1

Тема: Слуцкі збройны чын/Слуцкае паўстаньне, 1920 г.

Слуцкі збройны чын, Слуцкі збройны ўздым, Слуцкае паўстаньне — спроба ўзброенай абароны незалежнасьці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і сьнежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна зь мясцовых сялянаў, аказвалі супраціў наступаўшым савецкім войскам.

Мэты: непадзельная Беларусь у сваіх этнічных межах, усталяваньне рэспублікі і прызнаньне БНР, а таксама незалежнасьць ад Польшчы і Расеі.

Прычыны:
- Падзеленасьць Беларусі паміж Польшчай і Расеяй па ўмовах прэлімінарнага міру ў Рызе, заключанага паміж Польшчай, Расеяй і УССР. Прадстаўнікоў ад Беларусі на тых перамовах не было, таму ніхто не лічыўся з інтарэсамі беларусаў.
- Мяжа якраз праходзіла па лініі Кіевічы — рака Лань такім чынам, што Слуцак знаходзіўся ў нэўтральнай зоне, разьмешчанай уздоўж гэтай лініі.
- Палітыка «ваеннага камунізму», якую праводзіла Расея.

/ вікіпэдыя

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk

Поделиться

2 (27-05-2019 16:01:23 отредактировано Алёна)

Re: Слуцкі збройны чын/Слуцкае паўстаньне, 1920 г.

Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах /Ул.Ляхоўскі, Ул.Міхнюк, А.Гесь. — 2–ое выд., дапрац.
— Мінск: „Энцыклапедыкс“, 2006. — 400 с.  (Бібліятэка часопісу „Беларускі Гістарычны Агляд“)


Гэтае выданьне, прысьвечанае гісторыі антыбальшавіцкага паўстаньня 1920 г. на Случчыне, уключае дакумэнтальныя матар’ялы з архіваў Беларусі, Літвы, Польшчы, Расеі, прэсавыя паведамленьні, успаміны ўдзельнікаў, у тым ліку дакумэнты з
архіваў КДБ. Многія матар’ялы друкуюцца ўпершыню. Кніга дае шырокую панараму беларускага вызвольнага руху наконадні, падчас і пасьля ліквідацыі Слуцкага збройнага чыну.

