1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

877

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У переліку моделей ця вже є.

Стрижиус ridni.org/karta/karta/%D0%A1%D1% … %81?type=1

Стрижибик у сучасній Україні немає:

ДАДО 193-5-16 МК 1883 р. Миколаївської церкви с. Олександродара (Херсонський повіт Херсонської губ., зараз у складі Кривого Рогу):

Стрыжибык

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: kuks70, Ярематойсамий2

Поделиться

878

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зате мереже видає купу малу Стрижибоків і Стрижебоків. Тепер сиди і думай - чи то Стрижибік перероблено й переосмислено на Стрижибик чи навпаки?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

879

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зате мереже видає купу малу Стрижибоків і Стрижебоків. Тепер сиди і думай - чи то Стрижибік перероблено й переосмислено на Стрижибик чи навпаки?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

880

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, а це не можуть бути різні прізвища? Стрижибік - людина з вистриженим збоку волоссям, а Стрижибик - стригар тварин.

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.

Поделиться

881 (14-06-2018 07:35:47 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Звичайно, що в такому написанні різні, але чи то завжди було так? Факт, що зараз нема носіїв прізв. Стрижибик(рос. Стрижибык) навіває думку, що писарь у 19 ст. сприймав Стрижибік як Стрижибик, ото й написав. І думка, що це прізвище не зникло, а правильно русифіковане (виправлене) як Стрижибок, і нащадки того Стрижибика живуть і називаються Стрижибоками. А якби й дійсно існувало в народних вустах "Стрижибик", то це б, на мою думку, був не "стригар тварин" (бо биків не стригли), а якийсь невдаха, що вистриг щось там бикові (вкоротив хвоста), а його так прозвали гострі язики. А могло бути й навпаки.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

882

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn пишет:

Стрижибік - людина з вистриженим збоку волоссям,

Панк, чи що? smile Я "бік" у людини сприймаю ребра від плеча до поперека й трохи ще нижче. А на голові - то скроні, виски, баки, вуха.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba, Balakyn2

Поделиться

883

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий. Все в цьому світі відносне. Кажете биків не стригли? А кожухи шкірою з їжака латали?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

884

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, Звичайно. Я кажу, що масово, в промислових масштабах не стригли. А яків у нас нема. А от саме за те, що хтось робив щось незвичайне, чудацьке, прізвиська й навішували. А для чого когось було прозивати Стрижибаран, коли вівці у кожного були й самі їх стригли? А Стрижикоза уже цікавіше!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba, kbg_dnepr2

Поделиться

885

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Херсонская губерния, Балта.    Побипечь Я.И.

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, LG 7753

Поделиться

886

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Побийпіч чи якось так було по Катернославщині, здається.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

887

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А я тим часом ще одного Стрижебыка знайшов - http://forum.genoua.name/viewtopic.php … 83#p178783

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: LG 7751

Поделиться

888

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Здається,щось із цієї теми - Гопайдашко. Прізвище матері Івана Демида, який в 1919 році одружився в с. Серафинці повіту Городенка.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий2

Поделиться

889

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, Бачите в ньому "гопай-дах"?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

890

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Balymba, Бачите в ньому "гопай-дах"?

Швидше не "дах", а "дашок" - прибудова до господарської споруди (навіс).

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н

Поделиться

891

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, Але, якщо виходити з "правильного" перебігу слово(прізвище)творчості, то Гопайдашко - це похідне від яогось початкового (як Федько від Федь/Федір, Черевко від Черево тощо), і це "правильне" - Гопайдах або Гопайдаш. Піду понишпорю по мережі, чи нема таких.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba1

Поделиться

892

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Нема ні Гопайдах, ні Гопайдаш. Зате є кількоро Гопайдашків. Одна з них - "Свєта", киянка, родом з Городенки.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba1

Поделиться

893 (01-07-2018 11:51:40 отредактировано SV17)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1771 г.   МК   Изюмская  протопопия.

сл. Заводъ,  Василий  ДЕРИКОТА.

--------------------------------------
В  МК за 1762 г. ( ЦДIАК  1989/1/562 )  он же - записан как  ДЕРИКОТ.

Спасибо сказали: nfs79, Ярематойсамий, litar Л3

Поделиться

894

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Трохи з порушенням. Треба "Дерикіт"(Дерикот). Можливо, навіть  щось інше (Дрикота, напр.). Так саме (за моєю версією) й Дерипаска спочатку було Дрібас(ко(а) або щось таке.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: SV171

Поделиться

895

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1777 г.   Изюмская протопопия.

