211

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1768 p. грудня 20. Київ.— Рішення Київської губернської канцелярії продовжити розшуки 16 гайдамаків, які разом з полковником Максимом Залізняком утекли з-під варти по дорозі до Білгорода

1768 году декабря 19 дня по указу е. и. в. Киевская губернская канцелярия, слушав промемории из канцелярии Новороссииской губернии, в которой обявлено, что из отправленных из оной канцелярии за надлежащим конвоєм для препровождения в Бєлгород семидесят одного человека колодников Максим Железняк с товарыщи, согласясь с протчими пятьюдесят одним человеком, во время ночлегу Ахтырской правинции в слободѣ Котелве ноября 1 дня сего 1768 году ночью, розбив караул и выламав двери и отбив у салдат десять ружей и у казаков копья и ружья ж, бежали, из которых колодников пятидесят двух человек, Железняк с товарыщи тритцатью тремя человеки да в малороссииском Полтавском полку два человеки пойманы, а шеснатцать человек, за побегом их, не пойманы, и тою промемориею требуется о подтверждении, куда надлежит, о присматривании и поимке по показанным в приложенном при оной промемории списке приметам оных беглых колодников, и естли пойманы будут, о присылке оных в ту канцелярию Новороссииской губернии под караулом для отправления их в надлежащие места, приказали в Киевской магистрат, також в полицемейстерскую кантору и на состоящие в Киевской губернии главные пограничные фарпосты послать указы и при оных приложить с оного присланного при промемории из канцелярии Новороссииской губернии бежавшим колодникам списка копии, и велеть тех, бежавших, шеснатцати человек колодников по показанным в том списке приметам присматривать и ловить, и ежели где усмотрены и пойманы будут, то, забив их в ручные и ножные колодки, прислать под крепким караулом в Киевскую губернскую канцелярию немедленно, и для ведома о том в оную канцелярию Новороссииской губернии сообщить промемориею. Иван Маскатиньев
Василей Флееров
Секретарь Василий Чернявской
Подписано 20 дня декабря 1768 года.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 5516, арк. 10.
Оригінал. Опубл.: «Киевская старина», 1882, № 12, стор. 568.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

212

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1768 р. Канів (?).— Скарга канівського міщанина Сидора Івановича, подана від імені громадян Київського і Брацлав- ського воєводств до гродського (?) уряду, про знущання польської канівської залоги над українським населенням у 1766—1768 рр. які й спричинили гайдамацький рух

Compareris personaliter sławetny Izydor Iwanowicz, mieszczanin kaniowski, nomine et ex speciali comissiot ich mościów panów obywatelów województw Kijowskiego i Bracławskiego, tak stanu szlacheckiego, jako i miejskiego, niemiej i poddaństwa bez bytności teraz panów swoich, dla nieszczęśliwej rewolucji oddalonych, tak w dobrach jego królewskiej mości, jako też w starostwach bohusławskim, korsuńskim, kaniowskim, zwinogrodzkim, czerkaskim, czerniechowskim, białocerkiewskim i innych, tudzież w dobrach szlacheckich w kluczach śmielańskim, żabotyńskim, kossowatym, moszczyńskim, międzerzyckim, leśniańskim, tetyjowskim i innych włościach mieszkających, in et contra urodzonym ich mościom panom Aleksandrowi Żelerowi, pułkownikowi kozackiemu starostwa kaniowskiego; Piotrowi Modaratowi, komendantowi w zamku kaniowskim rezydującej dragonii quorumvis nominum Milinkiewicz posessor dóbr wsi Kiryłówki w starostwie kaniowskim leżącej; rotmistrowi konfederackiemu Mioduszewskiemu, dóbr wsi Pojówki; Sławszeskiemu, dóbr wsi Szaniawki, w tymże starostwie kaniowskim leżących quovis iuris titulo possessorum, żalił, manifestował się w ten sposób o to. Iż ci ich ichmość obywatelów w starostwach i dobrach wzwyż namienionych mieszkających obawiając się, na prawa pospolite na opresorów postanowione bynajmniej nie mając względu, że tych ich mościów obywatelów w starostwach i dobrach wiele osób świeckich i duchownych o zachowanie religii graeco-unickiej, od duchowieństwa graeco-unickiego i żołnierstwa różnego w krajach ukraińskich znajdującego się i innego przełożeństwa ucierpiało bicia, więzienia, sekwestrowania, śmiertelnie udręczenia różnych czasów, osobliwie roku 1766 poniosło, innych zdarto, zrabowano, doszczętu zniszczono, innym przez nielitościwe różnymi instrumentami bicie, przyczynę do śmierci dano, a inne niewinne śmiercią ukarane; innym nieznośne krzywdy i opresje, które w czasie należytym zwyczajem prawa sposobem remonstrować się będzie poczyniono.
W roku teraźniejszym 1768, uczyniwszy kondykt z podobnymi sobie rebeliantami, kozakami i dragonią pod komandą swoją mianemi, ludzi z starostwa kaniowskiego i innych dóbr do miasta Kaniowa spędziwszy, 300 ludzi znaczniejszych jego królewskiej mości poddanych, z okazji oświadczenia się do zachowania graeco-nieunickiej orientalnej religii przez manifest w grodzie warszawskim zaniesiony wbrew przywilejom królewskim i traktatowi postępując, pośrodku miasta, a potym na wszystkie cztery części miasta, kijmi i innemi instrumentami bić i kaleczyć kazali i do przysięgi na konfederację przeciwko powadze najjaśniejszego majestatu jego królewskiej mości pana naszego miłościwego i najjaśniejszej Rzeczypospolitej woli i gwałtem i siłą przynaglali. Potem, złączywszy się z jaśnie panem Szczeniowskim, wojska konfederackiego komendantem, poszli w dobra inne tak królewskie, jako i szlacheckie, wyżej specyfikowane, a osobliwie do włości smolańskiej, żabotyńskiej, moszczańskiej, międzyrzeckiej w starostwie czy(h)ryńskim, czerkaskim i w innych dobrach, gdzie graeco-nieunickiej religii wyznanej zdawna najwięcej znajduje się, tam podobnym sposobem postępując sobie, do jura- mentu pociągali i haniebną śmiercią grozili, którzy chcąc zachować wierność poddaństwa jego królewskiej mości, inni bicia i udręczenia poniósłszy, inni pogróżkami śmierci, to jest w pień wycięciem publicznie ogłoszonym, przestraszeni, opuściwszy domy swoje gospodarstwo, po lasach i różnych miejscach z żonami i dziećmi kryć się musieli, inni na żołnierską służbą nadworską kozacką traktując bez ordynansów pryncypałów swoich, przez samych tylko komendantów swoich kondykt z konfederatami mających, do tejże konfederacji animowali. Porozumiawszy podstęp dla siebie uczyniony, a chcąc zachować wierność panom swoim i nie być przeciwnymi powadze jego królewskiej mości i Rzeczypospolitej, opuściwszy żony swoje z dziećmi i domowe gospodarstwa, z życiem za granicę uchodzić i pod zwierzchność cudzoziemską serbską, dla zachowania życia swego, poddać się musieli i dotychczas znędznieni i różnymi niedostatkami ściś- nieni, jako wygnańcy z ojczyzny, pod protekcją cudzoziemską zostawać muszą. Jeszcze i tym nie kontentując się, addendo mala malis, pejora pejoribus accumulando, ciż ich mościowie z adherentami swemi, zebrawszy sobie kupę znaczną różnego stanu i kondycji poprzysiężonych konfederatów, tychże ludzi po lasach przez pogróżki onych niebezpieczeństw życia i zdrowia nieprzyjacielskim sposobem napadali, katowali, bili, rabowali, kaleczyli i zabijali, innych różnych okrucieństw i zamieszania na całej Ukrainie poczynili i hajdamactwu przez takowy nieprzyzwoity postępek swój przyczynę dali, albowiem od konfederacji pozostali kozacy, skupiwszy się, wraz z pobudzonemi przez siebie hajdamakami, wielką eksorbitancją szkody i opresję w tych starostwach i włościach wzwyż specyfikowanych poczynili, co ich mość oblatowani z swemi adherentami nie zabrali, hajda- macy bijąc zabijając i ichże sposobem do reszty zrujnowali, wniwecz obrócili i nielitościwe krzywdy, szkody tak od ich mościów obżałowanych, jako też od hajdamaków ex motivo niniejszych obżałowanych, od konfederacji pozostałych grassantów, ciż obywatele w zwyż zmianowanych starostwach i dobrach ziemskich ponieśli, które osobliwie regestrem od każdego starostwa i włości specifice spisane, circa incidentiam causae remonstro- wane i jurydycznie wypróbowane będą. Quapropter niniejszy protestans quorumvis nominum naprzeciwko tymże ichmościom obżałowanym i innym ad praesens de nominibus et cognominibus ignotis postquam innotuerint specificandis, zapobiegając całości substancji ichmościów ukrzywdzonych, powtórną do akt niniejszych zanosi żałobę, salva nihilominus praesentis protestationis meliorata auctione, aut diminutione praecustodita manente.

Наукова бібліотека Академії наук УРСР у Львові, відділ рукописів, ф. Оссолінських. № 1408 II, стор. 338—342. Копія.

Переклад

Особисто з’явившись, канівський міщанин славний Сидор Іванович скаржився та маніфестував проти шляхетних їх милостей панів: козацького полковника Канівського староства Олександра Желера, коменданта різних назв драгунів Канівського замку Петра Модарата, власника маєтків села Кирилівки Канівського староства Мілінкевича, власників сіл за різним правом цього ж Канівського староства: Поївки — конфедератського ротмистра Мйодушевського та Шанявки — Славшеського. [Він скаржився] від імені та за спеціальним дорученням їх милостей панів громадян Київського та Брацлавського воєводств як шляхетського, так і міщанського станів, а також підданих, що залишились тепер без своїх панів, усунутих внаслідок нещасливого повстання. [Піддані] мешкають як в маєтках його милості короля, так і в Богуславському, Корсунському, Канівському, Звенигородському, Черкаському, Чернігівському, Білоцерківському та інших староствах, а також у шляхетських маєтках — у Смілянському, Жаботинському, Косоватому, Мощинському, Межиріцькому, Ліснянському, Тетіївському ключах та інших маєтках. Вони [обвинувачені], боячись їх милостей громадян, що мешкають у згаданих староствах і маєтках, не зважили на видані проти гнобителів публічні постанови і на те, що багато світських та духовних осіб у староствах і маєтках з числа їх милостей громадян через збереження греко-уніатської релігії перенесло в різний час побої, ув’язнення, захоплення маєтків, смертельні муки з боку греко-уніатського духовенства, різних жовнірів та інших властей, що перебували в українських краях. У 1766 році це громадяни особливо відчули. Одних обдерли, пограбували, знищили дощенту, внаслідок безжалісних побоїв різними знаряддями замордували, інших, невинних, покарали смертю, ще інших нестерпно кривдили й утискали. Це у свій час, згідно із звичаєм, буде подано юридичним шляхом. З нагоди заяви, вписаної як маніфест у Варшавському гроді, про збереження греко-православної східної релігії, виступаючи проти королівських привілеїв і трактатів, [вони] у цьому 1768 році організували змову з такими ж заколотниками, козаками і драгунами, яких мали у своєму підпорядкуванні, [і] зігнавши з Канівського староства та інших маєтків до міста Канева 300 знатних осіб, підданих його милості короля, наказали посередині міста бити киями та іншими знаряддями, калічити, силою змушували проти авторитету найяснішої величності милостивого нашого пана його милості короля та волі Речі Посполитої присягати [на вірність] конфедерації. Потім разом з комендантом конфедератського війська шановним паном Щеньовським вони пішли у інші, згадані, як королівські, так і шляхетські маєтки, зокрема, у Смілянську, Жаботинську, Мощанську, Межиріцьку волості Чигиринського, Черкаського та інших староств, де здавен найбільше мешкає віруючих греко-православної релігії. Там поступали також, змушуючи до присяги і погрожуючи ганебною смертю. Ті, які хотіли залишитися вірними підданими його королівської милості, [і] ті, які перенесли побої і знущання, [також] ті, які залякані погрозами смерті, тобто публічним оголошенням про вирізання дощенту, залишивши свої хати, садиби, були змушені ховатися з жінками і дітьми по лісах та різних місцях. Були [й] такі, що поступали без розпорядження своєї верхівки на жовнірську надвірну козацьку службу власне черев своїх комендантів, що були у змові з конфедератами і залучали да цієї ж конфедерації. Зрозумівши вчинений щодо них підступ і намагаючись зберегти вірність своїм панам та не виступати проти авторитету його милості короля і Речі Посполитої, вони, залишивши своїх дружин з дітьми та господарство, змушені поки живі для збереження свого життя втікати за кордон та віддатися під чужоземну сербську зверхність. Вони, збідовані і притиснуті різними злиднями, вигнанці вітчизни, змушені залишатись до цього часу під іноземною владою. Ці ж їх милості і ті, які до них приєднались, ніяк не задовольняючись вчиненим, додаючи до зла лихо і творячи ще гірше, зібравши собі значну юрбу конфедератів різного стану і положення, які склали присягу [і] нападали па лісах на цих людей наче вороги, загрожуючи їх життю і здоров’ю, катували їх, били, грабували, калічили і вбивали. Вони чинили по всій Україні інші різні жорстокості та заворушення. Внаслідок таких непристойних вчинків вони дали привід для гайдамацтва, тому що від конфедератів відступили козаки, і об’єднавшись разом з підбуреними ними гайдамаками, спричинили велике свавілля, шкоди й утиски в цих вищезгаданих староствах і волостях. Те, що їх милості обвинувачені з своїми спільниками не забрали, гайдамаки, б’ючи і вбиваючи аналогічним способом, зруйнували дощенту [і] обернули нанівець. Ці ж громадяни у вищезгаданих староствах і маєтках зазнали немилосердних кривд та збитків від їх милостей обвинувачених, як і від гайдамаків, [яких] спонукали ці обвинувачені, уцілілі від конфедерації. Це докладно буде записано в окремий реєстр у кожному старостві і волості та подано і юридично доведено, коли справа буде передана [судові]. Тому цей протестуючий, завчасно дбаючи про цілісність маєтків їх милостей скривджених, вносить до актів повторну скаргу проти усіх цих їх милостей обвинувачених та інших, імена та прізвища яких зараз невідомі, але які слід назвати після того, як вони стануть відомі. Незважаючи на це, він застерігає собі [право] збільшення або обережного зменшення цієї протестації.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

213 ( 03-01-2017 15:45:44 змінене olyvd )

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1769 р. лютого 14(25). Вінниця.— Витяг із вінницьких грод- ських книг про кривди, заподіяні турецько-татарськими військами та козаками, що перебували на службі Барської конфедерації, козакам і селянам Брацлавського та Київського воєводств

Wypis z xiąg grodzkich Winnickich województwa Bracławskiego roku 1769 die 25 februarii. Przed urzędem i aktami niniejszymi grodzkimi Winnickimi i przede mną Janem Balem Miedźwieckim, namiesttjnikiem protunc burgrabstwa grodzkiego Winnickiego, postanowiwszy osobiście wojenni kozacy z dóbr i województw Bracławskiego i Kijowskiego, ten solenny zanoszą manifest w niżej opisany sposób i o to, iż jak od roku 1768, to jest w początku barskiego szlacheckiego wzruszenia, ponosimy .wielkie uciski i utrapienia w własnej naszej substancji i w zrabianiu gwałtem niektórą część kozaków na usłużenie tej Barskiej Konfederacji. I tak wszy(s)tko to znosiliśmy cierpliwie, iż wztwjyż wyrażeni zburzyciele, jako to wszytsltkim wiadomo, wszedłszy stąd z granic Porty Ottomańskiej, złączywszy się z wojskiem ottomańskim tureckim i tatarskim oraz niedawno z częścią wojska tureckiego i tatarskiego, stamtąd tu nazad do Polski powróciwszy, rozlokowali się w krótkich Czeczelniku i Bersadzie, gdzie bez żadnej kommizeracji wydzierali nam ostatnie wyżywienie, jako też i kozaków do służby swojej gwałtem zabierali. Żaden albowiem chrześci[j]anin uczestnikiem nie zechce być mahometaninowi. Nareszcie nie kontentując tym dla większego nieszczęścia naszego [cjhan tatarski z całym swoim wojskiem z Nowej Serbii wkroczywszy w Smole[ń]szczyznę, powracając też przez Polskę wzdłuż granic rosyjskich ku Sawraniu i Bałcie, wsi wiele popalił. A tym bardziej niema co wątpić, że i chrześcijańskich cerkiew według porządku religii naszej nie szanował. Owszem to z wielką usilnością starali się rugowaći pokazując wszelkie swoje okrucieństwa nad współbracią i krewnymi naszymi tudzież zabierając ze wszystkich miejsc, gdzie z wojskiem pomieniony [c]han przechodził, młodych utriusqtue] generis seu potius sexus ludzi do granic swoich prowadzili, a podczas ciężkich mrozów niemało zabranych niewiniąctwa pomrozili. Skończyli zaś swoje okrucieństwo na tym, że niektórych leciech obojga rodzaju ludzi bez excepcji wszy(s)tkich zabijali i zapierając ludzi po pięćdziesiąt do chałupy zapalili. Na to tedy my z niewypowiedzianym umartwieniem rozpaczy patrząc, musieliśmy łączyć się z wojskiem najjaśniejszej imperatorowej jejmości całej Rosji nie dla czego inszego jedynie dla własnego osób naszych użalenia, by też w przyszłych napadkach współbraci i krewnych naszych zaszczycać i za wylaną od tyranów niewinną współbraci naszych krew oraz za zabranych w niewolę zemstę uczynić nad nieprzyjacielem całego narodu chrześcijańskiego mogliśmy. Dla czego i żądamy bez żadnego przymuszenia własna swoją ochotą łączyć się z nami i najdować przy wojsku najjaśniejszej imperatorowej jejmości. Sotnik Andrej Piśmienny niemirowski. Comparentes nieumiejętni pisma znak krzyża ś[więte]go kładą: Ustyn Bobel, sotnik tulczyński, Fedor Popowicz, ataman siemnicki z Humańszczyzny, Jelim Baran, ataman niemirowtski], Gregory Dubrowa, at[a]- man chuszczowtski], Pawłów Czeretni, ataman braci[awski]. Iwan Motorny, asawu[ł]a oratawfski]. Roman Pomanenko, kozak humański z Po- lemki, etc. etc. Z których xiąg ten wypis pod pieczęcią grodzką Winnicką jest wydany. Pisań w Winnicy.

ЦДҐА у Вільнюсі, ф. 1135, on. 4, спр. 360, а!рк. 105 зв.«— 106. Засвідчена копія.

