєвода (1420). На 1507 Львів мав свої міри, але з 1565 у Короні ввели уніфіковані краківські міри, для чого магістрати 1613 мали забезпечити еталонами довжини, ваги. Не менше значення для міст мали привілеї на утримання при магістратах перекладачів, через яких іноземні купці мали право вести торгівлю, заборона іноземним купцям продавати товар безпосередньо один одному, право патронату, юрисдикції магістратів над прибулими купцями. У більших містах для перебування прибулих купців відводились певні місця, як то Карвасари у Кам'янці на Поділлі. Торгові каравани, купці з міст України добирались до Сирії, Єгипту. У західному напрямку через протегування купців Кракова купці з міст України не мали права набувати, везти товари дальше Руського, Волинського воєводств.
Походження слова
Походження слова купець очевидно пов'язано з такими словами як купа (багато, українське і староруське слово спільне з тюркськими мовами), а також купувати, купляти тощо, що початково означало "збирати в купу", "добувати"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 … 0%B2%D0%BE

PS Від себе хочу додати, що я особисто не вважаю що поняття "купец" та "купечество" (купецтво) є українськими. Мені здається, що це прийшлі  у 18-19 століттях терміни з російської мови. Доказом цієї думки вважаю той факт, що на сьогодні у вікіпедіїї немає українсьго варіанту тлумачення слова "КУПЕЦЬ", є тільки "КУПЕЦТВО". Бо слово купець в українській є однією з форм слова КУПІВЕЦЬ, тобто навпаки, не той що продає, а той що купує.
Купе́чество — общенственная прослойка, сферой деяльности которой была торговля. Возникла в период распада общинного строя, дальнейшее развитие получила при рабовладельчестве и феодализме.
На землях современной Украины первые упоминания купечества и торговли относятся к началу нашей эры, когда на этих земля шла интенсивная торговля между греческими колониями и скифскими союзами племен.
На Руси купечество известно с VI ст. Х стоетия, а в XII столетии купцы уже объединялись в купеческие корпорации.
Гости — верхушка купечества в период Древнеруской державы. Выступали кредиторами князей и феодалов, занимались ссудой денег мелким торговцам. Торговлю называли “гостьба”, а места торговли — “погосты”[1].
В конце XIV — в начале XV ст. украинское купечество во многих городах Украины пользовалось Магдебургским правом. Вместе с этим, в таких торговых центрах, как Киев, Львов, Нежин, Каменец-Подольский  и др., образовались многочисленные иностранные купеческие колонии (греческие, армянские, итальянские).
Начиная с XVII столетия в России и Украине купечество постепнно перешло к методам капиталистического предренимательства как и в промышленности, так и в сфере торгового оборота.
В 1775 году введена система купеческих гильдий и соответсвенных привиллегий. Окончательно формирование купеческого сословия было оформлено законодательным актом Екатерины II — пожалованного грамотой городам в 1785 году.
В Украине втечение 1816—1856 годов численность купцов всех гильдий увеличилась с 18,2 до 104,4 тысяч. Одновременно возросла сумма их капиталов. Купечество в Украине по своему национальному составу было неоднородным (кроме украинцев — росияне, евреи, поляки, армяне и др.).
После октябрьского переворота 1917 года купечество, как и другие сословия было отменено, многие его представители были репрессированы.
Ордынская эпоха
Около 1300 года московские купцы основали в ордынской столице Сарае торговую колонию, из которой вели под защитой ордынских царей торговлю з Крымом и северным Ираном. Таким образом, в отличие от новгородской и псковской торговли, которая была ориентирована на Германию, московская коммерция была больше ориентирована на Азию. Тому ярким свидетельством есть колличество заимствованных терминов связанных с торговлей, финансами и транспортом, которые позаимствованы из языков азиатских народов.[20]
Украина
С рубежа ХІІІ-XIV ст. на просторах Украины начали внедрять Магдебургское право, благодяря которому в городах зарождались объединения купцов, места торговли. Через Украину проходили важные торговые пути транзитной торговли между городами Европы и Востоком (Османской империей, Персий). Найболее важным для развития городов было право "складу", которое первым получил Львов 1379 в году. Также власть давала городам право на проведение ярмарок, на которое прибывало купечество как из прилегающих земель, так и из далека. Купцы Львова первыми получили в 1425 королевскую привиллегию на освобождение от платы пошлины на границе в пределах Короны, что способствовало расширению торговли, а в 1441 Владислав ІІ разрешил магистрату основывать "крамы, яткы". Не менее важным для купцов было введение в городах меры весов, эталонов объема, длинны, которые должнен был проверять воевода (1420). В 1507 Львов имел свои меры, но с 1565 в Короне ввели унифицированные краковские меры, для чего магистраты с 1613 должны были обеспечивать эталоны длинны и веса. Не меншее значение для городов имели привиллегии на содержание при магистратах преводчиков, через которых иностранные купцы должны были вести торговлю, запрещение иностранным купцам продавать товар непосредственно один другому, право патроната, юристдикции магистратов над прибывшими купцами. В больших городах для пребывания прибывших купцов отводились специальные места, например Карвасары в Каменце на Подолье. Торговые караваны, купцы из городов Украини добирались до Сирии, Египта. В  западном направлении из-за препятствий купцов из Кракова купцы из городов Украины не имели права приобретать, везти товары дальше Руского, Волынского воеводств.
Происхождение слова
Происхождение слова купец очевидно связано с такими словами как купа (много - украинское и староруское слово смежное с тюркскими языками), а также "купуваты", "купляты" и др., которое изначально значило "збирати в купу", "добувати".

PS От себя лично хочу добавить, что я не считаю что понятия "купец" и "купечество" являются украинскими. Мне кажется, что эти понятия пришли в 18-19 столетиях вместе с русским языком. Доказательчтвом этой мысли считаю тот факт, что на сегодняшний день в википедии нет украинского варианта объяснения слова "КУПЕЦЬ", есть только "КУПЕЦТВО". Т.к. слово "купець" в українськом есть одной из форм слова КУПІВЕЦЬ, т.е наоборот, не тот который продает, а тот что покупает.

Share

2

Re: Торгові люди - купецтво

Т.к. слово "купець" в українськом есть одной из форм слова КУПІВЕЦЬ, т.е наоборот, не тот который продает, а тот что покупает.

купівець? В яких словниках можна таке слово знайти?

Share

3

Re: Торгові люди - купецтво

відповідь http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=16203#p16203

Share

4

Re: Торгові люди - купецтво

Судячи з усього, у нас тут не дуже багато нащадків купців. sad
До мене якраз звернувся колега по ДГТ, серед предків якого є купці http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 73#p96173. Найдальший відомий - Михайло Минаков - жив, за переказами, у Москві, а його сини Єгор  (1816-1874), Дей та Денис  перебралися на Катеринославщину.

Чи існували якісь реєстри купців - тобто чи відбувалися якісь дії по прибутті купця до нового місця? щось на кшталт долучення до місцевого купецтва?

Чи зіштовхувався хтось з купецькою генеалогією, чи може порадити, як шукати того Михайла Минакова у Москві?? Він мав би бути народженим не пізніше 1796 і належати до купецтва не пізніше 1830-х - 40-х років.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: LuckyLuke1

Share

5

Re: Торгові люди - купецтво

kbg_dnepr пише:

Судячи з усього, у нас тут не дуже багато нащадків купців. sad

Что-то вспомнилось smile

- Куда ж твой барин уехал?
- А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.
- А!.. Белой акации, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?
- Сам ты эмигрант... В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали...

kbg_dnepr пише:

Чи існували якісь реєстри купців - тобто чи відбувалися якісь дії по прибутті купця до нового місця? щось на кшталт долучення до місцевого купецтва?

Ніби мав вписатися до відповідної гільдії - як інакше легітимно торгувати/бізнесувати?
Навіть колись на www.knigafund.ru/ бачив видання про московське купецтво, у якому був список купців не-москвичів, які переїхали до Москви в кін. XVIII ст.... Але назву не пригадаю - варто подивитися в своїх записах...

Хотіли розстріляти цей народ? / Не вийшло – хочете його ділити?
Хоч прикладіть усіх своїх щедрот, / Не вийде – ми ж Господні діти...
Кочан (Кочановский, Кочаненко)
Шолудько (Шолудченко, Жолудко)
Thanks: kbg_dnepr1

Share

6

Re: Торгові люди - купецтво

Дані по купцям Київщини є в ДАКО - каталог по прізвищах.
Також зустрічала в ревізьких казках міщан окремим розділом списки купців, як, наприклад, тут: genea.musicfancy.net/kyiv_merchants_1816/

Ремезенко, Ничипоренко, Швець (Чорнобиль, Залісся); Поронько, Ткач, Кучеровець (Клочків), Хлібович (Браслав), Ковріженко, Кобець, Наумовський (Київ та область), Сапалановський, Ратинський, Шпаковський, Врублевський, Дидковський (Житомир, Троянів) та інші.
Мій блог: genea.musicfancy.net/

7

Re: Торгові люди - купецтво

Я потомок купцов. Коноплины купцы первой гильдии, Будниковы - второй

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: LuckyLuke1

Share

8

Re: Торгові люди - купецтво

Елецкое купечество на сайте Заусайлова

В 2000 г. была издана книга "Род елецких купцов Валуйских", в которую вошли родословные как Валуйских, так и Лавровых, Калабиных, Сорокиных, Кожуховых, Хренниковых, Ростовцевых, Володиных, Сергеевых, Черникиных

Скок, Кайдан, Гамалей, Кроль, Шевченко, Васюк, Музыченко (Черниговская губ.)
Примо (Полтавская губ.)
Горбов, Сергеев (Орловская губ.)
Thanks: kbg_dnepr1

Share

9 ( 30-06-2016 09:11:51 змінене kbg_dnepr )

Re: Торгові люди - купецтво

Колеги, всім дуже дякую за інформацію.
Пані Юлія, дійсно - я й сама бачила купців у сповідних відомостях села Томаківки - вони дійсно йдуть після селян, разом з міщанами.
Оскільки цього щастя (ревізьких казок, сповідних відомостей) по Новомосковському повіту не збереглося, то важливо зрозуміти, де вони можуть бути ще.

