1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,052

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Запишу обидва, але Пиливода зі знаком ?, бо впевнений, що то спотворене Паливода.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,053

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ДАПО Ф.984 Оп.1 Д.17   
Формулярные списки принятым рекрутам в Миргородском уездном рекрутском присутствии по набору 1870 г.
Ярескевская волость. Емельян Ильин Загуби-палец 21 год.

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Поделиться

1,054

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зустрів Палилюлько, чи не було часом Палилюлька?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Поделиться

1,055

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, ні, не було. Тому вам - величезний плюс.

Спасибо сказали: Balymba, Алёна2

Поделиться

1,056

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, Вищий клас! Записую.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba1

Поделиться

1,057

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, А скажіть, будь ласка, пане Балимбо, якщо це не таємниця, де Ви надибали це прізвище і де й коли жив знайдений Палилюлько?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,058

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

З прізвищем "Палилюлька" і в сучасній Україні носії є (на Рідних згадуються 22 носії, переважно на Поділлі).
А що скажете, Ярематойсамий, про "Косинога": http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=39882

Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 775, Алёна, Bragida4

Поделиться

1,059

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Записав Косиногу.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,060

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Balymba, А скажіть, будь ласка, пане Балимбо, якщо це не таємниця, де Ви надибали це прізвище і де й коли жив знайдений Палилюлько?

Отут: https://www.myheritage.com.ua/names/%D0 … 1%83%D1%81

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

1,061

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ДАПО Ф.984
Рекруты Миргородского у. 1865 г.
Иван Степанов Стрижиус м. Шишаки

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Поделиться

1,062

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Дорогі друзі мої, кого я "спользую" у цій темі! Вчора через оту малу неприємність не встиг у наше велике козацьке свято Покрови подякувати вам за тривалу співпрацю, бо забаганка ж таки була моя. Трохи видам секрет і спитаю поради, щоб було етичніше. Близьким часом в одному з велких міст України готується збірник НТШ, й мене запросили щось дати. Я вирішив опублікувати оцей наш доробок, поки що без великих коментарів, а як матеріал для подальшого оброблення й осмислення, "щоб добро не пропадало". Одного чоловіка беру в співавтори, а всіх учасників прошу під кінець жовтня (при бажанні) "денікнеймизуватися" мені по приватці, щоб перелічити всіх, хто доклав рук до праці. А адміністрацію питаю, настільки то все зробити законніше й етичніше? З повагою, ваш Ярема, він же Юрій.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: litar Л, gennadii5408, Balakyn, borisovichi, Алёна, bm6

Поделиться

1,063

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ідею статті підтримую. Якщо наприкінці вказати усіх, хто долучився до складання списку і згадати наш форум як основу цього краудсорсингу - це відповідатиме засадам наукової етики і вимогам до сучасних наукових публікацій.
Але нагадую, що це має бути лише проміжний етап. Адже ідея була значно масштабнішою: книжечка, та ще й з подібними прізвищами в інших мовах. Тож наснаги й здоров'я для втілення і цього задуму.

Поделиться

1,064 (20-10-2018 10:40:38 отредактировано litar Л)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий,

Близьким часом в одному з велких міст України готується збірник НТШ, й мене запросили щось дати. Я вирішив опублікувати оцей наш доробок...

Усе забуваю спитати. Мабуть треба вказать джерело?

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Поделиться

1,065

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Десь тут проскочило Парипса (під запитанням). Парити - сильно бити когось, то може і тут так?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, Алёна3

Поделиться

1,066

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тоді вже до гурту й "Паришкура" - в Україні 216 носіїв цього прізвища (https://ridni.org/karta/%D0%9F%D0%B0%D1 … 1%80%D0%B0)

Поделиться

1,067

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Не думаю, що Ярематойсамий схвалить відповідність темі, але дуже вже гарне прізвище "Хапокниш" (в Україні 26 носіїв https://ridni.org/karta/%D1%85%D0%B0%D0 … %B8%D1%88)

Спасибо сказали: litar Л, LG 775, Bragida, Ярематойсамий, Алёна5

Поделиться

1,068

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тимофей Лупиконь - 59 років, 1798 рік Екатеринопольський уезд.

