1 (03-07-2018 23:26:56 отредактировано LuckyLuke)

Тема: Линтварьов

с. Великі Вільми 1866 р.

Народження Миколая Тимофійовича Линтварьова.

Тимофій Павлович Линтварьов та його дружина Анна Карлівна, Михайло Павлович Линтварьов, та його дружина Олександра Василівна.

https://www.familysearch.org/das/v2/dgs:007814734_00626/$dist

Спасибо сказали: kuks701

Сайт LuckyLuke

Поделиться

2

Re: Линтварьов

Козлов О.М. Провідний спеціаліст Державного архіву Сумської області (до липня 2007 р.)

РОДОВІД  ЛИНТВАРЬОВИХ (1/2)

З сумською землею тісно пов’язане життя та діяльність багатьох видатних діячів науки і культури колишньої Російської імперії. Бував на Сумщині і видатний російський письменник Антон Павлович Чехов. У 1888, 1889, 1894 рр. він разом з рідними відпочивав у дворянській садибі Линтварьових поблизу Сум. На Луці у чеховській сім’ї трапилось дві події – сумна та приємна. 17 червня 1889 р. від сухот помер брат А. Чехова, художник Микола Чехов. Його могила до наших днів збереглася на Лучанському цвинтарі. 12 липня 1889 р. відбулося весілля іншого брата – Олександра Чехова, свідком при вінчанні якого був Г.М. Линтварьов.
Садиба, її господарі, навколишня природа настільки сподобалися                  А. Чехову, що він часто запрошував на Луку своїх друзів. У різний час його тут відвідували поет О. Плещеєв, артист Л. Свободін, професор В. Тимофеєв, віолончеліст М. Семашко, народник В. Воронцов, видавець О. Суворін.
На згадку про перебування на Луці видатного письменника у 1960 р. тут було відкрито будинок-музей А.П. Чехова, у місцевій пресі надруковано кілька публікацій про сім’ю Линтварьових. Та, на жаль, ці публікації дуже обмежені. В них іде мова лише про одну сім’ю Линтварьових, а сам рід загалом до цього не вивчався. Основою для публікації слугували лише кілька джерел: листи А. Чехова, в яких він дає характеристику членам сім’ї Линтварьових, заповіт родича Линтварьових Лаврентьєва, доповідна записка жандармського управління про революційну діяльність Павла та Георгія Линтварьових. І все. Звісно, згаданих джерел дуже мало для того, щоб скласти уяву про цей цікавий рід. Тому ми провели комплексні історико-архівні пошуки в Державних архівах Сумської та Харківської областей, Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург). Нами були вперше виявлені та опрацьовані всі збережені метричні книги населених пунктів, в яких проживали Линтварьови, справи про дворянство цього роду.
В цих документах нами було виявлено 128 представників роду Линтварьових, вперше документально підтверджені родинні зв’язки Линтварьових з Ахумовими, Антроновими, Гармсен, Гран, Григоровими, Трутовськими, Сандер та іншими. В науковий обіг вперше впроваджуються 64 метричні записи про народження, шлюб, смерть Линтварьових, 7 формулярних списків, 2 заповіти.
Складений на основі вперше виявлених документів родовід, на наш погляд, буде цікавим всім тим, хто вивчає історію Сумщини ХVIII-XX ст.