Переклад

Витяг з вінницьких гродських книг Брацлавського воєводства дня 25 лютого 1769 року. Перед урядом і нинішніми гродськими вінницькими актами і пе- реді мною, Іваном Балем М’єдзвєцьким, на цей'час намісником грод- ського вінницького бургграфства, особисто стали військові козаки з маєтків Брацлавського і Київського воєводств [і] вносять ось цей урочистий маніфест нижчеописаним способом: Ми з 1768 року, тобто від початку барського шляхетського заворушення, терпимо великі утиски та гноблення у власних маєтках та насильне втягнення деякої частини козаків на службу цій Барській конфедерації. І так усе це ми терпляче переносили, бо вищезгадані бунтівники, як це усім відомо,. вдершись з кордонів Оттоманської Порти і з’єднавшись з оттоманським турецьким та татарським військом, недавно [ще] також з частиною турецького та татарського війська і звідти повернувшись назад у Польщу, розташувались незабаром у Чечельнику та Бершаді, де безжалісно видирали у нас останні харчі, а також насильно вербували на службу козаків. Жоден християнин не захоче бути спільником мусульманина. Нарешті, не задовольнившись цим нашим великим нещастям, татарський хан з усім своїм військом, вступивши в Смоленщину з Нової Сербії, а при поверненні через Польщу вздовж російських кордонів у напрямку Саврані і Балти спалив багато сіл. Тому не слід сумніватися в тому, що він не шанував християнських церков згідно з порядком нашої релігії. Звичайно, намагались з великою наполегливістю [все] нищити і знущатись над нашими побратимами і рідними, а також забираючи з усіх місцевостей, де проходив з військом згаданий хан, молодих людей обох родів або, точніше, статей, вести до своїх кордонів. Під час великих морозів немало забраних невинних [людей] замерзло. Вони закінчили свої жорстокі дії тим, що в деякі роки вбивали усіх без винятку людей обох статей і, закривши до п’ятдесяти чоловік у хату, підпалювали. Ми, дивлячись на це з невимовним болем і відчаєм, були змушені об’єднуватись з військом найяснішої її милості імператриці усієї Росії не з іншою метою, як тільки через власні скарги наших людей, щоб можна було обороняти наших побратимів і рідних при майбутніх нападах та помститися ворогам усього християнського народу за пролиту тиранами невинну кров і за поневолення наших побратимів. Тому вимагаємо без жодного примусу, добровільно приєднуватись до нас і бути у війську найяснішої її милості імператриці!
Андрій Письменний, немирівський сотник Прибулі, що не знають письма, ставлять знак святого хреста Устин Бобель, тульчинський сотник Федір Попович, семницький отаман з Уманщини Єлим Баран, немирівський отаман Григорій Дуброва, гущівський отаман Павлов Черетний, брацлавський отаман Іван Моторний, оратавський есаул Роман Романенко, уманський козак з Полемки, та ін. Цей витяг видано з цих книг з вінницькою гродською печаткою. Писано у Вінниці.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

214

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1769 р. травня 9. Васильківський форпост.— Протокол допиту Василя Чернятенка, затриманого козаками Васильківського форпоста, який разом з іншими гайдамаками мав намір з'єднатися із загоном гайдамацького отамана Якова Довгошиєнка (Сачка)

1769 году майя 9 дня.
Завут меня Васильем, Федоров сын Чернятен[ком], от роду мне 35 лет, родился малоросийского Ки[ев]ского полку в селе Вышгороде и тому назад лет з десять с случившимися в Киево-Межигорском манастыре запорожскими козаками зашел в Запорожскую Сечь и жил там, а оттудова з данным от Войска Запорожского пашпортом отпущен в Киев и по обеща[нию] от болезни находился в Киево-Софейском манастыре на послушании болия полугода, а из оного cero 769 году на вербной недели пошел и жил в Межигорском манастыре, где случилися быть запорожские козаки Михайло Кущ, Йван Грива, которые з данными им от Киевской губернской канцелярии пашпортами отпущены вниз рекою Днепром на дубах в Запорожскую Сечь, но, не ездя туда, ходили в полские места для разбою, и возвратясь оттудова, подговоря меня, пошли за Межигорья в лес, куда по согласию их пошел киево-подолской жител Василей, а чей прозванием, не упомню, толко в разговорах от него слышел, что брат ево в Киевском магистрате канцеляристом. И с ним подолских жителей и разных церквей школников болея дватцати человек, имея при себе ружья двенатцать, пистолет две пары, спиц двенатцать и порох, ис которых знанием Федор, Йван, Осип Швыдкий, Йван Журба, Еремеи Переходченко, Яков Молдаво, а протчих как звать и прозванья, не упомню, согласясь; пошли с намеринием в Полшу для разбою к находящемуся в Полше гайдамацкой партии атамону Сочку, и под местечком Василковом в лесу остановяс, ожидали для свободного проходу за границу ночи, и присланными из Василкова козаками, хотя против оных отпор стрелянием из ружья и чинили, но напротив того ис их стороны из ружья ранен я в левую ногу пулею и взят под караул. А протчие куда разбежались, не знаю.
К сему допросу вместо вышеписанного Василья Чернятенка по ево прошению салдат Василей Кащеец подписался.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 5819, арк. 2. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

215

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1769 р. травня 11. Київ.— Промеморія Київської губернської канцелярії до Київської духовної консисторії про участь ієромонаха Ієракса в нападі гайдамаків на Медведівський Пустинно-Миколаївський монастир

Промемория из Киевскои губернской канцелярии в Киевскую духовную консисторию При промемории из оной консистории от 4 cero майя прислан в Киевскую губернскую канцелярию для надлежащаго по указам разсмотрения, состоящаго в Полше киевскои епархии Николаевского Пустынно- Медведовского монастыря иеромонах Иеракс в учиненном им с одинатцатью человеки гайдамаками на оной Медведовскои монастырь нападе- нии и в пристрастром распрашивании оными гайдамаками по научению ево, Иеракса, того ж Медведовского монастыря игумена Виссариона, служителя ево Фомы, також монаха Сафрония, иеродияконов Варлаама, Иоасафа и иеросхимонаха Логина о показаний о игумене и ево имении, и в причиненном теми пристрастными распросами оным, игуменскому служителю, також монаху, иеродияконам, увечье, а монастырскому послушнику иконописцу Тимофею о выбитии одного глаза и в разграбле- нии в том монастыре церковных и партикулярных денег и разных вещей, и в получении им, Иераксом, из тех вещей и денег дележа, и в намерении ево ж, Иеракса, оного игумена Виссариона убить досмерти. При которой промемории приложены учиненные в оном Медведовском монастыре ему, Иераксу, и бывшему в той же разбойнической шаике на грабителстве полского местечка Боровицы жителя Ивана Писменного допросы и пограбленным вещам и денгам реэстр да с учиненного ему, Иераксу, в духовной киевскои конейстории в дополнение прежняго ево показання допроса, копия в чем во всем и в Киевскои губернской канцелярии признание учинил. А понеже оной иеромонах Иеракс за учиненное им на вышепоказанои Медведовскои монастырь с разбойниками нападение и грабителство и в намерении на игумена учинить смертное убииство, кое б и последовало, ежели б он тогда случился, подъверг себя суждению и поступленню с ним по силе законов, для чего он и из Киевскои духовной консистории, яко в злодеянии признавшейся, в оковах прислан. Но как еще он имеет на себе монашеской и священнической чины и без снятия оных здесь судим быть, тож и приговора над ним, что по правам следует, яка в духовном чину состоящим, заключить гражданскому суду не можно. Того ради по указу е. и. в. в Киевскои губернской канцелярии определе- но означенного иеромонаха Иеракса послать в Киевскую духовную кон- систорию, которой при сеи промемории и послан, и требовать, чтоб благоволено было ево, иеромонаха Иеракса, по снятии с него духовнаго и священнического чина для поступлення с ним в вышеписанном по законам, чему подлежать будет, прислать обратно в Киевскую губернскую канцелярию и духовная киевская консистория благоволит учинить о том по е. и. в. указом майя 11 дня 1769 году 172.

Иван Маскатинев
Василей Флееров
Секретарь Василий Чернявской
Канцелярист Лука Герасимов
Помітка: Подано 1769 года майя 11 дня.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 127, оп. 1024, спр. 1909, арк. 16. Оригінал

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

216

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1769 р. травня 16. Київ.— Указ Київської губернської канцелярії слідчій експедиції Московської губернської канцелярії про відправлення 10 гайдамаків на каторжні роботи в Нерчинськ та 60 чоловік до Москва для розподілу Військовою колегією між внутрішніми гарнізонами

Указ е. и. в. самодержицы всероссиискои из Киевской губернской канцелярии в учрежденную при Московской губернской канцелярии розыскную экспедицию В присланном в Киевскую губернскую канцелярию от господина генерала-аншефа, киевского генерала-губернатора, Новороссииской губернии главного командира и кавалера Федора Матвеевича Воейкова предложении 173 объявлено: при сообщении де от господина генерала-аншефа малороссийского, генерала-губернатора и кавалера графа Петра Александровича Румянцова от 31 генваря cero ж 1769 года прислана к нему с полученного от господина действителного таиного советника, сенатора и кавалера графа Никиты Ивановича Панина от 14 того ж генваря писма копия для надлежащаго исполнения, в силу объявленного в оном высочайшаго е. и. в. повеления касателно гайдамак и полских мятежников. И с оного писма для поступлення о содержащихся здесь гайдамаках и протчих званеи людях при том предложении приложена копия, в которой написано по представленню помянутого господина генерала-аншефа и кавалера графа Румянцова о поиманных уже и впред ловимых гайдамаках изволила е. и. в. повелеть поступать с ними по собственному ево, графу Румянцова, разсмотрению, отсылая способных к воинской службе и менше виноватых во внутренния гарнизоны для разпределения по оным и употребляя начинщиков зла на страх другим, хотя с оковами на ногах, в каторжные и другие тяжкие работы, естли какие в тамошнем краю настоят, а инако и естли еще содержание их вблизости не надежно, отправляя их с остающимися от разпределения в гарнизоны неспособными к воинской службе в Казань с тем, чтоб оныя, по тому е. и. в. от него, графа Румянцова, уже казанскому губернатору сообщаемому указу, оттуда далее в Сибир препровождаемы были, одни — на поселение, а другие — в Нерчинск. И во исполнение оного высочайшаго е. и. в. повеления Киевская губернская канцелярия приказали: содержащихся здесь пойманных в Полше и в других местах гаидамаков из запорожцов и протчих званеи людей десяти человек, в том числе присужденных из них в Нерчинск в работу вечно — семи да в Сибир на поселение — трех, отослать во учрежденную при Московской губернской канцелярии розыскную экспедицию для отсылки оттуда оных с протчими таковыми ж в повеленные места, которые при сем, закованные в ручные и ножные кандалы за переменным от Києва до Глухова, а от Глухова до Москвы из воинских команд конвоєм и за провожатыми от места до места из обывателей и отправлены, а кто оные имяны и каких кто лет и примет и за какие кто вины и куда имянно осуждены, о том прилагается при сем список и на платеж прогонов как под тех десяти, так и под отправленных в Москву, Государственной военной коллегии в кантору, для определения во внутренния гарнизоны шестдесят человек колодников и подконвоиных салдат на шестнатцать подвод от Києва до Москвы на восемьсот пятдесят две версты, в том числе в Малой России на градские и уездные обывателские на триста семдесят две версты по денге на версту, а в Великороссии — на ямские на четыреста восемдесят верст по три копеики на десят верст, на подводу пятдесят два рубли восемдесят копеек, на дачу оным же колодникам в пути кормовых денег по одной копеике на день каждому, полагая времяни на препровождение их по дватдати верст на день, на сорок на два дни дватцать девят рублев. сорок копеек, да к отдаче в оную розыскную экспедицию на отправление обявленных, подлежащих к отсылке из Москвы в Сибирь на поселение и в Нерчинск в работу — десяти человек по нынешнему летнему времяни пути на каждого человека по три рубли по девяносту по одной копеики — тритцать девят рублев десять копеек, всего: сто дватцать два рубли тритцат копеек командированному для конвою оных колодников от Києва до первой перемены до Глухова киев- ского гарнизона капитану Сегиди..И на записку оных денег в приход и в расход за губерскою печатью и за секретарскою по лестам скрепою тетрат дана, которых колодников, подлежащих в Сибир на поселение и в Нерчинск в работу, десяти человек, и на отправление их из Москвы в Сибирь вышеозначенные денги тритцать девят рублев десять копеек, также ежели ис кормовых и прогонных денег, что будет в остатке, то и оные и данную на записку тех денег тетрать в учрежденной при Московской губернской канцелярии розыскной экспедиции принять, и по оной тетрати тех конвоиных щесть и по щете буде начету не явится, дать квитанцию и по исполнении в Киевскую губернскую канцелярию репортовать к учрежденной при Московской губернской канцелярии розыскной экспедиции, учинить о том по сему е. и. в. указу.
Майя 16 дня 1769 году. Подписали:
Иван Маскатинев,
Василей Флееров
Скрепил: секретар Василей Чернявской
Справил: канцелярист Лука Герасимов
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 5820, арк. 11—12. Відпуск.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

217

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1769 р. травня 19. Київ.— Указ Київської губернської канцелярії секунд-майорові при Межигірському форпості Воробйову про розшук 16 гайдамаків, які втекли з Києво-Печерської фортеці

Указ е. и. в. самодержицы всероссииской из Киевскои губернской канцелярии находящемуся при Межигорском форпосте господину секунд-майору Воробьеву По указу е. и. в. Киевская губернская канцелярия по репорту киевского гарнизона плац-майора Лбова, которым представляет, что сего майя против 15 числа ночью из содержащихся в Киево-печерскои крепости под караулом шестнатцать человек гайдамак бежало и нигде не гысканы. Приказали по оному плац-майора Лбова репорту послать к вам указ и велеть по приложенному при сем реэстру по прописанным в том реэстре приметам присматривать, и ежели где сысканы и пойманы будут, то присылать их, забив в ручные и ножные колодки, под крепким караулом в Киевскую губернскую канцелярию. И о таковом же тех гайдамак присматривании во всей Межигорской дистанции куда надлежит с приложением таковых же реэстров того ж числа немедленно от себя дать знать, ежели где сысканы и пойманы будут, потому ж присылать оных в ручных и ножных колодках в Киевскую губернскую канцелярию и господину секунд-майору Воробьеву учинит о том по сему е. и. в. указу.
Майя 19 дня 1769 году.
Помітка: В Выгранку капитану Семенову В Добрянку секунд-майору Рамадину
В Вышков глуховского г[арнизона] капитану Езенкову
В Беляны В Андруши капитан Лбов
В Секирну капитан Лбов
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 5820, арк. 63. Відпуск.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

218

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

[1769 р.].— Лист романівського і бишівського старости Антонія Ожги до київського генерал-губернатора Федора Воейкова про видачу йому гайдамаків, які вчинили напад на місто Фастів

[пошкоджений текст] губернатор губернии Киевской и кавалер, мой дознанный соседской приятель Известная ненарушимаго примера соседская вашей ясневелможности приязнь не толико мне при команде моей известна, но и делая наияснеишая Речь Посполитая полская по моему доношению иметь будет память во отслужении за такую соседскую приязнь вашей ясневелможности, ибо нет наилутчаго и избавленнеишаго наиболее способу, которую ис писма вашей ясневелможности, ко мне писанного, я усмотре могу, дабы гаидамаков, со обоих сторон пограничной край раззоряющих и грабящих и смертныя убийства чинящих, ловить и искоренять и до смерти бить, яко же так с нашей стороны елико можно при всегдашнем партей ис пушками поиски чинятся, також имею в получении репорт чисто, что и от россииских команд по ордерам вашей ясневелможности о сыску тех гайдамак тож чинится. И тако при божиеи помощи можем их укротить, но толко бы на россииских форпостах некоторые тамо учрежденные оных гаидамаков свободного в россииские границы пропуску не чинили, но равно наши подъезды с нашей стороны границ, а росийские команды с своей стороны границ [...]  здесь, а они там к непропуску препятствовать будут, то своеволные гаидамацкие партии пойманы быт имеет и таким способом скоро бы их усмирить и искоренить можно, не давая со обоих сторон оным гайдамакам прибежища. И такую на соседскои доброжелателный пункт, в писме вашей ясневелможности ко мне объявленной, от себя даю резолюцию, чтоб команды россииские за гайдамаками для поиску и поимки их вступили в полские границы, то хотя оное и за наилутчей способ и за особливую вашей ясневелможности признаю соседскую приязнь, однако ж донесу о том ясневелможному господину каштеляну краковскому и великому гетману коронному, и какую на оное получу от него резолюцию, то немедленно вашу ясневелможность уведомить не премину. , На писмо же мое, на сих днях к вашей ясневелможности отправленное, в ынтересе ограбления местечка моего Фастова, которые гайдамаки в Миргороде совсем переловлены и находятца ныне в Киевской губернской канцелярии. Оных, також и наших полских людей, которые к гайдамакам пристали, выдат, ибо таковых и указом е. и. в. выдавать велено. И о тѳм
имею ожидат от вашей ясневелможности резолюции. И при том со особливою обсервациею остаюсь наивсегда вашей ясневелможности дознанною соседского доброжелателнеишаго приятеля нижайший слуга Антонии Ожга, староста романовский и бышевской и партии украинской региментарь.

ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 5821, арк. 1—2. Діловодний переклад з польської, з виправленнями. ,

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

219

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. червня 11. Київ.— Протокол допиту гайдамацького отамана Якова Довгошиєнка (Сачка), який брав участь у повстанні 1768 р. на Правобережній Україні, складений Київською губернською канцелярією