www.belhistory.eu/wp-content/the … y_chyn.pdf

ЗЬМЕСТ

+ открыть текст

Прадмова ........................................................................................................ 9
Хроніка падзеяў
1. Допіс са Случчыны ў менскую газэту «Звон»...........................................22
2. Ліст часовага рэвідэнта Беларускае школьнае рады Меншчыны
па Слуцкім павеце Юркі Лістапада да Сымона Рак–Міхайлоўскага .......22
3. З артыкулу Янкі Купалы «Моладзь ідзе» ..................................................25
4. «Статут Слуцкаго беларускаго культурна–прасьветнаго гуртка
„Папараць–Кветка“»....................................................................................26
5. Часовы статут Беларускага нацыянальнага камітэту Случчыны ...........27
6—7. Лісты рэвідэнта ЧБНК па Слуцкім павеце Андрэя Бараноўскага
ў Менск ........................................................................................................28
8. Ліст часовага рэвідэнта Беларускае школьнае рады Меншчыны
Антона Абрамовіча да Аркадзя Смоліча ...................................................33
9—10. Рапарты рэвідэнта Таварыства стражы крэсовай па Слуцкаму
павету Яна Сушыньскага аб сытуацыі  на Случчыне ................................33
11. З рэпартажу Ўладзіслава Галубка пра ягоную паездку ў Слуцак .........41
12. Зварот беларускіх нацыянальных дзеячоў Случчыны
да дэмакратычнай грамадзкасьці ўсяго сьвету ........................................43
13—14. Выпісы з асобных пратаколаў Белнацкаму Случчыны ..................44
15. Зь ліста кіраўніка Слуцкіх настаўніцкіх курсаў беларусазнаўства
Янкі Станкевіча да кіраўніцтва Цэнтральнае Беларускае школьнае рады .46
16. Зварот беларускіх настаўнікаў Случчыны ў Цэнтральную
Беларускую школьную раду .......................................................................49
17—19. Дачыненьні Белнацкаму Случчыны з ЧБНК у Менску ..................50
20—22. Рэпартажы са Случчыны карэспандэнтаў менскае
газэты «Беларусь» .......................................................................................52
23—27. З пратаколаў паседжаньняў партыйна–арганізацыйнае
тройкі Слуцкага павятовага камітэту РКП(б) ..........................................55
28. Адозва Часовага ваенна–рэвалюцыйнага камітэта ССРБ ....................58
29—30. Падзеі на Случчыне паводле менскіх савецкіх газэтаў .................59
31. Часовы ўклад Беларускае вайсковае камісіі аб прыёмцы жаўнераў
у беларускае войска ....................................................................................60
32. Ліст Макара Касьцевіча да Францішка Кушаля .....................................61
33. Выпіс з пратаколу зьезду Случчыны .......................................................62
34. Ухвала Беларускага зьезду Случчыны. 14 лістапада 1920 г. .................63
35. Пратэст Беларускае рады Случчыны да Ўраду Савецкае Расеі.............64
36. Тэлеграма народнага камісара земляробства ССРБ
Усевалада Ігнатоўскага ў Наркамзем РСФСР ...........................................64
37. Вытрымкі са справаздачы Барысаўскага павятовага рэвалюцыйнага
камітэта за пэрыяд з 31 кастрычніка па 15 лістапада 1920 г. .................65
38. Дэклярацыя Беларускае рады Случчыны ...............................................66
39. «Слуцкая акцыя». Плян–канспэкт нарады беларускіх нацыянальных
прадстаўнікоў з польскімі «крэсавымі» дзеячамі па абмеркаваньні
сумесных дзеяньняў супраць бальшавікоў ...............................................67
40. Адозва Беларускае вайсковае рады Случчыны да чырвонаармейцаў ...70
41—67. Хроніка слуцкіх падзеяў паводле гарадзенскае газэты
«Беларускае Слова» .....................................................................................70
68. Інфармацыя пра паштовыя маркі слуцкіх паўстанцаў ..........................85
69—70. Слуцкія падзеі ў інтэрпрэтацыі бальшавіцкіх газэтаў ...................86
71. Вытрымкі з камунікатаў штабу 1–е Слуцкае брыгады Войскаў БНР ...88
72—83. З апэратыўных данясеньняў 16–е савецкае арміі пра ваеннае
становішча на Случчыне ............................................................................88
84. З пратаколу сумеснага пасяджэньня Слуцкага павятовага камітэту
КП(б)Б, ваеннага камісарыяту і кіраўніцтва ЧК Слуцкага павету,
ваенкамаў 22–е ды 24–е вайсковых брыгадаў .........................................98
85—86. З канфідэнцыйных зводак Палітбюро Cлуцкай ЧК у Слуцкі
павятовы камітэт КП(б)Б пра чыннасьць слуцкіх паўстанцаў ................98
93. Са справаздачы №1 пра дзейнасьць Слуцкага павятовага рэўкаму
з 1 па 15 сьнежня 1920 г. ........................................................................ 106
94—95. Зацемкі з газэты «Звезда» ............................................................. 108
96. Ваенныя падзеі на Случчыне паводле «Историко–стратегического