І.
1. Андрій Марченко, сотник Сумського слобідського полку (1700 р.)1
ІІ.
2. Гнат Андрійович Линтварьов, сумський козак (1732 р.). Прізвище Линтварьов узяв по вуличному прізвиську2 .....................................................
ІІІ.
3. Роман Гнатович, помер до 1769 р..........................................................
Д. – Уляна....
4. Лаврентій Гнатович, нар. приблизно у 1713 р.
„Действительный” козак Новоміської сотні Сумського слобідського полку (1744 р.). 5 серпня 1769 р. склав слідуючий заповіт: „… сумской житель Лаврентий Игнатов Линтварев видя себя в слабости… определил родному сыну своему Сумского гусарского полку вахмистру Антону Линтвареву собственное свое недвижимое имение состоящее в Сумской округи в ниженаписанных местах, а именно в урочище за горками на яру прозываемом Пушкаревском хутор в нем подданических пять изб с простим строение и мельничною плотиною и ставом дак тому принадлежащее пахотное поле и сенные покосы… да за речкою Песчаною в урочище на речку Житее черный лес купленный… да другой лес в урочище Парного которой состоит в общем владении умершего родного брата его Романа с женою Уляною… и тем определенным от него недвижимым оному сыну его Антону владеть до совершенного возраста протчих его сыновей, а его Антоновых родных братьев Прокофия и Михаила… а как оные братья придут в совершенный возраст тогда ему Антону из всего помянутого имения надлежащую часть отделить… ”3 Сумський обиватель (1800 р.)
4 червня 1800 р. склав слідуючий заповіт: „Сумской житель Лаврентии Игнатьев Линтварев прошлого 1769 года Августа в пятый день от Сумских крепостных дел учинил и выдал духовную запись бывшему родному моему сыну Сумского гусарского полку Вахмистру который потом был прапорщиком: Антону Лаврентьеву Линтвареву на собственное мое благоприобритенное недвижимое имение состоящие в Сумской округе за горками как то прозиваемой хутор Пушкаревский он же и Степановский Яр, к коем тогда было подданических пять изб, с протчим строением с мельничною плотиною и ставом да ктому хутору принадлежащие пахотное поле и сенные покосы… за речкою Песчаною в урочище на речке Житей Черной лес он женазываемый хутор Шкураточный…, другой лес в урочище Парного…, с таковым предопределением, что реченному сыну моему  Антону владеть до совершенного возраста, менших сыновей моих Прокофия и Михаила, а по совершенству лет их разделиться им тем имением по сущей справедливости по равным частям, в чем неправая послужит и с крепостных дел, та духовная, между тем же когда волею Божею реченного сына моего Антона в 779 году нестало, то самое то имение по воле моей как за ним Антоном, так и за Прокофием было  отмежевано, справлено и отказано; а люди по ревизии записанные, но владении моем без прерывном не только все вышеозначенное имение состояло и состоит, но даже и то, кое после помятой духовной приобретено и именно по смежности дач к хутору Шкуратовскому нажитей к чорному лесу, от лекаря Ивана Сандера с укреплением на имя сына моего Прокофия обывателя Павла Шкурата, от наследников в том же урочище и смежности, во вершине черного леса форостяного попримеру десятин 5 во вершине прозываемой пустошье степановское пахотной земли и сенных покосов за ставом, как значит по плану и межевой книге учиненной в 774 июля в 9 день, по воле моей на имя означенного сына моего Прокофия дактому  в чрез полосном владении пахатные полосы.
1 в урочище вершине Степановской дачи по Белопольской дороги в коей длины 790, поперешнику 48 трех аршинных сажень, и оная смежна с владением разных сумских жителей, 2-я полоса сенокосная в урочище подле хутора Степановского Яру, в коей длины 140, по перечнику 50, 3-х аршинных сажень, 3-я полоса пахатная состоящая по Белопольской дороге между межами владения моего пустоше Степановской и капитана Косагова, в коей длины 308 по перечнику 40 трех аршинных саженей, 4я и 5я полосы сенокосные, кой ныне в пахате в урочище пониже острой могилы оные смежны с двух сторон с приобретенное сына моего Прокофия от капитана Косагова, а с прочих двух сторон с землей моею в коей меры длиннику 460, поперечнику 380 трех аршинных саженей.
6-я полоса бывшая сенокосная, а непахатная подле Брязкуновского хутора, в коей меры длиннику 380, по перешнику 260 трехаршинных саженей видя себя ныне пристарости и дряхлости лет, в слабом здоровье приближающаго к смерти впредь для безпорного и спокойного владения детей моих при жизни моей сим выше писанным имением разделя… и именно 1-е в хуторе Пушкаревом он же и Степановский Яр вершине с пустошью и все чрезполостные пахатные и сенокосные  земли к тому хутору и по Белопольской дороге лежащие разделять сыновьям моим титулярному советнику Прокофию и прапорщику Михайле Линтваревым пополам; второе в том хуторе Пушкаревом так как трудам собственным и иждевением своим, сын мой прапорщик Михайла учинил пристройку за собственностию первых пяти изб вновь выстройку восьми изб с плетневыми сеньми, дадве с тремя рубленными каморами и сеньми, и усадьбами, примыкающих в том хуторе к селу Степановки то ить в них по речки того Степановского Яру также три мельницы ветряных состоящих одвух помольных камнях и 5 просяных ступ и одной водяной мельнице об одном камне с 2 ставами т.е. верхнем и нижнем, клунею и владеемыми сараями овином и омшаником, то оныя в раздел не класть, а пред определенно ему Михайле одному в собственность усадьбы Прокофию ж до того дела не иметь. 3-е напротив того став при острой могиле с мельницею об одном камне и другой став в пустоше, к владению бывшего капитана Косогова Степановской вершины, усадьбы и прочие строения какое только ныне в его Прокофии владении состоит, пред определено оному сыну моему Прокофию, а Михаиле в оные не вступать. 4-е так как сыном моим Прокофием без воли моей пустошь Парное под видом его собственного лица, продано действительному статскому советнику и кавалеру Василию Ивановичу Крамаренкову, то вменяя оное ему Прокофию начасть, а вместо того предопределено за деревнею Песчаною и хутора Шкуратовского с черным лесом обмежеванным  и после того преобретенным с присовокуплением к оным дачам как выше сказано две части  выделить сыну моему Михайле, а ему Прокофию только третью часть а неболе, 5 в городе Сумах на хлодной горе в Рождественском приходе дворовые места и плеца, где я сам жительствую; совсем строением да другое дворовое пустое место, подле колокольни церкви Рождества Богородицы, предопределено сыну моему Михайле шестое дворовое место, называемое Быковцовское с строением и чрез дорогу к выгону дворовое, место с садом предопрелено сыну моему Прокофию, седьмое, крестьянам же остатся за детьми моими так они икто за кем попоследней ревизии записан, восьмое вся движимость в хуторах в домах то сене, в скоте рогатом, овечьем, в заводах конском, пчельном, в хлебе стоячим и молоченым и посеянным в посуде всякой неиземя ничего так как оное при жизни своей им разделил, то впредь всей движимисти, переделу испросить и с какого прошения ниспровержения на сие мое духовное завещание, яко благоприобретенной от детей моих ни в каком присутствинном месте не принимать, и в действие не производить…» Помер 30 липня 1800 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми.4 ..................................................................................................................