1770 году июня 11 дня присланной при доношений из Киевского магистрата пойманной в Києве, на Подоле, без писменного виду малоросиянин в Киевской губернской канцелярии допрашивая и показал. Зовут его Яковом, Федоров сын Долгошеенко, он же и Сачок, от роду ему 26 лет, родился он в полском селе Брусилове. Отец ево назад тому сем лет умре, а мать ево и ныне в малороссийском селе Обухове жителство имеет с родным ево братом Федором. Он же, Сачок, еще при жизни отцовой завезен дядею ево в Запорожскую Сеч, где в Медведовскои курень принят и записан в козаки, и будучи в Сечи, ездил из оной по разным местам для продажи соли и рыбы. И тому назад года с четыре выехал из Сечи Новороссийской губернии в шанец Новомиргородскои, где и женился, а из Миргорода перешел з женою своею в слободу Лиховатку и в прошлом 1768 году, прослыша, что мат его с сыном, а с его, Сачковым, братом Антоном жителством находится в полском местечке Богуславье, поехал из оной слободы в то местечко Богуславье для свидания с оною матерью своею и братом, а при том и для продажи соли. И по приезде в Богуславье, продав оную сол, находился при матери своей, которую з братом намерение имел вывесть с собою в показанную слободу Лиховатку, между чем вскоре приехал в оное местечко Бугуславье гайдамацкой атаман, называющей себе полковником Железняк с своею шайкою и заставших в том местечке жидов всех поколол, а потом зделал публикацию, что естли кто в том местечке Бугуславье находится из запорожских казаков, те б все шли к нему, а ежели кто не поидет, а после уведает об них, таковых стращал руки и ноги переломать. Его ж, Сачка, будущаго на базаре, увидев оного Железняка шайки знакомые запорожские казаки объявили об нем оному Железняку, коего по приказу взят он, Сачок, и приведен к реченному Железняку, которой, дав ему лошадь, велел с собою ехать. И поехав из Бугуславья, приехали в село Буки, и в оном явилис к оному Железняку собою жиды, а сколко оных жидов было числом, не знает, коих всех приказал привести в веру греческаго исповедания. А из Бук поехал, прибыли к Умани, откуда он, Сачок, согласно с товарыщем своим запорожским же казаком, тайно уехали. И приехал он, Сачок, в Бугуславье к матери своей, и спустя дни с три бывшей в полском селе Блощинцах гайдамацкой же шайки атаман Швачка, уведав об нем, Сачке, что он находился с протчими казаками при Железняке и от него, Железняка, бежал, прислав в Бугуславье из бывших при нем, Швачке, казаков несколко человек с писмом к бугуславским казакам, упоминая при том в оном и об нем, Сачке, что ежели оные казаки и он, Сачок, к нему не приедут, то он, Швачка, прибывши в Бугуславье, не толко их самых, но и отцов и матерей и вес род их переколет, чего он, Сачок, убоявся, обще с бугуславскими казаками в полское местечко Блощинцы приехав, явились у оного Швачки. Причем оной Швачка, браня их, сказывая, что вы де полякам только служите, а Войску Запорожскому служит не хочете. И после того оной Швачка бил ево, Сачка, и другие ево, Швачкиной, шапки казаки полскими обушками, а потом он ли, Швачка, сам или другой кто, а при том и еще некто ис козаков двумя выстрелами ранили пулями: одною — в левое плечо, а другою — между плеч, после чего приказал было одному принятому вместо сына малолетному поляку его, Сачка, приколоть, но как оной поляк хотел было приколоть, то бывшие при том ево, Швачки, шаики козаки к тому не допустили, объявляя, что б не колол, а дал бы время для исповеди, почему оной Швачка приказал призвать священника, которого по призвании он, Сачок, исповедывался, и по исповеди по прошению священника, взяв его, Сачка, теж казаки и положа на редно, отнесли к оному священнику в дом, у. которого пробыл одни сутки, а на другие отвезли ево, Сачка, в полское село Рокитное к двоюродной его, Сачка, сестре, где пробыл одни ж сутки, куда на другой день приехала к нему мать из местечка Богуславья с находящимся при ней сыном, а ево, Сачка, братом Антоном Долгошеенком, взяв ево, Сачка, и поехав из Рокитнои, приехали Киевозолотоверхомихайловского монастыря в село Крюковщину, и сколко там жили, за тяжкою болезнию не упомнит, а из Крюковщины переехали в Киев и жили ж в нижнем городе Києве в дворе севского купца Романа Смородина, а сколко времени жили, потому ж за болезнию не упомнит, от которой болезни по осво- “бождении пянствовал он, Сачок, в магистратском и в протчих шинках з запорожскими казаками и протчими малороссианами, а откуда они и какие жители, он, Сачок, не знает. И согласяс их всех числом человек более двадцати, пошли из Києва в Полшу, причем был он, Сачок, ата- маном и по выходе ис Києва в Полшу, и по выходе ис Києва, взяв ведомства Киево-Петропавловского монастыря в селе Борщаговке у та- мошних обывателей за заплату несколко подвод и, доехав до Заборья, отпустили оные оттуда с подводчиками обратно, а кто имяны оные подводчики были, не знает. Аиз Заборья пошли к селу Плесецкому ночью, и зашед в тамошней шинк, пили вино, и напився вина, пошли из того села Плесецкого и той же ночи ниже Мотовиловского форпоста перешли границу, и прибыв в полское село Мотовиловку, взяв у тамошних обывателей подводы, поехали того ж дня в полское село Салтановку и в оном, потому ж переменя подводы, приехали в полскую деревню Мытницу, где равным образом переменя подводы, поехали до полского ж села Василевщины и начевав там. На другой день, взяв из табуна тамошнего шляхтича, а как ево зовут и прозывають, не знает, лошадей, поехали верхами, а протчие, коим лошадей недостало, ехали на возах до полского села Кагарлыка. И по приезде в то село ночевали, а на другой день, проехав из того села Кагарлыка версты с две, полская команда, нагнав ехавших позади на двух возах товарыщей их, начала по них стрелять, и с коих один, сев на лошед верхом и прибежав к нему, Сачку, дал о том знать, и потому он, Сачок, с товарыщи возвратились к той полскои команде, с коею между ими происходила палба и как напоследок оную полскую команду атаковали, то оная, обробев, обратилась в бег, за коею они гнались в погонь к означенному селу Кагарлыку, при котором паки с обоих сторон происходила палба. Причем убито з той полской команды человек до десяти, а с его, Сачка, стороны ранили пять человек, после чего они ту команду из оного села Кагарлика прогнали, и набрав лошадей, поехали в село Мижиричи, а оттуда в Бугуславье, а из Бугуславья в Смелянщину и, сыскав там собравшихся запорожских и полских казаков человек до пятисот, обще с ними зимовали. А в прошлом 769 году навесне намерены некоторые из казаков быть в гусарьской или в компанейской службе, а протчие ж к тому не согласились и потому розошлись все по разным местам, а он, Сачок, поехал с дватцатью человеки в Миргород, а из Миргорода паки в Полшу и ездили по разным местам, не чиня никому никакого грабителства и смертного убивства, кроме того, что брали харчевые припасы. А сего 770 года перед тройцыным днем, отлучась от товарищей своих, пристал к едущим в Киев полским обивателям для продажи хлеба, с коими он, Сачок, в Киев приехав для свидания с матерью своею и з братом Антоном,, но токмо оных здес не сыскал и пошед в вышепоказанное село Крюковщину, и побыв там малое время, приехав в Киев с тем, что не увидится ль он с матерью или с братом своим, и будучи в нижнем городе Києве в сотницком шинку, называемом Судовня, с киевским казаком Йваном Харланом пил мед, и по выходе ис того шинку на улицу взят Киевского магистрата сторожами в магистрат под караул, а оттуда прислан в Ки- евскую губернскую канцелярию. И в сем допросе показал он, Сачок, самую сущую правду. Он жег Сачок, знает таковых же полских обывателей, которые были в Швачкинои шайке по прозванню Скрипченки 176, кои ныне жителство имеют за нижним городом Києвом в подгородье, называемом Куреневщине, а бо- лее где кто находился, знать не может. Вышеозначенного Якова Сачка допрашивал и за неуменеем грамоте справил канцелярист Лука Герасимов.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 6159, арк. 3—5. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

220

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. червня 16. Харків.— Указ Слобідсько-Української губернської канцелярії Чугуївській воєводській канцелярії про вжиття заходів щодо розшуку і покарання гайдамаків, які брали участь у нападі на будинок полковниці Бедрягиної в селі Лазуківка Ізюмської провінції та хутір полковника Куликовського біля слободи Ольховатка

Указ е. и. в. самодержицы всероссійской из Слободской Украинской губернской канцеляріи в Чугуевскую воеводскую канцелярию Доношением Изюмского гусарского полку подполковница Бедърягина обявила: сего де месяца 7 числа, за час пред захождением солнца, в состоящую мужа ее Изюмской провинции растоянием от войсковой слободы Змиева в 7 верстах в деревню Лазуковку, вшедши, разбойники человек до двенатцяти с ружьями и копьями, и прямо напавши на господской двор, жителствующаго в нем отъставного порутчика Анофрия Минтянула и людей ее захватив, били, и порутчика, допрашиваяся денег, жгли, а наконец, что во оном с пожитков ее было, оное заграбив, ушли, что ж именно с показанием некоторым вещам цены реєстр приложила. И хотя де по обявленію ее за оными команда з Змиевского казенного правленія и посылана была і на пути с теми разбойниками повстречалась было, толко оне от той каманды отбывшись, ушлы сколко выдѣ было можно к Змиевскому казенному бору. И о присматривании оных разбойников с показанными в реєстре пожитками просила, куда надлежит, учинить предложение, а по указом 719 году марта 19 и октября 30 числ между протчим повелено, гдѣ воры, разбойники и протчие тому подобные явятся, оных ловить и искоренять, а чтоб станов и воровского при- бежища отнюдь им не чинено, в том прикащиков, старост и выборных обязивать подписками под смертною казнию: по губернаторскому ж 728 году наказу по 15 пункту как губернатору, так и воєводам смотреть и проведивать накрепко, чтоб в городех и в уездах разбойников і воров не было, а гдѣ явятся, тех ловить и розиски чинить по указом, буде же явятся разбойничьи собраніи многолюдством, что до которого города жительми переловить будет не можно, о том воєводам писать к губернаторам, а им на таких посылать із гарнизона пристойные партіи с наставълением, а которые городи от гарнизона в далнем растоянии, а в близостях будут армейские полки, то писать тех полков к камандирам, а им для поимки тех воров и разбойников посылат служащих людей потребное число немедленно, а между тем временем, чтоб воры не умножились, сколь скоро возможно, собрать для вспоможения ж, что найдется в провинціи служилых, околных, городовых и уездных людей потребное число с ружьем, какое у кого имеется, и чинить за ними погоню, дав доброго камандира, хотя и не одного, и в поимке тех воров радетелно поступать и отъсылат в городи к поступлению по вышепи- санному. Вследствие чего по представълениям от разных мест, а особливо и по предложению определенного в сию губернию с властию губернаторскою господина генерал-майора и ковалера Щербинина во исполнение оных указов, давая способы ко искоренѣ нию таковых злодѣ ев с распо- ряжением таковым, что уже во всяком жилье от каждого десятка дворов определить должно по два человека понеделно, хотя оные в рабочое время от дому отълучится могут, но не в отъдаленные места, имея каждому оружие, у кого какое есть, рогатины и колья завостренное и по по- лучении известия всякому соцкому со всеми обывателми чинить поиск и ловить, а в невозъможном им случае давать знать ближных сел и деревень соседям и воинским камандам; равно поступать и со оказавшимися гдѣ беглими салдатами, гусарами и безпашпортными людми. В прошлых 766 и 767 годех многократно указами здешнего ведомства в камисарствы і в провинциалние канцеляріи было подтверждаемо и приличные к поимке и искоренению тех злодѣ ев законы разосланы к распубликованію по всем войсковым селеніям в церквах в празъднич- ные и воскресные дни обывателям, дабы неведением никто отговаритца не мог. Того ради в Слободской Украинской губернской канцеляріи опредѣ лено Изюмской правинціи Болаклискому камисарству, в котором по доношенію подполковницы Бедрягиной разбойники появились между дач войсковой слободы Змиева, и учиня разореніе, ушли к Змиевскому казенному бору, прямо от губернской канцеляріи велеть тотчас змиевскому началнику по преждеписанным в указех наставленіям, взяв з собою доволное число со огненным оружием, а по малости оного и ис таким, у кого какое есть, то есть с рогатинами или навязанными на дерево косами, надежных людей переследовать тех разбойников, проход куда надлежит в самой крайней скорости во всех притчинных местах,. дав при том знать и оставшей гусарской команде Изюмского полку, чтоб и она учинила надлежащее с теми обывателми споможение. И ежели где найдены будут, старатца как возможно переловить и буде одною своею командою справитца будет с ними нелзя, давать знать в ближные селеніи с требованием споможенія, не оставляя до того разбойников, чтоб уйтить не могли, и все меры употреблять к поимке их, ежели ж за всеми способами по вооруженности их, что оне имѣ ют взятие разбоем ружья, пули, картечи и порох, иным образом обойтится нелзя, а паче, усмотри, что будут оне противитись оружиями, в таком случае, не ожидая себе вреда, по ных стрелять пулями и другим оружием, язвить, не опасаясь хотя б кто ис тех разбойников и в смерть убит был, как то и в уложеньи 21 глави в 88 и 89 пунктах напечатано. В разсужденіи ж оказавшихся разбойников обявленного в доношеній проходу в Змиевской казенной бор, а из оного инако не признавается, что Чугуевского уезду или Зми- евские болшие лѣ са, подошедшие до Украинской линии и Екатерининской правинціи, также в Мерефянской бор и к Валковскому лѣ сам, где и прежде они появлялись. Для того о поиске и поимке их каждому селенію в своих округах, в причинных местах и к поступленню по законам, как на Украинскую линию к господину генерал-майору и кова- леру графу Остерману, для подътверждения по своей команде от лица, опредѣ ленного с властію губернаторскою, а Войска Запорожского Низового, в кои от губернаторской канцеляріи сообщить, так и в Екатерининскую и Изюмскую, Ахтырскую, Острогожскую, Сумскую правинциал- ние, в Бахъмутскую городовую и Чугуевскую воеводскую канцеляріи и здешнево ведомства в комисарствы послать указы с приложением о взятых у подполковницы Бедрягиной пожитках реестра, с подтверж- дением тех пожитков во всех местах по ярмонкам, по торгам и как бы
то ни случилось присматривать, и ежели у кого окажутся, таковых, забырая с теми пожитками под караул, в камисарские правленіи і канцеляріи следовав, поступать по законам; и в губернскую канцелярію от подчиненных сеи губерніи мест репортовать, что где учинено будет. А что ворам и разбойникам пресечь проходи и прибежища, в том силою указа 719 году во всѣ х Слободской губерніи воисковых и владелческих селениях, а паче где имеются отъсудственные хутора, сады, мелницы, вынокурны, в лесах и в степах прикащиков и атаманов и все жителство круговыми подписками обязать под страхом смертным, чтоб они, как скоро уведают или усъмотрят воров и разбойников или к кому в дом за хлебом і для чего-нибудь пришедших, оным забырать и отводить, кому куда способно к своим командам. Гдѣ ж по малолюдству сами того исполнить не могут, требовать вспоможения от ближных соседных мест, дабы отънюдь упущены не были, а змиевским воисковым обы- вателям, которые для поиску оказавшихся в их дачах разбойников были отъправлены, и повстречась с ними, не переловя, упустили, а хотя би сами взять их были не в силах, должны дать знать с требованием вспоможения в ближные места. Когда того, оне не учинилы, Балаклиискому камисарству изследовать, и изискав вынных, при собраніи протчих наказать батоги, смотря по выні іх преступления. Сего ж июня 13 получен репорт із Валковского камисарства, что 6 числа сего теченія в тамошных местах, в степе недалече Максименкова хутора, у Робленных могил, на Полтавских дачах, как бы с полдня, напав на валковского жителя Василия Мелника пят человек разбойников, обобрали с него одежду и денег десять рублев, а ночью 6 против 7 числа набежали на хутор господина полковника Куликовского, состоящей близ слободы Ольховатки и, повязавши будущих в том хуторе людей, обобърали имущество. Хотя ж де во многолюдстве за оными поиск и чинен, токмо оные нигдѣ не найдены и для сисъку оных из этого камисарства в Полтавскую полковую канцелярію и в соседственные камисарства писано, однако і от губернской канцеляріи к сведенію и надлежащему исъполнению во все значащиесь по сему места написать і Чугуевской воеводской канцеляріи учинит о том по сему е. и. в. указу, а вышеписанным пограб- ленным пожиткам реєстр при сем прилагается, и куда надлежало писано.
Июня 16 дня 1770 году.
Степан Тевяшов
Помітка: Получен чрез почту июня 23 дня 1770 году.
Записать в реэстр.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 370, спр.. 199, арк. 158, 159. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

221

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. липня 26. Ізюм (?).— Донесення генерал-майора Ізюм- ського гусарського полку Зоріна Малоросійській колегії про напад гайдамацького загону на маєток підполковника Бедряги в селі Лазуківка Ізюмської провінції

В Малороссійскую коллегию Изюмского гусарского полку Доношение
Оного полку подполковник Аким Бедрага поданньш в полк доношением объявил. Получил он з деревни своей Изюмской провинціи Болаклеиского камисарства Лазуковки писма, что сего году июля 7 числа при заходе сонца в деревню ево пришли гайдамаки до тринадцати человек, бросилис в дом ево, подполковника, сфатали людей и били, а отставного порутчика, живущаго в том доме, Опре Мунтянула, свойственника ево, огнем жгли; что ни било в доме экипажу, сундуков и денег, всіо взяли и дом вконец разорили сіи варвары, не оставили распере- ломат шкафов, печей, окон, фарфоровой, стеклянной посуды, забрав всех лошадей, ружья и пистолеты и лошадинные уборы, постреляв еще одного человека, на дороги выехали. И тем доношением вышеписаннои подполковник Бедрага просил с приложением из тех разграбленных дому ево пожитков, некоторим по приличнейшим и скорейшему опознанию регистра, каков у сего и вложен опубликованіи во все места, по которому вышеписаннои Малороссійской коллегіи полк просит о опознаніи тех разбоиников или покраденных где в продаже пожитков в подчиненные места приказат публиковат, и буде что из тех пожитков у ково, а особливо самие разбойники признаны будут, то по заарестованік ему, подполковнику, или в Слободскую Украинскую губернскую канделярию дат знать.
Генерал-маіор Зорин От 26 июля 1770 году.
Помітка: Под[ано] августа 6 дня 1770 году.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 54, оп. З, спр. 5410, арк. 1а. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

222

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. вересня 24, Мерефа.— Рапорт Мерефянського комісарства Слобідсько-Українській губернській канцелярії про появу гайдамаків у пасіці староводолазького жителя Григорія Коротченка і заходи щодо їх розшуку

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярію із Мерефянского камисарства рапорт Cero числа помещика господина секунд-майора Дунина слободы Старой Водолаги прикащик Іван. Полянский прысланним в камисарство репортом обявил, что сего де течения 23 числа, пришед к нему, староводолажской обивател Григорий Коротиченко словесно обявил, что против того числа ночью оной Коротиченко ночевал в домѣ , а поутру рано пошел к своей пасѣкы, состоящей от жилья в адну версту, и усмотрел, что в его пасеке имеется разбойников до шестидесяты человек, и тотчас, возвратясь, обявил. И тем репортом требовано для поиску и изловления оних разбойников прыслать каманды, а от него каманда тотчас отправлена; по которому репорту того ж самого времены з местечка Мерефы слобод Артемовны и Рокитной пристойное число конных и пеших с орудиямы отправлено. О чем и оной губернской канцеляріи Мерефянское камысарство на разсмотрение представляет.
Сентября 24 дня 1770 году.
За отлучкою комисара ротной квартермистер Іван Щербина
Помітка, Получен сентября 26 дня 1770 году.
Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 664, арк. 129. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

223

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р, вересня 26, Харків,— Указ Слобідсько-Української губернської канцелярії про розшук і затримання гайдамаків

