1

Тема: ВЕПРИЦКАЯ сотня

ВЕПРИЦЬКА СОТНЯ
(1648-1782 pp.)
=====================

Виникла восени 1648 року як військово-територіальний підрозділ Гадяцького полку. Через його ліквідацію сотню 1649 року включили до складу Полтавського полку у кількості 271 козака. У 1658 р. її перевели зі складу Полтавського до Гадяцького (1658-1660 pp.), потім знову до Полтавського (1660-1662 pp.). Протягом 1662-1672 рр. Веприцька сотня була адміністративною одиницею Зіньківського голку а від 1672 р. і до ліквідації у 1782 р. - у Гадяцькому полку. Після скасування територія увійшла до Чернігівського намісництва.
Сотенний центр: містечко Веприк, нині - село Веприк Гадяцького району Полтавської області. Веприк у 1648 р. був особистою власністю Б. Хмельницького, а від 1764 р. - власність К. Розумовського.

Сотники: Остапенко Захарко (1649). Семенович Данило (1658). Логребинський Пилип (1658). Савченко Богдан (1666-1672). Василь Михайлович (1676). Масюк Федір Юрійович (1708-1709). Масюк Леонтій Федорович (1711-1729). Дубовик Іван (1730, н.). Бездітько Матвій (1730, н.). Масюк Прокіп Леонтійович (1736-1738, н.; 1738-1761). Покотило Григорій (1739, н.). Калатура Гаврило (1768-1782).

Населені пунктиу 1723-1782 pp.: Бобрик, село; Веприк, містечко; Роменець, село.
========================================

Поделиться

2

Re: ВЕПРИЦКАЯ сотня


Бут Иванъ (Веприцкая)
Буть Басил (Веприцкая)
Буть Яцко (Веприцкая)

в 1795 году козак м.Веприк Семен Бутенко "зажег с трубки свой сарай отчего сгорело обывательских изб кроме іных построек тридцать"

Поделиться

3 (22-07-2014 10:00:22 отредактировано Pererva)

Re: ВЕПРИЦКАЯ сотня

Року бж҃eго ҂ахн҃д  а҃  дня февруари
Сот҇ник҇  Захарий҇  Есифович҇, Атаман҇ Тимофей҇ Анъдрее҇въ вой҇тъ
Ѡс҇т҇апъ Анъдрѣевъ, Васил҇  Михай҇ловъ, Денис҇  Ѡс҇тапов҇,  сказали
какъ εму государу цр҇ю і вεликому князю Алεѯѣю Михай҇ 
ловичу всεя русий҇ самодер҇жцу, крεс҇т҇ цѣловали в правъду
рос҇пись҇ю мы, имεной҇ тεбѣ Ан҇дрεю Ивановичу сεго города
Веприка,  козаком҇  и мεщан҇о҇мъ, нε дадѣмъ Потому что
прис҇ланъ к нам҇ъ   ѡт҇  Пол҇тавы  ѡт҇  пол҇ковъника Мар҇тина Пушкара
лис҇т҇  εго цар҇ского вεличεс҇т҇ва, ѡт҇  εго мл҇  П҇  гεт҇мана Бог҇
дана Хмεл҇ниц҇кого, чтобы в пол҇тав҇скому пол҇ку в городах҇
в мѣстεч҇ках҇ εго цар҇, вεличεс҇т҇ва, стар҇шиε і всякиε люди
присягою и вѣрою чинили імεной҇ рос҇писи города Веприка
козаком҇ и мεщаном҇ъ, и всяким҇  людам҇   принявнимъ εго цар҇ского
вεличεства, Анъдрεю Івановичу Спаситεлεву нε давали а въ
городѣ Веприци, козаковъ семъсот҇  чоловѣк҇ , а мεщан҇   ѡс҇мисот҇
чоловѣкъ в том҇ъ  мы и с҇казку свою дали, а козаки и мεщанε
по нашεй҇  сказ҇кε εго цар҇, вεличεс҇т҇ва у присяги у вѣры, всѣ
з нами были а с҇каску писал҇  писар҇   Рафаил҇  Елеферович҇

Поделиться

4

Re: ВЕПРИЦКАЯ сотня

Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.

ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК
ВЕПРИЦЬКА СОТНЯ

Бобрик, село - оп. 1, кн. 346, арк. 4 зв., 5, 101 зв., 102, 344 зв., 345, 354 зв., 355, 414, 428, 511, 791 зв.

Веприк, містечко - оп. 1, кн. 346, арк. 1 - 4, 101 зв., 102, 344 зв., 345, 353 зв., 354, 411 - 413, 425 - 427, 507 - 511, 566 - 569, 787 - 791.

Романець, село - оп. 1, кн. 346, арк. 101 зв., 102, 344 зв., 345, 354 зв., 355, 414, 428, 569, 791.

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться

5

Re: ВЕПРИЦКАЯ сотня

Сотне Веприцкой.

Леонтий Масюк сотник действителний,
Сава Семенов атаман.

Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // Киевская старина, № 7-8. 1904

Шукаю предків - Коритько, Гащенко, Бунак, Кононенко, Бутримович, Шабранський (Szabranski) Шапранський), Порвенко, Малявко, Прачик, В'язовик, Білодід, Шурига, Юрченко, Голиш, Жура, Пророк, Стариченко, Бикус, Школьний, Слизький, Кондратенко
Сасноўскі, Сіткевіч
Gerulis, Пагодіс
R1 M173

Поделиться

6 (13-03-2019 21:31:25 отредактировано vitaliy)

Re: ВЕПРИЦКАЯ сотня

Підскажіть, будь ласка, чи вийшла вже в світ книга "Присяга Гадяцького полку 1718" і чи є там Веприцька сотня?

З повагою.

Поделиться

7

Re: ВЕПРИЦКАЯ сотня

Оказывается что МАСЮК -польская фамилия. Я где то читал что предок сотника Масюка пришел с Вишневецким

Поделиться