1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,122

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Устиния  Алексеевна  ХВАЛИБИДА  (1912 г.р.)

2001 г.     с.Млиев,  Городищинский р-н, Черкасская обл.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 775, Balakyn, litar Л, Юлия235

Поделиться

1,123

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Светлана  Алексеевна  ТРИШАПКА  (1900 г.р.)

1996 г.    Менский р-н,  Черниговская обл.


Ярематойсамий,   Это первая пятёрка фамилий из этой темы.  Далi буде.....

Поделиться

1,124

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Всі записано.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,125

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ефросиния  Федоровна  ТРИПУП  (1906)

1999 г.    г.Карловка,  Полтавская  обл.

Поделиться

1,126

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Евдокия  Дмитриевна  МАЙЛИЧКО  (1914)

1998 г.      г.Хмельницкий

Поделиться

1,127

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Семен  Ефимович  ДАЙБОГ  (1889)  -  Дубно,  Волынская  губ.

( КП  Республика  Татарстан).

Поделиться

1,128

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Оскільки до всіх на Три-, Май- ставлюся з пересторогою, то записав з ? А Дайбог зовсім не записав, бо це прізвисько начеб з усіх боків нашого типу, але воно є давно готовим фразеологізмом типу Панібудьласка, Добривечір, Отченаш і це молитва-звернення до бога і там має стояти кома, а за нашою моделлю той, кого так прозвали, мав сам давати бога/богів.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,129

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

попалось сьогодні Ставинога

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

1,130

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГіП, Записано Ставинога.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,131

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

ГіП, Записано Ставинога.

ага, вже дописали

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

1,132

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГіП пишет:
Ярематойсамий пишет:

ГіП, Записано Ставинога.

ага, вже дописали

глянув у довідник, більше 200 носіїв цього прізвища в налічії

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

1,133

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГіП пишет:

глянув у довідник, більше 200 носіїв цього прізвища в налічії

Інтернет чехів також показує.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,134

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ульяна  Григорьевна  ПАЛИШВАЙКА  (1911г.р.)    

 1999 г.   с.Молодецкое,  Маньковский р-н,  Черкасская  обл.

Поделиться

1,135

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Агафия  Семеновна  ВАРИКАША  (1915 г.)                1998 г.    г.Киев.

Поделиться

1,136

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Николай  Иванович  ОБИЖИСВИТ  (1901 г.)                  2002 г.     г.Москва.

Поделиться

1,137

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17 Клас, клас, клас! Все записав.
Обіжисвіт - а) Пройдисвіт 1-ої категорії; б) господар чоботів-самоходів. smile
Палишвайка - колега Печишвайки. Очевидно, серйозним і важливим процесом було гартування швайки.
Були у Н-ському курені на Січі кухарі Варикаша й Неварикаша. А також там було двоє, що каші не їли. Один свою порцію братчикам давав, і його прозвали просто Неїжкаша. А другий казав:"Вам усе б жерти!" й давав свою кашу котові й псові. Його прозвали Недайкаша. (Всі ці прізвища маємо у списку).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: SV17, Balakyn, Алёна3

Поделиться

1,138

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГіП пишет:
Ярематойсамий пишет:

ГіП, Записано Ставинога.

ага, вже дописали

Григорію, то в нас вже таке нове правило - відразу записую й кажу, що записав, а коли вже давно записане, то кажу:"Вже є!"

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: ГіП, Алёна2

Поделиться

1,139

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Кирилл  Якимович  ПОРИНОС        1915 г.   с. Нижняя  Сыроватка,  Сумской  уезд.

Поделиться

1,140

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Анна  Викторовна  ДЕРИПАПА  (1918)          с.Устя, Бершадский р-н,  Винницкая  обл.

Поделиться

1,141

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ефим  Панасович  ЗГИРЧИБАБА.   1912 г. Рени,  Измаильский  уезд ,  Бессарабская губерния.
   
  Згирчи  >  стирчи  >  стовбич  ???

Спасибо сказали: Balymba, litar Л, LG 775, ГіП, Bragida, Юлия23, Алёна7

Поделиться

1,142

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Наталия  Петровна  ВЕРТИПРАХ  (1912 г.р.)        г.Макеевка,  Донецкая  обл.

Асфальт  репается,   куры  хекают  и  вся  спина  в  крейде.  Був Вертипорох став  Вертипрах.

Поделиться

1,143

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17 пишет:

Ефим  Панасович  ЗГИРЧИБАБА.   1912 г. Рени,  Измаильский  уезд ,  Бессарабская губерния.
   