Ось що є на ВГД (інформація valcha):

Малоизвестные источники для просопографического и генеалогического исследования российского купечества. XVIII – начала XX вв.
www.nlr.ru/nlr/div/genealogy/wor … ko_kup.pdf

+ Читати більше

........Архивные источники Как известно, документы о купцах и купеческих семьях отложились прежде всего в региональных архивах – там, где жила семья. Здесь исследователь обращается к фондам духовных консисторий - к метрическим книгам и исповедным ведомостям. Изучаются также фонды магистратов, Городских депутатских собраний и Городских дум, Купеческих управ, Казенных палат. ....

..... большой массив информации содержится в газетах, особенно официальных изданиях.......
Так, в газете «Санкт-Петербургские сенатские ведомости» (позже Сенатские ведомости) печатались Высочайшие указы и правительственные распоряжения: о пожаловании купцов и промышленников в коммерции советники и мануфактур-советники, о возведении в потомственное гражданство, о награждении орденами и медалями, об утверждении иностранных консулов или почетных консулов (нередко в этом качестве выступали представители местного купечества). Еще более информативным источником служат специальные приложения к газете «Сенатские ведомости», охватывающие период XIX –начала XX веков. Это официальный свод сведений юридического характера, публикуемый Правительствующим Сенатом. К ним относятся «Сенатские объявления о запрещениях на имения» и «Сенатские объявления по казенным, правительственным и судебным делам». Эти издания имеются в фондах крупнейших библиотек России. «Сенатские объявления о запрещениях на имения» издавались в Санкт- Петербурге с 1822 по 1897 годы. В соответствии с законом, в отдельных случаях недвижимые имения подпадали под так называемое временное запрещение, которое ограничивало право владельца самостоятельно распоряжаться своей собственностью. Это случалось, например, при залоге или продаже имения, передаче его по наследству, при дарении, разделе и т.п.
Сенат издавал официальный ежегодный свод сведений обо всех таких ситуациях. В тексте объявления указаны фамилия, имя и отчество владельца, состав и стоимость имения, причина временного запрещения, иногда история владения. Купечество столичных, губернских и уездных городов владело недвижимостью в виде лавок, домов и земли, поэтому сведения о купеческой недвижимости также попадали в это издание.......

...............Хотелось бы привлечь внимание к еще нескольким полезным архивным фондам. Прежде всего это фонды учебных заведений данного региона, которые также обычно хранятся в региональных (областных и республиканских) архивах – университетов, институтов, гимназий, реальных училищ и других общесословных учебных заведений, в которых учились выходцы и из купеческих семей. Особое внимание надо обращать на коммерческие училища и торговые школы, где по преимуществу получали образование дети купцов...............
....
в Фондах Министерства внутренних дел – об утверждении в звании почетных граждан городов, среди которых очень велик процент купечества.

.....В РГИА имеется особый фонд документов, изъятых из частных банков после их национализации (фонд 1102, три описи, более тысячи единиц хранения). Примерно треть его составляют личные и имущественные документы коммерсантов и членов их семей. Среди документов могут быть и подлинники метрик, дипломы и аттестаты учебных заведений, купчие,.духовные завещания и т.п. ........

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

10

Re: Торгові люди - купецтво

Вікі:

Вперше слово «гільдія» з'явилося в регламенті Комерц-колегії царя Петра I (1719 р.). При встановленні гільдій в цьому регламенті за основу було взято степеневий поділ «посаду». Вже у регламенті від 1721 р. Головного магістрату замість «купецьких» оголошено про заснування двох гільдій «регулярних громадян».

До 1-ї гільдії відносилися банкіри, крупні купці, доктори й аптекарі, ювеліри, іконописці та живописці.
У 2-у гільдію входили дрібні торговці, власники «заїжджих дворів» і ремісники.
У 1724 р. в Москві гільдіями названі три шари «посадського» торгово-промислового населення (поділ відбувався за майновою ознакою). У 1740–1760 рр. гільдійний поділ посаду знову став колишній без законодавчого підтвердження — три статтейний. У маніфесті Катерини II від 17 березня 1775 р. населення розділене на

міщан (з капіталом менше 500 російських рублів) і
купців (якщо їх капітал був понад 500 рублів).
Купецтво звільнялося від фіскальної «подушної податі» і поділялося на три гільдії. Під час податковий реформи 1775 р. для запису в гільдії визначені були наступні розміри капіталу:

3-я гільдія від 500 до 1 тис. рублів,
2-я гільдія від 1 до 10 тис. рублів,
1-а гільдія від 10 тис. рублів.
Для отримання гільдійного свідоцтва слід було сплатити в державну скарбницю мито 1% від встановленого капіталу. Надалі розміри оголошеного капіталу і мита мінялися, вводилися нові фіскальні збори Російської імперії. У 1836 р. третя гільдія була скасована. У 1885 р. було введено пропорційне оподаткування гільдійних підприємств і почався занепад гільдій. У 1898 р. після реформи промислового обкладання податками (було відокремлено придбання станових купецьких прав від вибірки промислового і торгового свідоцтв) ведуча роля гільдій впала, але вони продовжували існувати до самого державного Жовтневого перевороту 1917 року (утворення СРСР).

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: Julia_R11

Share

11 ( 01-07-2016 09:16:15 змінене kbg_dnepr )

Re: Торгові люди - купецтво

По московскому купечеству много данных здесь: rusgenealogy.clan.su/forum/17-241-2

Смотреть губернские адрес-календари??

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

12

Re: Торгові люди - купецтво

Манифестом 17 марта 1775 года впервые российское купечество было разделено на привилегированное гильдейское купечество (из трех гильдий) и мещанство. Единственным основанием такого разделения "был принят размер капитала: имеющие капитала не свыше 500 руб., были отнесены к мещанам, а те, чей капитал превышал указанную норму, были отнесены к купцам" (*1).

В 1775 году было установлено, что вступление в гильдию зависело от размера капитала, которым владел предприниматель. К третьей гильдии причислялись купцы, имевшие капитал от 500 до 1 000 рублей. Ко второй гильдии причислялись купцы с капиталом от 1 000 до 10 000 рублей. Купцы первой гильдии должны были иметь капитал от 10 000 рублей и более. Гильдейское купечество было освобождено от уплаты подушной подати, которая была заменена для нее однопроцентным сбором с объявляемого капитала (в XIX веке сбор составил 4%). В 1776 году гильдейское купечество было освобождено от рекрутской повинности, замененной денежным взносом в 360 рублей (с 1783 года взнос составил 500 рублей).
Определение прав, обязанностей купечества (вместе с несколько измененными нормами капиталов) нашло свое отражение в Жалованной грамоте городам 1785 года. Основанием для "принадлежности к разряду гильдейского купечества служило объявление капитала соответствующего размера"(*2). В статье 92 "Городового положения" говорилось: "Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или лет, или рода, или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или рукоделия, или ремесла, кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до пятидесяти тысяч рублей, записаться в гильдии»(*3). Для записи в третью гильдию требовалось объявить капитал от 1 000 рублей до 5 000, для записи во вторую гильдию необходимо было объявить капитал от 5 000 до 10 000 рублей, а для включения в 1-ю гильдию объявленный капитал должен был составлять от 10 000 до 50 000 рублей. Крупные купцы (с капиталом более 50 000 рублей), банкиры (с капиталом от 100 до 200 тысяч руб.) и некоторые другие горожане были выделены в разряд "именитых граждан", имевших право на внешнюю торговлю, на заведение фабрик и заводов, на возможность иметь сады, загородные дворы, быть освобожденными от телесных наказаний, иметь морские и речные суда и т. п. Купцам 1-й гильдии разрешалось производить оптовую и розничную внутреннюю и внешнюю торговлю, иметь морские суда. Купцам 2-й гильдии разрешалось вести внутреннюю оптовую и розничную торговлю, иметь речные суда. Купцам первых 2-х гильдий разрешалось иметь фабрики, заводы, быть свободными от телесных наказаний. Купцам же 3-й гильдии позволялось производить мелочный торг по городу и уезду, иметь станы, малые речные суда, содержать трактиры, герберги, торговые бани, постоялые дворы, производить рукоделия. Срок записи в гильдии и платеж с капитала производился с 1 декабря по 1 января. Объявление капитала по 97 статье оставалось "на показании по совести каждого"(*4), и утайка его не преследовалась.

+ Читати більше

В первой половине XIX века издан был ряд законов, которые уточняли и дополняли прежние права, обязанности купцов, их статус. Изданное 14 ноября 1824 года "Дополнительное постановление об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний" разрешало купцам 1-й гильдии вести внутреннюю и внешнюю оптовую торговлю российскими и иностранными товарами, иметь собственные корабли, магазины, фабрики, заводы (кроме винокуренных), банкирские дома, страховые конторы и т. п. Также они могли входить в казенные подряды и откупа, заключать частные контракты и "маклерские условия" на всякую сумму. Розничная торговля разрешалась купцам этой гильдии лишь в тех городах где они были записаны, но если они имели желание вести данную торговлю в других, то обязаны были взять "особое свидетельство по окладу того города купца 3-ей гильдии". Кроме того, "первостатейные" купцы могли иметь звание банкира, коммерции-советника, они и их дети могли поступать на гражданскую службу, равно как и дети личных дворян, но все это возможно было после 12-летнего пребывания в 1-й гильдии "с ряду". Также купцы данной гильдии обязаны были принимать на себя должности: городского головы, заседателей палат, совестных судов, приказов общественного призрения, депутатов торговли, директоров банков и их контор, церковных старост. От иных должностей они были вправе отказаться.