1770 году сентября 26 дня По рапортам Изюмской провинциалной канцеляріи и по двум Мерефянского камисарства, которыми представлено:
1. Изюмской канцеляріи cero де сентября против 15 числа ночью до пятидесят человек разбойников вооружено Змиевского Преображенского монастиря в пасеку, состоящую за слободою Гомолчею, зовемую Уманцову, пришли и несколко ульев с пчелами убили, и мед тож, и пасишниково имущество забрав, скрылись в лес, да 14 числа ввечеру близ слободки Нижней Безпаловки на пустой плотыне тамошнего жителя Борозника дочь девку, напав, были и отняв у нее воли, повели в лес, коих-де для поиску обывателская команда командирована и в надлежащие места к сиску их, разбойников, пристойным образом писано.
2. Из Мерефянского комисарства, что 23 числа сего сентября поутру секунд-маеора Дунина слободи Старой Водолаги житель Григорій Коротиченко усмотрел в пасеке своей, состоящей от жилья в адну версту, разбойныков до шестидесяти человек, почему оттуда и возвратился.
3. Ис того ж камисарства по известию из Ново- и Маловодолажского государственных слобод правленія сентября де 24 нововодолажской житель Василей Косенко гонил для пазбы рогатой скот в урочище Сомов Кут, где в лесу незапним случаем оказались ему в выдачу дватцат четыре человека разбойников, ис которых ево, Косенка, адин ударыл келепом дулом в плечи и, связав, бросили в том же лесу под кустом. Между чем усмотрел он при дароге, лежащей от местечка Валок к Водолагам и прй урочище ярка, называемого Топила, более ста, а всего числом до ста пятидесят человек, вооруженные ружьями, пистолетами и копьями, и с ными навюченых разным экипажем, х каждому человеку по две верховых лошади. И в лесу держали ево, Косенка, чрез весь день и допрашивались о нововодолажском жителе Федоре Головке, где он находится; и пред сахожденіем солънца пошли х караванам ево, Головка и Василія Великого, состоящим от Водолаг разстоянием в версту. Перевязав бивших тамо людей и наточив с куфи вина, пили, а двух свиней убив, мясо и галушки в котлах варили, причем ватаг разбойнической винокура Ляшенкова Григорія связавши, немилосердним образом быв, допрашиваясь, где реченным Ляшенком денги похоронени, а в полночь велели означенному Косенку весть их в Водолагу к богачам, от коих разбойников он, Косенко, по приезде к жилью, бежал, а оне, разбойники, остались вне жилья, коих де для сиску собранная команда отправлена, приказали: для поиску оказавшихся в Ново- и Старых Водолажских дачах разними партиями разбойников командировать находящегось здесь, при губернской канцеляріи, у гоубахтного караула Ахтырского гусарского полку прапорщика Губера, дав ему гусар, за неименіем достаточного числа, двадцать пять человек, велеть тотчас со оною командою следовать в местечко Мерефу, и явъясь у тамошнего камисара секунд-маіора Левицкого обще с ним, собрав доволное число тамошних и ис протчих мест оружейных людей, в тех Старо- и Ново- водолажских дачах и в прилежащих к ним лесным и протчих местах, где уведаны будут, учинить над теми разбойниками поиск, разведивая их воровской проход и скривателства всеудобвозможным способом, употреби все свои к тому возможности, дабы оныя неотменно переследованы и переловлены были с имеющимися при них взятим на разбоях пожитками, не делая в том нижемалейшей оплошности, а сохраняя долг своей- присяги. Егда б оные атакованы были и стали противится, то, не делая как сущим вредителям и разорытелям никакого милосердія, стрелять по ных пулями и другим орудіем поражать, а протчих, переловя, прислать в губернскую канцелярію за крепким караулом, к поступленію по законам, опасаясь, ежели чрез оплошность или нераденіе тѣ разбойники переследовани и пойманы не будуть, а тем допущены будут к далнему здешних жителей разорению воєнного суда, о чем дать оному прапорщику Губеру наставленіем и о даче во всяком месте доволного числа оружейных людей откритои указ и мерефянскому ж камисару и в прот- чие здешнего ведомства камисарствы и в провинцыалные канцеляріи послать указы, которыми наистражайше подтвердить, чтоб во искорененіи тех разбойников поступано было в силе преждепосланных указов со всякою строгостію. Как же Змиевские, Мерефянские, Ново- и Старо- водолазские дачи прикосновены к Украинской линіи и Екатерининской провинціи, а з другой стороны и к дачам Чугуевскою уезда, то от лица, определенного с властію губернаторскою, генерал-маеора и ковалера Щербинина писать к состоящему при Украинской линіи господину генерал-маеору и ковалеру графу Остерману и находящемуся при Чугуевской оставшей полковой команде генерал-маеору Булацелю и требовать, хотя пред сим господин генерал-маеор граф Остерман в Слободскую губернію ответною промеморіею писал, что для поиску в Ызюмской правинціи- появывшихся разбойников посылать воинской команди по далнему разстоянію сщитает он неспособность, но как ныне ко искорененію оных настоит крайняя необходимость к сохраненію жителей от разоренія и дабы они с разграбленными пожитками извнутрь здешних дач в степние места и скривателству уйтить не могли, благоволено б было командыровать пристойную воинскую команду, так же и из адна- дворцов от техъ способных селеней, сколко возможно. А господин генерал-маеор Булацель соблаговолил би от стороны своей употребить с находящихся в его ведомстве отставных и протчих оружейных людей доволное.. число, а о том же и в Екатерининскую провинциалную канцелярію от губернской канцеляріи послать указ и иметь всем тем командам с мерефянским камисаром и с отправленным афицером сношеніе, чтоб отнюдь никаким образом из [з]дешних мест выпущены не были и совсем искоренены, и о сем ко известію правителствующаго Сената в 1, 2 и 6 департаменты репортовать, в Государственную ж военную коллегію представить доношеніем. И как появившиеся в Слободской губерніи разбойники немалим собраніем и пред сим учиними многія грабителства и разоренія, яко то в слободке Лазуковке в доме подполковници Бедрягиной, слободи Артемовки у жителя Коновалова, в слободе Геевке у Еремея Ивахненка с товарищи, також в Ызюмской правинціи в Сватолуцких дачах, причем и посланною за ними обывателскую команду, отаковав, перевязали, а сотника Сошалского прибили и подстрелили, отчего и умре. И от времени до времени партии умножаютца, то ко искоренению оных за неукомплек- тованием слободского баталиона просить о комондированіи воинских людей к находящемуся на Украинской линии господину генерал-маеору графу Остерману и белагородскому коменданту о учиненій подтвержденія.
Подлинную подписали:
Евдоким Щербинин,
Петр Гринев
Смотрел: Степан Тевяшов
Секретарь Александр Любицкий
Читал капеист Яков Татарчуков
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 664, арк. 120—121. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

224

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. вересня 29. Святогорськ.— Промеморія Білгородської духовної консисторії до Слобідсько-Української губернської канцелярії про намір гайдамаків учинити напад на Святогорський монастир і проханням вжити заходів для охорони монастиря від них

Промемория из духовной преосвященного Самуила, єпископа белоградского и обоянского, консистории в Харковскую Слободскую Украинскую губернскую канцелярию Сего 1770 года сентября 23 дня в присланной в консисторыю его преосвященства прежде бывшыи в Святогорском Успенском монастыре игумен, что ныне в Святопокровском училищном монастыре архимандрит и ректор Лаврентий доношений написал: сего года августа 20 дня с Жеребца приехавшый человек объявил, что де гайдамаки, разграбившие и умертвившие Александра Юрьевича Сошалского, непременное имеют намерение разграбить Святогорского монастыря все церковное имение и денежную казну и причинить живущим внутрь монастыря немалое убивство, ибо де в оной гайдамацкой шаике имеется заподлинно бывыи монах с запорозцов Святогорского монастыря именем Варнава, кои растрыга и называется Яков. И не повелено ль будет для безопасности Святогорского монастыря церковное имение и денежную казну, истребовав от комендатской Изюмской канцелярии для камвою военнослужащих людей, отправить к сохранению в город Изюм, требовал резолюции: того ради по е. и. в. указу по приговору консистории его преосвященством определено: о вышеписанном во оную Слободскую Украинскую губернскую канцелярию сообщить промемориею и требовать, дабы благоволено было к защищению оного Святогорского монастыря и к сохранению состоящаго в нем монастырского именыя учинить надлежащее разсмотрение и что учинено будет, консисторию уведомить, й Харковская Слободская Украинская губернская канцелярия о вышеписанном благоволит учинить по е. и. в. указу.
Сентября 29 дня 1770 года.
Протопоп Симеон
Секретарь Сергий Двинской
Канцелярист Иван Каракулин
Помітка: Получена октября 10 1770 году. Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 665, арк. 59. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

225

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. вересня ЗО. Ізюм.— Рапорт Ізюмського комісарства Слобідсько-Українській губернській канцелярії про результати розшуку гайдамаків у районі Водолаг

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию из Валковскаго камисарства рапорт Для сиску, искоренения появившихся близ слободи Новой Водолаги ста пятидесят человек разбойников сего сентября 25 числа посыланибыли с пристойным числом пешими и конными обывателми с ружями, е конями и с навязанними на дерево косами и другими орудиями началники: валковской вахмистр Пащинской, перекопской сотник Сухомлин, огулчанской капрал Панкратев, о чем того ж 25 числа и во оную губернскую канцелярию из сего камисарства репортовано; кои сего течения 28 числа, возвратясь, поданным в камисарство репортом обявили, что они к слободам Водолагам для поиску и искоренения тех разбойников ездили, и тамо с нововодолажскою камандою соединясь, всякими меры по хуторам, пасекам и другим, скритным местам всевозможные способы к сыску прилагали, точию сискать нигде не могли и куда те разбойники пошли, ни от кого известия не получили. О чем оной губернской канцеляриі камисарство сим и репортует.
За отлучкою камисара подпрапорной Данило Сухомлин
Сентября 30 дня 1770 год.
Канцелярист Василий Есенков
Помітка: Получен октября 2 1770 году.
Записав, отдать в повите.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 665, арк. 3. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

226

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. жовтня (після 4).— Зізнання в Слобідсько-Українській губернській канцелярії учасника нападу на відставного сотника Соиіальського підданого Антона Кушканя

Изюмской провинцыи помещика отставного сотника Сошалского подданной Антон Кушкань прислан при репортѣ из Сватолуцкого комисарского правлення и допросом показал: прошлого де 769 году, в осенное время, а которого месяца и числа, не упомнит, пришедшие к оному сотнику Сошалскому во услужение Лубенского полку из города Ромна Йван, Гаврила да Денис, а прозваний их не вѣдает, между собою говорили, что они намерены отходыть для происканыя себѣ места, ибо де он их заработными денгамі обижает, за что де они к нему хотя чрез четире года побывают, причем и ево звалі с собою, толко он с ними не пошел. А прошлого 770 году, спустя после пасхи неделѣ с двѣ, из дому реченного сотника Сошалского, состоящего в слободе Жеребце, бѣжал слободы Мояк в Злодеевские хутора и тамо у обывателя Ивана Тихонова жил четире неделѣ , а потом уведомился от жеребецкого жителя Ивана Щербиненка, что оной Сошалской намерение имеет ево, Кушканя, поймав, высечь, чего он убоясь, испрося себѣ у жителствующаго тамо отставного вахмистра Петра Пишнякова воровской билет, за которой дал ему денег десять копеек, оного ж 770 году июля 20 дня пошел Бахмутского уезду в слободу Мостки, которой билет тамошнему атаману Швидкому обявя, з дозволений ево проживал у тамошнего жителя Волошина для заработования денег недели с полторы. А как повеление последовало высылать из слободы Мостков на Калмиус к кошению сена, то и он по найму помянутьш Волошином с товарищи ценою за десят рублев ходил, где пробыл десять дней, а что в Сватолуцком комисарствѣ показал, якоби три недели и три дни,и то напрасно, А как осъведомился, что в Теплянском лесу находитца разбойническая партия, то и он, Кушкан, туда бѣжал, и послиз празника Преображення господня на третей день туда пришедши, сыскал реченных Ивана, Гаврила и Дениса и при них еще сорок восем человек, а именно: Полтавского полку местечка Говтви жителей ватагов Ивана Филенка, Филипа, а прозвання не знает, Гаврила Бочкова, Ивана Кудова, Ивана Павлова, Ивана Соляника, Дениса, а прозъвания не вѣдает, Ивана Бихова, Федоса, а прозвання не вѣдает же, подполковницы Капустянской хутора Жеребецкого подданных Монку, Федора да Ивана, а прозвання их не ведает, порутчика Адамова работника Василия, сотника Семена Кишинского работников Ивана, Гаврила, Луганского пикинерного полку беглих из службы пикинер тринатцати человек, Гаврила, а прозвання ево не знает, Дениса Пешникова, Трофима и Гаврила Колесниковых, Антона Бедына, Игната Кобыленкова, а протчих имен и прозваний потому ж не знает, канцеляриста Голикова, работника Филипа, кои сказывал, что он ему, Голикову, должен денег болея тритцати рублев, да еще Антона, а прозвання ево не знает, кои говорил, что он схож с города Изюма, а от кого, не сказывал, вахмистра Катрухина, работника Герасима, при коих было немалое число лошадей, ружьев, пистолетов и копей, а числом знать не может, токмо сверх числа людей имелось как лошадей, так и орудия во излишествѣ , ибо ему, Кушканю, дали лошадь с седлом, руже, пару пистолет, копье да синего сукна черкеску, а у кого взята, не сказывали, и пред успением пресвятая богоматери за три дни, оставя в том лесу при пожитках десяти человек в сороку дву человеках на лошадях с ружями и копьями, поехали для разбою к слободе Моякам и неподалече оной слободы в урочище близ Жолобков ввечеру, наехав остановившихся для ночлегу промишлеников с трытцатью воловыми фурами, а имен их и прозваний и откуда жители, не знает, у которих отняли разбоем денег медною и серебренною монетою пятдесят рублев, пшена — два да сухарей четире мешка да ружей двое и, оставя их, поехали под слободу Жеребец и, переправясь ниже Святогорского монастиря чрез реку Донец, едущих дорогою на ярмонку в тот монастирь моловацких кабанских и сватолуцких обывателей грабили, а кого именно, не знает, где грабежем взяли денег до сорока рублев, а болея ничего не брали и их не били и потом, вшед в Боирак Ровчаков для раздыху, где прожывали с неделю, куда прибѣжав к ним неведома какого звання человек сказывал реченному ватагу Филипу, чтоб принять их к обществу, ибо к ним идут из-за Дону тритцать человек разбойнической партии, на что он ему сказал, что он их приимет, почему на другой ден всех тритцать человек конных и оруженных в тот боирак и приехало, ис коих одного звали Иван Орленков, а протчих имен и прозваний не знает, токмо сказывали, что они жителство имели войска Донскаго в станице Ровновой. А на другой день послѣ успения богоматере как они пошли в боирак Святогорской, то подполковницы Капустянской подданного Монки родной брат Гаврила привозыл два мешка печеного хлеба, за что он, Монка, дал ему денег шесть рублев, а после того дни ввечеру оные Филенко і Орленко согласились итить разбить сотника Александра Сошалского, куда и пошли и как пришли, то над речкою Текучею он, Сошалской, встретил их с командою человек до сорока, куда прибежал на помощь отставной вахмистр Николай Лященков с кабанскими обывателми пятьюдесятми человеками и он, Сошалскои, стараясь их переловить, приказал пешим ево подданным, тож и сам начал с ружя стрелят, что, увидя, с реченных ватагов Иван Филенко вистрелил по нем, Сошалском, с ружья и попал в голову, от чего он тот же час упал на землю. Имеющая ж при нем и при вахмистру Лященкову команда, увидя оное, побѣ жали в лес, за коими онѣ разбойники гоняясь и кого могли поймать равно как и ево, Сошалского, ибо еще в живых находился, перевязали и, поставя над ними для кораулу сем человек разбоиников, поехали в слободу Жеребец и, пришед оного Сошалского в дом и не застав никого, разбив сундуки, забрали из оных червоньцов, десяти-, пятирублевой монеты — триста, серебренной — триста, меднои — триста ж рублев, ложок серебренных — пятдесят, ста- канов — тритцать, чарок — тритцать, подносов — шесть да оловянои посуды: блюд — десять, тарелок — восемь, платья, рубашек женских и мужеских — тритцать, кафтанов мужеских матерьяних — три, китаичатих шитих по черкаску — шесть, суконных черкесок — четире, женских матерьяних шубок подбитих: адну — волчьеми, другую — лисями, а третью — заячими мехами, лршадей езжалих — девять. И с теми пожитками и лошадми, пошед обратно, сыскали укривающагося от них, разбоиников, в том Святогорском боиракѣ кабанского жителя атамана Олейникова, которого, то ж и живущею в Карповских хуторах жителей Гаврила, а прозвання ево не вѣ дает, взяв и не обявляя оному Гаврилу себя разбойниками, приказывали, чтоб перевели их чрез реку Донец, почему он, атаман, на брод, состоящей близ слободки Студенка, и пе- ревел. Что ж он, Олеиников, показывает, якобы он тех разбоиников чрез Донец переправлял толко пятнатцать человек и то статца может потому, что протчие их товарищи ишли позади, почему он всех выдеть не мог. Как же чрез реку Донец переправлялись, то он, Кушкан, ис показанных разбоиников в шести человек, а имянно: подполковницы Капустянскои, называемой Монка, да Игнат, а чей прозванием, не знает, с товарищи ходили обратно под село Юрьевку для проведивания, не будет ли за ными отправлено какой команди в погоню, куда как пришли, то ево, Кушканя, на имеющеися там бакши видела невѣстка ево Гликерия, а болея они под то село Юрьевку не ходили. Ему ж, Олейникову, из взятих на разбое лошадей дав двѣ лошади, и как ево, так и упоминаемою карповского жителя Гаврилу от показанною броду отпустили обратно, а они, разбойники, с причислением ево, Кушканя, в семидесяти дву человеках поехали в Теплянскои лес, где всею добитною худобою разделились. Вышеписанные,- пришедшие из-за Дону тритцать человек пошли обратно за Дон, а он, Кушкань, оставя последних в том Теплянском лесу, кои для зимного времени и землянки тамо начали делать с тем намерением, чтоб, окончав их, учинить нападение на Сватову Лучку и Моловатку, поехал из доставшеюсь на ево часть добицею в слободу ,Жеребец, но в разсуждении, дабы с оноюево поймать не могли, закопав в землю над Донцем в урочище близ броду, что под селом Студенком, пистолетов — два, ружье — одно, черкеску синего цвету — одну, денег серебренных — десять рублев им- периалов, десятирублевых — шесть рублевых — четире, седло козаче —
одно, копье — одно да кафтан мужеской матерянои, а лошад ево ж, Со- шалского, бросил в степе, и где девалась, не вѣ дает, а что в Сватолуцком камисарствѣ показал, якобы оные вещи закопал и лошадь пустил в Ямполских дачах, и то напрасно. Будучи ж на том разбое смертных убивств, кроме ево, Сошалского, не было и болея воров-разбоиников и их пристанищ не вѣ дает, в прошедшей же великои пост исповедывался и святих тайн приобщался в сло- боде Жеребце у священика Илии. И по резолюции сеи канцелярии для сыску схороненным оным Кушканем денег и вещей, также и оставших в Теплянском лесу пятидесяти одного человека разбоиников с оным Кушканем посылай был с пристоиным числом командою порутчик Борис Королков, которой, возвратясь, репортовал, что в показываемих от него, Кушканя, урочищах как денег и вещей, так и оставших разбоиников нигде не сыскано и потому ему, Кушканю, священическое увѣ щевание чинено, на коем показал и утвердился, что лошад пустил в Жеребецких дачах, в вершине Ровчакова Боирака, и те денги и вещи там же, против дуба, с которого вышла часть кореня, по примеру от оного ступеней за четире закопал в землю, а что ж в допросѣ своем показал, якобы все оное закопал над Донцем, близ Студенецкого Броду, и то с тем намерением, чтоб когда для сыску тех вещей туда ево повезут, из дороги уитить, так же и об от- ставших разбоиниках, равно и подполковницы Капустянскои на подданною Тимофея Монку он же, Понамаренко, в привозе к ним хлеба и во взяти за то денег шести рублев говорил напрасно, почему для сыску оных же вещей он, Кушкань, с подпорутчиком Ерофеевым и в предписанной Ровчаков Боирак посылай, но и там оных не сыскано и по резолюции ж здешнеи канцелярии заключено по таковым ево разнопоказаниям во изыскание истинны по содержанию имянного 763 году февраля 10 дня указу, где он точно те денги и вещи, как и лошадь, девал, равно и товарищи ево находятца с пристрастием ево, Кушканя, распросыть; токмо что оказавшейся по свидетелству лекарскому болезни он, Кушкань, не выздоревел и поныне еще не распрашеван, пропитание ж он, Кушкань, имеет от мирского подання и тем доволен.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 813, арк. 38—42. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

227

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1770 р. жовтня 20. Гадяч.— Донесення Гадяцької полкової канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії про напад гайдамаків на будинок секунд-майора Михайла Качановського в Березовій Луці