сл. Рубцовка,   Игнат  ПАЛИВОДА.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л2

Поделиться

896

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Є таке від початку теми. У російських документах понівечено до Полевода. На Тамані є гора Полєводіна. Тобто, Паливодина. Паливода - розбишака, відчайдух, варивода, пройдисвіт.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: SV171

Поделиться

897

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумского полка речанской сотни приписного села Стецковки 1744 год:

... сосед Петр Ефремов сын Курощуп 30

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

898

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Lys, Нам тут треба Щупайкурка, Скубипівень, а Курощуп, Кожедуб, Дроворуб, Свинопас побудовано за іншою моделлю.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

899 (24-07-2018 18:54:45 отредактировано LG 775)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Федор Павлович Обжиникоза - 42 роки, с. Водяники - 1800 рік

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, SV173

Поделиться

900

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Клас! А коли скажете по секрету, де ті Водяники були, ще більший клас буде. Багато думок щодо походження цього прізвища. Коза - це свійська худобина чи частина ниви, яку треба за день було "прогнати"? Й "обженикоза (обжникоза)" - це "випередикоза" чи "обкосикоза"? Козі у прізвищах не дуже щастить: Пірникоза - це птах водяний поганка (рос. чомга), Стрижикоза - скоріше, птах дрімлюга (рос. козодой), а Козодой, Козодоєв - скоріше, від імені Каздой. А от Цап, Цапик, Цапенко, Козел. Козленко - точно "козячі" прізвища.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: litar Л, SV172

Поделиться

901

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

LG 775, Клас! А коли скажете по секрету, де ті Водяники були,
с.Водяники, Звенигородский район Черкаскої області.

1734 рік: жителька Иркліевская звания козачого, вдова, Христина Продайводка.  (Чорнобаївський район, Черкащина)

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, Lys3

Поделиться

902

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Продайводка - то жіноче від Продайвода. Не Продайгорілка.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

903

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Виправте свій пост 902, бо може заклинити тему. Вже сердиться.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

904

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий  пише: LG 775, Виправте свій пост 902, бо може заклинити тему. Вже сердиться.
Ну, не знаю! Я не схильний виправляти писаря. А що конкретно він мав на увазі ми вже не дізнаємось!

Самсон Самсонович Скачидуб - 51 рік. Местечко Корсунь 1802 рік

Спасибо сказали: kuks70, Ярематойсамий2

Поделиться

905

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, город Недригайлов 1744 год

Во дворе Григорей Степанов сын Неиздоимишапка 40

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

906

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Нездіймишапка Мабуть, той, хто в приміщеннях (житлових, церкві) не здіймав шапку, а це вважалося чималим неподобством. Десь читав, що неуспіх Карла ХІІ стався через погане ставлення українських селян до шведів, бо вони не скидали шапок, коли заходили до хат, не хрестилися.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Lys1

Поделиться

907

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, село Алшаное 1744 год

Во дворе Карней Иванов сын Убийбатко 50

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

908

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Lys пишет:

Сумской полк, село Алшаное 1744 год

Во дворе Карней Иванов сын Убийбатко 50

Алшаное - ма'ть, Вільшане, Карней - Корній (Корнілій), Убийбатько.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

909 (27-07-2018 15:00:44 отредактировано Lys)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Сумской полк, село Алшаное 1744 год

Во дворе Карней Иванов сын Убийбатко 50

Алшаное - ма'ть, Вільшане, Карней - Корній (Корнілій), Убийбатько.

Писарь московский. Видно даже по разнице отчество - фамилия. Отчество на русский манер, патронимичная фамилия - на украинский. Например Анисимив сын Онищенко, Васильев сын Ващенко, Емельянов сын Омельченко...

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

910

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Lys, Дуже дякую за цю інформацію! Особливо за "Васильев сьін Ващенко", бо моя основна версія походження прізв. Ващенко - Василь/Васько/Васченко/Вашченко/Ващенко. Не всі вірять. Тепер маю аргумент.
Убийбатько - це нормальне українське створення, рос. отцеубийца. На превеликий жаль, наші письменники, лінгвісти не звертали на подібну лексику, а у всю душу ліпили кальки типу "батьковбивця". Так саме "убийвовк" - це "волчатник, охотник на волков, волкобой", "чепинога" - клишоногий і т.п.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: сергей-гродовка, kuks70, LG 7753

Поделиться

911

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сумской полк, село Деркачовка? 1744 год


Во дворе Василей Алексеев сын Загниборода 37

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: LG 775, litar Л, Ярематойсамий, SV174

Поделиться