Купцам 2-й гильдии "Дополнительное постановление..." 1824 года предоставляло право ведения оптовой и розничной торговли, равно как и купцам 1-й гильдии, но устанавливались ограничения на торговые обороты, объемы продаж, суммы сделок и пр. Также им разрешалось иметь страховые конторы, банкирские дома, позволялось содержать гостиницы и т. п. заведения. Кроме того, купцы данной гильдии не могли, равно как и купцы 3-й гильдии, быть на гражданской службе, но обязаны были принимать на себя должности: бургомистров, ратманов, членов судоходных расправ и т. п. Купцы 3-ей гильдии могли заниматься розничной торговлей в городе (где были записаны) и уезде всякими отечественными и иностранными (купленными от российских купцов первых двух гильдий и от крестьян, торгующих по свидетельствам первых 2-х родов) товарами. Они могли иметь собственные суда для внутреннего сообщения, содержать в городе и уезде (где были записаны) трактиры, ренсковые погреба, торговые бани, постоялые дворы, питейные дома, различные "фабрики и заводы" и т. п. небольшие домашние заведения. При таких заведениях купцы 3-й гильдии могли иметь не более 32 работников. Также купцы данной гильдии могли вступать в контрактные отношения на сумму, не превышающую 20 000 рублей. Важной для купцов была возможность записи в нескольких городах. В §13 об этом так говорится: "Купцам 3 гильдии не возбраняется записываться и в нескольких городах, но не иначе, как со взятием из сих городов особенного свидетельства купца 3 гильдии и с исправлением городских и земских повинностей по каждому, отправление же городских служб в таком случае будет лежать на них только по тому городу, где они имеют постоянное жительство"(*5). Купцы 3-ей гильдии должны были принимать на себя должности городских старост, членов шестигласной думы и т. п.

Теперь, рассмотрев торговые и личные права и обязанности купечества, остановимся на самом термине, понятии "купец" в законодательстве. Это важно для выявления составляющих, которые приводят к образованию того социального слоя, который мы называем "купечество". Итак, для определения, кого же следует называть "купцом", обратимся к §48 "Дополнительного постановления об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний" 1824 года. Там сказано: "Только одно то лицо из купеческого семейства, на имя коего выдано свидетельство на торговлю или промысел, приемлет название купца, и пользуется присвоенными гильдии торговыми правами и личными преимуществами", и далее продолжение: "Все прочия, к семейству по вышеозначенному правилу принадлежащия лица, именуются купеческими детьми, братьями, внуками и проч. и, не имея сами по себе отдельного права торговли, пользуются однако же, яко члены семейства, теми же Гражданскими правами, которые принадлежат и главе онаго"(*6). Из 507 статьи Свода законов о состояниях 1842 года следует, что купеческие дети при жизни их отца пользуются его "званием", но до тех только пор, пока они сами не выделены из семейства и пока отец платит гильдейскую подать. Для того, чтобы закончить смысл последнего предложения о статусе остальных членов семейства, процитруем §50 "Дополнительного постановления": "Купеческий сын или внук и вообще Член купеческого семейства, может действовать по доверенности отца или начальника семейства только на праве прикащика на счет общаго капитала с отдачею отчета"(*7). Статья 506 Свода законов о состояниях сообщает о положении жены купца: "Как мещанин, так и купец, сообщают состояние своей жене, буде она происхождения низшаго, но жена купца пользуется сим званием до тех только пор, пока муж ея сам состоит в гильдии"(*8). Это значит, что после смерти начальника семейства (мужа) жена, к примеру, если она была из мещан, снова попадала в мещанское сословие.

Возвращаясь к понятию "купец", мы можем выделить ряд признаков, составляющих вышеприведенную формулировку данного термина. Итак, из §48 видно, что "купец" — это:

    ) член купеческого семейства, а следовательно, и купеческого общества;
    ) лицо, владеющее торговым свидетельством;
    ) лицо, числящееся в гильдии;
    ) лицо, обладающее и реализующее свои права и преимущества.

Согласно §36 и 37 "Дополнительного постановления...", купец должен был платить кроме городских и земских повинностей, еще и подать за право торговли. Само это право приобреталось записью в гильдию со взятием торгового свидетельства. Размер подати за право торговли определялся в зависимости от размера капитала и, соответственно, от принадлежности к какой-либо гильдии. Для купцов 3-ей гильдии размер капитала должен был составлять от 8 000 до 20 000 руб., для купцов 2-й гильдии от 20 000 до 50 000 руб. и для купцов 1-й гильдии от 50 000 руб. и выше. Цена торгового свидетельства для 3-й гильдии составляла 220 руб., для 2-й гильдии — 880 руб., для 1-й гильдии — 2 200 руб. Для получения свидетельства на торговлю или промысел купцам необходимо было предоставить в уездное казначейство удостоверение от городской думы или ратуши о заплате городских и земских повинностей с указанием, в какую гильдию были записаны предъявители. При отсутствии законных препятствий уездное казначейство (того уезда, где был записан купец) выдавало торговое свидетельство со взысканием положенной за каждое свидетельство пошлины. Выдача свидетельств проходила в период с 1 ноября по 1 января ежегодно, а срок действия их оканчивался к 1 января следующего года. Купца, не взявшего к 1 января торгового свидетельства, записывали в посадские и об этом публиковали в газетах. Но законодательство вновь бывшему купцу позволяло вернуться в свое сословие: "Купцу, который за необъявление в положенный законами срок, желания записаться в которую либо гильдию, по прекращении торговли, выписан в мещане, дозволяется в течении года вновь таковое желание; и, заплатив городские и земские повинности за весь год, явиться в Казначейство для получения свидетельства на торговлю, с заплатою полной годовой пошлины, и еще четвертой части оной. Сие же относится и к мещанам, желающим получить в течении года свидетельства на торговлю или промысел, или записаться в гильдию"(*9).

О переходе мещан в купечество говорилось, что он должен был совершаться по предварительному увольнению от их общества и по объявлению гильдейского капитала, с платежом изложенных в Торговом уставе повинностей. Примечательно, что бывшему купцу для записи в гильдию надо было объявить "желание записаться", а мещанину — "гильдейский капитал".

Говоря о социальных перемещениях купечества, следует сказать, что при определенных обстоятельствах купцы могли укрепить свое положение и статус. Достигалось это, как правило, при переходе в более привилегированное сословие — потомственных почетных граждан.

Скажем еще и несколько слов о правах иногородних купцов. Закон требовал, чтобы иногородние купцы первых 2-х гильдий, служащие, занимающиеся торговлей в каком-либо городе, имеющие там постоянное жительство и промысел, должны были быть записаны в том городе в "гости" или купцы и нести все "личныя службы и повинности наравне с местным купечеством" (§57)(*10). Купцы же 3-й гильдии, записанные в городах, должны были платить все городские повинности, взяв и особое свидетельство по роду своего торга, наравне с местным купечеством, "хоть если б и не имели недвижимой собственности" (§58)(*11) .

httр://оld-kursk.ru/

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: kbg_dnepr1

Share

13

Re: Торгові люди - купецтво

К 1861 г. был разработан проект, предусматривавший сокращение размеров налога на торгово-промышленную деятельность. Его авторы считали, что увеличение государственных доходов от предпринимательской деятельности должно достигаться "...не посредством высоких окладов, а вследствие более правильного распределения сборов и естественного свободного увеличения торговых и промышленных предприятий". Однако этот проект не был реализован в полном объеме, и Министерство финансов законом 30 декабря 1861 г. лишь несколько снизило стоимость первогильдейских свидетельств и повысило сбор за свидетельства 2-й и 3-й гильдии.

1 января 1863 г. вступило в силу "Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов", а законом от 9 февраля 1865 г. в него были внесены некоторые уточнения. В соответствии с этими законодательными актами приобретение купеческих прав предоставлялись всем подданным, уплатившим патентные и билетные торгово-промышленные сборы. Число купеческих гильдии сократилось до двух, соответственно, торговые патенты, позднее получившие название гильдейских купеческих свидетельств, подразделялись на 2 разряда - гильдии.

Открывать и содержать торговые и промышленные заведения можно было только после получения гильдейского свидетельства. Свидетельство 1-й гильдии давало право производить оптового торговлю российскими и иностранными товарами на всей территории империи, содержать фабрично-заводские заведения и принимать повсеместно подряды без ограничения суммы. Соответственно, купец 2-й гильдии мог производить розничную торговлю в пределах города и уезда, содержать фабрично-заводские заведения и принимать подряды на сумму не более 15 тыс. руб. Существовавшие ранее свидетельства на право торговли для крестьян и мещан отменялись. Теперь для ведения мелочной торговли достаточно было выбрать свидетельства 3-го разряда. Иностранцы в правах заниматься торговой деятельностью уравнивались с российскими подданными.

+ Читати більше

Все торгово-промышленные сборы разделялись на патентные и билетные. Торговые патенты (с 1865 г. они стали называться свидетельствами) делились на 3 разряда: оптовые, розничные и мелочные. За свидетельство 1-го разряда взималось 265 руб. в год, 2-го разряда от 25 до 65 руб., в зависимости от класса местности, а свидетельства на мелочный торг оплачивались суммой от 8 до 20 руб. Кроме свидетельств, предприниматели были обязаны выкупать особые билеты, цена которых, в зависимости от класса местности и разряда торговли, составляла 2-10 руб. На содержание предприятий, обложенных акцизом, вместо билетов выкупались особые свидетельства.

Именоваться купцом имел право только человек, выкупивший сословное гильдейское свидетельство. Вновь вступавший в купеческое сословие предприниматель, получивший на свое имя свидетельство одной из гильдий и "при взятии оного представивший квитанцию, свидетельствующую о полной уплате им всех ... повинностей, принимает наименование купца и, вместе с членами семейства его, в свидетельство внесенными, вступает в состав купечества того места, где он записан". По одному купеческому свидетельству в той местности, на которую распространялось его действие, разрешалось содержать неограниченное количество торговых и промышленных заведений с приобретением на каждое из них отдельного билета.

