1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

912

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, город Лебедин первой сотни 1744 год

Во дворе Яков Григориев сын Тягнирядно 50

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: LG 775, litar Л, Ярематойсамий3

Поделиться

913

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, село Курган первой сотни 1744 год

Василей Засядвовк 35

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

914

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Загниборода - то, скоріше, нерозчуте або вже спрощене Забгниборода. Тягнирядно й Засядьвовк є. Цікаве й досить поширене прізвище Тягнирядно. Моя версія - це той, хто тягнув рядно, яким укривалися, коли покотом спали на долівці, на себе. Тобто, егоїст. А як і яке рядно ще можна було потягти?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

915

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, город Краснополье 1744 год

Во дворе Андрей Михайлов сын Неподайпалка 35

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kuks70, LG 775, Ярематойсамий, litar Л, SV17, Bragida6

Поделиться

916

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Цікаво, це Неподайпалка чи Непадайпалка? Або не подав дрюка, щоб хтось когось відлупцював або високий та худий. Хтозна...

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

917

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, город Мирополье 1744 год


Во дворе Андрей Ерофеев сын Недайвода 23

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, Алёна, LG 775, Bragida5

Поделиться

918

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, город Мирополье 1744 год

Емельян Иванов сын Варивода 18

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, LG 7753

Поделиться

919

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, город Мирополье 1744 год

Во дворе Гордей Осипов Гныбеда 45

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

920

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, село Пены 1744 год

сосед Иван Иванов сын Убыйкобыла 60

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

921

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Lys, Всі чотири вже є, але все, що знайдете, тягніть сюди! smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

922 (30-07-2018 22:08:23 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Лупиволкова Агрипина Якимовна - списки жителей г. Харькова - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 15#p181015 Скоріше, це русифіковане Лупивовк.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

923

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ваша правда - оце, можливо, її брат Лупивовк: http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 44#p107944

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

924

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Однозначно, брат! Завтра учиню розборки - чому прізвище не дали в тему? smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn1

Поделиться

925

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Моя найдавніша МК з якою я працював була 1728 року. Звертала на себе зразкова каліграфія писаря. Цікава форма запису МК:
"Крестил младенца Петра сина Каленика Шевця. Кум Филип Дорогокуплю, кума Евдокія Лукьянова - 1728 рік"

Поделиться

926 (01-08-2018 10:31:13 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Трохи розвіяли мою сьогоднішню сірість smile. То, мабуть, писар був гуморист і так записав або так зрозумів досить відоме прізв. Дорогоку'пля (щось купив по дуже накрученій ціні, хтось обшахраював якогось дядька), де "купля" - покупка, придбання. Принаймні, так зараз пишеться воно, і я так досі його знав. А вийшло прізвище-фразеологізм "Дорого куплю!"Якийсь шабай по скупці золота та доларів на вході в базар 1990-х. Дорогокупля - це той, що купував у Продайводи. smile Прізвище не відповідає нашим тутешнім вимогам. А, може, то -я- там так написано?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

927

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЦДІАК, ф.127, оп.1015, спр.1103      Сповідні розписи церков Звенигородського повіту за 1866р.

с.Юрківка

997  Стефан Киприанов Жуйвода  37

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Поделиться

928 (03-08-2018 14:25:11 отредактировано gennadii5408)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Там же в 1800-му році ще й

321  Мойсей Печишвайка  44

Post's attachments

Без названия (6).png
Без названия (6).png 441.81 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Поделиться

929

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Щось здається, що ці обидва були бідні люди - один воду жував, а другий швайку пік. Не буду усміхаться.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: gennadii54081

Поделиться

930

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Незовибатько - "Незовыбатько Пантелеймон Якимов" - тема "Фамилии, г. Харьков", п.407 - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 96#p181396
Здається, вже було.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

931

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Недайвода - Недайвода Анна Константинова - Фамилии г.Харьков - http://forum.genoua.name/viewtopic.php … 85#p181885

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

932 (13-08-2018 22:15:56 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Завтра починається строгий Успенський піст, тому:
1. В Україні нараховується 70 людей з прізвищем Неїжсал, які проживають переважно в с. Кладіївка (28), Ніжині (13) та Києві (6).
2. В Україні нараховується 57 людей з прізвищем Пийвода, які проживають переважно в Шендерівці (20), Львові (7) та Вінниці (5).