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярію от полковой Гадяцкой канцеляріи доношеніе Сего октября 17 полковой Гадяцкой канцеляриі господин секунд- майор Михайло Кочаневский доношением представил, что сего ж октября з 16 против 17 числ как бы в полночь на жылой его в селѣ Березовой Лукѣ состоящой дом невѣдоміе наподобіе запорожцов немалим чыслом разбойникы, напав, имѣ вшихъся в дворѣ людей его всѣх перевязалы и в кладовой его, Кочаневского, комориы, разламав дверы, заграбыли з сундука денег сребной монеты трыста рублев, червонцов золотых российских одинадцять, кафтан алого аглыцкого доброго сукна въкруг обложенной пондиспольлю золотою, зъшитий по-немецку, полотна домашней работы лляного— 18 да конопляного 17 штук, и с тѣм всѣм невѣдомо гдѣ дѣвались, оставя в комориы с имѣвшихъся в оних разбойников орудий спис и долото, и просил он, Кочаневский, тѣм доношением о сиску и поимкы сих разбойников учиненія, вездѣ в полку Гадяцком публѣ кациіи о сообщеніи для таковой же публѣкаціи и во всѣ полковіе канцеляріи, також в Новороссийскую и Слободскую Украинскую губерніи о представленні разсмотренія, по которому доношенію в полковой Гадяцкой канцеляриі опредѣлено о найпрылѣжнѣшем чрез публикацию показаннях разбойников з заграбленнимы в господина майора Кочаневского денгамы и вещми вездѣ сиску, а паче о пересматрываніи по ярморкам и торгам, не будетлы что чего с вещей продавать или мѣнять, и когда сищутся, то для поступлення с ними по законам — о прысилки в суд гродский Гадяцкий под крепким караулом — послать во всѣ полку Гадяцкого сотны ордеры, и посланы, а в полковие канцеляриі промеморіямы сообщить, в Слободскую ж Украинскую губернскую канцелярию сим представит и представляется.
1770 году октября 20 дня.
Обозний полковой Іосиф Скшенский
Судіа полковой Данило Ленвич
Полковой писарь Степан Сливкин
Помітка: Получено 5 ноября 1770 году.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 665, арк. 87. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

228

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. травня 2. Ізюм.— Рапорт Ізюмської провінціальної канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії про напади гайдамаків на хутори і пасіки та про заходи проти них

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию из Ызюмской правинціалной канцелярій репорт Репортами из Ызюмского камисарскаго правленія в сию канцелярию представлено:
1-м репортом: де ис Цареборисовского казеннаго правленія в тое камисарское правление представлено, что минувшаго апреля 28 дня цареборисовского жителя Ивана Заики зять в то Цареборисовское казенное правление подал ізвет, в котором де написал, что у тестя ево, Ивана Заики, неведомо кем, пришедшимы воровскими людми ночным временем против вышеписанного числа озарническим случаем реченного Заики сына Сергея и невестку ево были келепом, забрали у помянутого Заики и сына его многое число имущества и денег; ради ж сыску тех шатающихся воров и разбойников в Рубчанское казенное правление от началника вахмистра Башинского приказ послан, а с Цареборисова пристойное число каманды для такова ж изыскания, за болезныю началника Башинского городничей Андрей Гуд отправлен. А того ж апреля 29 числа харковской житель Степан Молчанов словесно в том камисарском правленіи обявил: ехал де он из слободы Тору и, доехав до Голой Долины, постречав отставного гусара, которой ему обявил, что у вершин Теплянского и Черкаского, промеж которих болшая дорога идет, ево разбойники ограбыли, почему он принужден постречавшихся оных Компанийского полку козаков нанять, чтоб ево препроводыли, и как его особым трактом повелы и, обехав то опасное место, съездя паки на болшую дорогу следующим промишленникам да купцам белагородским слободы Гайворона жителям обявили, чтоб в то опасное место не ехали, токмо те промишленники с купцами согласись, что их при повозках будет человѣк до дватцаты, поехали; и как скоро доехав до того опасноюкместа, те разбойники, выскоча з леса, их остановливали, промишленники ж и купцы ко обороне себя стали брать ружя и протчия орудия, то разбойники стали по ных стрелят и адного с промишленников подстрелом убыли, от чего всѣ пришлы в робость и к разоренію себя допустыли, купцы ж что позади ехали и добрыми лошадми, поворотясь, ушли обратно.
2-м репортом: де ис Торского казенного правлення донесено, что оного апреля 28 дня Луганского пикинерного полку отставной секунд-майор Таранов присланным в то правленіе известием обявил, что того ж апреля 25 числа в состоящую в урочище Торском дроворубе в пасеку ево пришли неведома какие люды с ружями и дротиками, по примечанию как запорозцы, и у пасечника ево хлеб и пшено забрали, а впред приказывали, чтоб было заготовлено хлеба, пшена, соли, сала и табаку и упователно де гайдамаки. Да торской началник ротмистр Йван Шабелской с поданною в Торское ж казенное правление от сотника Трапезонского известия при своем репорте приложил копию, в которой написано: того ж де апреля 27 дня в хуторе войскового обывателя Михаила Водолазкою в урочище Капустянском Яру приходило ввечеру петнатцат человѣ к оружейных гайдамаков и узяли у него меду два пуда, рубах до несколко, адну шубу, свыт две и адин руб денег, а того ж течения 28 числа дня, пред вечером за два часа, не знаємо за какими купцами з дороги от Изюма, лежащей до Тору, не доезжая от Изюма близ Теплянского валу, гнались вперейми человѣк до дватцаты при ружях и дротыках до ево, Трапезонского, хутора, аднак тех купцов не перехватыли. По известию ж де близ Валка, чумаков остановья, грабыли человѣк до двенатцаты, за купцами ж гнались пять человѣк, а упователно де что от Теплянского по Голой Долине в яружке к мосту не без партыи ж было и по-выдимому сочиняют немалую партию гайдамаков и буде слишно было на мосту оружейную палбу. Да торской житель Степан Телиянской, которой и вышеписанные репорты туда привез, словесно обявил, он де, ведая между лесами Теп- лянским, Черкаским близ Валка от прописанных разбойников опасность, то место на Кирповской хутор обездыл и как доехал до леса Плоскою, то с оного вышед пять человѣ к пеших с адными дротиками за ным гнались, токмо вздогнать не моглы, изюмской же житель Данило Бородай обявил: он де по отвозе с Ызюма в Тор куриера ехал обратно, то на прописанном Валку, переняв ево, данные от куриера за прогон денги дватцать пять копеек — отобрали, с тех же разбойников адин с ружем, в набойчатой юпке, другой — з дротиком, в каптане и наголной шубе. Да того ж апреля 30 числа присланной села Стратилатовки от прикащика Наума Качевского племенник его Ефим словесно ж обявил: в прошедшую де ночь, пришед в то село Стратилатовку человѣ к до тритцати разбойников при ружях и дротиках, окружа болшой двор кораулом, чтоб никто вииты не мог, во оном застав прикащика были и заграбыли описных вещей и денег, так же пошед и в дом его, Качевъского, вещи и денги ограбыли ж немалое число и с той слободы неведома где девались, что ж именно ограблено, опосле о том от него, прикащика Качевского, донесено будет, по которым де репортам ко всем того камисарства началникам посланными указами велено, а в Святогорский монастир сообщением требовано как возможно найскоряе, сколко ни сыщется оружейных конных и пеших з дротикамы и из другими ору- диями как войсковых, так и владелческих подданых, яко оное і к охранению всего общества искорененія воров завысит собрать обывателей, и соедынясь в одном месте радковскому, цареборисовскому и лиманскому началникам в урочище при Святогорском монастире, получа и от оного монастиря людей, а торскому с райгородским в слободе Тору следовать в урочища к лесам Теплянскому и Черкаскому скритными нискими и лесными местами и старатся их сыскиват, а в невозможном по супротивлению тогда оных разбойников случае требовать з ближных мест скорого вспомоществования, яко де в слободе Тору недавно вы- ступившие из воинской службы отставные Луганского пикинерного полку господин секунд-майор Таранов, Изюмского гусарского полку по- рутчик Андрей Мазан жителством находятся и подданных имеют, то дабы и оне так же, собрав своих подданых, с торским и райгородским началниками, восприяв свое по присяжной должности усердное старанне, ко искоренению оных воров туда ж ехали, о том и к ным от того камисарскаго правлення писано. А при третем приложено означенного Качевского обявленые, в коем значится: минувшаго де апреля 30 с вечера разбойникы человек до тритцаты войшлы в слободу, коих де выделы тамошные жителы Захарій Савынский с товарыщи, и пошли до караулу, обявыли караулным: при том же де караулѣ ночевало малоросійских Гадяцкого и Миргородского полков до петидесяты и более человѣ к козаков, аднак ни адин не послу- шав и не тронулись к поимке оных, из ных же, разбойников, адин в дворе его, Краснокутского, пришед под окно, обявляя якобы едет изюмской камисар Быстрицкой в Тор и до его, Качевского, прислав писмо, тре- бовал, чтоб он, Качевской, засветя в ызбе, впустыл ево во оную, почему как жена ево, Качевского, отперла двери, тотчас ее подхватыли, и в ыз- бу вскочив человѣ к с петнатцать с ружями, келепами и плетми, в одежде — в кавтанах красных, юпках рябых, зепунах белих и серых киреях, коя де одежда вся с отлогами, и начали ево быть плетьми и келепами и, отбыв две скрини, забрали полотна льяного тонкого четиреста локот, чарок серебренных — десят, тарелок оловяних — четире, блюд — три, маниста — восем ниток, рубашек мужеских и женских — петнатцять, ево, Качевского, черкесок — три, ис коих адна — кофейна з лиштвами грезетовыми голубыми, другая — сынего камлоту. К лястого кругом обложена золотим шнурком, переда подбыти зеленою голю, третья — сынева сукна, кавтан адин сынего ж сукна, руже адно, пороху — шесть фунтов, поясов— три, женский кунтуш кофейной з штофовыми красными лишт- вами, запаску адни красного табыну, шапка с кримским смушком, с черним вершком с плису, штаны новые сынево сукна. Потом паки начали ево быть, спрашивая из ных адин, где денги и, вхвативши ево за волоса, потащыли с ызбы в описной двор, а жену ево, Качевского, замкнули в комнату з девкою, и как жена ево отбыла окно и, вылезши, пошла к тамошнему жителю Марку Вайлу в дом, просила ево, чтоб он пошел и учинил о показанном разбойническом нападеніи тревогу, то оной Вайло как зладей укрился, не пошел. По приводе ж ево, Качевского, в двор спрашевали ключей, но по объявлению ево, что оних нет, показанные разбойникы, взяв дубыну, отвернули замок и войшовши в амбар, в которой и ево втащыли, выкре- сав огню, засветыли серниками свечки и, сискавши, взяли денег ево, Качевского, собственных серебренных пятьсот рублев да описных до трехсот рублев же, а сколко именно, знать не можно, понеже де в тех же мешках и ерлики. Оттоль же пойшли пряма к пристену Царевскому, того ради в Ызюмской правинціалной канцеляріи опредѣ лено учинить следующее:
1-е. В Ызюмское камисарское правленіе подтвердыть указом и велеть показанным в репорте того камисарского правленія слобод Цареборисова, Мояк и Тору началникам подтвердыть, чтоб оне в сходство прежнею того камисарства повелѣ нія, взяв ис томашных жителей оружейных, а у кого ружей нѣт, из другыми какие кто имеет орудыями подлежащее число людей, из оными следовали в показапъные урочища и там, то ж в других местах старались на основаніи пред сим неоднократно посланных указов упоминаемих разбойников переловыть, употребя к тому все возможные способы. К лутчему ж поиску и искоренению тех разбойников требовали б ко вспомоществованію воинских каманд от изюмского и торского господ камендантов, каторых об отправленіи в пристойном числе из салдат или из розъездных козаков при афицерах без упущення времены из сей канцеляріи к ным, господам камендантам, писать и буде кого и с тех воров поймают, оных того ж времены за крепким кораулом присилалы в сию канцелярию.
2. А как из обявления прикащика Качевского значить, разбойники были в самом нутре селения слободы Стратилатовки, коих пер[в]ие вы- делы стратылатовские жителы Захарій Савынский с товарищы и состоящим там, в разъезде, малоросійским козакам обявыли, коих близ той слабоды было болѣ е пятидесят человек, точию из оных ни адин к поімке тех разбойников не пошел, равно и оной Савынский с товарищи, обявляли о том еще кому в репорте не изъяснено, жена ж ево, Качевского, будучи оными разбойникамі замкнута в комнате, получа оттоль уходом свободу, о показанном разбойническом нападеніи также обявляла той слабоды Каменки жителю Марку Ваилу, но и оной, не обявя о том никому, скрился, из-за чего оные разбойники безпрепятственную к грабежу означеннях пожитков и денег, потом и ко уходу имели свободу, а естли бы состоящие на учрежденных при той слободе Стратилатовке кораулах караулные козаки по обявлению им того ж часу ко искоренению тех злодѣев приступыли, то б и грабытелства того непоследовало, но видно по слабости и не наблюдению оных козаков те злодій имели время в самую слободу прокрасться и грабителство зде- лать, то и о сем яко оные кораулы состоять под веденіем изюмьского каменданта господина полковника Кудаева к нему в ызвестій предписать, чтоб благоволил каким точно случаем оные разбойники туда впущены и для чего кораулные по объявлению означенного Савынского с товарищы, к поимке тех разбойников не пошлы, изследовав, с виновными поступить по законам, и что учинено будет, здешнюю канцелярию писменным уведомленіем не оставить.
3. Изюмскому ж камисарскому правленню тем же указом велеть показанных в обявленіи Качевского слободы Каменки жителя Захария Савынского и с товарыщей его, коих имен не изъяснено, а сам он показать должен, так же Марка Ваила и жену Качевского сыскав чрез нарочных, для надлежащего в вышеписанном изследования прислать в сію канцелярию при репортѣ немедленно, о учиненій ж о всем вышеписанном упоминаемим господам камендантам подтверждения и к его сыятелству господину генералу-порутчику и ковалеру графу Остерману представыть доношением.
4. Присматриваніи ж, сыске и поимке оных же разбойников, естли где появятся на вышепрописанном порядке и естли где пойманы будут, о присилке в сию канцелярию за кораулом и в протчие сей правинціи, то есть Болаклійское, Печенежское, Купенское и Сватолуцкое камисар- ские правленіи, послать указы.
5. К определенному ж к смотрению означенной слободы Стратилатовки и протчего имения губернскому протоколисту Тимошенкову особо послать же указ и велеть с полученія оного того ж самого времены, выправясь, сколко именно из описных денег и другого, чего реченными разбойниками заграблено, в сію канцедярию немедленно репортовать.
6. К свѣденію о сем Правительствующаго Сената въ 1-м депортамент и во оную губернскую канцелярию донесть, о чем оной губернской Изюмская правинціалная канцелярия сым доносит, а куда надлежало, указы посланы, писано и представлено.
Майя 2 дня 1771 году.
Прохор Бавыкин Черкасов Татарской
Помітка: Получен 10 мая 1771 году. Записав, доложить.

Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812, арк. 22—25. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

229

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. травня 19. Ізюм.— Рапорт Ізюмської провінціальної канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії з допитами гайдамаків Костянтина Одимченка, Самійла Кукси, Павла Трегубенка, Кіндрата Заїки та Максима Сухого