Купеческие свидетельства выбирались только в городах. Поэтому купец, живший и торговавший, например, в с. Локтевском Бийского уезда и выбравший гильдейское свидетельство в Бийске, именовался бийским купцом. Необходимо отметить, что в Сибири довольно значительное количество купцов (по подсчетам В.А. Скубневского - примерно 1/4) проживало в сельской местности. Особенно сельское купечество было характерно для земледельческих районов с развитой сельской торговлей, примером которых в Западной Сибири является Алтайский горный округ. При этом, как правило, купцы в сельской местности проживали в крупных селах, где проводились ярмарки, имелись удобные пути сообщения, а в некоторых случаях и промышленные заведения. Экономическое развитие некоторых таких негородских торговых центров привело в дальнейшем к преобразованию их в города (Новониколаевск, Боготол, Камень, Черемхово и др.).

Право торговли, а также другие сословные права, приобретенные по купеческому свидетельству, утрачивались, если оно не возобновлялось в установленный срок, при объявлении купца несостоятельным должником, а также в случае совершения купцом преступления, которое, согласно Уложению о наказаниях, лишало виновного всех прав состояния.

Лица, выкупившие свидетельства, имели право либо причислиться к купечеству, либо сохранить свое прежнее звание. Однако, поскольку сословные права купцов были значительными, правом сохранить свое прежнее звание пользовались немногие, преимущественно дворяне. Наоборот, стремясь получить сословные купеческие привилегии, в гильдии записывались лица, не обладавшие крупными капиталами.

Кроме того, существовала категория так называемых временных купцов. Во временные купцы зачислялись предприниматели других сословий - крестьяне, мещане, дворяне. Иногда в эту категорию записывались купеческие родственники, например, купеческие сыновья, представлявшие торговые интересы отцовской фирмы в другом городе. Временные купцы, выбрав купеческое свидетельство, приобретали торговые права, но при этом продолжали числиться в своем прежнем сословии. Многие из временных, купцов впоследствии пополняли состав гильдий.
Эта правовая система с незначительными изменениями существовала вплоть до конца 90-х гг. XIX в. В частности, в декабре 1880 г. почти вдвое были увеличены ставки обложения: за свидетельства 1-й гильдии - до 600 руб., за свидетельства 2-й гильдии - от 30 до 100 руб., за билеты для 1-й гиль дни - 20-50 руб. и для 2-й- 10-30 руб. Во всем остальном система купеческой организации и их права оставались прежними. По-прежнему налогообложение предпринимателей осуществлялось по внешним признакам, и было весьма далеким от подоходно-прогрессивной системы.

В результате реформ 1860-х гг. и под воздействием изменившихся социально-экономических отношений изменяется состав и численность купеческого сословия. Тем не менее во второй половине XIX в. гильдейское купечество продолжает составлять основную по численности и значимости часть предпринимателей. После принятия Городового положения 1870 г. купечество сохранило за собой возможность активно участвовать в органах городского самоуправления, где купцы по-прежнему составляли большинство. Несмотря на сравнительную малочисленность (в пределах 1-3% городского населения), купечество играло важную роль в жизни региона.

По инициативе министра финансов Н.Х. Бунте в 1884 г. был принят закон "О более равномерном обложении торговли и промышленности", по которому были введены новые оклады (за свидетельства 1-й гильдии - 565 руб., 2-й - от 40 до 120 руб., на мелочный торг - 10-30 руб., на развозной торг - 16 руб.), а в 1885 г. был введен дополнительный процентный и раскладочный сборы. Первый из них, в размере 3%, а с 1892 г. - 5% чистой прибыли уплачивали акционерные общества, кредитные учреждения и паевые товарищества, обязанные публичной отчетностью; раскладочный сбор платили все остальные гильдейские предприятия. С 1889 г. обложение раскладочным сбором было распространено и на большинство негильдейских предприятий.

Необходимо подчеркнуть, что нововведения в обложении предпринимателей не поднимали налоги с промышленности и торговли до уровня опасного для их развития. После введения дополнительного сбора промышленники и торговцы должны были уплачивать не более 4% от чистого дохода, в то время как земельные собственники, например, платили от 4 до 5,5%, а владельцы других недвижимых имуществ до 6,5% .

Кроме налогового регулирования для поощрения предпринимательской и общественной деятельности купцов в Российской империи существовала целая система отличий, получение которых могло существенно повысить их социальный статус. Купцу могло быть пожаловано почетное наименование "степенной", звание "коммерции советник" или "мануфактур советник". Например, коммерции советником был известный томский купец Евграф Иванович Королев.

Наиболее распространенными купеческими наградами были серебряные или золотые медали "За усердие" для ношения на груди или на шее. Медали чеканились в форме диска диаметром 4-5 см с профилем императора на лицевой стороне и носились на специальной орденской ленте.

Купец мог быть пожалован и орденом. Из российских орденов чаще всего для наград купцам, использовали ордена Станислава и Анны низших степеней, но иногда "за отличное усердие и особые труды" купец мог получить и орден Владимира. Некоторые сибирские купцы имели весьма представительные коллекции государственных наград. Например, бийский купец 2-й гильдии М.С. Сычев за многолетнюю общественную и благотворительную деятельность был награжден тремя золотыми медалями "За усердие" на станиславской и аннинской лентах, орденом Станислава 2-й степени, Анны 2-й степени и Владимира 4-й степени. Три ордена и несколько медалей имел бийский купец-первогилъдеец А.Ф. Морозов; купец Н.И. Ассанов был награжден 5 медалями "За усердие", медалью Красного Креста, орденами Станислава и Анны 3-й степени, а также китайским орденом Двойного Дракона 4-й степени. Награждались не только купцы-мужчины, но и женщины. Бийская купчиха 1-й гильдии Е.Г. Морозова была награждена медалью в память царствования императора Александра III, а также в 1893 г. получила от имени великой княжны Марии Павловны золотой браслет с сапфиром и бриллиант стоимостью 1000 руб.; жена купца Н.И. Ассанова Мария Андреевна имела серебряную медаль "За усердие" на владимирской ленте, 2 золотые на станиславской и александровской лентах и медаль Красного Креста.

Как отмечалось выше, в отличие от других сословий, пребывание в купечестве не было пожизненным. Купец обязан был выбирать гильдейское свидетельство ежегодно. Если же в установленный срок он не возобновлял свидетельство, то вместе с членами своей семьи выбывал из гильдии.

В сословном купеческом свидетельстве указывались все члены семьи купца. При этом все родственники, записанные в свидетельство, считались причисленными к купеческому сословию и обладали, таким образом, всеми сословными правами и привилегиями, к числу которых относились: освобождение от телесных наказаний, свобода передвижения (т.н. паспортная льгота), право при определенных условиях получить личное или потомственное почетное гражданство, право на участие в сословном самоуправлении и некоторые другие.

Законом четко определялся круг родственников, которые могли быть внесены в состав купеческой семьи. Так, в сословное купеческое свидетельство, выдаваемое на имя мужа, могла быть внесена жена, а в выданное на имя жены муж внесен быть не мог. При отце или матери могли быть внесены в одно с ними свидетельство их сыновья и незамужние дочери. Внуки включались в состав семьи только в том случае, если их отцы также числились в семействе и не производили торговлю от своего имени. Допускалось, кроме того, включение в состав семьи и усыновленных законным порядком детей. Случаи усыновления в купечестве были не такими уж и редкими. Чаще всего это происходило в тех семьях, где не было собственных детей. Кроме того, разрешалось включать незамужних сестер в состав семьи их брата - "начальника семейства", а также купец мог зачислить в свое семейство вместе с женой детей от ее первого брака - сыновей до совершеннолетия, дочерей до замужества. Купеческой вдове предоставлялось право включить в свою семью детей ее умершего мужа от его первого брака наравне с ее собственными детьми в том случае, если ее бывший муж состоял с ней во втором или третьем браке. Все остальные родственники не могли быть внесены в состав купеческой семьи и имели право состоять в сословии только от своего имени.

Членам купеческого семейства, записанным в одно свидетельство на имя "начальника семейства", разрешалось заниматься его торговыми делами. Сын или дочь, достигшие совершеннолетия, могли выбрать свидетельство на свое имя, однако в этом случае они должны были: выписаться из свидетельств своего отца или матери и самостоятельно нести ответственность по своим торговым делам. Столь детальная регламентация состава купеческой семьи диктовалась фискальными интересами государства, для того чтобы ограничить круг лиц, имевших право торговать неразделенным капиталом и предотвратить,, таким образом, возможность, уклонения от выплаты гильдейских сборов.

Некоторой спецификой отличалось правовое положение торговцев еврейской национальности. В Российской империи вплоть до начала ХХ в. для евреев занятие торговлей было сопряжено сопределенными трудностями. Для того чтобы противостоять проникновению еврейского капитала во "внутренние губернии", в XIX в. был разработан ряд законодательных актов, согласно которым право выезда за черту получали только те торговцы, кто не менее 5 лет состоял в 1-й купеческой гильдии. Как только купец-еврей выбывал из 1-й гильдии, он автоматически терял право пребывания вне черты оседлости. Лишь десятилетнее пребывание в 1-й гильдии давало евреям право наследующего свободного проживания в любом месте Российской империи. Кроме того, долгое время купцов-евреев было запрещено возводить в почетное гражданство, было ограничено их право на участие в городском самоуправлении. Несколько уменьшились дискриминационные меры после принятия в 1865 г. Закона "О дозволении евреям жить во всех местах Империи и заниматься безо всяких ограничений, на одинаковых со всеми русскими правах, ремеслами и промыслами". После принятия этого закона переселение евреев в Сибирь и вовлечение их в местное предпринимательство приобрело массовый характер.

Значительные изменения в правовом положении предпринимателей произошли после принятия "Положения о государственном промысловом налоге" от 8 июня 1898 г., которое вступило в действие с 1 января 1899 г. В соответствии с новым законом для занятий предпринимательской деятельностью становится необязательным выкупать гильдейское свидетельство, достаточно было выкупить промысловое свидетельство определенного разряда. Сословные купеческие права приобретались при выполнении двух условий: 1) выборка промыслового свидетельства на торговые, промышленные или пароходные предприятия высших разрядов и 2) взятие сословного купеческого свидетельства.