  Згирчи  >  стирчи  >  стовбич  ???

Для мене зміст ясний - той, хто зіпсував один із обрядових хлібів. "Баба" зазвичай буває солодкою.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Поделиться

1,144

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17 пишет:

Анна  Викторовна  ДЕРИПАПА  (1918)          с.Устя, Бершадский р-н,  Винницкая  обл.

А на мій розсуд "дерипапа" - той, хто драв хліб ("папа" - хліб у дитячій мові; порів. - Неїжпапа чи Недайпапа (зараз гляну, що там у нас є).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,145

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Три у нас з "папа" - Неїжпапа, Нежнипапа, Дерипапа. Підставте "хліб" і побачите, як пасує. Зведений брат бабуні, якому було 3-4 років у 1918-19 рр. на хуторі якимось  на конях зі зброєю на запитання: "Где папа?" відповів: "У нас папи нема, тіке сухарі є в запічку!" - "Глупый пацан! Нашли кого спрашивать!"

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: ГіП, Алёна2

Поделиться

1,146

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Анна  Викторовна  ДЕРИПАПА  (1918)          с.Устя, Бершадский р-н,  Винницкая  обл.

А на мій розсуд "дерипапа" - той, хто драв хліб ("папа" - хліб у дитячій мові; порів. - Неїжпапа чи Недайпапа (зараз гляну, що там у нас є).

Підтримую, щодо "папи"!

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

1,147

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

д. Гончариха (Звенигородщина) Іван Розділикваша - 1844 рік

Поделиться

1,148 (01-12-2018 16:53:29 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Од Пориноса до Розділикваші все записав. Така думка, що "квашевих" прізвищ було більше, але частина них згодом стали "кашевими". Історики й етнографи кажуть, що кваша була поширеною стравою у наших предків, але до 20 ст. "культурні" писарі та городяни могли вже не знати її або не відрізняли від каші.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Bragida, gennadii5408, Алёна, Balakyn4

Поделиться

1,149

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1904 г.    Кр. -нин  Ярославской губернии  Яков  ПЛАЧ КОБЫЛА.

Поделиться

1,150

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

В продолжение темы, успокоительное для плачущей кобылы.

1996 г.  Кубань.   Дарья  Неплачкобыла.

Спасибо сказали: Balakyn, LG 775, kuks70, gennadii5408, Алёна, Юлия236

Поделиться

1,151 (16-01-2019 01:06:11 отредактировано Lys)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1782 сейчас Воронежская область.

Алексей Евстафиев сын Шумибеда 52
Степан Степанов сын Хватаймука 65

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Balakyn, parus, LG 775, litar Л, kuks70, Алёна, Юлия237

Поделиться

1,152

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1782 сейчас Воронежская область.

Федор Григориев сын Дериглаз вдов 53

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Balakyn, LG 775, litar Л, kuks70, Алёна, Юлия236

Поделиться

1,153

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1782 сейчас Воронежская область.

Трофим Федоров сын Мытыгуз 28
Моисей Иванов сын Лупикабан 43

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: litar Л, kuks70, Balakyn, Алёна, LG 775, Юлия236

Поделиться

1,154

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ех, швидше б уже Ярематойсамий одужував - тут Lys таких скарбів назбирав...

Спасибо сказали: Balymba, chernik, Алёна, litar Л, Lys5

Поделиться

1,155

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1782 сейчас Воронежская область.

Леонтей Иванов сын Давискиба 38

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Balakyn, litar Л, LG 775, Юлия236

Поделиться

1,156

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

То без Валяйбаби й Балуй кобилиць вже 300. Гайдабрус занесу як сумнівне (?). 

Общались с Юрием пару-тройку раз в ЛС, так, по мелочам - де народився, де хрестився, де "долг Родине" вiддавав...

Я наобещал - общими усилиями "нароем" -  400.   Не успели...
На 01.12.2018 г. было 364 фамилии этой темы.   
В 2019-м добавили 7 фамилий,  я - ( Плачкобыла и Неплачкобыла) и Lys - 5 ( Шумибеда, Хватаймука, Дериглаз, Мытыгуз, Лупикабан). Давискиба "мимо кассы" - уже было. 
Итого:  371 фамилия.  
Так как  наша жизнь коротка, а слово надо держать, вперед.....


 Перепись Ахтырского полка.  1704 г.
 372.      Васил  Непасивола.
 373.      Иван    Хитайгора.

Поделиться