Д.-Ганна Григорівна, нар. приблизно у 1724 р.
5. Степан Гнатович, нар. приблизно у 1731 р. Сумський міщанин (1780-і рр.). У Різдво-Богородицькій парафії м. Суми йому належали два неподілених з братами двори та в Миколаївській парафії один двір. Вів міщанську торгівлю. В міській службі один рік був „первостатейным”.5 Посполитий хутора Линтварьова (1784 р.)6 .
у 1805 р. по указу Казенної палати вибув із сумських купців у міщани7......................................................................................................................
Д. – Марія Федорівна..., нар. приблизно у 1739 р.
ІV.
6. Антон Лаврентійович. Вахмістр Сумського гусарського полку  (1769 р.). Прапорщик. Помер у 1779 р...................................................................
7. Прокіп Лаврентійович, нар. приблизно у 1743 р. Губернський реєстратор. 9 вересня 1782 р. пожалуваний у „коллежсские регистраторы в ранге Сухопутного прапорщика”.8 Йому належали у хуторах 40 ч.д. та 36 ж.д. У 1789 р. внесений у ІІ частину родовідної книги Слобідсько-Української губернії. Титулярний радник (1806). Помер 9 січня 1806 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми.9 ...............................................................
Д.- Євдокія Михійлівна,... нар. приблизно у 1754 р.
8. Михайло Лаврентійович – старший. Нар. у 1744 р.............................
9. Іван Лаврентійович, нар. у межах 1755-1758 рр. Сумський міщанин (1780-і рр.). У Троїцькій парафії м. Суми йому належав двір та неподільне з братами „наследственное огородное место”. Вів міщанську торгівлю. За вибором громади був міським старостою, а пізніше ратманом Сумського міського магістрату.10...........................................................................
Д. – Агафія Семенівна...
10. Михайло Лаврентійович – молодший. Нар. приблизно у 1755-1757 рр. На службу вступив 15 вересня 1769 р., ротним квартермистром – 1 січня 1772 р., з 1 березня 1773 р. – вахмістр, з 29 березня 1782 р. – кадет. У 1775-1778 рр. був у поході проти татар на Кримському півострові. З 10 червня 1778 р. по 10 жовтня 1779 р. у поході на Польщу.
Служив у Олександрівському легко-кінному полку. 23 грудня 1784 р. вийшов у відставку прапорщиком.11. У 1811 р. жив у сл. Лука.
У 1792 р. отримав від рідного брата колезького реєстратора Прокіпа Лаврентійовича Линтварьова, уже внесеного до родовідної книги Слобідсько-Української губернії, свідоцтво про родинні зв’язки та право внесення до родовідної книги по цьому роду12.....................................................
Д. – Катерина Кузьмівна Лаврентьєва, нар. приблизно у 1768 р.
11. Степан Степанович, нар. біля 1762 р. Сумський міщанин                (1780-і рр.)13 .............................................................................................................
12. Іван Степанович, нар. приблизно у 1778 р. Сумський міщанин (1780-і роки). У 1799 р. з отриманням обер-офіцерського чину виключений з купецької гільдії м. Суми.14 У 1803 р. внесений до родовідної книги Слобідсько-Української губернії за свідоцтвом, виданим від його двоюрідного брата прапорщика Михайла Линтварьова. Губернський секретар. Власник с. Рогізне Сумського повіту. На початку 1820-х років селяни с. Рогізне відмовилися нести податі Івану Линтварьову. У зв’язку з цим у 1825-1826 роках проводилося дізнання про отримання ним прав дворянства. Українсько-Слобідське губернське правління у рапорті до Правительствуючого Сенату вказало, що І.С. Линтварьов не повідомив дворянські збори про своє міщанське походження, доказів на походження його від „действительного дворянства” немає, тому він повинен за указами від 11 червня 1814 р. та 21 лютого 1818 р. іменуватися по чину губернського секретаря, отриманому на цивільній службі, особистим дворянином, а діти його повинні відноситися до класу разночинців. Село Рогізне після смерті Линтварьова пропонувалося продати іншому власнику. На жаль, матеріалів про завершення цієї справи нам віднайти не вдалося.15 .....................................
Д. – Єлизавета Гаврилівна... У другому шлюбі за титулярним радником Пивоваровим
- Пелагея Степанівна, нар. приблизно у 1767 р.......................................
- Агрипина Степанівна, нар. приблизно у 1777 р....................................
V.
13. Прокіп Прокопович, нар. 18 липня 1775 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми16...........................................................................
14. Андрій Прокопович,..............................................................................
15. Василь Прокопович, нар. 1 січня 1777 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми.17 Майор . Помер до 1841 р........................................................
16. Іван Прокопович, нар. приблизно у 1782 р. Губернський секретар. Помер після 1865 р. У 1865 р. при селах Парна, Васюківщина, х. Володимирському йому належало 239 десятин землі, у хх. Володимир¬ському та Васюківщина два постоялих двори.18...................................................
Д. – Єлизавета Іванівна Фон Філерг, померла до 1865 р.
17. Григорій Прокопович – старший. Нар. 27 вересня 1785 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: секретар Іван Олександренко та Уляна Солодка.19......................................................................
18. Михайло Прокопович, нар. 8 листопада 1789 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: секретар Іван Кирилов та Ганна Вратановська.20 На службу вступив 16 грудня 1806 р. підканцеляристом до Слобідсько-Українського губернського правління. 12 квітня 1807 р. – канцелярист, 1 травня 1808 р. – губернський реєстратор, 31 грудня 1811 р. – колезький реєстратор. 8 лютого 1813 р. переведений до Сумського повітового суду. 31 грудня 1816 р. губернський секретар. З 1 лютого 1817 р. у відставці. У 1822-1825 рр. – дворянський засідатель у Сумському повітовому суді.21 В хх.  Пушкарів Яр та Новоселиця мав 14 душ. Жив на х. Новоселиця Сумського повіту..............................................................
Д.- Варвара Миколаївна Карпова, дворянка.
19. Григорій Прокопович – молодший. Народився 6 березня 1791 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: майор Єремій Васильович Перехрестов-Осипов з с. Степанівка та Ганна Єфремова. Помер 3 квітня 1791 р.22......................................................................................................
- Євдокія Прокопівна, нар. 24 серпня 1780 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: секретар Іван Кирилов та Марія Білоброва.23 ..............................................................................................................
- Марфа Прокопівна, нар. 6 липня 1784 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: сумський поручик Іван Ключников та Уляна Солодка24. Померла 23 жовтня 1810 р......................................................
- Ганна Прокопівна – старша. Нар. 12 лютого 1787 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: секретар Іван Кирилов та Уляна Солодка. Померла 12 червня 1787 р.25.......................................................
- Марія Прокопівна – старша. Нар. 26 січня 1788 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: сумський житель Василь Копейчіков та Катерина Солодченкова. Померла 21 лютого 178826..................