Права купцов 1-й гильдии могли получить лица, выбравшие промысловые свидетельства: на торговые предприятия 1-го разряда с оборотом более 300 тыс. руб., с уплатой основного промыслового налога 500 руб. в год; на промышленные предприятия одного из 3-х первых разрядов, а также на пароходные предприятия, на содержание которых уплачено более 500 руб. в год основного промыслового налога.

Права купцов 2-й гильдии, соответственно, могли получить лица, выбравшие свидетельства на торговые предприятия второго разряда с оборотом от 50 до 300 тыс. руб. или промышленные предприятия 4-5 разрядов.Принятие закона 1898 г. определялось необходимостью перехода к подоходно-прогрессивной системе налогообложения предпринимателей. В отличие от прежних сборов промысловый налог 1898 г. делал объектом обложения не предпринимателя, а предприятие и взимался с каждого торгового или промышленного заведения, сколько бы их не было у капиталиста. Государственному промысловому налогу подлежали все виды промышленных предприятий, транспортные, торговые, а также личные промысловые занятия.

Налог делился на основной и дополнительный. Основной налог взимался по патентной системе путем выборки промысловые свидетельств соответствующей группы предприятий (промышленных, торговых и иных). Предприятия каждой из этих групп разделялись по видам (например, в группе торговых предприятий - торговля, скупка, кредит), которые, в свою очередь, делились на разряды по размерам оборотов и прибылей. Для торговых заведений таких разрядов было установлено 5, для промышленных - 8. Размер налога зависел не только от видов и разрядов предприятий, но и от класса местности, в которой они находились.

Кроме основного налога, промышленные и торговые предприятия подлежали также дополнительному обложению. Дополнительный налог взимался в виде раскладочного и процентного сборов с прибыли. Процентный сбор, например, для предприятий, обязанных публичной отчетностью, устанавливался в размере от 3 до 6%, если прибыль составляла более 3, но менее 10% с капитала. При большей прибыли капиталист уплачивал 6% со всей суммы прибыли, плюс 5% с излишка прибыли сверх 10%.

В этой достаточно стройной системе налогообложения имелись некоторые исключения. Так, для некоторых промышленных предприятий допускалась бесплатная оптовая и розничная торговля, а также предпринимателям предоставлялось право производить поставки и брать подряды без выборки особых промысловых свидетельств. Кроме того, закон предоставлял предпринимателям право обжаловать суммы налога.

В связи с изменением порядка налогообложения неизбежно изменялся и социально-правовой статус купечества. К 90-м гг. XIX в. сословные привилегии купечества имели уже небольшое значение. В период подготовки реформы налогообложения поднимался вопрос о целесообразности сохранения сословных купеческих прав. Однако в результате обсуждений было решено сохранить существующие привилегии, но отделить их от права на занятие предпринимательской деятельностью. Это как раз и нашло отражение в разделении свидетельств на промысловые и гильдейские.

Таким образом, гильдейский сбор из основного промыслового налога превратился в плату исключительно за принадлежность к купеческому сословию. Поэтому предприниматели, желавшие пользоваться сословными правами и привилегиями, должны были одновременно с выборкой промыслового свидетельства взять на свое имя и сословное купеческое свидетельство.

Реформа налогообложения привела к заметному снижению численности купеческого сословия в начале XX в. Сокращение числа выбранных гильдейских свидетельств объясняется, прежде всего, тем, что промысловые свидетельства высших разрядок, дающие права выбирать купеческие свидетельства, могли выкупать только действительно очень богатые люди. Кроме того, в это время многие крупные предприниматели, не заинтересованные в дополнительных сословных правах, не выбирали купеческие свидетельства и оставались в мещанском или крестьянском сословии. С другой стороны, в это время стали появляться так называемые неторгующие купцы, т.е. лица, не занимавшиеся предпринимательской деятельностью, но пользовавшиеся соответствующими сословными правами, так как выкупили гильдейское свидетельство и уплатили ежегодный промысловый налог.

В целом результаты реформы налогообложения 1898 г. были двояки. С одной стороны, купец получил возможность значиться купцом, не занимаясь торгово-промышленной деятельностью и не боясь при этом лишиться своего звания. А поскольку купеческое звание все еще давало определенные преимущества и социальный статус купцов был выше, чем крестьян или мещан, то гильдейские свидетельства стали повсеместно выкупаться людьми, желавшими получить купеческие права, но не имевшими к предпринимательству никакого отношения. Это имело значение, в частности, для евреев, чьи гражданские права в Российской империи были ограничены. Кроме того, предпочитали формально числиться в купеческом сословии также члены бывших купеческих семейств - купеческие вдовы с малолетними детьми, незамужние купеческие сестры и дочери, которые продолжали записываться в купечество по семейной традиции. Увеличение с конца XIX в. в составе гильдий лиц, не занимавшихся предпринимательством, как раз и привело к появлению категории "неторгующих купцов", которые в правовом отношении ничем не отличались от купечества торгующего.С другой стороны, вследствие необязательности записи в гильдии для занятий предпринимательской деятельностью стало значительно сокращаться число выбираемых купеческих свидетельств, при этом удельный вес купечества среди предпринимателей с начала XX в. быстро уменьшается. В Сибири это особенно заметно на примере молодого, быстро растущего города - Новониколаевска, где не сложилось значительной группы собственного купечества и в предпринимательской среде сословные купеческие ценности не играли большой роли. Так, например в Новониколаевске из 97 человек, выкупивших в 1916 г. промысловые свидетельства высших, разрядов, дававшие право на причисление в гильдии, только 6 человек пожелали записаться в купеческое сословие.

Изменения количественного и качественного состава гильдий дали основание некоторым исследователям сделать вывод о том, что в конце XIX - начале XX в. шел активный процесс "размывания российского купеческого сословия", когда не только резко снижается число купцов, но и само сословие в большой степени утрачивает свое торгово-промышленное значение и превращается в "некую нишу для людей, приобретавших купеческое звание совсем не для того, чтобы заниматься предпринимательством". Не оспаривая этого тезиса, необходимо отметить, что в Сибири в большинстве старых торговых городов купечество и в начале XX в. в значительной степени сохраняло свои экономические и социальные позиции. Исследователи неоднократно отмечали, что купеческие семейные предприятия в Сибири продолжали преобладать вплоть до начала XX в.

Последним законодательным актом, затрагивавшим купечество, был большевистский декрет от 11 ноября 1917 г., упразднивший все российские сословия.

А.В.Старцев, Ю.М.Гончаров. История предпринимательства в Сибири (XVII - начало ХХ в.)

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: kbg_dnepr1

Share

14 ( 02-07-2016 11:32:31 змінене kbg_dnepr )

Re: Торгові люди - купецтво

РГИА СПб.

Ф. № 18 Департамент мануфактур и внутренней торговли Министерства Финансов

оп. 4

Отделение вн. торговли 1 стол, 1811-1864, в т.ч. списки купцов

rgia.su/imageViewer/img?url=nouL … 2Qio/Czw==


Информация с ВГД (северный юрий владимирович):

Купцы - это городское сословие. Списки купцов уездных городов, по идее, должны были быть у купеческих старост, но они по архивам только в губернских городах. Значит в уездных остается ратуша и земство. Имеются в виду только купцы 2-й гильдии. 3-я и мещане в одних списках. По 1-й гильдии есть общероссийские списки. Остается посмотреть по уезду списки плательщиков налогов, журналы генеральной проверки предприятий, списки должников и т.п. Там в половине случаев они указываются с отчествами.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

15 ( 26-07-2016 07:36:34 змінене kbg_dnepr )

Re: Торгові люди - купецтво

Информация с ВГД (serggnl):

Фонд 18. Елисаветградская городская дума (выборочно), ОПИСЬ 1:

Дело 35. Прошения жителей г. Елисаветграда и других лиц о причислении их в Елисаветградские мещане, 24.10.1801-29.05.1856, 107 листов