Спасибо сказали: Balakyn, litar Л, Bragida, Ярематойсамий, Алёна, SV176

Поделиться

1,069

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

litar Л, Яке джерело вказати?
.......................
Лупикінь і Паришкура заніс. Здається, це сусіди - один лупив (обдирав шкіри, а другий обробляв шкіри). А сусід у них обох був... Швець, шив дебелі чоботи.
...........................
З Хапокниш ознайомився smile. Після Недайборщ і Ночвоглод не злякався. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,070

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Можливо підійде - Кодрат Скалозуб - 54 роки, 1798 рік (Звенигородчина)

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, Алёна3

Поделиться

1,071

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Ні, це типу Гризодуб, Хапокниш, Скубокур (сам видумав). Нам треба Вискаляйзуб або Вискальзуб. Близька, але інша модель.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,072

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Сидю й думаю - чи "Паришкура" - не "Поришкура" (пороти)? Тобто, не кожум'яка, а вже кожухар, кушнір або швець?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,073

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, не переймайтеся: є і Паришкура і Поришкура (nomer-org.life/allukraina/lastNa … ber_0.html)

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,074

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Як казала моя прабаба Паранька - хай йому всячина! Хай всякий що хоче, те й думає!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,075

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий,

Яке джерело вказати?

З якого прізвище - МК, рік, н.п.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Поделиться

1,076

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

litar Л, Там йтиметься про живі прізвища 19-21 століть. По краю я вибирав з телефонних довідників. Половина з них поширені -  Вернигора, Майборода, Підіпригора, Нагнибіда, Кадигроб, Давискиба, Убийвовк тощо, то скільки треба буде перелічувати! То я просив такі дані, щоб переконатися, що в 19 ст. носії були.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,077

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1906 г.    МК   Успенская церковь,   сл.Барвенкова,   Изюмский  уезд.

Мещанин  г. Изюма   Василий  Данилов  ЗАЛИПИНОС.

Поделиться

1,078

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1866 г.   МК   Покровская  церковь,  с.Бабанка,  Уманский  уезд.

Яков  Никифоров  КОЛИБАБЪ.

Поделиться

1,079

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Залипиніс записав. Колибаба вже є. Оскільки майже всі з -а на кінці мають пари без -а або з -о, то в основний список нема сенсу Колибаб, Крутиголов (а це заразом і русифіковане), Вернигор, Украдьжінко заносити. Зрештою, через подібні зміни вони вже не задовольняють наші вимоги. Також більше половини мають русифіковані варіанти Перебейносов, Дерипаскин, Вернигоров тощо, тому нема потреби всі ці варіанти писати до пари. Звичайно, якби ми пошаруділи в документах РФ, Казахстану та ін., то більше б знайшли. Думаю, що Краснодарського краю й Адигеї, де українські прізвища зазнали найменших змін (можливо, менше деяких регіонів України), поки що достатньо.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: bm, gennadii5408, Алёна3

Поделиться

1,080

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Десь в темі писав про те, що зустрів прізвище Гонимара... А сьогодні серед батькових співпадінців по ФФ вискочив такий собі Hanemaayer...

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Поделиться

1,081

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Смалибаба

Канев, 1804 год

ГАЧО (Черкасской), ф. 255, оп. 1, д. 3 (пленка 781 70 54)

Post's attachments

Смалибаба.jpg
Смалибаба.jpg 14 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

1,082

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Гонимара й Смалибаба записав.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,083

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Заприветер

ГАЧО (Черкасской) Ф. 255, оп. 1, д. 4
Брачный обыск г. Канева, 1834 г.

Post's attachments

Запривітер.jpg
Запривітер.jpg 19.96 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Balakyn, SV17, gennadii5408, LG 775, Алёна5

Поделиться

1,084

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЦДІАК, ф.2005,оп.1, спр.203   Сповідні розписи церков Слав"янської протопопії за 1799р.

сл.Мостки

малороссияне ...

1661  Григорий Погрийбатко  32

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна, LG 775, olyvd, Ярематойсамий, litar Л6

Поделиться

1,085

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Записано - Запривітер, Погрійбатько

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,086

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А може "циба" від "соб","цабе".Так казали волові направо наліво.А в кожному дворі були воли.От хтосьсмішно це слово казав, або може в сні повторяв

Поделиться