- Пелагея Прокопівна, нар. 26 жовтня 1788 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: сумський житель Іван Кирилов та Ганна Вратановська. Померла 11 листопада 1792 р.27....................................................
- Марія Прокопівна – молодша. Нар. 15 серпня 1792 р. у Різдво-Богородицькій парафії м. Суми. Хрещені батьки: секретар Іван Кирилов та майорша Ганна Вартановська. Померла 25 листопада 1792 р.28.........................
- Ганна Прокопівна – молодша. Нар 4 вересня 1798 р. Хрещена 8 вересня 1798 р. у Різдво-Богородицькій церкві м. Суми. Хрещені батьки: реєстратор Петро Тарановський та Анастасія Шульгіна29..................................
20. Федір Іванович.......................................................................................
- Уляна Іванівна...........................................................................................
21. Павло Михайлович, нар 15 грудня 1792 р. Хрещений у Введенській церкві сл. Лука Сумського повіту.30 Вступив на службу до Сумського повітового казначейства підканцеляристом 24 травня 1805 р.                Із 1 травня 1806 р. – канцелярист, 16 січня 1808 р. – губернський реєстратор.              Із 31 грудня 1811 р. – колезький реєстратор. 8 квітня 1812 р. переведений до Слобідсько-Української палати цивільного суду. Із 31 грудня 1814 р. – губернський секретар. 20 грудня 1818 р. переведений секретарем Сумського земського суду.
1 квітня 1821 р. переведений до Слобідсько-Українського губернського правління. Із 31 грудня 1821 р. – титулярний  радник. 13 липня 1822 р. затверджений столоначальником у справах будівельної та винної експедиції.
18 липня 1824 р. призначений Сумським повітовим стряпчим. На цій посаді склав проект про збір з казенних поселян податей. Казенною палатою у 1827 р. було наказано за цим проектом проводити збір податей по всій Харківській губернії. Пізніше „изложен им был порядок в разсуждения дел по казенным  волостным правлениям которой Казенною Палатою в 1828 г. Утвержден и как действие сие отличное по должности стряпчаго, поставлено по губернии в пример”.
5 серпня 1829 р. звільнився з посади стряпчого. У 1829 р., перебуваючи на посаді стряпчого, був під слідством при ревізії сенатора Горголі у Харківській губернії про зловживання при поставках у 1828 р. волів та фур для 2-ї армії. Разом з іншими чиновниками відданий до суду. Був залишений під підозрою з внесенням запису про підсудність до формулярного списку. 13 листопада 1845 р. на прохання Харківського губернатора Долгорукого імператор повелів не вважати запис про підсудність у формулярному списку перепоною для отримання нагород, окрім знака безпорочної служби.
Із 14 жовтня 1830 р. до 1 березня 1831 р. – попечитель 4-го відділення Сумського повіту по боротьбі з холерою. З 24 лютого 1831 р. до 1 серпня 1834 р. – комісіонер для збору і роздачі рекрутських грошей. Із 1 січня 1838 р. до 1 січня 1841 р. – попечитель сільських хлібних запасних магазинів Сумського повіту. 16 лютого 1843 р. обраний дворянством на посаду члена Сумського комітету нагляду за роздрібною продажею горілки. Із 29 вересня 1844 р. – колезький асесор. Указом від 24 грудня 1847 р. звільнений з посади за хворобою з чином надвірного радника від 12 лютого 1848 р. За будівництво в Сумах своїм коштом на 60 тис. карб. Троїцької кам’яної церкви отримав Височайше благовоління, оголошене 11 червня 1829 р.
З 1834 по 1839 рік на його кошти була збудована, більш ніж за 20 тис. крб., кам’яна Іоанно-Предтеченська церква у сл. Лука Сумського повіту.31
У спадок отримав 5 душ чоловічої статі, у різні часи купив ще 172 душі. У 1825 р. за заповітом свого дядька поручика Михайла Кузьмича Лаврентьєва отримав у спадок його маєток у селах та хуторах Баранівка, Кайдашевська, Кулішів, Гамаліївський з зобов’язанням завершити розпочате Лаврентьєвим будівництво кам’яної Троїцької церкви у м. Суми32.
У засіданні 24 лютого 1849 р. Правительствуючий Сенат вирішив внести Павла Линтварьова, разом з дітьми, до 3-ї частини родовідної книги...
Д.-Ганна Андріївна..., нар. приблизно у 1809 р. померла 2 червня 1844 р.33
22. Іван Михайлович, нар. 30 липня 1795 р. Хрещений у Введенській церкві сл. Луки. Хрещені батьки: колезький реєстратор Яків Степанович Бацманов та Катерина Фомівна Солодченко. Вступив на службу до Сумського повітового казначейства підканцеляристом 10 червня 1805 р. Із 1 травня 1806 р. – канцелярист, з 16 січня 1808 р. – губернський реєстратор, із 31 грудня 1811 р. – колезький реєстратор. 8 лютого 1814 р. переведений до Сумського повітового суду. Із 31 грудня 1815 р. – губернський секретар, з 31 грудня 1819 р. – колезький секретар, з 1822 р. – титулярний радник. Із 22 березня 1823 р. у відставці. З 1 січня 1829 р. по 1 січня 1835 р. – дворянський засідатель Сумського повітового суду. Із 14 липня 1851 р. до 1 січня 1853 р. знову засідатель Сумського повітового суду. У 1858 р., виконуючи указ Департаменту Герольдії Правительствуючого Сенату Харківське Дворянське Зібрання перенесло його разом з дітьми з 2-ї до 1-ї частини родовідної книги.34 У 1853 р. у Сумському повіті мав 8 душ та 60 десятин родового маєтку та куплених 14 душ і 42 десятини землі....................
Д.- Олександра Миколаївна Сандер, донька поручика. Народилася приблизно у 1819 р. Померла 11 жовтня 1896 р. у сл. Лука Сумського повіту.35
23. Антон Михайлович, нар. 16 січня 1805 р. Хрещений у Введенській церкві сл. Лука Сумського повіту. Хрещені батьки: титулярний радник Лев Гаврилович Соляников та поміщиця Анастасія Максимівна Лаврентьєва.36 Колезький реєстратор (1834 р.), у 1834-1850 роках жив у с. Глушець Путивльського повіту Курської губернії. 17 березня 1855 р. Правительствуючий Сенат відмовив Івану Михайловичу, Антону Михайловичу, Івану Прокоповичу, Михайлу Прокоповичу Линтварьовим у затвердженні їхнього дворянського походження від Андрія Марченка у зв’язку з відсутністю документів. 14 листопада 1857 р. внесений до 1-ї частини родовідної книги Харківської губернії.37 ...............................................
Д.-Олександра Олександрівна...
- Олександра Михайлівна, нар. приблизно у 1790 р...............................
- Євдокія Михайлівна, нар. приблизно у 1798 р......................................
Ч. – Андрій Васильович Романов, диякон.
- Ганна Михайлівна, нар. 3 лютого 1802 р. Хрещена у Введенській церкві сл. Лука. Хрещені батьки: секретар Федір Климов та дружина поручика Анастасія Лаврентьєва.38.......................................................................
- Марія Михайлівна, нар. приблизно у 1807 р. У 1835 р. подала до Сумського повітового суду прохання про одержання з брата Павла 5 тис. крб. обіцяних їй при виході заміж з капіталу дядька Лаврентьєва.39.................
Ч. – Степан Момотенко, купець.
24. Олександр Іванович, нар. приблизно у 1821 р. Губернський секретар (1865 р.). Йому разом з братом Іваном належали 395 дес. землі на дачах сіл Пушкарівка, Ольшанка, Баранівка, м. Суми, Комишанської пустоші. В с. Ольшанка їм належали цегельний та вапняний заводи, питейний заклад. Жив у с. Ольшанка Сумського повіту.40 Помер 18 червня 1885 р. у с. Ольшанка.41...........................................................................................
Д.-Софія Матвіївна..., нар. приблизно у 1841 р.