+ Читати більше

Дело 43. Окладная книга купцов (по взысканию повинностей для городской казны), 1801-1801, 38 листов
Дело 44. Списки Елисаветградских купцов на получение пожалованной суммы, 08.04.1802-01.12.1802, 7 листов
Дело 52. Списки мещан, обязанных поставить рекрутов и выплатить рекрутскую повинность, 1805, 30 листов
Дело 57. Список дворян, которые приглашаются в Елисаветградскую думу для выборов в депутаты и переписка по этому вопросу, 16.01.1807-28.11.1862, 23 листа
Дело 76. Ревизские сказки о состоящих на учете в городе Елисаветграде купцов, мещан и рабочих людей мужского пола, 30.09.1811, 8 листов
Дело 77. Ревизские сказки о состоящих на учете мужского пола купцов, мещан и рабочих людей в городе Елисаветграде, 1811, 47 листов
Дело 78. Ревизские сказки о состоящих на учете мужского пола купцов, мещан и рабочих людей в городе Елисаветграде, 1811, 125 листов
Дело 79. Списки купцов и мещан в городе Елисаветграде, прошедших ревизию, 1811, 4 листа
Дело 88. Окладная книга Елисаветградского сборщика рекрутской повинности, 1814, 45 листов
Дело 98. Список мещан города Елисаветграда, состоящих в записи по 7-й ревизии 1816 года, обязанных отбывать рекрутскую повинность (поставлять рекрутов), 1816, 74 листа
Дело 99. Ревизские сказки мещан Елисаветградского уезда, 15.03.1816-декабрь 1826, 139 листов
Дело 100. Ревизские сказки мещан евреев города Елисаветграда, март 1816-июнь 1818, 98 листов
Дело 108. Ревизские сказки мещан города Елисаветграда, июнь 1818-03.09.1866, 60 листов
Дело 145. Материалы о причислении Сумских купцов в Елисаветградское купеческое звание, 03.02.1825-29.01.1826, 13 листов
Дело 164. Ревизские сказки на мещан города Елисаветграда и мещан других местностей, июнь 29.11.1826-03.12.1827, 397 листов
Дело 191. Список жителей города Елисаветграда, не доплативших земских повинностей за 1827 год, 1827, 182 листа
Дело 194. Список почетных граждан города Елисаветграда и их свидетельства, 11.01.1828-11.12.1875, 17 листов
Дело 195. Свидетельства о приписке в Елисаветградские мещане лиц, зашедших в Новороссийский край, 02.06.1828-31.07.1828, 8 листов
Дело 196. Прошения о переводе лиц в мещане и их ревизские сказки, 17.06.1828-13.11.1829, 14 листов
Дело 208. Прошения, указ и другие материалы о причислении жителей города в Елисаветградские мещане, 05.12.1828-30.03.1831, 13 листов
Дело 221. Книга записи мещан евреев, обязанных исполнить рекрутскую повинность, 25.10.1829, 22 листа
Дело 229. Материалы о причислении в Елисаветградские мещане лиц, не доказывавших своего дворянского происхождения, 04.03.1830-28.09.1831, 20 листов
Дело 264. Материалы о причислении уволенных однодворцев в Елисаветградские мещане, 27.08.1832-20.08.1840, 30 листов
Дело 286. Рапорта и прошения крестьян о причислении в Елисаветградские мещане, 04.06.1834-08.10.1835, 14 листов
Дело 313. Прошения и другие материалы о причислении в Елисаветградские мещане, 24.01.1835-15.02.1835, 7 листов
Дело 362. Книга прихода и расхода казенных податей и земских повинностей Елисаветградского еврейского общества, 1836-24.01.1837, 26 листов
Дело 363. Книга для сбора с мещан христиан податей, 1836, 224 листа
Дело 395. Материалы о причислении к Елисаветградским мещанам освобожденных от крепостной зависимости, 09.03.1840-22.06.1844, 11 листов
Дело 407. Книга для записи паспортов и свидетельств, выданных купцам и мещанкам города Елисаветграда, 1841, 57 листов
Дело 409. Список еврейского общества, 1841, 12 листов
Дело 412. Книга для сбора с мещан христиан города Елисаветграда казенных податей, 1842, 177 листов
Дело 413. Книга для записи свидетельств, предъявляемых Елисаветградскими купцами, получаемых из Бобринецкого уездного казначейства на право торговли, 29.11.1842, 19 листов
Дело 428. Податная книга Елисаветградского мещанского христианского общества, 1844, 186 листов
Дело 429. Отношения и указы о выкрестившихся евреях и перечислении их в другое местожительство, 1844-05.06.1850, 15 листов
Дело 430. Алфавитный список по тысячному учету рекрутов еврейского общества, 1844, 9 листов
Дело 441. Податная книга Елисаветградского мещанского христианского общества, 1845, 172 листа
Дело 463. Алфавитный список рекрутского набора из христиан-мещан города Елисаветграда, 1849, 59 листов
Дело 480. Сенатские указы и списки евреев рекрутов, принятых на военную службу, 16.09.1854-25.06.1859, 216 листов
Дело 491. Ревизские сказки купцов и мещан города Елисаветграда, 25.05.1858, 612 листов
Дело 492. Ревизские сказки купцов и мещан города Елисаветграда, 25.05.1858, 537 листов
Дело 493. Ревизские сказки дворовых людей и крестьян Херсонской губернии деревни Михайловки, окладные листы денежных сборов с крестьян и квитанции, 30.05.1858-02.05.1872, 94 листа
Дело 494. Ревизские сказки за 1858 год, 22.08.1858-04.03.1878, 177 листов
Дело 500. Ревизские сказки на мещан и купцов евреев города Елисаветграда и местечка Каменки Чигиринского уезда, 1861-13.01.1887, 466 листов
Дело 509. Список лиц, причисляющихся по прошениям в сословные мещане города Елисаветграда, 26.02.1865-28.08.1875, 218 листов

Дело 514. Алфавитные посемейные списки жителей города Елисаветграда, с указанием сословной принадлежности, 1866, 459 листов
Дело 524. Раскладочная ведомость налога с недвижимого имущества города Елисаветграда на 1868 год, 04.07.1868, 108 листов
Дело 525. Раскладочная ведомость налога с недвижимого имущества города Елисаветграда, 1868, 107 листов

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: VadShv1

Share

16

Re: Торгові люди - купецтво

В метрической книге Любве-Софиевской ц. с. Анастасьевки (рядом с Томаковкой http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=4171) (ГАДО 193-3-37):

л. 134 об.

22.10.90
ксА Мих. Савел. Гарус 1, 18
м. Никополя купеческого сына дочь Мария Стеф. Бабушкина 1, 18
ксА Т. Окатый и Фиоровант Гарус; Мих. Белый, Яков? Ив. Булахов

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

17 ( 13-08-2016 16:44:26 змінене kbg_dnepr )

Re: Торгові люди - купецтво

Кто же такой реальный купец первой гильдии в прошлом? В 1824 году он должен был уплатить за гильдейское свидетельство 2200 рублей и за особый «Билет на лавку» от 75 до 100 рублей. Манифестом того года ему дозволялась «внутренняя и заграничная оптовая торговля всякими товарами Российскими и иностранными повсеместно». Купец первой гильдии мог «иметь собственные корабли и всякие суда, магазины, фабрики и заводы - кроме винокуренных». Дозволялось также заниматься «переводом денег на российские и иностранные города, учетом векселей и вообще всякими банкирскими делами».

Купец второй гильдии за свидетельство платил только 880 рублей, но за билет на лавку столько же, сколько старший по чину коллега. Для купечества второй гильдии уже вводились всевозможные ограничения: «На его счет может быть объявлено в таможне не более как на 50 тысяч рублей товаров. В течение года заграничная торговля не может быть больше 300 тысяч рублей. Может входить в казенные подряды и откупа только до 50 тысяч рублей».

Купец третьей гильдии мог вести «розничную торговлю в городе, где он записан, и в уезде, где оный находится». Он мог иметь свои корабли, содержать «трактирные заведения, ренсковые погреба, постоялые дворы, торговые бани, рыбные садки, питейные дома, портерные лавочки». Подряды же и откупа не могли превышать 20 тысяч рублей.

Ниже разрядом шли «торгующие мещане» и «торгующие крестьяне». Подати с них были, однако, ничуть не меньше. «Торгующий крестьянин 1-го рода», например, за право торговли должен был уплатить пошлину в 2600 рублей. Но крестьянин шестого, последнего, «рода», к которому относились мастеровые, артельщики, кузнецы», отделывался только 25 рублями. Так что общая система была достаточно гибкой, позволявшей, в принципе, деловому человеку шагать со ступеньки на ступеньку.

www.azinlib.ru/kraevzam/shumilov/obkuprom.php

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: SVKM de L1

Share

18

Re: Торгові люди - купецтво

Выложила фамилии из списков купцов 1 и 2 гильдии по г. Киеву 1911 года:

genea.musicfancy.net/ru/kyiv_merchants_1911-2/

Ремезенко, Ничипоренко, Швець (Чорнобиль, Залісся); Поронько, Ткач, Кучеровець (Клочків), Хлібович (Браслав), Ковріженко, Кобець, Наумовський (Київ та область), Сапалановський, Ратинський, Шпаковський, Врублевський, Дидковський (Житомир, Троянів) та інші.
Мій блог: genea.musicfancy.net/

19

Re: Торгові люди - купецтво

Ищу информацию о белгородских купцах Кобозевых XVIII-XIX вв.

Thanks: kbg_dnepr1

Share

20

Re: Торгові люди - купецтво

Мой предок Новиков Алексей Васильевич, был купцом 2-й гильдии г. Гадяча Полтавской губернии и Личным почетным гражданином Российской империи.Может у кого проскакивала информация о полтавском и гадячском купечестве.
Спасибо

Share

21

Re: Торгові люди - купецтво

В настоящей статье автор рассматривает правовое положение одного из податных сословий России – купечества, на протяжении всей истории его существования. Материалом для исследования купеческого статуса послужили нормативно-правовые источники XVII-XX вв. России.

Ключевые слова: гильдия, купец, сословие, законодательство.

+ Читати більше

Без сомнения современному Российскому государству в лице государственного аппарата в настоящее время проблематично охватить все сферы деятельности гражданского общества в период стремительного развивающегося рынка. Более того, способность к конкуренции и, нахождении в лидирующих позициях на мировой арене, находится в причинно-следственной связи от экономического потенциала страны. Таким образом, изучение в правовом аспекте купечества, является безусловно актуальным на сегодняшний день, поскольку является прообразом современному предпринимательскому классу. А изучение и анализ законов, в соответствии с которыми осуществлялась деятельность главного торгового сословия, позволит определить правовое поле, в рамках которого действовали купцы и позволит выявить государственные политику по отношению к ним.

Несмотря на древность происхождения этого предпринимательского слоя населения, процесс оформления купеческого сословия шел достаточно долго. Появление первых купцов в нашей стране допустимо связывать с зарождением древнерусской эпохи, в IX-X вв., однако, к концу XVII в., накануне петровских реформ, юридическое оформление купеческого сословия в России находилось в зачаточном состоянии.

В ранний период, в Судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. и позднее — в Соборном уложении

1649 г. к купечеству относили обычно торговых людей и покупателей. Несмотря на то что, в интересах отечественного купечества были приняты такие нормативно-правовые документы как: Торговый устав 1653 г. и Новоторговый устав 1667 г., однако, координальных изменений в правовом статусе купечества вышеназванными памятниками права внесено не было. Такое положение дел в России можно связать как с общей экономической отсталостью, так и с несовершенством правовой базы и системы органов государственной власти, в целом по своей организации оказавшейся не готовой к развитию предпринимательства. Отсутствие кредитных учреждений дополнительно являлось сдерживающим фактором и значительно усугубляло развитие купечества, что в свою очередь отражалось на возможности закупать большие партии товаров. Лишь только 13 мая

1754 г. указом императрицы Елизаветы Петровны учреждаются Государственные Заемные Банки для дворянства (Дворянские Банки) в Москве и Санкт — Петербурге при Сенате и Сенатской конторе и этим же указом учреждается Купеческий банк в Санкт-Петербурге при Коммерц-коллегии. Процесс приобщения к торговле представителей разных социальных групп осложнялся сословными перегородками. Внутри России сохранялись таможни, и до

1754 г. с торговых людей продолжали взимать внутренние таможенные пошлины. Таким образом, в XVII в. в России отсутствовала конъюктура для возникновения и успешного функционирования предпринимательского сословия.