очерка 16 армии» ..................................................................................... 109
97—98. Зьвесткі пра Слуцкі фронт БНР зь віленскае газэты
«Наша Думка» ........................................................................................... 113
99. Справаздача загадчыка Слуцкага Палітбюро кіраўніцтву ЧК ССРБ . 114
100—103. Паведамленьні Беларускага прэс–бюро ў Коўне..................... 115
104. Выпіс з пратаколу пленарнага пасяджэньня Беларускае рады
Случчыны ................................................................................................. 116
105—111. Рэха Слуцкага збройнага чыну паводле газэты «Наша Думка» .. 117
112—115. Вытрымкі з асобных загадаў па кампаніі інтэрнаваных абозу
1–е Слуцкае брыгады Войскаў БНР у Дарагускім лягеры ..................... 122
116. Пайменныя сьпісы жаўнераў ды афіцэраў 1–е Слуцкае брыгады,
інтэрнаваных у Дарагускім лягеры ........................................................ 126
117—122. Сытуацыя на Случчыне пры бальшавіках у першы год
пасьля ліквідацыі збройнага чыну ......................................................... 134
123—124. Паведамленьні са Случчыны ў газэце «Савецкая Беларусь».. 145
125—127. Слуцкае паўстаньне ў пратаколах ды рэзалюцыях Першае
агульнанацыянальнае палітычнае канфэрэнцыі ў Празе–Чэскай ....... 146
128. Даклад Рыгора Злоцкага Канстанціну Езавітаву «Паўстанчэскі рух
на Беларусі» .............................................................................................. 150
129. Сьвяткаваньне першых угодкаў Слуцкага збройнага чыну ў Вільні ... 152
130. Слуцкае паўстаньне ў інтэрпрэтацыі дэфэнзывы (II аддзелу
Генэральнага штабу Войска Польскага) ................................................ 153
6 Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах
Галасы ўдзельнікаў Слуцкага збройнага чыну
131. Юрка Лістапад. Узьбіліся на свой шлях ............................................. 156
132. Сяргей Бусел. Слуцкае паўстаньне. Успаміны .................................. 166
133. Васіль Русак. Думкі аб Слуцкім паўстаньні ....................................... 173
134. Голас былога старшыні зьезду Случчыны ......................................... 174
135. Вытрымка зь невядомага артыкула Васіля Русака ........................... 176
136. Ліст Васіля Русака Канстанціну Езавітаву ......................................... 178
137. Антон Сокал–Кутылоўскі. Мае ўспаміны аб Слуцкім збройным
змаганьні з бальшавікамі ў 1920 годзе .................................................. 181
138. Тодар Данілюк. Мае ўспаміны аб службе ў беларускіх вайсковых
фармацыях і ўдзеле ў беларускім збройным змаганьні 1917—1921 гг.190
139. Антон Бачко. Успаміны аб Слуцкім паўстаньні ................................ 195
140. Лявон Рыдлеўскі. Гэтак было… (Успаміны слуцкага паўстанца) .... 199
141. Аляксей Кабычкін. Слуцкае паўстаньне. (З успамінаў удзельніка) ... 202
142. Аляксей Кабычкін. Словы–успаміны пра Слуцкае паўстаньне ........ 206
143. Юрка Харытончык. З успамінаў слуцкага паўстанца ....................... 208
Сьведчаньні з–за кратаў
144. Юрка Лістапад. Інфармацыя пра Слуцкія падзеі 1920 г. .................. 214
145. Слуцкія падзеі 1920 г. у сьледчых паказаньнях Паўла Жаўрыда
па справе «Саюза Вызваленьня Беларусі» ............................................. 219
146. Уладзімер Пракулевіч. Слуцкае паўстаньне. Паводле сьледчых
паказаньняў па справе «Саюза Вызваленьня Беларусі» ....................... 224
147. Са сьледчых паказаньняў Язэпа Лагіновіча ....................................... 263
148—149. Дакумэнты са сьледчай справы Васіля Русака......................... 266
150—151. Дакумэнты са сьледчай справы Антона Сокал–Кутылоўскага . 273
Дадатак
152—162. Песьні случакоў–паўстанцаў ..................................................... 278
163. Аркадзь Будзіч. Антон Сокал–Кутылоўскі і Cлуцкае паўстаньне ..... 285
Карта Случчыны падчас антыбальшавіцкага збройнага чыну................ 288
Заўвагі і камэнтары .................................................................................. 289
Ілюстрацыі ................................................................................................. 355
Пайменны паказальнік ............................................................................ 375
Геаграфічны паказальнік ......................................................................... 387
Сьпіс скаротаў ............................................................................................ 395
Памяці прафэсара Уладзіміра Міхнюка ................................................. 397

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования.

https://www.youtube.com/watch?v=suIDmZgUApM https://www.youtube.com/watch?v=srru9cQ7Eqk

Поделиться