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию из Ызюмской правинциальной канцеляріи репорт Сего майя 13 дня присланные при промеморіи из Ызюмской каменданской канцеляріи разбойники Констянтин Одимченко, Самойло Кукса, Павел Трегубенко, Кондрат Заика да Максим Сухий в сей канцеляріи допрашивани и показали: Одимченко: Родился де он и взрос Войска Запорожскаго в слободе Новоселице и тому будет болѣ е трех недель, согласись с пришедшими к нему с запорожской же слободы Богородичной жителем ватажком Демяном Завезіоном, запорожскими казаками Федором Фетисовим, Романом, Семеном да Федором же, а как их прозивают и каких куреней, не знает, пошли для разбою в Теплянской лѣс и, не доходя оного, зашли в Черкаской лес же, в пасеку торского жителя, а имены и прозвання ево не знает, у кого взяли изясненные в том допросе вещи да денег адин рубль, а оттоль пошли в означенной Теплянской лес и, пришедши, нашли во оном разбоиников две команди: первую — с Запорожья, ватажка бежавшаго торского жителя Ефима, с ним Павла, Тимофея, Ефима, Мирона, а прозваний их не знает, вторую — здешнеи правинціи из слободи Райгородка писарей двух — Григория и Дорофея Цицкина — и с ними називающихся зашедшими в прошлом году во время косовици к райгородскому жителю Городею Струковскому из слободи Новоселицѣ адинадцати, а имен их и прозваний не знает, а всех восемнадцать человѣ к, с которими сообщась делали у проезжающих по лежащей близ того леса дороги разного звання промишленныков, тож у хуторе Кирповском и в слободе Каменке у приказчика Наума Качевского разьбоем грабежи денег и протчих пожитков. И из доставшихся с разбою Качевского вышеписанные товарищи их Завезіон при разделе дали ему с товарищи на шести человѣк на каждого по семнадцати рублев по пяідесят копеек медных денег. Будучи ж де в Кирповском хуторе, спрашивали отставного порутчика Мазана человѣка, не знает ли он, у кого денги имеютца, почему он обявил, что знает двух человѣк, к. которим как повел, то пришед к адному, взяли денег пятдесят копеек, пояс холшевои, нож да ружье, в другаго — денег три копейки, а болѣе того хотя их били и последнего, разжегши келеп и жгли, но нѣчего не нашли и, воротясь в лес, переночевав, ввечеру ис товарищей ево 10 человѣк пошли в тот же хутор Кирповку, откуда по возврате принесли адинадцат ягненков, вина барило, где ягненки порезав, мясо поили, кожи ж, вино, медние денги и протчие вещи схороня там же, сами все перешли в лес, називаемой Дроворуб, с тем намерением, чтоб оттуда итить для грабежа к райгородским жителям, Лантуху и Струковскому, ис которого лесу из них два человѣка, Ефим да Мирон, ходили в Тор для проведивания, откуда и сколько для поиску их каманд отправлено и как оны других суток ввечеру пришли обратно, то говорили, что оне были у Ефимового дядѣ отставного гусара Михаила Безуглого ночью в избѣ , а днем, запершись в анбарѣ , пили вино и оттоль принесли три хлеба. А того ж вечера с показанным ватажком Завезіоном в девятнадцати пошли било в Теплянской лес к пожиткам, а оной Ефим с товарищи в пяти человѣках остался в том же лесѣ и толко что онѣ пришли в пасеку майора Таранова и, забрав у пасечника съестние припасы, то прибежав к ним ис показанных оставших в Дроворубе два человѣка разбойников, обявили им, чтоб оне возвратились в Дроворуб, ибо де пришедшей к ним находящейся в том же лесе для драния дубу торскои житель с небольшим мальчиком, а имен их и прозваний не знает, сказивал им, дабы болѣе в Теплянской лес не ходили, потому что несколко для поиску их команд отправлено, почему оне воротясь и тоей же ночи все двадцать четире человѣка с тем намерением, чтоб их команда не поймала, поишли под слободу Тор, в байрак Макатиху, до коего с ними и оной мужик с малчиком ишел. Как же пришли и во оном остались, то оной же мужик при отходе в Тор по прозбе показанного Ефима обещался о командах, проведав, им дать знать, где и ночевали. А поутру как оной же мужик приехав к ним и что команды уже с поиску воротились в Тор и всѣ схороненные іми в Теплянском лесѣ пожитки и денги посискивали, обявил то, передневав там же, а ввечеру часто реченной Ефим с товарищи в шести человѣках пошли по обявлению его под слободу Тор для кражи купеческих лошадей и на оных бежать в Самару. Он же, Одимченко, с ватагом Завезіоном в числѣ осмнадцати человѣк на Голую Долину и, пришедши тоеи же ночи, нашед стоящих при дву возах в степе не знаємо каких четирех человѣк купцов и ограбив у ных купеческих разного цвету кавтанов два, камзол байков с пуговицами адин, штоф фрусталной с вином, меднои котлик да денег серебренных и медных триста шестдесят пять рублев сорок копеек, и пришедши в бойрак Дроворуб, теми денгами разделились и досталось на человека по дватцати рублев по тритцати копеек, а поутру как находящаяся для поиску их команда нашла, то от оных оне разбежались врознь по лесу, а наступившей ночи пошли в лес же Черкаской, где сшедшись с ватажком, всего пятнадцать человѣ к, а протчие где девались, не знает, и в том же лесе он, ватажок, с райгородскими писарями всего в 9-ти человѣк остался и оттуда пошли ль или ныне находятся там, не знает. А он, Одимченко, также с товарищи в 6-ти человѣк пошли ж в слободу Новоселовку и при том на пути из ных адин бежал, а он с оставшими, пришед за Барвенчину Стенку над речку Торец и вшедши в терновой куст, усмотри, что козачія команда едет, имеющияся при них денги серебренныя зарили в том же кусте в землю, а медния побросали в воду в Торец, котория, равно и вышеписанные в Теплянском лесу схороненные денги, он и показат может. Оная ж де каманда, наехав и изимав его с товарищи, привели в Изюмскую каменданскую канцелярию, а оттуда присланы в сию канцелярию. Кукса: Яко он назад лет с пятнадцат, зашед малоросийского Лубенского полку з местечка Городища в Запорожскую Сеч, проживал с найму у живущих тако козаков Васюренского куреня Онофрия Лати адин год, Величковского куреня, прозванием Пороха, з год, а потом находился с запорожскими козаками на речке Калмиусе у ловле рыбы лет з шесть, послѣ же того по разним Запорожской Сечи козакам, коих имен и прозваніи припомнить не может, в работе, а напоследок при Самарском монастире прошлого ж 770 году в летнее время при состоящем на речке Самаре Богдановском фарпосте у сенокошения чрез неделю. Тригубенко: что он родился и взрос малоросийского Лубенского полку в слободе Денисовке и тому назад лет з шесть сойшол без всякаго писменного выду з случивъшимись проходящими чрез оную слободу промышленныки на Самару в слободу Новоселицу, где и находился четире года, в Калмиусе ж в зарабативаніи денег — адин год, а прошлого 770 году в май месяце с оной слободы Новоселицѣ с находящимися таковим же сшедшим во оную с Переясловского полку малороссиянином Кондратом Усом пошел к райгородскому жителю Горъдею Струковскому для сенокосу, где на оном пробыли чрез все лето. Заика: что он уроженец Переясловского полку местечка Вертлѣевки, назад тому лет с шестънадцать зашел в запорожские жилища на речку Калмиус; по поимки ж де их Миргородского полку козаками взято из изымающихся у него доставшихся с разбою 26 руб. 50 коп. денег. Сухий: что он родился и взрос Гадяцкого полку слободѣ Лисовкѣ и тому назад четвертой год с промишленныками по отпуску с той слободы для зароботку, зашед запорожского вѣ домства в слободу Новоселовку, по тамошним жителям находился во услуженіи прошлого 770 году до осенного времены; а в протчем как он, так и вышеписанные товарищы ево показали во всем сходственно. Того ради в Ызюмской правинциальной канцеляріи определено учинить слѣ дующее: 1-е. Из допросов оных разбойников значит: оне въсего в 24 человеках были на показанных в тех допросах разбоях, в том числѣ и слободы Стратилатовки, коя за умертвием помещика бывшаго полковника Краснокутского описана и досталась на чать наследников казнѣ у прикащика Наума Качевскаго, а и с полученного наперед сего той слободы от эконома губернского протоколиста Тимошенкова репорта значит, что при грабеже разбойниками реченного Качевского денег и пожитков взято, описных денег же двѣстѣ тридцат пять рублев пятнадцать копеек с половиною. Оне ж де, Одимченко с товарищы, доставшиесь на честь их по разделу денги зарили в разных местах в землю и в воду побросали, а у Кондрата Заики по поимке их Миргородского полку козаками взято двадцать шесть рублев пятдесят копеек, но за неимением при сей канцеляріи воинской команды ко отисканию оных схороненных денег отправить некого и для того в Изюмскую каменданскукь канцелярию писать промемориею и требовать, чтоб благоволено было для той надобности, нарядя пристойное число воинской команды и не менше дватцати пяти человѣк, естли болѣе найтится не может, при обер-офицерѣ , равно и взятие козачею командою у разбойника Заики двадцать шесть рублев пятдесят копеек денег, яко оне, как выше значит, из числа описных туда и возвращены быть должны, отискав, прислать в сию канцелярію при промеморіи немедленно в поимке ж и во искорененіи товарищей их разбойников оставшихся в лесах Черкаском, Макатихе и Дроворубе, а особливо на состоящих о Самары, куда оные разбойники бежать намерени, фарпостов чрез посланные воинские каманды употребить на основаніи законов всеудобъвозможное старание. О сем же и в Торскую каменданскую канцелярию -писать. По присилки ж от Изюмской каменданской канцеляріи обер-афицера с командою ко указанию мест, где денги находятся, адного разбойника и как оному афицеру при том будучи поступать в сходство указов отсель наставление дать, предписав во оном и сие, чтоб он, будучи в пути, за обявленным разбойником Адимченком имел крепъкую и неоплошную осторожность, дабы каким-либо случаем итить или товарищы ево отбыть не могли, и естли паче чаяния при следованіи путем иногда оные где присмотрены будут, а поймать их ему невозможно, в таком случае наблюдать толко порученное ему дело исьполнить, аднак даби и уйтить не могли, о поимке на искорененіи .их дать знать состоящим на фарпостах воинским камандам.
2- е. В Ызюмское комисарское правление послать указ и велеть вышеозначенною торского жителя отставного гусара Михаила Безуглого, которой об оных разбойниках сведом был, и как оне для прове- дивания откуду и сколко для поиску их каманд отправлено, ходыли в Тор, в дом их принимал и в лес Макатиху хлеб виносил и что к поиску их же, разбойников, команды посыланы, давал знать, так же и об означенных в допросех оных разбойников, находящихся в лесе Дроворубе, мужик с малчиком, разведав пристойным образом, кто оне імянно, сискав, для допросу за крепким караулом прислать в сию канцелярию при репорте немедленно, а при том, как по тем же допросам значит, что бежавшие того ж комисарства з слободы Райгородка бывшие писари Григорей и Дорофей Цицкины находятся между оставшими в боераках, Черкаском и Дроворубе, разбойниками, то ежели б могли оне появится в ту слободу или где в других около оной местах, в поимке и искорененіи оных, а между тем и протчих товарищей их поступить по прежде посланным из сей канцеляріи указом во всем непременно.
3- є. И понеже ис тех же разбойнических показаній явствует: оне и протчие их товарищы, коих оне ж знают ведомства Войска Запорожского, о которих в допросах явствует именно, а протчих не показанных те, не писанные по именам, изяснить должни и с чего признавательно, что оная, равно и другие разбойнические партіи, не иначе как от запорожских жилищ умножились, а более потому, что тамо всякого звання людей принимают без писменных выдов, каковы суть и вышеозначенные разбойники Одимченко Запорожской Сечи слободы Новоселицѣ, а протчие товарищы разных малороссійских полков уроженцы и для того в Кош Войска Запорожскою Низового писать промемориею и требовать, чтоб благоволено было оных разбойников, как оне скоро туда появятся, сискав и в чинимих ими разбоях изследовав, поступить по законам, а обыженным доставыть подлежащее удовольствие. Впред же прихо- дящих туда без писменных выдов всякого звання людей принимать кому следует запретить, дабы тем прекратить происходимие от таковых людей и другие худие поступки, и что учинено будет, здешнюю канцелярию писменно уведомит.
4- е. Со испрошением же о посилки к присматриванию и поимки тех разъбойников ведомства той Запорожской Сечи в вышепоказанные слободы Новоселиця и Богородичной, куда оне и бежать намерены, ибо из ных у називаемого ватагом Завезіона в Богородичном и жена есть, а может быть и в других жени и доми имеются, воинской каманды и к его сиятельству господину генерал-порутчику графу Федору Андреевичу Остерману, а о всем том к сведению и разсмотрению и в Слободскую Украинскую губернскую канцелярию репортами донесть, о чем оной Слободской губернской канцеляріи Изюмская провинциалная канцелярия і доносить.
Майя 19 дня 1771 году.
Прохор Бавыкин,
Яков Тихоцкий,
Іван Черкасов,
Иван Малимской
Помітка: Получен 30 мая 1771 году.
Записав, доложить к сведению и в посылаемые в Сенат двунедельные репорты внесть.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812, арк. 29—32. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

230

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 3. Охтирка.— Рапорт Охтирської провінціале- ної канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії про заходи щодо розшуку гайдамаків

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию Ахтырской правинцыалной канцеляріи репорт Сего июня 1-го числа во оную провинцыалную канцелярию репортом с Котелевского камисарского правлення представлено: минувшаго де майя 31 дня во оном камисарском правлений от находящагось при Куземенском мосту на заставі и карантине смотрителя отставного вахмистра Алексея Торского получено извістие по таковому ж от пасічника ево, что по сей стороні реки Ворскла в ту пасіку его приходило три человека гайдамак и требовали привозу хлеба, почему де от камисарскогс правлення того ж времены с отставным гусаром Дмитрием Сахном с ружем и копями двадцать человек й поиску и поимки оных гайдамак з достаточъним наставлением отправлено и о том в Куземинское сотенное правление сообщено, с которым сего июня 1 числа состоящой при означенном мосту грамотной Данило Гнилосиров в Куземин ездил и по подаче оного в правлений от атаманского сына Федора слихал, что отец ево атаман Евстафій Редка сказывал: был де он по полученному от Зінковского сотенного правлення известию с козачою командою для поимки явившихся тамо гайдамак, где и зінковских восемдесят человек козаков при старъшине находились, но что тех гайдамак по исчислению до сорока человек в лесе имелось, то чрез оружейной выстрел к поимке не дались, и ис тех козаков как адин приближился к ним, то и лошад подкололи, и наміревают де ті гайдамаки переход иметь чрез оную реку Ворскла по имеющейся на оной пустой греблі, состоящой пониже Куземенского мосту в здешние дачи. И по тому де известию в дополнение предписанного в слободе Котелве приказано с отставних гусар и лутчих обывателей оружем и дротики и другими орудиями собрать и в пристойное место з депутатом к недопущенню и поимки тех гайдамак отправит, а о таковом же порядке во околичния слободу Хухру и в село Лутища знать дано, тож в Рублевское атаманское правление со обявлением и во владелческих містах предложено и в Краснокутское камисарское правление сообщено. Того ради в Ахтырской правинцыалной канцелярии определено: Хотя из оного Котелевского камисарского правлення о имении от помянутых разбойников предосторожность и о поимке оних в подчиненные мѣста предложено и куда подлежало сообщено, аднако и отсель в то Котелевское и в другие камисарские правленый послать укази (кои и посланы) с подтверждением наикрепчайше, дабы в войсковых и владелческих селениях и в хуторах от показанных воровских людей со держана была наикрепчайшая предосторожность и во всех лесных и других скритих местах всячески вспроведивая об них, естли где могли б появытца или кем в каких містах примечены; того ж часу с нарочними давать знать в ближние селении и в камисарския правлений, почему для сыску и поимки их со всех тех селений и комисарских правлений посылат пристойные с ружем, імеющимся в обивателей для предосторожность от неприятелского нападения (кое в ысправное привесть состояние), и другим орудием, у кого какое сыскатся может, каманды, употребя при оних из бывших в военной службе отставних ундер-афицеров и обывателей, дав им от камисарских правлений потребния наставлений на оснований имеющихся пред сим неоднократно посланных указов, которым потому в поимке и искорѣ нении оних разбойников прилагать всевозможное старателство, и естли сколко поймано будет, присилат в правинцыалную канцелярию под крепким караулом для поступлешщ с ными по законам. Причем тем посланным с командами в наставлений предъписать, буде оными камандами в поимке оказавшихся разбойников предусмотрена будет невозможность, в таком случае в дополнение и еще с околичных мест требовать с обывателей доволного числа приумножения и поступат во [в]сем том по точной силе предписанных, многократно посланных указов и данных им наставлений без упущення, а для таковой же предосторожность и искорѣнения помянутых воровских людей со употреблением всех возможных способов по смежносты в Малороссійския, Гадяцкую и Полтавскую полковыя канцелярии промемориями сообщено. О чем и Слободской Украинской губернской Ахтырская провинцыалная канцелярия чрез сие репортует.
Июня 3 дня 1771 году.
Леонтий Лвов
Секретарь Климент Филипович
Канцелярист Павел Савченков
Помітка: Получен 4 июля 1771 году.
Записав, доложить к сведению и отдать к дѣлу.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 817, арк. 140—141. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

231

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 3. Харків.— Рапорт Слобідсько-Української губернської канцелярії Сенату про появу гайдамаків у Зміївському, Ізюмському, Мереф’ янському і Харківському комісарствах

В Правительствующій Сенат Слабодской Украинской канцеляріи репорт Послѣ отправленного в Правителствующій Сенат минувшаго мая от 20 числа репорта в губернской канцеляріи никаких противу помѣ щиков от крестьян и крепостных людей возмущеней, тож в поимке воров и раз- боиников не имеется, а толко репортами в губернскую канцелярію представлено:
[1-м.] Из Ызюмской провинциалной канцеляріи: присланные де при промеморіи из Ызюмской коменданской канцеляріи пойманные находившесь тамо у поимки гайдамаков командою разбойники Констянтин Одинченко, Самойло Кукса, Павел Трегубенко, Кондрат Заика да Максим Сухий в той канцеляріи допросами показали,
1-й. Одинченко, житель де он Войска Запорожского слободи Новоселици, где, согласясь запорожской слободы Богородичной с жителем ватажком Демяном Завезном, из запорожскими козаками Федором Фетисовым, Романом, Семеном да Федором же, а протчих, как имена и прозваніи не знает, всего в восемнадцати человѣк, пошли для разбою в Теплянские леса и чинили по разным местам грабителства. Во-первых, в пасеке торского жителя, а имени и прозвання не знает, денег и разных вещей, а потом у проезжающих по лежащей близь того Теплянского леса дороге разного званія промышленников, то ж в хуторе Кирповском в слободе Каменке прикащика качевского и у протчих местах денег же и пожитков.
2- й. Кукъса, уроженец малороссийского Лубенского полку местечка Городища, отколь отьлучась, шатался по разним запорозким жилищам, а напослѣ док жителство имел при Самарском монастыре.
3- й. Тригубенко, уроженец Лубенского полку слободы Денисовки, ис которой пошел в слободу Новоселицу, где находился у разных ко- заков с найму.
4- й. Заика, уроженец Переясловского полку местечка Вертлѣевки, отъколь зашел на жителство в запорозкие жилища и находился на речке Калмиусѣ .
5- й. Сухий, родился Гадяцкого полку в слобде Лисовке, отколь зшел и находился в слободе Новоселице у разних козаков во услуженіи, а впротчем де как он, так и вышеписанные товарищи ево показали сходственно, другие ж де товарищи при поимке их предъявленною командою разбежались по разным лесным дачам и для сыску де оных гайдамаков от Изюмской правинциалной канцелярій в надлежащие места предложено. 2- м. От нарочно посыланного для поиску появившихся в змиевских тарановских лесных дачах разбойников Харковского гусарского полку прапорщика Ковалевского майя 15 числа. Взявши он от местечка Тарановки оружейных людей, разъѣзжая лесныя дачи, приехав в валовой байрак к пасеке тамошнего жителя Константина Мазниц, где пасешник обявил, что против 12 числа приходили к нему ночним временем четыре человека с копьями, забрали у него хлеб, рубашки и постолы, да в оном же байраке в пасеке тамашнего жителя Тихона Тригубого против 14 числа ночним временем четире человека забрали хлеб и сапоги, а куда тракт свои возимели, за ночным временем усмотреть было неможно.
3- м. С Мерефянского комисарства майя де с 18 против 19 числа ночью неведомо какие люди нашли в пасеку соколовского жителя Гаврила Харченка, состоящую в лесу в урочище на Станищиной долине, вымогали у оного Харченка денег, за кои и пекли огнем, которых де для сыску и поимки посланными во все того комисарства подчинѣ нные места приказами велено тотчас отправлять команды.
4- м. С Харковского комисарства майя де 24-го числа к находящемуся у смотрения жителствующей в Деркачах сотнички Филоновой лесу, прозиваемого Литвиновского, нашед неведомо какие люди девять человек с ружьями, отослали ево, Антича, с пристрастием, чтоб от него и от хозяина ево обявляемо никому не было, а прислала б через оного гусара горелки, хлеба и табаку, почему де для поимки оных сумнителных людей от того комисарства пристойные оружейные команды отправлены. И по учиненым в Слободской Украинской губернской канцеляріи резолюциям посланными здешней губерніи в провинциалные канцеляріи и Харковского уезду в камисарства указами велено о сиске и поимке появившихся в вышеписанных -местах разбойников поступать на основаніи прежде послаиных указов без упущення, а в Белагородскую губернскую канцелярию сообщено промемориею с требованием, дабы ведомства своего в смежные жителством Слободской губерніи з селениями местами чинила подтверждение с тем, когда во оные отколь о появившихся гайдамаках дано знать будет, чинено б было в поимке оных гайдамаков вспомажение. Июня 3-го дня 1771 года.
В первой департамент.
Степан Тевятов
В должности секретаря архивариус Федор Любицкий
Помітка: 26 июня 1771.
ЦДАДА СРСР, ф. 259, спр. 321 [3892], арк. 274. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

232

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 4. Полтава.— Донесення Полтавської полкової канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії про появу гайдамаків у селі Мачухи і хуторі Туркестанових

