1 ( 01-12-2018 16:41:22 змінене Ярематойсамий )

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

632

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, Дериглазов (из Херсонщины) был? smile
(что-то через поиск не нашла)

Share

633

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Алёна, У Вашому херсонському Дериглазові я не нуждаюся, бо свого рідного маю smile . Десь з Дону начебто. У нас у районі оця (хотів сказати "банда") група прізвищ дуже добре представлена.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена1

Share

634

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Це, як на мене, спотворені підходящі прізвища ...


ЦДІАК, ф.127, оп.1016, спр.78     Исповедные росписи церквей Миргородского уезда за 1786 год

м. Комышня


641  Иоанн Иоаннов Порикошка  54, посполитый цеху кравецкого
654  Елиазар Феодоров Чохиуха  80

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

635

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Такі вже, мабуть, були, але для затвердження :

ЦДІАК, ф.127, оп.1016, спр.78     Исповедные росписи церквей Миргородского уезда за 1786 год

360  Василий Яковлев Позивайбаба  54
725  Стефан Никитин Стрижикот  49

І це все ...   по цілому повіту

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

636 ( 13-03-2017 22:15:45 змінене Bragida )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

але є й досі 12 Позивайбатько і досить багато на Стриж- Стрижборода, Стрижебик, Стрижебовт/Стрижибовт, Стрижебок, Стрижекінь, Стрижекоз, Стрижеконь, Стрижекурка, Стрижелоб, Стрижеус, Стрижеух, Срижкіра :-) з варіаціями

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Share

637

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЦГИАК, ф.1782, оп.1, д.65    Ведомости о переписи ... семей козаков и подпомочников, которые в разные годы переселились ... в слободы и хутора Бахмутской провинции, 1763 г.

Иван Иванов Орыдорога
Иван Павлов Смаликобыла
Григорей Михайлов Поманисученко

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

638

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У сербському епосі "оридорогою" був Марко Королевич:
Марко неньку рідну та й послухав,
Взяв бики та вийшов на роздолля,
Не оре ні гори, ні долини,
Все оре султанські він дороги.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

639

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, а що у епосi написано про Смаликобыла? wink

Share

640

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Про смаликобилу треба шукати в монгольському або казахському фольклорі.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Balymba1

Share

641

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ИВ Полтавской Протопопии села Яковец Собора Пресвятия Богородицы 1775 г.
Гарихвий
Дадакало
Гориздра
Дерибабка

Если такие фамилии уже есть, прошу сообщение удалить! Или если не все фамилии подходят для темы, прошу отредактировать!

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)

Share

642

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

сергей-гродовка, У нас тут демократія і нічого не редактується.  Правда, в тему тільки Дерибабка, але його не було. А Горіздра дуже нагадує Заніздра, яке ми обговорювали, але до конкретики, здається, не договорилися.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

643

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:

Про смаликобилу треба шукати в монгольському або казахському фольклорі.

устар., рег. (сиб.) сильно бить кого-либо ◇ Догнал Илья Муромец кобылу и стал смалить её по ушам

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Share

644

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Але там, де було записано Смаликобила, кобил смалили дещо по-іншому.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

645

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

розумію, навщо смалити свиней
але навіщо кобил?

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Share

646

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Bragida, Так прізвиська й давали здебільшого за чудернацькі, незрозумілі вчинки, поведінку або людині рідкісної, незвичайної професії. Можливо, він ставив тавра коням. Щоб поставити тавро, треба одне або кілька накалити, а потім притулити до бідолашної тваринки десь ближче до хвоста. Рогату худобу можна було таврити на розі, та й її мало хто мітив, а коняка була значно дорогшою товарякою, могла уг'ецати сама далеко, а також була предметом уваги конокрадів. Коней часто таврили. У колгоспах і радгоспах, на конезаводах всіх таким способом мітили. До того у нас також всі мітили - й козаки, й заводчики, й черкеси. У кожного був свій знак.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: litar Л1

Share

647

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЦГИАК, ф.1782, оп.1, д.65    Ведомости о переписи ... семей козаков и подпомочников, которые в разные годы переселились ... в слободы и хутора Бахмутской провинции, 1763 г.

Семен Сколыушенко
Иван Дрижирука

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

648

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сколи(в)ухо, Сколиушко вже було, а Дрижирука - вперше.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

649

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мимогляд (Херсонский уезд, казеное селение Леонтьевка)

Share

650

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Если я правильно прочитала, то это Гуляйбеда

Post's attachments

Гуляйбеда.jpg
Гуляйбеда.jpg 107.32 kb, file has never been downloaded. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Share

651

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LikaZp, Мимогляд не в тему.
Гуляйбіда - свіжак.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: litar Л1

Share

652

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Присяга Стародубского полку 1718 г.
Новогородская сотня
Колибаба
Гнибеда

Share

653

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Є вже, але наперед прошу всіх давати всі свої знахідки, щоб мати уявлення про поширення та інші нюанси.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: kbg_dnepr1

Share

654

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сьогодні бачив багато "Копайгора" в ДАОО (Валегоцулово за 1903, 1911-1912, точно церкву не пригадаю).