Post's attachments

Родовід Линтварьових.pdf 1.15 Мб, 1 скачиваний с 2018-07-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Спасибо сказали: kuks70, Алёна2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

3

Re: Линтварьов

РОДОВІД  ЛИНТВАРЬОВИХ (2/2)

25. Іван Іванович, нар. 28 серпня 1823 р. Хрещений 30 серпня 1823 р. у Всесвятській церкві с. Мала Чернеччина Сумського повіту. Хрещені батьки: сл. Луки титулярний радник Іван Михайлович Линтварьов та хутора Стрілецького поміщиця Пелагея Степанівна Соловйова. Виховувався у перших класах Курської гімназії, але повного курсу не закінчив. 26 вересня 1856 р. витримав екзамен за повний курс у Сумському училищі. Вступив на службу до Сумського повітового суду писарем 2-го розряду 5 жовтня 1850 р. 3 лютого 1857 р. – колезький реєстратор зі старшинством з 5 жовтня 1854 р. Губернський секретар з 5 жовтня 1857 р. У 1859 р. йому належало родової землі у Сумському повіті 120 десятин та купленої 60 десятин. Жив у с. Ольшанка Сумського повіту. Помер 26 квітня 1882 р. у                                          с. Ольшанка42............................................................................................................
Д. – Єлизавета Олександрівна Трутовська, донька штабс-капітана. У 1859 р. їй разом з братом належало неподілених у Охтирському повіті 97 душ та 492 дес. землі, у Сумському повіті куплені 21 душа та 110 дес. землі. Померла 19 вересня 1907 р.
- Марія Іванівна...........................................................................................
Ч.-.... Трутовський, підполковник.
- Надія Іванівна, нар. приблизно у 1831 р.................................................
Ч. – (з 31 січня 1860 р.) Володимир Микитович Григоров, губернський секретар. Нар. приблизно у 1830 р. Жив у сл. Рокитна Грайворонського повіту Курської губернії43
VI.
- Павола Іванівна, ... померла до 1865 р. Її нащадкам дісталися 184 дес. землі у с. Парне, там само – постоялий двір та вітряк..................................
Ч. - ... Полозов, майор.44
26. Петро Михайловича, нар. приблизно у 1824 р...................................
- Євдокія Михайлівна, нар. приблизно у 1823 р......................................
- Павола Михайлівна.................................................................................
Ч. - ... Краснокутський, колезький реєстратор, поміщик Сумського повіту.45
27. Михайло Павлович, нар. 16 січня 1829 р. Колезький асесор (1865 р.). Гласний Сумських повітових зборів (1865 р.)46.............................................
Д. – Олександра Василівна... нар. приблизно у 1836 р. Померла у сл. Лука 12 жовтня 1909 р.47
У листі до О. Суворіна від 30 травня 1888 р. А. Чехов писав про неї: „... мать-старуха, очень добрая, сырая, настрадавшаяся вдоволь женщина; читает Шопенгауера и ездит в церковь на акафист; добросовестно штудирует каждый № «Вестника Европы» и «Северного вестника» и знает таких беллетристов, какие мне и во сне не снились; придает большое значение тому, что в ее флигеле жил когда-то художник Маковский, а теперь живет молодой литератор; разговаривая с Плещеевым, чувствует во всем теле священную дрожь и ежеменутно радуется, что сподобилась видеть великого поэта… ”
28. Андрій Павлович, нар. 20 серпня 1831 р. Титулярний радник (1865 р.), капітан у відставці (1870 р.), колезький асесор (1882 р.). У 1865 р. жив у м. Балта Кам’янець-Подільської губернії. У 1865 р. йому належало у дачах Пушкарівських та Бараниковських 198 десятин землі48.......
Д.- ...
29. Петро Павлович, нар. 24 серпня 1834 р. Хрещений 2 вересня 1834 р. у Лучанській церкві. Хрещені батьки: сумський повітовий лікар, колезький радник Василь Семенович Борзенков та дружина колезького радника Параскева Михайлівна Кер... (?).
30. Тимофій Павлович, нар. 22 січня 1840 р. Хрещений 4 лютого 1840 р. у Іоанно-Предтеченській  церкві сл. Лука. Хрещені батьки: колезький радник Василь Борзенков і титулярного радника дружина Олександра Максимівна Соляник.49 Поручик у відставці (1867 р.). Жив у        с. Ільми Сумського повіту......................................................................................
Д. – Ганна Карлівна Гармсен, лютеранського віросповідання. Народилася 22 січня 1843 р. Померла 5 лютого 1881 р. Похована разом з сином Миколою на Ваганьківському цвинтарі у м. Москва.50
31. Василь Павлович, народився 12 квітня 1842 р. Поручик. Засідатель Сумського повітового суду (1866). У хх. Василівщина, Кононенків, Світликовщина, Москалівщина, Костюківщина, Малі Ільми, Дехтярівському Сумського повіту йому належало 797 десятин землі, у               х. Василівщина мав питейний дім, у х. Малі Ільми – водяний вітряк (1865 р.).51 Помер до 1880 р....................................................................................
Д.-Софія Миколаївна..., нар. приблизно у 1848 р. Її другий чоловік (з 2 травня 1882 р.) Микола Петрович Доможиров. Нар. приблизно у 1859 р. Прапорщик 10 Драгунського Новгородського полку (1882 р.)52........................
- Олімпіада Павлівна, нар. 23 липня 1833 р.............................................
- Ганна Павлівна, нар. 2 серпня 1835 р. Хрещена у Лучанській церкві 18 серпня 1835 р. Хрещені батьки: лікар Борзенцов та удова титулярного радника Олександра Максимівна Соляник...........................................................
- Єлизавета Павлівна, нар. 1 вересня 1836 р............................................
- Марія Павлівна, нар. 29 вересня 1837 р. Хрещені батьки: колезький радник Василь Семенович Борзенцов та дружина титулярного радника Олександра Максимівна Соляник53........................................................................
- Параскева Михайлівна, нар. 11 лютого 1841 р. Хрещена 25 лютого 1841 р. у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Хрещені батьки: колезький радник Василь Семенович Борзенцов та дружина титулярного радника Олександра Максимівна Соляник54.......................................................................
32. Петро Іванович, нар 13 червня 1846 р. Хрещений 18 червня 1846 р. у Різдво-Богородицькій церкві с. Миколаївка Сумського повіту. Хрещені батьки: підполковник Максим Андрійович Абаза та дружина поручика Параскева Петрівна Сандер з с. Руднівка Сумського повіту...............................
33. Дмитро Іванович, нар. 23 жовтня 1848 р.  Хрещений 24 жовтня 1848 р. у Різдво-Богородицькій церкві с. Миколаївка. Хрещені батьки: поміщик Павло Михайлович Линтварьов та поміщиця Параскева Петрівна Сандер.......................................................................................................................
34. Григорій Іванович, нар. 21 січня 1850 р. Хрещений 29 січня            1850 р. у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Хрещені батьки: надвірний радник Павло Михайлович Линтварьов та дружина поручика Параскева Петрівна Сандер......................................................................................................
- Олександра Іванівна, нар. 10 квітня 1842 р. Хрещена 21 квітня 1842 р. у Різдво-Богородицькій церкві с. Миколаївка. Хрещені батьки: поручик Микола Прокопович Сандер та поміщиця Олександра Петрівна Савич з с. Біловоди................................................................................................................
- Ганна Іванівна, нар. 4 червня 1845 р. Хрещенна 6 червня 1845 р. у Різдво-Богородицькій церкві с. Миколаївка. Хрещені батьки: священик Семен Якович Брюховецький та удова Ольга Василівна Єрмолаєва.................
Ч.- (з 20 вересня 1867 р.) Микола Миколайович Антронов, нар. приблизно у 1821 р. Удівець, підполковник. Поміщик с. Шаркове Суджанського повіту Курської губернії. Посередник 1-ї дільниці цього ж повіту.55
- Євдокія Іванівна, нар 20 вересня 1847 р. Хрещена 21 вересня 1847 р. у Різдво-Богородицькій церкві с. Миколаївка. Хрещені батьки: поручик Зосима Петрович Лялін та дружина поручика Параскева Петрівна Сандер.......................................................................................................................
- Олена Іванівна, нар. 16 травня 1851 р. Хрещена 21 травня 1851 р. у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Хрещені батьки: надвірний радник Павло Михайлович Линтварьов та удова Параскева Петрівна Сандер. Померла дівицею 31 березня 1900 р. у сл. Лука56................................................
- Катерина Іванівна нар. приблизно у 1860 р. Померла дівицею 3 червня 1904 р. сл. Лука57.........................................................................................
35. Михайло Антонович, нар. 26 листопада 1834 р. Хрещений 26 листопада 1834 р. у Архангельській церкві с. Глушець Путивльського повіту Курської губернії. Хрещені батьки: підпоручик Олександр Миколайович Трифанов з с. Боярських Лежачей та дружина прапорщика Єлизавета Федорівна Стремоухова з с. Глушець.58. Закінчив Путивльське повітове училище. Вступив на службу 9 червня 1851 р. до Путивльської дворянської опіки канцелярським служителем 2-го розряду. 17 травня 1854 р. переведений до тимчасового відділення Сумського повітового суду. 2 червня 1855 р. пішов у відставку. Вступив до Сумського повітового казначейства 20 липня 1856 р. Одночасно обраний дворянством 24 жовтня 1856 р. попечителем хлібних магазинів поміщицьких маєтків Сумського повіту. З 27 липня 1856 р. – колезький реєстратор59. Засідатель Сумського повітового суду, губернський секретар (1862 р.). Титулярний радник (1875 р.). 1858 року у Путивльському та Сумському повітах йому належало 52 душі та 200 десятин землі..................................................................................