Первым серьезным импульсом и переломным моментом, связанным с началом консолидации купечества, справедливо признать нормотворческую деятельность Петра I.

В целях поддержания развития торговли и промышленности, Петр I утверждает право свободной торговой и промышленной деятельности, разрешая в законном порядке заниматься данными видами деятельности всем категориям населения (сословиям), а не только лицам, проживавшим в городах.

Указом от 1 января 1699 г. [4] Петр I разрешает осуществлять торговлю, предварительно записываясь в купечество крестьянам (казенным, патриаршим, монастырским и помещичьим), желавшим жить в г. Москве. При этом, указом 1709 г. [5] купцам запрещалось выходить в другое звание и вступать в разные казенные должности, все торгующие и промышленные люди обязаны были приписываться к посадам, иначе им запрещалось заниматься торговлей и промыслами.

13 апреля 1711 г., реализуя политику свободной торговли, Петр I принял указ, легализующий право заниматься торговлей «всякому чину везде и всяким товаром, с платежом всех обыкновенных пошлин»[6]. Данное положение затем подтвердилось указом

1714 г.[7], по которому было разрешено всякому, какого бы то ни был звания, в том числе и дворянам, приписываясь к купечеству, за исключением военнослужащих, заниматься торговлей от своего имени и уплатой всех торговых сборов.

Спустя десятилетие, с расширением торговых границ, Петр I объединяет купечество в общественном и податном отношении, реализуя этот замысел в Регламенте или уставе главного магистрата от 16 января 1721 г.[8], в котором всему торгово-промышленному населению России присвоил статус «граждан» и дифференцировал их на регулярных и нерегулярных. К нерегулярным гражданам были отнесены: «Прочие же все подлые люди, обретающиеся в наймах и в черных работах, которые нигде между знатными и регулярными гражданами не счисляются»[8], при этом указанная категория в состав двух гильдий не входила. Регулярные граждане формировали 1 и 2 гильдию, состоящие из: «Банкиры (которые дают на векселя деньги), знатные купцы, которые имеют отъезжие большие торги, и которые разными многими товарами в рядах торгуют, городские докторы, аптекари, лекари, шиперы купеческих кораблей, золотари, серебренники, иконники, живописцы, портные, сапожники, кузнецы, плотники, столяры, рещики, токари и сим подобные из которых первой гильдии или первостатейные состоят, и от другого подлого гражданства привилегиями и преимуществы суть отменны; яко банкиры, знатные купцы, которые имеют

отъезжие большие торги, и которые разными товарами в рядах торгуют, городские докторы, аптекари, лекари, шиперы купеческих кораблей, золотари, серебренники, иконники, живописцы. Во второй гильдии, которые мелочными товарами и харчевыми всякими припасы торгуют, также рукомесленные, рещики, токари, столяры, портные, сапожники и сим подобные»[8].

Следующий вклад в становление купечества предприняла Елизавета Петровна, которая в январе 1742 г. дополняет к двум существовавшим ранее гильдиям, третью, но каких-либо принципиальных изменений в правовое положение купечества законодательная инициатива императрицы не привнесла [9]. Однако, своим Указом императрица Елизавета Петровна с 1 апреля 1754 года отменяет в России внутренние таможенные пошлины, являющиеся одним из препятствий к развитию внутреннего рынка, а вместе с ним и купечества [10]. Анализ законодательных инициатив первой половины XVIII века в лице Петра I и Елизаветы Петровны показывает, попытку законодателя выделить купечество из общего перечня

«граждан», что в свою очередь говорит о предпосылках к генерации нового сословия, связанного преимущественно с экономической деятельностью, показывая заинтересованность со стороны государства.

Окончательное формирование купечества как сословия, происходит в период правления Екатерины II. Сначала издается Манифест о Высочайших дарованных разным сословиям милостях по случаю заключенного мира с Портою Оттоманскою от 17 марта 1775 г. [11], освобождающий купечество от 40 алтынного оклада сверх души по 80 копеек (статья 5) [11],

«по городам всем тем мещанам, кои не имеют капитала выше 500 рублей впредь не называться купцами, но переименовать их мещанами, купцов имеющих капитал выше 500

рублей и сделавшихся банкротами, также вписывать в мещане; кои из мещан мелким торгом расторгуются и капитал свой умножат свыше 500 рублей и выше капитал имеющих разделить, как и ныне, на три гильдии и брать с них по одному проценту с объявляемого ими по совести капитала погодно а подушное с них не брать; мещане же да останутся при прежних податях» (статья 47) [11]. Указанные нормативные предписания впервые законодательно устанавливают правовой статус купечества и отделяют его от мещан и иных граждан города, а также улучшают налоговое бремя. Далее 29 апреля 1785 г. издается Грамота на права и выгоды городам Российской империи [12] , которая:

а) определила финансовый ценз для вступления в купеческие гильдии «дозволяется

всякому кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до пятидесяти тысяч рублей» (статья 92) [12];

б) утвердила 3 купеческие гильдии: для вступления в 1 гильдию необходимо было

«объявить капитал выше десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей» (статья 102) [12]; для вступления во 2 гильдию необходимо было объявить капитал от пяти до десяти тысяч рублей; для вступления в 3 гильдию – от одной тысячи до пяти тысяч;

в) купцам 1 гильдии дозволила вести торговлю как за пределами государства так и внутри его, оптом или в розницу; купцам 2 гильдии дозволялось вести торговлю только внутри государства оптом или в розницу; купцам 3 гильдии «производить мелочный торг по городу и по уезду, продавать мелочный товар в городе и в округе, и тот мелочный товар возить водою и сухим путем по селам, селениям и сельским Торжкам, и на оных Торжках продавать, выменивать и покупать потребное для мелочнаго торгу оптом или подробно в городе или округе» (статья 116) [12];

г) купцам 1 и 2 гильдии разрешалила иметь фабрики, заводы морские и речные суда соответственно, так же они были освободила от телесных наказаний; купцам 3 гильдии не запрещала иметь станы, производить рукоделия и иметь и содержать малыя речныя суда, дозволялось иметь трактиры, герберги, торговыя бани и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей, а также запрещалось по городу ездить в карете и впрягать зимою и летом более одной лошади;
д) срок записи в гильдии и платеж с капитала объявленного по совести в 1 %

осуществлялся в период с 1 декабря по 1 января;

е) крупные купцы (с капиталом более 50000 рублей), банкиры (с капиталом от 100 до 200 тысяч руб.) и некоторых других горожан выделила в разряд «именитых граждан», имевших право на внешнюю торговлю, на заведение фабрик и заводов, на возможность иметь сады, загородные дворы, быть освобожденными от телесных наказаний, иметь морские и речные суда и прочие привилегии.

Реформы 1775 г. и 1785 г. в России окончательно утвердили сословную стратификацию общества, включающие в себя следующие сословия: дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство. Несмотря на зарождение нового купеческого сословия и выделение его законодателем, все-таки положение торговой страты оставалось достаточно неординарным. Обыкновенно термин «сословие» обозначал в истории феодальной Европы социальную группу, обладающую закрепленными в законе или обычае и передаваемыми по наследству правами и обязанностями [18]. Но, для вступления в купеческое сословие требовалось лишь владеть определенным капиталом и оплатить установленный сбор удовлетворяющий требованию закона, а в случае несоответствия субъекта требованиям, необходимым для пребывания в купечестве на следующий год, он понижался на разряд ниже

— в мещане. Очевиден и тот факт, что купечеству отведена роль очередной ступени податного населения России, которую законодатель прочно закрепил на вершине всего податного сообщества государства не исключая свою дотационную природу, прямопропорционально зависимую от налоговых сборов.

Начало нового столетия, а вместе с ним и его первая половина характеризовалась дальнейшей корректировкой нормативной базы определяющей правовой статус купечества, повлекшее ряд изменений и дополнений.

Так 1 января 1807 года Манифестом о даровании купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах распространения и усиления торговых предприятий[13] с купцов сняли рекрутскую повинность, отменили звание именитых граждан и ввели звание первостатейных купцов, увековечивая их память в бархатной книге под названием:

«Бархатная книга знатных купеческих родов», дворянству же дозволено было вступать в 1 и

2 гильдию. В большей степени указанный Манифест имел вектор направления в сторону первостатейных купцов, вместе с тем, начинает прослеживаться желание законодателя в очередной раз выделить в целом купеческое сословие из городского населения. Что в скором времени находит дальнейшую реализацию и воплощается в Дополнительном соглашении об устройстве гильдий и торговых прочих состояний от 14 ноября 1824 года [14]: «Вообще купечество 1 гильдии не почитается податным состоянием, но составляет собой особый класс почетных людей в государстве» (§ 28) [16]. В целом купечеству 1 гильдии помимо звания «первостатейных» вводится звание «негоциант» (§ 21) [14], также они могли получать звание банкира (§ 22) [14], в случае принадлежности к «первостатейным» или « негоциантам». Более того, у купцов 1 гильдии состоящих в ней не менее 12 лет, была возможность получить звание Комерции Советников, если они будут к нему удостоены (§ 23) [14]; и просить о принятии их детей в гражданскую службу на равнее с Обер — Офицерскими детьми (§ 25)[14]. Помимо всего прочего, купцы 1 гильдии могли быть удостоены орденом по особенно важным заслугам (§ 24)[14]. Личные преимущества, изложенные в § 24 и § 25 имели юридическую силу только в отношении купцов 1 гильдии исповедавших христианство. Общим для всех купцов разрешительным правом стала возможность вести свою деятельность в любом другом городе с условием дополнительного приобретения торгового свидетельства 3 гильдии этого города. Однако, купцу желающему пользоваться правом торговли и личными преимуществами с таковым правом сопряженными, необходимо помимо объявления капитала, являющийся финансовым цензом, в следующих размерах: 50000 рублей – для 1 гильдии, 20000 рублей – для 2 гильдии, 8000 рублей – для 3 гильдии; оплаты гильдейской подати, земской и городской повинностей, а также налога за водяные и сухопутные сообщения, обязательно покупать торговое свидетельство: для 1 гильдии – 2200 рублей, для 2 гильдии – 880 рублей, для 3 гильдии – 220 рублей, в период с 1 ноября по 1 января следующего года, что несомненно является новеллой.