Паскал, Конуп, Собатін, Чегодар(ь), Чабан, Ропотан, Гаврилова, Лівіцький (Liwicki), Годзенко, Задзеркальна

Share

655

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Дивився якийсь фільм і серед акторів промайнуло прізвище Пишипропало.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

656

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Це не зовсім у цю тему, бо це прізвище-речення. Прізвищам акторів не треба дуже вірити, бо то може бути псевдо.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

657

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

В новой работе известного американского художника Джеффа Кунса "Сидящая балерина" увидели плагиат статуэтки украинского скульптора Оксаны Жникруп. Поразительное сходство заметил грузинский художник Ладо Почхуа, пишет Birdinflight.

Гигантская надувная скульптура "Сидящая балерина" была 12 мая установлена в центре Нью-Йорка, на площади возле Рокфеллер-центра.

Ее высота составляет 13,7 метра. Как ранее сообщал Artnet, новая работа Кунса — увеличенный вариант его старой скульптуры из проекта "Старина": говоря о ней, художник признавался, что прообразом послужила фарфоровая фигурка начала века, "найденная на русской фабрике".

https://strana.ua/news/72176-novaya-gig … ainki.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

658

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

"Жникруп" не в тему, бо треба Жникрупа. Але й це б було якесь абсурдне прізвисько, бо крупи не жнуть, а мелють, деруть. У грішну голову приходять думки, що це змінене або Жмикруп, або Жмикрут. "Круп" тут - стегна, гузниці-ягідки, пробачте. Жмикрут - глитай, жлоб, куркуль, визискувач, скес, скареда.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

659

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Болиживіт - http://forum.genoua.name/viewtopic.php … 45#p139145

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена1

Share

660 ( 03-06-2017 17:59:21 змінене Т.В. )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Неожиданно  украинская фамилия 
Дерипаска

Share

661

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

І в нас навіть є тема http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=20736

А пан Ярема писав про прізвище... де? не нагадаєте? Ото б добре скопіювати і в тему по прізвищу, мені здається.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

662

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr,   добре, скопіюю. Зраділа, що знайшла нове прізвище.  smile  Нема вже  чим дивувати, нема чого додавати - все у нас є   )))))

Share

663

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ото мене хотіли здивувати Дерипаскою. Мало що відомий бізнесмен народився у 100 км від мене, так ще й начальника ГАИ так кликали. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

664

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Та я, власне, мала на увазі пана Ярему - може, він знає, де писав і напише в темі ще раз.
А прізвища в нас такі, що ніколи дивуватися не перестанемо. Ото я як перестаю дивуватися, то згадую пана Загубигорілка, і знов дивуюся wink

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

665

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Я ніяк не можу зрозуміти значення прізвища "Дерипаска". Якби було "Дерипаски" чи "Дерипаси" то інше діло. Може хтось пояснить...

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

666

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Воно б, наче, все правильно - "дери+паска", але мені не зрозуміло, як можна дерти паску. Ось мої старі думки щодо цього прізвища.
О ФАМИЛИИ  ДЕРИПАСКА

Фамилия довольно часто встречается в Украине,на Кубани,Дону,Воронежчине и в других регионах России,Казахстана,Молдовы,где заметно присутствие этнических украинцев.В Краснодарском крае оценочно проживают около 300 носителей этой и примерно столько же близких фамилий (Дерипаско,Дерибаско и др.).На первый взгляд,это антропоним из группы "Майборода - Чепинога",т.е. прозвищная фамилия, образованная глаголом в повелительном наклонении, единственном числе и именем существительным,на которое направлено действие, в единственном числе,именительном падеже.О таком типе украинских фамилий будет размещён материал несколько позже."Дери+паска",где "паска" - высокий пасхальный кулич, т.е. прозвище изначально получено человеком, небрежно, "не по правилам" обращающегося с паской (кулич можно было только разрезать ножом).Другое толкование прозвища напрашивается из народных представлений о существовании у человека двух глоток(горлянок) - одной для простой, обыденной пищи,а второй для пасок (куличей).Когда кто-то поперхнётся в кубанских станицах до сих пор иногда говорят:"Пішло не в ту горлянку, в ту, шо паски йдуть."То есть, Дерипаска - человек, у которого "задрало" в горле пошедшей по "простому пути" паской.Но при внимательном изучении Реестра Запорожского войска 1756 года обращают на себя внимание следующие моменты.Все распространённые фамилии данного типа (Чепинога, Майборода, Вернигора, Вершигора, Перебыйнис и т.д.) встречаются (ещё как прозвища) у запопрожцев, но Дерипаски (а сегодня это распространённая фамилия) нету ни одного.Зато очень часто попадаются козаки с прозвищем Дрибас с наиболее вероятным ударением на второй слог.Дрибасы встречаются примерно один на 600 человек.Напротив, сегодня такая фамилия крайне редка.Вероятнее всего, "дрибасами" называли низких,мелких (дрібних) людей и не исключено - передвигающихся мелкими шагами, семенящих.В 19-м веке это слово было призабыто, прозвище, к той поре ставшее фамилией, переосмыслилось и постепенно изменилось  в Дерибас,Дерипас,Дерибаска(о),Дерипаска(о).А что вплоть до 1950-х годов переделывания, переписывания фамилий было делом обычным, говорить излишне.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share