Д.- 1) Єлизавета Ларіонівна..., нар. приблизно у 1835 р. Померла у Сумах 3 квітня 1862 р.
2) Марія Василівна....
36. Дем’ян Антонович, нар 1 червня 1850 р. Хрещений у Архангельській церкві с. Глушець Путивльського повіту. Хрещені батьки: дворянин Михайло Антонович Линтварьов та губернська секретарша Клавдія Миколаївна Кандиба.61 Корнет (1872), поручик (1873-1874), штабс-ротмістр (1876-1877) 10-го Уланського (29-го Драгунського) Одеського полку.62......................................................................................................................
37. Олександр Олександрович, нар. приблизно у 1860 р. Закінчив гімназію та прослухав курс медичних наук у Київському університеті. П’ятнадцять років був Почесним мировим суддею Сумського повіту. У 1913 р. йому належало 322 дес. землі в Сумському повіті. У 1915 р. з матір’ю жив на х. Ольшанка Сумського повіту.63................................................
- Віра Олександрівна, нар. приблизно у 1862 р........................................
Ч.- (з 17 серпня 1880 р.) Микола Карлович Гран, штабс-капітан. Нар. приблизно у 1857 р. У 1881 р. сім’я жила в с. Дуровка Сердобського повіту Саратовської губернії.64
38. Костянтин Іванович, нар. 30 березня 1855 р. Хрещений 30 березня 1855 р. у Всесвятській церкві с. Мала Чернеччина Сумського повіту. Хрещені батьки: поміщик Павло Михайлович Линтварьов та поміщиця Єлизавета Гаврилівна Пивоварова із х. Ольшанки65............................................
Д. – (з 10 липня 1885 р.) Катерина Мусіївна Синіцина, нар. приблизно у 1865 р. Колишня дворова селянка.66
39. Олексій Іванович, нар. 1 квітня 1860 р. Хрещений 7 квітня 1860 р. у Іоанно-Богословській церкві с. Велика Чернеччина. Хрещені батьки: колезький асесор Анастасій Васильович Чугуєвець та дружина майора Павола Іванівна Полозова67....................................................................................
40. Сергій Іванович, нар. 4 березня 1864 р. Хрещений 22 березня 1864 р. у Всесвятській церкві с. Мала Чернеччина. Хрещені батьки: сумський міський лікар, надвірний радник Анастасій Васильович Чугуєвець та донька підполковника Клеопатра Іллівна Трутовська з с. Грязної Грайворонського повіту Курської губернії.68 Доктор медицини. Помер у Сумах 15 вересня 1923 р..........................................................................................
Д. – Наталія Михайлівна Загоскіна, донька полковника. Жили у цивільному шлюбі. Офіційно шлюб зареєстрований 6 липня 1920 р.69
- Ольга Іванівна – старша, нар. 19 березня 1857 р. Хрещена 24 березня 1857 р. у Всесвятській церкві с. Мала Чернеччина. Хрещені батьки: колезький секретар Михайло Федорович Вертоградов з х. Торопилівка та дружина майора Павола Іванівна Полозова з х. Парного; колезький реєстратор Олександр Іванович Линтварьов з х. Ольшанки та дворянка Надія Іванівна Линтварьова70.................................................................
- Віра Іванівна, нар. 16 травня 1858 р. Хрещена 17 травня 1858 р. у Всесвятській церкві с. Мала Чернеччина. Хрещені батьки: майор Олексій Олександрович Полозов з х. Парного і поміщиця Софія Матвіївна Линтварьова з х. Ольшанки 71.................................................................................
Ч.- (з 8 липня 1887 р.) Михайло Айрапетович Ахумов, вірмено-григоріанського віросповідання. Нар. приблизно у 1855 р. Інженер-технолог.                      У 1908 р. сім’я жила у Москві.72
- Ольга Іванівна – молодша. Нар. 1 вересня 1874 р. Хрещена 15 вересня 1874 р. у Іоанно-Богословській церкві с. Велика Чернеччина. Хрещені батьки: гімназист Костянтин Іванович Линтварьов та Віра Іванівна Линтварьова73 ..........................................................................................................
Ч. – Іван Іванович Судакевич, професор Томського університету (1894 р.)
VII.
41. Павло Михайлович, нар. приблизно у 1861 р. Вступив до Петербурзького університету, але у 1887 р. був звільнений з числа студентів за розпорядженням Міністра народної освіти за „неодобрительное поведение”.74 Знову вступив на юридичний факультет Петербурзького університету, який закінчив зі ступенем кандидата права. Наказом голови Віленського окружного суду від 27 вересня 1890 р. призначений кандидатом на судові посади при Віленському окружному суді. Наказом голови Ковенського окружного суду від 17 січня 1891 р. призначений кандидатом на судові посади при Ковенському окружному суді.
Протягом 1891 р. виконував функції секретаря при Ковенському окружному суді. Колезький секретар з 29 травня 1891 р. Виконував функції захисника у кримінальних засіданнях суду. Із 31 серпня 1892 р. – у відставці. З 9 жовтня 1892 р. по 28 серпня 1893 р. працював помічником секретаря у Харківській Судовій палаті. У 1895-1898 роках – член Сумської повітової земської управи. У 1898-1906 роках – голова Сумської повітової управи. Із 2 серпня 1898 р. – титулярний радник, з 2 серпня 1899 р. – колезький асесор.75 У 1904 р. йому належало 560 дес. родової землі у Сумському повіті. Брав активну участь у революції 1905-1907 рр. У справі Харківського губернського жандармського управління за 1905 р. про нього є такі відомості: „ ...С учреждением местного сельскохозяйственного общества, в котором Линтварев по своему служебному положению играл руководящую роль, пропаганда среди крестьян стала доступнее и настолько организовалась, что в заседаниях этого общества, происходивших всегда с участием Линтварева открыто обсуждались вопросы об изменении существующего в государстве общественного строя и постановлялись резолюции об отобрании земли у помещиков, о бойкоте их, о необходимости политических забастовок… С начала 1905 г. деятельность Линтварева принимает более активный и революционный характер. На заседаниях Сельскохозяйственного общества в г. Сумах 20 марта и 15 мая 1905 г., происходящих в присутствии Павла Линтварева и под председательством его брата Губернского Гласного Георгия Линтварева состоялись постановления о необходимости созыва Учредительного Собрания, отобрания земель в пользу крестьян и тогда же был составлен адрес Государю Императору с требованием изменения существующего в Империи Образа Правления… 26 июня, в разгар крестьянских беспорядков в Лебединском уезде, Линтварев в качестве председателя Уездной Земской управы в сопровождении члена управы Величко, заведывающего Земским складом земледельческих машин и др. лицами в большинстве служащими в земстве отправились на границу названного уезда в с. Терешково, где было ими собрано значительное число крестьян соседних волостей для присутствованния при пробе земледельческих орудий. По окончании пробы Линтварев и все прибывшее с ним лица в том числе и его жена раздавали крестьянам печатные брошюрки о необходимости добиваться самоуправления и гектографированные листки с призывом крестьян к сельскохозяйственной забастовке…. В последнее время помещение Сумской земской управы служило местом незаконных сборищ и митингов, на одном из них, после получения частных сведений о манифесте 17 октября Линтварев позволил себе сравнивать этот законодательный акт с несчастием случившимся 17 октября 1888 г. близ станции Борки, говоря, что тогда потерпел крушение Императорский поезд, а ныне мы являемся свидетелем крушения царского самодержавия. Кроме того, в той же управе несомненно с ведома и согласия Линтварева печатались и хранились революционные издания, а также были обнаружены при осмотре красные и черные флаги”76
За революційну діяльність був арештований та відданий до суду Харківської цивільної палати, йому також було заборонене проживання у Харківській губернії. Помер між 1907 та 1913 роками.
У листі до О. Суворіна від 30 травня 1888 р. А. Чехов писав про Павла Линтварьова: „ ...Старший син, тихий, скромний, умный, бесталанный и трудяшийся молодой человек, без претензий и, по-видимому довольный тем, что дала ему жизнь. Исключен из 4 курса университета, чем не хвастает. Говорит мало. Любит хозяйство и землю, с хохлами живет в согласии”77……........................................................................................................
Д.- (з 27 вересня 1887 р.) Антоніна Фокіївна Бурлей. Нар. приблизно у 1861 р. Дворянка м. Херсона78
42. Георгій Михайлович, нар. приблизно у 1865 р. Закінчив Харківське реальне училище. У 1890-х роках працював у різних установах  Сумського повіту. Дванадцять років був губернським гласним. Член І державної Думи Росії. За поглядами – конституційний демократ. Помер у Харкові між 1941-1943 роками.
У листі до О. Суворіна від 30 травня 1888 р. А. Чехов писав про Георгія Линтварьова: „... Второй сын – молодой человек, помешанный на том, что Чайковский – гений. Пианист. Мечтает о жизни по Толстому…”79…………………………………………………………………….