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию от полковой Полтавской канцеляріи доношеные Прошлого мая 30 д[ня] сотнѣ второй полковой козак Евфим Шпидун, в полковой канцелярии являс, сказкою показал, яко того ж мая 29д[ня] сотнѣ второй козак Семен Сененко обявыл ему, Шпыдуну, что 29-го того ж мая нотчу, когда он, Сененко; был на Мачуском тракту на учрежденном караулѣ , ехали трактом чрез тот караул в село Мачухи верховими лошадми несвѣдомие наподобые гайдамак четирнадцять и при них два человѣк на пароконном возку, а всѣх шестнадцять человѣк, при ружу, списах и пѣстолях. И как де он з другими караулнымы спрашивали их, хто едет, то оные запрещали караулним их того спрашивать, угрожая убыйством караулного с пѣстоля, и сказивали, что де можно их видѣть, что козаки едут, и поехали самовластно чрез тот караул дорогою, лежачою по дворцу мачускому Туркыстанових. И потому того ж чысла посланним к сотнику полковому Волковняку ис полковой канцелярии указом веленно, взяв з собою сотнѣ своей пристойное число конних вооружейних козаков, следовал в село Мачухы и тамо забрал с вишеписанним Сененком и с кем надлежит справку, куда оные гайдамаки поехали, старатся как можно всех оних гайдамак переловить и представить в полковую Полтавскую канцелярию под караулом. А сего июня 1 д[ня] означенний сотник в присланном в сию полковую канцелярию репортѣ написал, что 31 числа того ж мая он, Волковняк, для поиску пропысанних оказавшихся в селе Мачухах гайдамак ездил и по забратии справки, что оные находятся в домѣ князей Туркистанових с верховими лошадмы вооруженние, коих он, сотник Волковняк, того ж 31 мая в том обявленних Туркистанових домѣ уже не застал, а увѣдомился, что тѣ гайдамаки с находячимся теперь в домѣ князем Давидом Туркистановим, имѣ в сообщение и кормлясь от него накупленним в торгу хлѣбом, рибою и горѣлкою, обращались до увѣдомления их от подданных Туркистанових о собыраемой командѣ . За увѣдомленыем, собрався лесками и левадами до состоящего на Новосанжаровском тракту караулу и побыв козаков, називая себе штофелевими козаками, невѣдомо куда болѣе тридцяти человѣк уехалы, а при том репортѣ найденных при поиске тех гайдамак в домѣ Туркистанових во укривателствѣ сумнителних людей Петра Кучинского и Ивана Кустовского представил, кои в допросах показали, что прошлого мая 28 д[ня] нотчу, то есть в соботу против неделѣ , приездило гайдамак к князю Давиду Туркистанову одинадцять человѣк в село Федорки, в дом его, которому привели тры жеребцѣ , два вороных нѣмецких, а один — буланой, и с оних гайдамак одного его товарища називали Данилом, а протчих имен не знают, и жили оные гайдамаки в домѣ князя Туркистанова четири дны, а против 1 числа июня нотчу отехали, а куда, они не знают. В бытность же их, гайдамак, харч покупал им в селѣ Мачухах дворецкой оного Туркистанова Семен Попоненко за денги оних гайдамак. То посланним к вишеписанному сотнику Волковняку указом веленно тотчас с командою ехать в село Мачухи к оному князю Давиду Туркистанову и учинить обыск показаним жеребцям и по обыску, когда найдутся, требовать от него отдачѣ для представлення в полковую канцелярию, а буды не отдаст — взять виемкою и представить в полковую канцелярию. Ежели ж бы оних жеребцов найтит не могли, то всемѣрно розвѣдат, где оны з двора дѣвались, и репортовать в обстоятелствѣ , тако ж к капытану вишеписанному князю Давиду Туркистанову посланним указом веленно явится в полковой канцеляріи, кои за явкою в полковую канцелярию показал, что прошедшего де мая 30 числа за приездом его з канцелярии Новороссийской губерніи в дом, в селе Федорках состоящой, з прапорщиком отставним Павлиновим застал в том домѣ шести человѣ к людей, не вѣдает он каких, между которыми де был один Данило Глобенко и обявлял ему, Туркистанову, пашпорт, данний за подписом бунчукового товариша Занковского, о пропуске его з будучими при нем пѣших, при ружу и пѣстолетах под золотою оправкою, в хорошом одѣяніи. Подданние ж его, князя, обявляли ему, что их было болѣе десяти и толко спрашивали его, Туркистанова, он ли пан двора того, а как он обявыл о себѣ і испросил, что за люде, то они, обявив ему вышеписанной Занковского пашпорт, отойшли з дому его, князя Туркистанова, и где той ночѣ имели ночлег, не вѣдает. На другой же день в 6 часу сполдня видѣл он, князь, их, несвѣдомих людей, уже едучих мимо двору его, Туркистанова, болшою дорогою на лошадях болѣе десяти человѣк вооруженних, под коими были все лошады добриє как бы турецкие или полские, ибо и подкованни некоторие турецкими подковами, с которих лошадей усмотрѣл он, Туркистанов, два жеребца вороних, кои уповает он, князь Туркистанов, стойны по пятисот рублей, а третого солового в двѣстѣ рублей, на которых де клейма круглие продолговатие, а каких слов, он не примѣтыл. Болѣе же де человѣ к тридцята в домѣ его, Туркистанова, не было, и он с предписанними несвѣдомими людми сообщения не имѣл и оны не кормилис от него, Туркистанова, но купленним хлѣбом и горѣлкою, а покупали себѣ сами явно хлѣб и горѣлку в торгу селѣ Мачухах, и ходя по разним шынкам, пянствовали днем 30 и 31 числ мая, да и к нему, князю Туркистанову, являлись в домѣ его в те числа не тайно, но явно днем. Вишеписанних же двох жеребцов вороних, а третого солового предписанные несвѣдомие люде, как содержавшыесь в секвестрѣ полковом, служителѣ его князя Туркистанова Кучинский и Кустовский в допросах показали: к нему, князю Туркистанову, не приводили и в конюшнѣ его не стояли и оних в его, Туркистанова, не было и не имѣется, и дней чрез четири в домѣ его вишепысанние несвѣдомие люде не были, яко де он, Туркистанов, 28 и 29 числ и в домѣ не был, а приехал как вишепысанного 30 числа в первом часу сполдня. Покупал же ли им харч служитель его Попоненко и были ль оные люде прежде приезду его, он, князь, не знает, об оних же де людях он, Туркистанов, к переловлению нигде не давал знать для того, что оны обявлялы ему пашпорт за подписом бунчукового товарища Занковского и ходили в селѣ Мачухах явно, а уже по отездѣ их извѣстился он от своѣх людей, что они слихали от оних, несвѣ домих людей, яко в них отбыл обозний полковий миргородский Родзянка шестнадцят лошадей, а оны взяли в него десят жеребцов, с коих де семь бросили за усталю по путы, а трома вишепоказанными прыехали в Мачухи сего ж году в мартѣ месяцѣ в хутор его, Туркистанова, состоящый под Келебердою. Приездил к нему вишеписанний Данило з другим неизвѣстним ему, князю Туркистанову, человѣком с пашпортом за подписом вишеписанного бунчукового товарища Занковского, и побув чрез день, на другой — отехав. Почему о сиске и поимке оних разбойников нарочнымы командами при надежних старшинах в сотенныя сего полку правлення укази, а сумѣ жних полков в полковие канцеляріи промеморіи, также в Новороссійскую губернскую канцелярию і в Малороссийскую коллегию доношения посланны, а о том же и в Слободскую Украинскую губернскую канцелярию полковая Полтавская канцелярия чрез сие представляет.
1771 году июня 4 дня Полтава.
Полковник Андрей Горленко
Полковой судна Григорий Сахновский
Помітка: Получено 11 июня 1771 году. Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 817, арк. 89—91. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

233

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 10. Харків.— Ухвала Слобідсько-Української губернської канцелярії про вирядження прапорщика Максима Ковалевського з загоном гусар для знищення гайдамаків у Зміївських дачах, а також про надсилання указів про затримання причетного до гайдамацького загону нововодолазького мешканця Петра П'янишенка

1771 году июня 10 дня. По репортам змиевского началника сотника Дьякова, которыми обявлено:
1-м. Сего де июня 7 против 8 числа с вечера жителствующаго в Змиевских лесных дачах, в ровнях, змиевского войскового жителя Ивана Воскобойникова гайдамацкая каманда по примете болше з запорожских людей человек до десяти в ызбе толко было, а вокруг оной сколко имелось, неизвестно (меж которыми гайдамаками слободы Новой Водолаги житель Петр Пъянишенко опознай), ево, Воскобойникова, и сына ево ж, тож и отставного канъцеляриста Ясынского жену былы нещадно келепамы и ружьями и сверх того забрали голью денег сто семдесят сем рублев, пару лошадей, кафтаны, мониста и прочих немалое число вещей.
2- м. С 8-го де против 9 числа сего ж июня въдовы подпрапорной Анны Двыгубской деревни Вышней Безпаловки подданной Яков Ткач, пришедшы ему, Дьякову, словесно обявил, что семь человек гайдамак при ружьих, дротырках и пистолетах, а у ватажка сабля гусарская ввечеру поздно, набравши хлеба и горелки адну кварту, то ж оной же деревни у подданого Герасима Романченка ружья възявши, и пошли в лесь, при том же испрашивали деревни ж Нижнеи Безпаловки помещика капитана Сумцова, где он находитца, то оной Ткач обявил, что в городе Змееве и сказывали: имеемо де к нему быть в гостях.
3- м. Того де 9 числа опослѣ отправления в здешнею губернскую канцелярию репорта получено вереное известие, что оное посред дня приходили в хутор, состоящей неподалече Змиева на Есковой долине, и ни спрося хозяина, пошли в луг, о чем де в Балаклийское и Мере- фянское камисарства репортовано и во околичные места известия посланы и для поимки тех разбойников каманды отъправълены, а по справки в губернско[й] канцелярии нарочно посыланои для сыску и поимки появывщьхся в Змиевских и Тарановских лесных дачах разбойников Харковского гусарського полку прапорщик Ковалевский с командою репортом обявит, что он по ордеру секунд-майора Илимеева, а к нему по словесному господина генерал-майора и ковалера Щербинина приказу прошедшаго майя 21 д[ня] обратно в Харков прибыл майя ж 23 в предложеніи от оного господина генерал-майора и ковалера Щербинина на поданную из сей губернской канцеляріи меморию написано в состоящей де в камандѣево, господина генерал-майора и кавалера Харковського гусарского полку, экскадрон ордером предъложить изволит, чтоб по требованию сей губернъской канцеляріи для сыску и поимки появывынихся гайдамаков потребное число команды послать, а губернской канцелярии, естли впредь для сыску оных каманда потребна будет, то от того экскадрона и требовать, того ради приказали:
1. Следуя предложению опредѣленного с властию губернаторъскую отправить прежде находившагося дъля поимки воров и разбойников прапорщика Ковалевского з гусарскою комадою, о чем послать к нему указ велеть, взяв з собою прежнее число гусар, а оставших поруча ундер-афицеру, следовать в Змиевские дачи и търактом разведивать, где окажутца, тамо старатца переловыть, и буде одною своею каманъдою исправитца с ными нелзя, давать знать в ближайшие селении с требованіем споможения, не оставляя разбойников, чтоб уйтить не могли. Ежели ж за всѣми способамы по вооруженъности их, что оне имеют ружъя, пули, картечи и порох, иним образом обойтитца нелзя, а паче, усмотри, что будет оне противитись оружиями, в таком случае, не ожидая себе вреда, по них стрелять кулями и другим орудием язвить, не опасаясь хотя б кто ис тѣ х разбойников и всмерть убит был, как то и в уложеньи 21 главы в 88 и 89 пунктах напечатано. Пойманных же разбойныков для пересилки в губернскую канцелярию отправлять в ближайшие места, и что происходить будет, чрез три дня, а в случае какой нужности, того ж дни в губернскую канцелярию репортовать.
2. В Изюмскую правинциалную канцелярию и Мерефянское ками- сарство послать указы, велеть находящимся в войсковых слободах начальникам подтвердить, чтоб они, кроме отправленных ныне каманд, естли от прапорщика Ковалевского или откуда ниесть дано знать будет о появившихся где гайдамаках самим начальникам, а по их какой невозможности при о[т]ставных из военной служби ундер-афицерах довольное число со огненный, и у кого какое есть, туда оружием и поступать против вышеписанного.
3. Екатерининской правинціи в Ново- и Мало-Водолажское государственных слобод правление послать указ, велеть нововодолажского жителя Петра Пъянишенка сыскав, и в напад[е]нии им з гайдамакамы на змиевского жителя Ивана Воскобойникова и в разграбленіи денег и пожитков и лошадей изслѣ довав, учинить по законам. А ежели по запирательству оного Пъянишенка потребен будет к доказательству оной Воскобойников и другие, требовать прямо от змиевского началника сотника Дъякова, которому по требованию означенного правлення и отправлять безпродолжително, о чем к нему, Дьякову, и для ведома и к надлежащему куда о том подтверждению как в Екатерінінскую, так Ахтырскую, Сумскую и Острогожскую провинціалние канцеляріи и Харковского уезду в камисарства послать же указы и к господину генерал- майору Булацелю писать промемориею, что благоволил по недалнему разстоянию оказавшихся разбойников отправить в Змиевские леса казаную каманду к поиску и искоренению их, а та каманда может, соедынясь з гусарскою отсюда отправленною, скоришие успехи в просечении от разбойников, чинимых разореніи, предпринимать и в подлежащіе места к предосторожности и поимке их доставълять известіи, и что учинить, губернскую канцелярію уведомить. Скрепили тако:
Петр Гринев,
Степан Тевяшов
В должности секретаря архиваріус Федор Любицкий
Читал подканцелярист Григорий Гралиновский
Помітка-. Промеморіи и указ послани 11 июня. Заг. архи. лю. отко.
Філіал ІДДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812, арк 37—38. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

234

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 10. Зміїв.— Рапорт зміївського начальника сотника Павла Дьякова Слобідсько-Українській губернській канцелярії про появу гайдамаків

В Слободскую губернскую канцелярию Змиевского началника сотника Дъякова рапорт Сего июня с 8 против 9 числа вдови подпрапорной Анны Двигубской деревнѣ Вишней Безпаловки подданной Яков Ткач, пришедши, мне словесно обявил, что сем человѣ к гайдамак при ружьях, дротиках, пистолетах, а в ватажка — сабля гусарская ввечеру позно, набравши хлеба и горелки адну кварту, то ж оной же деревнѣ у подданного Герасима Романченка ружею взявъши, и пошли в лес. При том же испрашивали деревнѣ ж Нижней Безпаловки помещика гоподина капитана Сумцова, где он находитца, то оной Ткач обявил, что в городе Змиеве, и сказывалы, имеемо де к нему быть в гостях, о чем Слободской губернской канцелярии репортую. А в Болаклийское и Мерефянское камисарстви репорты и в околычние места известии послани.
Іюня 10 дня 1771 году.
Сотник Павел Дъяков
Помітка: Получен 10 июня 1771 году. Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812, арк. 36. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

235

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 13. Мерефа.— Рапорт мереф’янського комісара секунд-майора Якима Ліевицъкого слобідсько-українському губернаторові генерал-майору Євдокиму Щербиніну з проханням надіслати загін гусарів для розшуку гайдамаків

Высокородному и превосходителному господину генерал-маіору, лейб-гвардіи пример-маіору и кавалеру Евдокиму Алексеевичу Щербинину Мерефянского камисарства от камисара секунд-маіора Лѣевицкого рапорт Сего числа в Слободскую Украинскую губернскую канцелярію репортом от меня представлено, что в Островерховских лесних дачах, в урочище Линниковой Долине, появилась разбойническая партия в семи человѣках, которых для сиску и поимки как от села Островерховкы, так и от протчих воискових и владелческих слобод воореженніе каманды тотчас туда отправить велено, но из ных, разбойников, в хуторе островерховского жителя Тимченка адин Семен Щуличенко поймай и от Островерховского правлення при репорте сюда представлен, а сверх того сего ж числа репортом от губернского регистратора соколовского началника Степана Соколовского да помещицы госпожѣ полковныцы Булской, от прикащика Гаврила Бурдина доношением представлено: первым — от Соколовского, что вчерашнего дны перед полднем соколовские обыватели Андрей Белокур да Леонтий Фоменко, будучи им по их надобносты в Соколовских Дачах, в урочище Яремишином лугу, неподалече от Мерефы, нечаянным обрасом нашлы оны разбойническую партию человѣк до дватцаты конных при ружях, пистолетах и дротиках, которіе де, усмотри их, обывателей, поймали и перевязав их обоих, билы немилосердо, допрашивая не для развѣ дивания лы о гайдамаках посланы и держав их до сумерку, перебрались самы чрез реку Мож в бор, в Мерефянскіе дачы, а их, Белокура и Фоменка, отпустилы, строжайше запрещая им, чтоб никому о том не сказывалы. Вторым — от прикащика Бурдина, что вчерашнего ж вечера перед сумерком в слободу госпожы ево Тростную приехав конно разбойныческой партии человек до дватцати при ружьях, пистолетах и дротиках, на которых шелковые и разных сукон чугы, платье наподобие запорожцов, тамошнего жителя подданного госпожы ево Дмитрия Кривогуза дом разграбилы, причем забралы денег и других разных пожитков на нѣсколко суммы. Означенной же подданной и жена ево на то время билы в отлучкы, за которымы хотя каманды сколко можно поболше с Мерефянским началником губернскым регистратором Йваном Щербиною конных и пеших вооруженных мною і отправлено, толко в поимке их аднимы мужикамы яко несроднимы к тому в разсужденіи в разных партіях немалого числа, не очень твердая надежда. Того рады вашему превосходителству в разсмотреніе представляя, прошу для удобнѣ йшаго оных искорененія и поимкы, то ж дабы в нужном случаи и
командирований за онимы мужикы не стол в робость приходыт моглы, не соизволите лы гусарской или другой воинской какой каманды потребное число повелить ко мне отправить, с которою б и я, избирая всеудобвозможнѣ ишія ко искорененію оных разбойнических партій способы, отважнѣ е старатся б мог и что повелено будет, імею вашего превосходытелства ожидать резолюціи.
Июня 13 дня 1771 году.
Секунд-майор Аким Лѣевицкий
Помітка: Отправлен с полдня в 10-м часу.
Получен июня 13 дня 1771 году.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 898, арк. 55. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

236

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 15. Полтава.— Рапорт Полтавської полкової канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії про появу гайдамаків на території полку і заходи щодо їх розшуку

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию от полковой Полтавской канцеляріѣ репорт По указу е. і. в. в полковой Полтавской канцеляріѣ слушали репорта, от сотенного Полтавского правлення присланного, в котором обявленно: что сего июня 9 числа, в восмом часу с полдня, от посланной за поиском воров и разбойников команди чрез нарочного полученно во оном сотенном Полтавском правлениѣ известиѣ з урочища Ватажкового по взятиѣ де оною командою опиту на Булановской греблѣ от тамошних мерочников, что в прошедшую неделю против понеделка ввечеру, то есть сего июня с 5-го против 6-го числ, ехали чрез оную греблю за реку Верскло тринадцять человѣк гайдамак верховими лошадми и двома возами глабцями, в коих де во всякого ружья по двѣ и по три парѣ пѣстолетов, толко списи не во всякого, и как оная команда отправилась вслед за ними, гайдамаками, то, повстречав за Ворсклом писаревского атамана Телятника з зятем его, кои ехал в Буланову и обявлял, спрашивали де те гайдамаки его шляху на урочище Миколку, но по взятии тою командою опиту те гайдамаки не на Николку поехали, но в Писаревку, где предявленного Телятника дочь з другою женщиною сего ж июня 5-го, ловля раки близ греблѣ Писаревской в речки Тагамлику, позно ввечеру видѣ ли оних едучих гайдамак как би в урочищѣ Николской. А 6-го числа сего июня, в понеделник рано, оние гайдамаки на верхових лошадях числом толко девять человѣк обѣдали над Тагамликом у хуторѣ бывшого Полтавской сотнѣ козака, а ныне находячегось
в пикинерной службѣ Донецкого пикинерного полку роти Ряской Федора Собакара, и пообѣдавши, оттоль поехали как би к Полтавѣ, та команда, елѣ дуючи за ними, гайдамаками, cero июня 9 числа близ урочища Ватажкового у озера возле дубины Иосифа Висоцкого вздогнали едучого з Липянского футора полтавского мѣщанина Ивана Марченка молодика ero, от которого увѣдомясь, что оние гайдамаки поехали вверх Тагамлика, между коими де находится и бывший служитель оного Марченка Федор Кручений, куда и оной сотнѣ команда последовала. И хоча и до получения о вишеписанном извѣстия того ж числа с полночи в восмом часу от сотенного Полтавского правлення чрез нарочного промемориею данно знать в сотенное первой сотнѣ правление о переходѣ предписанних воров и разбойников чрез Булановскую греблю за реку Ворскло, чтоб повелѣния полковой канцеляріи тамошная команда, не заезжая на сю сторону рѣки Ворскла Булановой, а прямо следовала б поза Ворсклом в урочищѣ Ватажковой к хутору попа Нижомлинского, где могла б по опиту с командою сотнѣ Полтавской совокупится, однако и о сем, полученном в сотенном Полтавском правлений о тѣх ворах и разбойниках, гдѣ оние трактуют извѣстии как во оное сотенное первой сотнѣ правление, так к отправившомусь уже с командою сотнику Волковняку того ж часа чрез нарочних писменно данно знать. По которому репорту о сиску прописанних разбойников чрез нарочние команди в Екатерининскую провинциалную канцелярию промемориею сообщено, а не проявлятся ль гдѣ оние разбойники и в других мѣстах, для предосторожности и сиску оних чрез нарочние ж команди во всѣ здешнего полку сотенния правлення укази, сумѣжних же полков канцеляріи промемории посланни. О чем и во оную Слободскую Украинскую губернскую канцелярию полковая канцелярия репортует.
1771 июня 15 Полтава.
Полковник Андрей Горленко
Войсковой товарищ Михайло Тагденко
Помітка: Получен 2 июля 1771 году.
Записав, доложить к сведению и отдать к дѣлу.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 817, арк. 102, 103 Оригінал