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Kvit, Ярематойсамий, gennadii5408, Алёна, Bragida, SV176

Поделиться

933

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn пишет:

Завтра починається строгий Успенський піст, тому:
1. В Україні нараховується 70 людей з прізвищем Неїжсал, які проживають переважно в с. Кладіївка (28), Ніжині (13) та Києві (6).

1779 г.        Катерининская  протопопия.      Славянская епархия.             (ДАДн.О * 104/1/38).

сл. Ноаая Водолага.       Тихон  НЕЕЖСАЛО.

Спасибо сказали: Алёна, kuks70, litar Л3

Поделиться

934

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Цікаво, що м'ясо і риба у подібних прізвищах ніби не зустрічається. Як і горілка чи вино. Лише сало і пиво smile

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Алёна, kuks702

Поделиться

935

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Іван Жабохлист - с.Матусів, 1802 рік
Яків Увірвикишка - с. Матусів, 1802 рік

Спасибо сказали: Balakyn, Алёна, kuks70, Ярематойсамий, litar Л5

Поделиться

936

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Цікаво, що м'ясо і риба у подібних прізвищах ніби не зустрічається. Пужайрибка
LG 775, Ще раз підтверджується, що первісне Увірвикишка, а не Вирвикишка або Вирвикішка. Жабохлист не підходить - треба Хлистайжаба.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

937

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Максим Лиходіденко - с.Матусів, 1810 рік
Омелько Задериущенко - с.Матусів, 1810 рік

Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

938 (15-08-2018 10:49:13 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Ярематойсамий збирає у цьому розділі прізвища, які містять дію і закінчуються на іменник (Непийпиво, Неїжсало, Любижінку). Для просто цікавих прізвищ є окрема тема http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=4337

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

939

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Задериущенко пайдьоть, бо це парубоцький патронім від того, що ми тут збираємо - Задери(в)ухо або Задери(в)ушко. Так як Убийвовченко, Чепиноженко тощо. Лиходід і Лихобаба - не з нашої опери
Balakyn, Конкретніше - наказове дієслово в однині+об'єкт дії - іменник в однині називному відм. Отже, треба Любижінка. Так саме, як Покиньтелиця  (не -телицю), Купикобила, Убийвовк тощо. А в таких, як Неїжсало, Непийпиво, Тягнирядно форми назив. й знахід. відмінків співпадають, але це все називний відмінок. Випадає з ряду Молибога, але там, думаю, -а з'явилося уже в прізвищі.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn1

Поделиться

940

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зрозумів. Для закріплення матеріалу - знайшов у Новоукраїнці прізвище Берихата (ridni.org/karta/%D0%91%D0%B5%D1% … %B0?type=1). Підійде?

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: kuks70, Ярематойсамий, litar Л3

Поделиться

941

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Гарне прізвище надибали, ще не було. Тільки для повного закріплення укажіть час і потім указуйте завжди.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

942

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, А ще треба уважно придивлятися, щоб, наприклад, не вийшло, що Берихата - це жіноче від чоловічого Берихатий. Тобто, це прикметник.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

943

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Боюся, що ваша правда: це жінка (Берихата Віра Павлівна, 18.02.1929 р.н.).

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

944

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ще одна спроба: Захватихата (Сповідальні відомості, 1864 рік, http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 67#p51367)
Поширене ще й до сьогодні - в базі Рідних 124 людини.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: kuks70, litar Л, Ярематойсамий3

Поделиться

945

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn,  Та отож! Треба пошукати Берихатий. Я нічого взагалі не знаходжу. Все ж схильний до Бери-хата, бо з -хата- чимало прізвищ, зокрема, цього типу. Про що говорить Ваша чергова перлина. Тут уже чітко видно, що "захвати-хата".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

946

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, аби ви оновили список (чи скомпонували нарешті книжечку, як мріялося), я б у базі репресованих ще пошукав. А так складно: у базі шукаєш, потім через пошук на сайті перевіряєш, та ще й дивишся, чи у цій темі згадано, чи в іншій.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.

Поделиться