Д.- 1) Наталія Дмитрівна...
       2) ......................................
- Зінаїда Михайлівна, нар. приблизно у 1859 р. У листі до О. Суворіна від 30 травня 1888 р. А. Чехов писав про Зінаїду Линтварьову: „ ...старшая дочь, женщина врач - гордость всей семьи и, как величают ее мужики, святая – изображает из себя воистину что-то необыкновенное. У нее опухоль в мозгу; от этого она совершенно слепа, страдает эпилепсией и постоянной головной болью. Она знает, что ожидает ее, и стоически, с поразительным хладнокровием говорит о смерти, которая близка… ” Померла у листопаді 1891 р. На її смерть у петербурзькій газеті „Врач” Чехов надрукував некролог.80.................................................................................
- Олена Михайлівна, нар. приблизно у 1860 р. У листі до О. Суворіна від 30 травня 1888 р. А. Чехов писав про Олену Линтварьову: „ ...Вторая дочь – тоже женщина врач, старая дева, тихое, застенчивое, бескоенечно доброе, любящее всех и некрасивое создание. Больные для нее сущая пытка, и с ними она мнительна до психоза… Она занимается усердно хозяйством и понимает его во всех мелочах. Даже лошадей знает… Очень любит семейную жизнь, в которой отказала ей судьба, и, кажется, мечтает о ней; когда вечерами в большом доме играют и поют, она быстро и нервно шагает взад и вперед по темной аллее, как животное, которое заперли. Я думаю, что она никому никогда не сделает зла, и сдается мне, что она никогда не была и не будет счастлива ни одной минуты… ”81……………………………………...
- Наталія Михайлівна, нар. приблизно у 1863 р. У листі до О. Суворіна від 30 травня 1888 р. А. Чехов писав про Наталію Линтварьову: „ ...Третья дщерь, кончившая курс в Бестужевке, молодая девица мужского телосложения, сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая… Хохочет так, что за версту слышно. Страстная хохломанка. Построила у себя в усадьбе на свой счет школу и учит хохлят басням Крылова в малороссийском переводе. Ездит на могилу Шевченко, как турок в Мекку. Не стрижется, носит корсет и турнюр, занимается хозяйством, любит петь и хохотать, и не откажеться от самой шаблонной любви, хотя читала „Капитал” Маркса, но замуж едва ли въйдет, так как некрасива...” Померла у Сумах 17 лютого 1943 р.82 ………………………………………….
43. Андрій Андрійович, у 1902 р. жив у м. Вороніж.83............................
- Параскева Андріївна, нар. приблизно у 1864 р. Домашня вчителька.
Ч.- (з 17 січня 1882 р.) Ор Михайлович Дубяга, нар. приблизно у 1858 р. Кандидат фізико-математичного факультету, помічник наглядача цукрово-акцизного округу Харківської губернії.84
44. Микола Тимофійович, нар. 22 квітня 1866 р. Хрещений 1 травня 1866 р. у Анно-Зачатьєвській церкві с. Ільми Сумського повіту. Хрещені батьки: сумський міський лікар Анастасій Васильович Чугуєвець та поміщиця Олександра Василівна Линтварьова.85 Корнет. Помер 1 лютого 1887 р. Похований разом з матір’ю на Ваганьківському цвинтарі
у Москві.....
45. Борис Тимофійович, нар. 1 листопада 1868 р. Хрещений 8 листопада 1868 р. у Анно-Зачатьєвській церкві с. Ільми. Хрещені батьки: поручик Василь Линтварьов та дружина статського радника Олімпіада Павлівна Чугуєвець86...............................................................................................
46. Олександр Тимофійович, нар. 7 квітня 1873 р. Хрещений 14 квітня 1873 р. у Анно-Зачатьєвській церкві с. Ільми. Хрещені батьки: сумський міський лікар, колезький асесор Анастасій Васильович Чугуєвець та удова майора Варвара Павлівна Богданович87.................................................
- Ганна Тимофіївна, нар. 16 жовтня 1867 р. Хрещена 26 жовтня 1867 р. у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Хрещені батьки: надвірний радник Михайло Павлович Линтварьов та дружина поручика Софія Миколаївна Доможирова88......................................................................................
- Марія Тимофіївна, нар. 6 червня 1870 р. Хрещена 7 червня 1870 р. у Анно-Зачатьєвській церкві с. Ільми. Хрещені батьки: відставний капітан Андрій Павлович Линтварьов та удова капітана Любов Яківна Карлова89.......
- Софія Тимофіївна, нар 2 січня 1872 р. Хрещена 12 січня 1872 р. у Анно-Зачатьєвській церкві с. Ільми. Хрещені батьки: сумський міський лікар Анастасій Васильович Чугуєвець та дружина поручика Софія Миколаївна Линтварьова 90.....................................................................................
47. Володимир Васильович, нар. 10 березня 1865 р. Хрещений 23 березня 1865 р. у Покровській церкві м. Суми. Хрещені батьки: підпоручик Микола Іванович Богданович та удова майора Параскева Іванівна Фаленберг91...............................................................................................................
48. Сергій Васильович, нар 19 липня 1870 р. Хрещений 26 липня 1870 р. у Георгієвській церкві с. Степанівка Сумського повіту. Хрещені батьки: підпоручик Микола Іванович Богданович та удова майора Параскева Іванівна Фаленберг.92...............................................................................................
Д. – Минодора Карлівна...
- Ольга Василівна, нар. приблизно у 1872 р.............................................
Ч.- (з 25 травня 1892 р.) Григорій Володимирович Неннінгер. Нар. приблизно у 1866 р. Корнет. 28 Драгунського Новгородського полку. Ротмістр цього ж полку (1907 р.)93
- Софія Василівна, нар. 12 лютого 1874 р. Хрещена 23 лютого 1874 р. у Іллінській церкві м. Суми. Хрещені батьки: колезький асесор Андрій Павлович Линтварьов та дворянка Варвара Миколаївна Богданович94.............
- Катерина Василівна, нар. 17 березня 1875 р. Хрещена 10 квітня 1875 р. у Покровській церкві м. Суми. Хрещені батьки: жандармський капітан Семен Васильович Трубніков та удова майора Параскева Іванівна Фаленберг.95 Померла 5 грудня 1877 р..................................................................
49. Володимир Михайлович, від першого шлюбу. Нар. 20 січня             1862 р. Хрещений 2 лютого 1862 р. у Покровській церкві м. Суми. Хрещені батьки: засідатель Сумського повітового суду штабс-ротмістр Йосип Олексійович Солецький та дружина титулярного радника Олександра Василівна Линтварьова. Помер 27 червня 1862 р.96.............................................
50. Костянтин Михайлович, від другого шлюбу. Нар. 11 травня 1875 р. Хрещений 25 травня 1875 р. у Покровській церкві м. Суми. Хрещені батьки: титулярний радник Микола Авакумович Ткаченко та удова колезького асесора Віра Василівна-Штепіна97......................................................
51. Іван Костянтинович, нар. 17 травня 1886 р. Хрещений 1 червня 1886 г. у Миколаївській церкві м. Суми. Хрещені батьки: кандидат права Дмитро Валеріанович Де-Коннор та дружина штабс-ротмістра Катерина Володимирівна Вуіч, дворянин Путивльського повіту Леонтій Леонтійович Студзінський та сумська міщанка Марія Андріївна Шевченко98........................
- Галлі Сергіївна, нар. 23 жовтня 1909 р. поза шлюбом. Хрещена 15 листопада 1909 р. у Покровській церкві м. Суми. Хрещені батьки: Сергій Іванович Линтварьов та дворянка Катерина Мусіївна Линтварьова99 Удочерена після реєстрації шлюбу у 1920 р. .......................................................
VIII.
52. Всеволод Павлович, нар. 9 липня 1888 р. Хрещений 11 липня 1888 р. у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Хрещені батьки:                      лікар Василь Павлович Воронцов з м. Петербург та дворянка Олена Михайлівна Линтварьова100....................................................................................
- Ксенія Павлівна, нар. 24 січня 1894 р. Хрещена 20 квітня 1894 р. у Воскресенській церкві м. Суми. Хрещені батьки: дворяни Георгій Михайлович Линтварьов та Олена Михайлівна Линтварьова101........................
53. Михайло Георгійович, від першого шлюбу. Нар. 10 березня 1897 р. Хрещений 30 березня 1897 р. у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука Хрещені батьки: дворянин Павло Михайлович Линтварьов та дружина титулярного радника Зінаїда Олександрівна Замятіна. Помер 27 червня             1897 р.102 ...................................................................................................................
54........... Георгійович, від 2-го шлюбу103...................................................
- Ксенія Георгіївна, від 2-го шлюбу. Нар. приблизно у 1909 р. У 1942-1943 роках виїхала з м. Харків до Західної Європи. Жила у США (1990 роки)................................................................................................................
Ч.- 1).....
      2).....
      3).... Чикаленко, син відомого підприємця.
- Наталія Сергіївна, нар. 26 липня 1896 р. Хрещена 5 серпня 1896 р. у Покровській церкві м. Суми. Хрещені батьки: міщанин Григорій Карлович Малікін та дружина поручика Софія Миколаївна Доможирова104.....................
- Тетяна Сергіївна, нар. 9 квітня 1900 р. Хрещена 17 травня 1900 р. у Георгіївській церкві с. Степанівка Сумського повіту. Хрещені батьки: дворянин Микола Петрович Доможиров та донька купця м. Суми Сусана Карлівна Брінінг.105.................................................................................................