В свою очередь дворянам не находящимся на государственной службе дозволялось впредь записываться только в первую гильдию.

Торговые права внутри купеческих гильдий по существу различались по географии ведения торговли, по денежному обороту, по количеству нанятых работников, по объемам торговли (оптом или в розницу), по виду торговой деятельности и так далее, также их права различались и по занимаемым должностям в городах, где купцы 1 гильдии имели право занимать должности «Градских Голов и Заседателей Палат, Совестных Судов и Приказов Общественного Призрения…., от прочих должностей, если они будут выбраны, имели право отказаться» (§ 30)[14], купцы 2 и 3 гильдии правом отказываться от назначенной должности не имели.

Во второй половине XIX века капиталистические отношения продолжают стремительно развиваться, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое положение в России. 19 февраля 1861 года Александр II отменяет крепостное право. В связи с чем, правовой статус купечества незамедлительно подвергается изменениям, отражающим текущие перемены в России. 1 января 1863 г. вступает в силу «Положение о пошлинах на право торговли и других промыслов» [15], а законом от 9 февраля 1865 г. в него вносятся некоторые уточнения [16]. Нововведения коснулись числа гильдий, теперь количество гильдий упразднилось с 3 до 2. Торгующему классу для осуществления своей деятельность надлежало приобретать свидетельства на производство разных видов торговли и промыслов и билеты на торговые и промышленные заведения.

Свидетельство разделялось на купеческое или гильдейское и промысловое, последнее давало лишь право осуществлять торговую деятельность и исключала какие-либо особые личные преимущества купеческого сословия. Купеческое свидетельство в свою очередь делилось на два разряда: для оптового торга купцам 1 гильдии и розничного торга купцам 2 гильдии. Получателю гильдейского свидетельства давалось право пребывать в прежнем звании. Более координальных изменений законодателем внесено не было вышеназванными нормативными правовыми актами в правовое положение купеческого сословия, но вместе с тем, расширились торговые правомочия остального городского населения и крестьянства Российской империи. Тем самым предопределяя важность и значимость предпринимательской составляющей в экономическом потенциале страны. Последующая законодательная политика государства в области правого регулирования купечества значимых новшеств также не привносит вплоть до уничтожения сословий и гражданских чинов в России Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11 (24) ноября

1917 года [1].

Нарождающиеся, развивающиеся и захватывающие экономические отношения постепенно расшатывали нормативно-правовую базу России, заставляя государство приспосабливаться к новым веяниями капиталистических отношений, стремительно пронизывающих общество как по вертикале так и по горизонтали в общей системе градации. Изучение правового наследия XVIII-XX, веков касающегося правового положения купечества доказывает, что в целом купечество в России играло закономерную податную роль, отведенную всем непривилегированным сословиям. Сильнейшее влияние дворянского сословия максимально сдерживало развитие купечества, не позволяя внедриться представителям торгового класса в свои ряды. Статус купечества в полной мере, возможно, охарактеризовать статьей 2 Гражданского кодекса РФ [17]: «…что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами…». Фактически купечеству был поставлен ультиматум государством, то есть субъект владел купеческим званием до тех пор, пока мог приобретать соответствующее свидетельство, при этом мотивацией выступали ряд привилегий.

Возвращаясь к вопросу о купечестве как состоявшемуся сословию поэтому поводу существуют несколько точек зрения. Б. Н. Миронов считает купцов одной из категорий единого городского сословия [2]. Н. В. Обнорзская называет купечество верхушкой торгового класса [3]. Однако, автор считает, что в полной мере купечество так и не состоялось как сословие, несмотря на упоминание и попыток ограждения оного законодателем в нормативных правовых актах, а в период конца XIX века и начала XX века вовсе теряет свою четкость и оформленность, становясь фундаментом для зарождения новых экономических классов, а также гражданского общества. Уже несословие, но еще и некласс.

«Тягловая» экономическая мощь, сдерживаемая государством, зависшая между двумя мирами, с нереализованным потенциалом.

Подводя окончательный итог допустимо определить понятие «купца». Купцом называлось лицо, владеющее указанным званием и состоящее в гильдии, после приобретения соответствующей «лицензии», наделявшей личными и экономическими преимуществами, для осуществления торговой и промысловой деятельности.

Материал взят из: Казанская наука. №12

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: kbg_dnepr1

Share

22

Re: Торгові люди - купецтво

kbg_dnepr пише:

в Фондах Министерства внутренних дел – об утверждении в звании почетных граждан городов, среди которых очень велик процент купечества.

.....В РГИА имеется особый фонд документов, изъятых из частных банков после их национализации (фонд 1102, три описи, более тысячи единиц хранения). Примерно треть его составляют личные и имущественные документы коммерсантов и членов их семей. Среди документов могут быть и подлинники метрик, дипломы и аттестаты учебных заведений, купчие,.духовные завещания и т.п. ........

Подскажите, пожалуйста, что это за организация РГИА?

Шукаю Прізвища: Говорун, Крисюк, Тищук, Пилипенчук, Сагайдачний, Білий, Підсудько, Семененко, Хвіст, Петрушенко, Штоффер, Резник, Фильцер, Суржик, Зубок, Цифанский.

Share

23

Re: Торгові люди - купецтво

Подскажите, пожалуйста, что это за организация РГИА?

Российский Государственный Исторический Архив

Thanks: kbg_dnepr1

Share

24

Re: Торгові люди - купецтво

Чи зіштовхувався хтось з купецькою генеалогією, чи може порадити, як
шукати того Михайла Минакова у Москві?? Він мав би бути народженим не
пізніше 1796 і належати до купецтва не пізніше 1830-х - 40-х років.

Фамилию "Минаков" в материалах по московскому купечеству за 1773-74, 1794, 1868, 1873, 1878 г. не обнаружил. После 1878г. искать наверное бессмысленно, а ранее 1773 материалы не упорядочены. При случае если буду что-то искать, взял фамилию на заметку.

Щукины, Брюшковы (купцы, Москва), Кумбарули (мещане, Таганрог),
Тимофеевы (крестьяне, с. Вязовое, Белгородская обл.)
Кондратьевы (купцы, мещане, Рыбинск)
Thanks: kbg_dnepr1

Share

25

Re: Торгові люди - купецтво

Донік О.М. Купецтво як стан в Україні (XIX ст.) / Донік О.М. // Український історичний журнал. - 2006. - № 3. - С. 16-41


Донік О. М. Купецькі товариства як самоврядні станові інституції (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) / О. М. Донік // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. - 2017. - Вип. 27. - С. 94.


Донік О. М.Представницькі організації купецтва України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Донік О. М. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. - 2009. - 16. - С. 159-172.


Донік О.М. Етнічна структура купецтва в Україні (XIX ст.). / Донік О.М. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.. - 2008. - 15. - С. 20-27.


Донік О.М. Зміни у соціально-культурному становищі купецького стану в Україні після реформ 1860–1870-х рр. / Донік О.М. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.. - 2011. - 19. - С. 194-210.


Донік О.М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) / Донік О.М. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.. - 2006. - 11. - С. 154–168.


Донік О.М. Соціальний статус купецької верстви в підросійській Україні наприкінці XVIII – у XIX ст. / Донік О.М. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.. - 2004. - 8. - С. 86–108.


Донік О.М. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва України в ХІХ — на початку ХХ ст / Донік О.М. // Український історичний журнал. - 2009. - № 5. - С. 71-96.


Донік О.М. Участь купецтва України в органах міського самоврядування (1870–1918 рр.) / Донік О.М. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст.. - 2008. - 14. - С. 63–76.

Thanks: kbg_dnepr1

26

Re: Торгові люди - купецтво

Генеалогия московской торгово-промышленной элиты, 1801-1863 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1999.
www.academia.edu/35334219/%D0%93 … 0%9C._1999

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Thanks: LuckyLuke1

Share

27

Re: Торгові люди - купецтво

Адресная книга одесских 1-й и 2-й гильдии купцов. 1890-91 / Ред. по-русски и по-французски г. Ц.А. Бленджини де Торричелла... - 1-е изд. - Odessa : Impr. "Economique", 1890. - 137 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003626181

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

28

Re: Торгові люди - купецтво

Финансовые деятели. Представители международной промышленности. Именитое Российской Империи купечество. - Москва : тип. Кушнерева, 1912. - [86] с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003798379

Принципово пишу (і відповідаю) українською, бо для мене це важливо.

Share

29 ( 12-07-2021 23:47:00 змінене belyaev_77@mail.ru )

Re: Торгові люди - купецтво

Коноплины - 19 век - 20 век (Борисоглебск)Коноплин Иван Федорович (супруга Елена Абрамовна Чернышева)
Его дети:
Александр Иванович 1870-е гг. рожд.
Вячеслав Иванович 1880-1942
Антонина Ивановна начало 1880-х 1940 или 1941 (до начала ВОВ)
Леонид Иванович (1880-е гг - ум. до 1920)


Вячеслав Иванович (супруга Зинаида Владимировна Мельникова (1890-1987))
Ольга Вячеславовна 1911-1996


Леонид Иванович 
Мария Леонидовна (1910-1998)
Евгений Леонидович (1912-начало 1980-х гг.).
Инна Леонидовна (1914?-2000?)

Thanks: kuks701

Share