У розпис не ввійшли:
1. Микола Іванович Линтварьов, син губернського секретаря (1850 роки)
Д.- Агафія Андріївна Лотарева, удова купця. Нар. приблизно у 1815 р. Померла в Сумах 9 вересня 1899 р.106
2. Василь Михайлович Линтварьов, нар. приблизно у 1841 р. Із обер-офіцерських дітей. Закінчив Сумське повітове училище. 27 травня 1858 р. вступив на службу до Сумського повітового суду писарем 2-го розряду. У Сумському повіті йому належало 400 дес. родовідної землі та 20 душ.107
________________________    
Джерела

1. РДІА. Ф.1343, оп.24, спр.2050, арк.17зв.
2. РДІА. Ф.1343, оп.24, спр.2050, арк.17-17зв
3. ДА Харківської області. Ф.4, оп.5, спр.899, арк.5-5зв.
4. ДА Сумської області Ф. 66, оп.1, спр.1, арк.253зв.
5. ДА Сумської області. Ф.354, оп.1, спр.1, арк.22зв-23
6. ЦДІАК. Ф. 2004, оп.1, спр.148, арк.197зв.
7. ДА Харківської області. Ф.31, оп.141, спр138, арк.4зв.
8. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр.2050, арк.29
9. ДА Сумської області. Ф.66, оп.1, спр.1, арк..347.
10. ДА Сумської області. Ф. 354, оп.1, спр.1, арк.22зв.
11. РДІА Ф. 1343, оп.24, спр.2050, арк..30-30зв.
12. Там само, арк.19.
13. ДА Сумської області. Ф.354, оп.1, спр.1, арк.22зв.
14. ДА Харківської області. Ф.31, оп.141, спр.138, арк.4зв.
15. РДІА. Ф.1343, оп.24, спр.2050, арк.1-3.
16. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк.5зв.
17. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк.14
18. ДА Сумської області. Ф.2., оп.1, спр.1, арк. 36зв, 38зв.
19. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 77зв.
20. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 114
21. РДІА. Ф. 1343. оп.24, спр.2049, арк.9, 12
22. ДА Сумської області. Ф. 66, оп.1, спр.1, арк.137
23. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк.30
24. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 68, 437зв.
25. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 93, 98
26. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 101, 106
27. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 104, 147зв.
28. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 142, 147 зв.
29. ДА Сумської області. Ф.66., оп.1, спр.1, арк. 216 зв.
30. РДІА .Ф. 1343, оп.24, спр. 2049, арк. 12
31. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр.2049, арк. 28-30
      ДА Харківської області Ф. 4, оп.3, спр.385, арк.1-13
32. ДА Сумської області. Ф.747., оп.2, спр.22, арк.1-22
33. ДА Харківської області. Ф. 40, оп.110, спр. 506.
34. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр. 2050, арк.32-33.
35. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр. 141, арк.451зв.
36. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр.2050, арк..36.
37. Там само, арк. 39-40, 79.
38. ДА Харківської області. Ф.40, оп.110, спр.472
39. ДА Сумської області. Ф.747, оп.1, спр. 329, арк.193
40. ДА Сумської області. Ф.2, оп.1, спр.1, арк. 1-3.
41. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр. 259, арк. 41зв.
42. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр. 2051, арк.9
      ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр. 257, арк. 477зв.
43. ДА Сумської області. Ф. 148, оп.1, спр. 1, арк. 473зв-474.
Вінчання відбулось у Всесвятській церкві с. Мала Чернеччина Сумського повіту. Свідки по нареченому: земський справник Єгор Юхимович Лерат та Грайворонського повіту колезький асесор Олексій Семенович Кіяніцин; по нареченій: титулярний радник Олександр Павлович Недригайлов та дворянин Василь Михайлович Линтварьов.
44. ДА Сумської області. Ф. 2, оп.1, спр. 1, арк. 40зв. – 41
45. ДА Сумської області. Ф. 747, оп.1, спр. 234, арк. 445.
46. ДА Сумської області. Ф. 747, оп.1, спр. 361, арк. 1557зв.
47. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.5, спр. 22, арк. 79зв.
48. ДА Сумської області. Ф. 2, оп.1, спр. 1, арк. 194-195
49. ДА Харківської області. Ф. 40, оп.110, спр.502-А
50. Московський некрополь.- т. ІІ.- Спб, 1908.-С.172.
51. ДА Сумської області. Ф. 2, оп.1, спр. 1, арк. 90зв.
52. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.3, спр. 10, арк. 101зв.
Вінчання відбулося у Покровській церкві м. Суми. Свідки по нареченому: прапорщик 10 Драгунського Новгородського полку Василь Гаврилович Рябченко та підполковник того ж полку Леонід Васильович Жуков; по нареченій: колезький асесор Андрій Павлович Линтварьов та титулярний радник Іван Григорович Корсун.
53. ДА Харківської області. Ф. 40, оп.110, спр.499.
54. ДА Харківської області. Ф. 40, оп.110, спр. 503.
55. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.5, спр.19, арк. 516зв. – 517
Вінчання відбулося у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Свідки по нареченому: надвірний радник Михайло Павлович Линтварьов та губернський секретар Іван Кіріаков; по нареченій: губернський секретар Михайло Олексійович Лободовський та чиновник Харківського губернського правління Митрофан Олексійович Абаза.
56. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.181, арк.356зв.
57. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.5, спр.10, арк.359зв.
58. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр.2050, арк.72.
59. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр.2050, арк. 75-76.
60. ДА Сумської області. Ф.744, оп.3, спр.1, арк.82зв.
61. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр. 2050, арк. 73
62. ДА Сумської області. Ф. 1180, оп.1, спр.5, арк. 23зв., 38, 81зв.
63. ДА Сумської області. Ф.2, оп.1, спр.24
      ДА Сумської області. Ф.744, оп.1, спр.399, арк. 285
64. ДА Сумської області. Ф.744, оп.1, спр.257, арк.314зв.-315, 420зв.
Вінчання відбулося у Іоанно-Богословській церкві с. Велика Чернеччина Сумського повіту. Свідки по нареченому: студент Сергій Михайлович Констадіус та викладач Київської військової гімназії Петро Кирилович Любимов; по нареченій: студент Василь Васильович Медведєв та дворянин Олександр Олександрович Линтварьов.
65. ДА Сумської області. Ф.148, оп.1, спр.1, арк.337зв.
66. ДА Сумської області. Ф.744, оп.1, спр.259, арк.27зв.-28.
Вінчання відбулося у Іоанно-Богословській церкві с. Велика Чернеччина Сумського повіту. Свідки по нареченому: Дмитро Валеріанович Де-Коннор та Василь Андрійович Подольський; по нареченій: Микола Миколайович Крамаренко та Олексій Іванович Линтварьов.
67. РДІА. Ф. 1343, оп.24, спр.2051, арк.12
68. ДА Сумської області. Ф.148, оп.1, спр.1, арк.571зв.-572
69. ДА Сумської області. Ф.744, оп.3, спр.23, арк.346зв.-347
      ДА Сумської області Ф.Р – 7720, оп.24, спр.29, арк.71зв.
70. ДА Сумської області. Ф. 148, оп.1, спр.1, арк.387зв.
71. ДА Сумської області. Ф. 148, оп.1, спр.1, арк. 415зв.
72. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.259, арк.128зв-129
Вінчання відбулося у Іоанно-Богословській церкві с. Велика Чернеччина. Свідки по нареченому: дворянин Костянтин Іванович Линтварьов і студент Московського університету Сергій Костянтинович Трутовський; по нареченій: студент Київського університету Іван Іванович Линтварьов та кандидат права Московського університету Олександр Костянтинович Трутовський.
73. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.257, арк.71зв.
74. ДА Харківської області. Ф. 3, оп.282, спр.812, арк.29
75. ДА Харківської області. Ф. 3, оп.282, спр.812, арк. 7
76. ДА Сумської області. Ф. Р – 2362., оп.1, спр.7, арк.28-35
77. Чехов А.П. Письма.-т. ХIV – М., 1949.- С.117.
78. ДА Сумської області. Ф.744, оп.1, спр.69, арк.356зв. – 357
Вінчання відбулося у Іоанно-Предтеченській церкві сл. Лука. Свідки по нареченому: дворянин Георгій Михайлович Линтварьов та дворянин Павло Анастасійович Чугуєвець; по нареченій: дворянин Аркадій Федорович Корсіков та дворянин Сергій Іванович Смагін.
79. Чехов А.П. Письма.- т. ХIV – М., 1949.- С.118.
80. Чехов А.П. Письма.- т. ХIV – М., 1949.- С.-116, 497
81 Чехов А.П. Письма.- т. ХIV – М., 1949.- С – 117.
82.Чехов А.П. Письма.- т. ХIV – М., 1949.- С – 117
      ДА Сумської області Ф. Р – 1853, оп.1, спр.26, арк.212
83. ДА Харківської області Ф.4, оп.139, спр.136, арк.6
84. ДА Сумської області Ф. 744, оп.3, спр.10, арк.99зв.
Вінчання відбулося у Покровській церкві м. Суми. Свідки по нареченому: купецький син м. Харків Іван Якович Шевирьов та помічник наглядача цукрово-акцизного округу Павло Олександрович Панов; по нареченій: учитель Сумського реального училища Микола Олександрович Яблонський та дворянин Михайло Анастасійович Чугуєвець.
85. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.216, арк. 46зв.
86. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.216, арк. 142зв.
87. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.262, арк. 55зв.
88. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.5, спр.19, арк. 507зв.
89. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.261, арк. 209зв.
90. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.1, спр.262, арк. 1зв.
91. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.3, спр.1, арк. 192зв.
92. ДА Харківської області Ф.4, оп.127, спр.133, арк.4
93. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.3, спр.20, арк. 176зв - 177
Вінчання відбулося у Вознесенській (Драгунській) церкві м. Суми. Свідки по нареченому: кандидат права Вільгельм Адольфович фон Лоренц-Эблін та штабс-ротмістр 28 Новгородського полку Костянтин Миколайович Ознобішин; по нареченій: дворянин Георгій Михайлович Линтварьов та студент Харківського ветеринарного інституту Олександр Вікентійович Віхерець.
94. ДА Сумської області Ф. 744, оп.5, спр.5, арк.8зв.
95. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.3, спр.5, арк. 234зв., 420зв.
96. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.3, спр.1, арк.49зв, 85зв.
97. ДА Сумської області Ф.744, оп.3, спр.5, арк.237зв.
98. ДА Сумської області Ф.744, оп.3, спр.11, арк.78зв
99. ДА Сумської області Ф.744, оп.3, спр.23, арк.346зв.-347
100. ДА Сумської області Ф.744, оп.5, спр.7, арк.210зв.
101. ДА Сумської області Ф. 744, оп.3, спр.18, арк.56зв.
102. ДА Сумської області Ф.744, оп.5, спр.10, арк..142зв.-143, 207зв.
103. Відомості про дітей Г.М. Линтварьова від другого шлюбу отримані нами від І.М. Скворцова
104. ДА Сумської області. Ф. 744, оп.3, спр.21, арк.23зв.-24
105. ДА Сумської області Ф.744, оп.1, спр.312, арк.161зв.
106. ДА Сумської області Ф.744, оп.5, спр.14, арк.252зв.
                                             Ф.747, оп.1, спр.57, арк.1
107. ДА Сумської області Ф.747, оп.1, спр. 178, арк.60зв.-61

Спасибо сказали: kuks70, Алёна2

Сайт LuckyLuke

Поделиться

4

Re: Линтварьов

с. Великі Вільми 1868 р.

Народження Бориса Тимофійовича Линтварьова.

https://www.familysearch.org/das/v2/dgs:007814734_00722/$dist

Сайт LuckyLuke

Поделиться