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

237

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 19. Валки.— Рапорт Валківського комісар- ства Слобідсько-Українській губернській канцелярії з повідомленням про вжиті заходи проти гайдамаків, які проїхали до Староводолазьких дач і розпитували у підданих про поміщика Дуніна

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию из Валковского комисарства рапорт Слободы помещика подпорутчика Николая Дунина Знаменской от отамана Николая Клеща в Валковское комисарство сего июня 19 числа чрез нарочного двумя репортами знать дано:
1-м, что 17 числа cero месяца з Ново- и Маловодолажского государственных слобод правлення в ту слободу Знаменское получено известие: оной де Новой Водолаги житель Федор Головко в тамошнем правленні обявлял, будучи де он сего течения 18 числа предвечером в своей мельницы, состоящей близ речки Жгуна разстоянием от Водолаг в шесть верст, от находящагося при оной мелнице работника ево Григория Мазѣенка осведомился, что против 17 числа сего ж месяца ночью чрез показанную мелницу проехала к Староводолажским дачам к лесу неведомо какая партия на лошадях верхи, при копях, а сколько оных числом — за ночною порою узнать было не можно и как между тем бывшая его, Головка, при той мелнице лошадь — кабыла гнеда — пропала, то поутру для сыску оной показанной работник, едучи следом, нашел под Староводолажским лесом неведомо чью лошадь копьем сколенную, почему де и признавается, что оная подлинно партиі гайдамацкой.
2-м. Оного де господина Дунина подданные Петр Нещеретной да Николай Летючой в той же слободе Знаменской явили, яко в проезд их против 19 числа сего течения ввечеру в Новую Водолагу для их надобности к торгу в дачах Староводолажских близлежащих к Іванам на взлесе, прозиваемом Савиченом Роге, перестретив их разбойнической партиі шесть человек пеших, а седмой — конной, которые имели при себе ружья, копьѣ , пистолета и келепи, в одѣяниі запорожском, в синих кавтанах, и спрашивали де про показанного господина Дунина, имеет ли он доволно денег и сколко при нем людей, и ест ли сторожи ночью, и сказывали: ми де побиваєм у вашего господина. И теми репортами требовано о поимке тѣх злодѣ ев в тѣмѣ ста, где проявились, о учиненні в силе указов вспоможения. Чего ради к сыску, поимкѣ и искоренению тех появившихся гайдамаков Валковского комисарства от войсковых слобод пристойное число обывателей с ружьями, копями и с набитими на правец косами при нарочних старшинах в вышеописанные места или где онѣ ие гайдамаки по разведаниі находитца будут, посланы. А о таковом же сыске и искоренениі оных гайдамаков по йменні от оных предосторожностей в соседственные сему комисарству места знать дано, о чем оной губернской канцеляриі ко извесътию рапортуетца.
Июня 19 дня 1771 году.
Прапорщик Яков Бѣлозоров
Помітка: Получен 20 июня 1771 году.
Записав, доложить к сведению и отдать к дѣлу.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812, арк. 39. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

238

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. червня 23. Стара Водолаза.— Рапорт прапорщика Максима Ковалевського Слобідсько-Українській губернській канцелярії про появу гайдамаків у Староводолазьких дачах і Боровенських лісах

В Слободскую Украинскую губернскую кан[целярию] прапорщика Ковалевского репорт Cero июня 20-го дня мерефянской комисар господин секунд-майор Лѣевицкой известием мне дал знать, что репортом в Мерефянское комисарство з слободи Старой Водолаги обявлено: того ж де 20-го числа в Староводолажских дачах появились гайдамацкие парътии в урочищи в Савоенном Роге, для сиску которих я того ж часу в означенные дачи с командою гусарскою, то ж и с присланными ко мне с околичных к
тем дачам мест обывателми отправился, и тамо всемерное старанне прилагаю, а сего течения 23-го числа змиевской началник сотник Дяков дал мне знать, что в Боровенских лесах появилось гайдамак четире человек и приходили к селу Констянтиновке оного ж 20-го числа, с чего предусматривать можно оних гайдамак не адна, а две, а може быть и болше партий шатаются. Итак, я по обыске в поминутих Староводолажских і других скритних околичних дачах, то ж по хуторам, пасѣкам настоящим порядком, если оние мною не сискани будут и о шатании болѣ е в тех местах известий никаких не получу, то для сиску появившихся в Боровенских лесах следовать імею, о чем оной губернской канцелярии репортую.
Июня 23 дня 1771 году.
Прапорщик Максим Ковалевский
Помітка: Получен 27 ыюня 1771 году. Записав, сообщить к таковым.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 817, арк. 128. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

239

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. липня 4. Прилуки.— Рапорт прилуцького сотника Петра Романовича графові Федору Остерману про те, що він не зміг наздогнати гайдамаків, і що місцеві жителі не беруть участі в боротьбі проти гайдамаків

Копия рапорта Прилуцкого малороссийского полку сотника Романовича, поданного к генерал-порутчику и ковалеру графу Остерманн июля от 4-го числа 1771-го году. По сылѣ отъправленного к вашему высокографскому сиятелству изшедшего июня 30 дня рапорта, поворотись с камандою к Новым Вадолагам сего июля 1-го, усмотрел в том Водолажском правленні с известия одного помещика, что против того ж 1-го ночью гайдамацкая партия в слободке Терновки, переехав чрез платину действително того числа, находится в лесу, прозываемом Ковалев, в болшом яру, в терно- вых кустах. Того же часа отъправился с камандою к тѣм байракам и пока наступившая ночь допустила видеть, искал в тех мѣстах да и на другой день, то есть 2-го числа, с пешими людми все глубокие яры и труднопроходимыя густым лесом и терповником зарослыми долины в том урочище и в других около лежащих пересмотрев по получени[и] известия 3-го числа, что якобы гайдамаки в Рокитянском бору появились, отправился и, соединясь с гусарскою и водолажскою камандами, в том бору пешо и конно искали, точию нигдѣ тех гайдамаков не нашлы, о которых от 30-го числа июня по сие число и слуху нет. За сим вашему высокографскому сиятельству смею рапортовать, что проезжая здешнимі селениі и мѣста[ми] нигдѣ по деревням или хуторам, кромѣ Мерефы, пристойных под таковые разбоинические нападки караулов и застав не приметил, а жители упователно, не положась ли на объезжающие каманды, смело упражняются в полевых работах, так что хотя гдѣ доводится для обыску в гущинах лесных потребовать пеших, то оных налицо головою нет. А другие обыватели чрезвычайно оплошны или лукавы и своих началных прозретелных, как то и в слободѣ Александровки владения господина секунд-майора Александра Дунина, в которой по исчислению является 54 хаты, а по сказкам приказчика тамошнего Остафа Линцова может де выйти самых надежных мужчин болше 40 человек, в такое время днем как они все случились в
деревнѣ , то есть июня 30-го, гайдамаки, напав на оного прикажчика, у виду всех их связали ево и мучили, а оные мужики не старались оборонить и в найспособнейшем при плотине месте разбойников переловить, но и в другие близкие деревни не ускорили дать знать, а все разбежались, оставя прикажчика в разбойнических руках. Естли ваше высокографское сиятельство соизволите долше быть еще здесь сей каманде, то не соизволите ли приказать учинить перемену каманде, ибо от всегдашней и скорой от места до места езды в нынешние жаркие дни лошади уже пересаднены, истомлены от мух и от [о]водов, лесных местах изънурены, покорнейше репортую.
Подлинной подписал сотник Петр Романович
Свидетельствовал подпорутчик Емеліань Глебов
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812, арк. 64. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

240

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. липня 8*. Харків.— Зізнання в Слобідсько-Українській губернській канцелярії гайдамаки Івана Сухого, спійманого у Валківському комісарстві

1771 году июля... дня присланной при репорте из Валковьского камисарства пойманной в лесу гайдамака Йван Сухой в силѣ учиненной в губернской канцеляріи резолюціи со обявлением ему имянного 763 году февраля 10 дня указа допрашивай і показал нижеследующее: Зовут ево подленно Иван Кононов, сын Козаренко, он же и Сухой, от роду ему 23 года, родился он и взрос Полтавского полку в городе Кобиляке, отъкуда назад тому года з десять сшел с отцом своим в слободу генерала Штофелна, что над речкою Орелью, где жителство имели четыре года. Когда ж отец ево умре, то он оттоль сшел Полтавского полку в слободу Комаровку к тамошънему жителю Демяну Ваваки, которой знаєм был ему, потому что когда отец ево с ним ходил в Черкаси для покупки рыбы, то и оной Вавака, следуючи оттоль, имели трактом знаемость, в коего жил без найму пять лет, а на шестый cero 771 году сирной недели нанялся было з договору в год, с которьш
на первой недели Петрова поста с означенный Вавакою да работниками ево, Дмитрием, Павлом да Ефимом, а прозвання их не знает поехали в город Черкаск для покупки рыбы и, отъехавши от той слободы верст с четыре, остановились ночевать, где пред сумерком, наехав на них верхи лошядми, навюченными около седел пожитками, немалое число с ружьи, пистолета и копіи четырнадцать человек гайдамак, остановись подле их возов, вспрашивая хозяина ево, нет ли вина, но как в хозяина ево имелось взятое на дорогу в бокълаге, выняв с воза, потчивал их всех. И выпивши оное, обявя о себе, что оне гайдамаки, подмовляли, чтоб оне согласны были с ними итить к разбою, но хозяин их, то ж и работники не согласились, а он, Иван, согласись с нимі, и дали ему лошад со всем убором, чугу синюю, руже, два пистолета, поехали прямо по предводительству из оних гайдамак почитающейся у них ватагом Данили Великого, он же и Белой, Полтавского полку в слободу Мачухи, к живущему князю маеору Давиду Туркистанову. И приехавши прямо в двор ево, где и оной князь в доме был, обявили оние гайдамаки ему, что оне, будучи в городе Ромне, разграбили в доме живущаго тамо маеора Марковича пожитки, которые в него, князя Туркистанова, сложили в анбар, какие ж именно, он, яко при том не был, не знает; в коего побыл все четыре дня и кормились оне по дозволению оного Туркистанова покупкимъ чрез господаря оного князя Семена Попонова хлебом, рыбою и выном за денги оных гайдамак. А после того, осведомлясь, что для поиску их с Полтавы команда, отправлена, то оне, оставя те все свои у оного Туркистанова пожитки, от него поехали прямо в Харковский уезд и, едучи трактом, чинили над проезжащими разными людми грабежи. Первие — неподалече Полтавы в чумака взяли денег тритцать рублев, а пять раз разных едущих и к Полтаве шинкарей ограбливали ж денги, а сколко числом денег, он не знает, поехали прямо по предводительству ватага Белого, каторой обявлял им, что он прошедшую сего году зиму зимовал в Полтаве, бунчукового товарыща Зѣнковского в слободу Новую Водолагу к тамошнему жителю Василию Великому, о коем оной ватаг обявлял им, что у него денег много имеется да и в протчих тамо, ибо он по Харковскому уезду ежегодно с протчими товарыщи разбои чинил и знает, в кого много имеется денег. И едучи трактом Ахтырской провинціи неподалече слободы Коломака, заехавши в лес, денгами ватаг их разделил и довелось ему денег четирнатцать рублев, а протчим по сколко, не знает, поехали к Водолагам и, переехавши Харковского уезду слободу Валки, он, Иван, заболел. Остановись все в лесу, побыв все адни сутки в том лесу, а на другие, видя оне, что ему время от времени болше болезнь распространяется, оставя ево самого в лесу болного, отобрав от него лошадь з сѣдлом и пистолета и чугу синюю, а толко, оставя, дали четырнадцать рублев денег да саблю без пихов, ис которых денег четыре рубли мелких положа в кису, схоронил будучи болним в лесі в кустѣ , коих по выздоровленіи не сыскал, а десять рублев серебрянкой монета при нем имелось. От него поехали, обявляя ему, что оне поедут в леса Изюмской правинции, називаемые Ровни, для того, что там имеется большой лес и никто их сыскать тамо не может, а ему велели итить по выздоровлении от болезни обратно в дома — в Комаровку. И был он в лесу болен два дни, а на третей день, нашед на него валковских два человека, взяли ево и представили в камисарство. Более ж он на воровствах и разбоях нигде не бывал и пристанодержателей, кроме князя Туркистанова, не ведает, в ысповеди был и святих тайн приобщался в слободе Комаровке, в церкве Георгия. Товарыщи ж ево приметами сказывались жителми — ватаг Данила Великой, он же Белой, ростом болшой, лицем беляв, волоса русие, лет до тритцати, на бороде и усах волоса белие, малие, не бриется, говорить по-черкаскии, нос продолговат, на нем платья: чуга сукна вышневого без окладки, кафтан камлотной зеленой, шапка круглая, зшита полской с черним околишем, вершок зеленой; брат ево родной Федор — росту среднего, волосом темнорус, бриется под чуб, в чуге синей, а зимовали оне оба в Полтаве в бунчукового товарища Зѣнковского, при дву ружях, лошады под ними мерены гнедие; Никифор, а прозвання и откуда житель не знает, зимовал сего году в Полтаве обще с ватагом Данилом в бунчукового товарища Зенковского — росту среднего, лет до сорока, лицем мало бел, волоса на толове и усах русие, бриется под чуб, говарит пространно по-черкаску, в одежде василковой, под ним мерен рыжий; Герасим, а призвання не знает, жетель Полтавъского полку города Кобеляки, Коценѣ в зять, лет до сорока, росту среднего, лицем беляв, волоса на голове и бороде русие, подстригается под чуб, в одежде киреи вышневои, с петлицами красними, в бурке черной, в картузе, под ним
мерен рыжой; Филип, Матвѣев сын, а прозвання не знает, з города Лубен, а жителство сей зими имел подле того города Лубен в доме не ведает в какого господина по имены Савы Дробинского,— росту среднего, плечист, говорит просто по-черкаскии, лицем беляв, волоса на голове, бороде и усах белие, лет до тритцати, в одежде чуги синей, кафтан зеленой камлотной, шапка полская, а протчих, какие оные приметами, припомнить не может, в одеждѣ ж оные все, в чугах синых.
В подленном рука приложено тако: к сему допросу вместо вышеописанного разбойника Йвана Сухого капиист Андрей Ковалев руку приложил.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 339, спр. 807, арк. 5, 6. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

241

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. липня 12. Фортеця Білевська.— Лист графа Федора Остермана до Петра Гриньова з приводу приборкання гайдамацьких загонів

Высокородный, высокопочтенный господин брегадир, государь мой Хотя ваше высокородие присланным ко мне сообщением без числа под № 5973-м по дошедшему к вам известию о появившихся вокруг местечка Мерефы разбойников от тамошнего камисара секунд-майора Л[е]евицкого, что сего месяца, под 1 число, наехало в слободу Александровку тринатцат человек разбойников, и поделав много пакостей и озарничества, по лесам укрываются, требуете от меня команду к поиску тех разбойников, чтоб я отправил оную в Мерефянское камисарство, но, как по рапорту поминутого майора Л[е]евицкого, еще с 19-го июня для надлежащего поиску линейной команды сотник Романович с пристойною командою был от меня отправлен туда и у поиску тех разбойников находился. А по засвидетельствованию ево, майора Л[е]евицкого, рапортом ко мне от 8 июля, что усердием, рачением и неусыпным старателством, не довая себе пакою, поспешая от места до места и объезжая все неудобные проходу леса, те злодеи, чувствуя оное, действително выгнаты, так что никакого слуху более об них нет и сотник Романович с командою сего числа ко мне возвратился, то в разсуждении должного принятая всех тех средств, кои к скорейшему переловлению сих нарушителей общаго пакоя нужны, которых неболшими командами, но более взятою во всяком месте предъосторожностию и учиненным от правителства хорошим учреждением, не позволяя неведомых людей без писменного виду и не обявя началником каждого места принимать, а по сумнительству задерживать к должному об них изъследованию или в справки, и буде подлинно где такия появятся партиями, то б того ж часу во все околныя места и к команд дано б было знать, искоренить будет можно: прилагаю здесь копию с поданного от поминутого сотника Романовича рапорту, из катораго ваше высокородие изволите усмотреть оплошность тех жителств, в которых он находился, уповая, что не изволите оставить надлежащее взыскание учинить. Как же внутри линии и к Карловке за таковыми злодеями от меня команды были отправлены при афицерах и некоторого числа пехоты, с казацкою и оружейною и з однадворцов командою и так что действително по следам оные преследованы были, которых по известиям не более одинадцати человек было, и за линию, в степь, ушли, и потому как их догнать не могли и более об них слуху не было, и те команды ныне возвратились на состоящия же за линиею фарпосты, о том всег- дашния от меня подтверждении чинятся, от которых уже не по один раз пойманныя без писменных видов люди в Екатерининс[к]ую правинцыалную канцелярию присылаются и на сих днях во оную присланы как от команды моей, так и из слободы Карловки по сумнителству их пашпортов или билетов, а других, признавая за беглых, к надлежащему об них изследованию и от меня в Екатерницкую правинцию предложено, буде ж что о злодействе их по ведомству Слободкой губернии откроется, а те места от себя дать знать, и с ними в потребном снестись, и поступить по законам, то остается мне вашему высокородию сообщить, что по состоянию местечке Мерефы не в далности от Харкова и от Чугуєва ближе, нежели от линии, охранение сих мест на себе принять изволили, и не полагаясь на то, что ныне об них слуху не стало, по первому известию пристойное число команды иметь в готовности, которую б без потеряния времени послать по усмотрению надобности, а и от меня всегда всевозможное подкрепление по способности мест дано быть имеет, лиж бы толко в настоящее время узнать и с ползою команду употребить было можно, дано быть имеет о чем на оба фланга линии как к господину подполковнику Беклеру в Ряжскую крепость, так и секунд- майору Кастрамитинову в крепость Алексеевскую и в Изюм к господину полковнику и каменданту Кудаеву предложено. Вашего высокородия государь мой покорный слуга граф Федор Остерман
Июля 12 дня 1771 году кр[епость] Белевская.
Помітка: Получено 19 ыюля 1771 году. Записав, доложить.
При докладе велено сообщить к отпуску.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 812. арк. 63, 65. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

242

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. липня 23. Зміїв.— Рапорт зміїеського начальника сотника Павла Дьякова Слобідсько-Українській губернській канцелярії про появу гайдамаків на пасіці Двигубської та організацію розшуку їх

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярию Змиевского началника сотныка Дъякова рапорт Сего числа вдови-есаулши Анны Двигубской слободки Нижней Безпаловки подданной Павло Ткач, пришедши в казенное правление, словесно обявил, что в состоящей над Есковою Долыною ее ж, Двигубской, в пасеке cero ж июля з 22 против 23 числ ночью приездыли лошадми семь человек гайдамак и при ных в ватажка четыре пистолеты, а в прочих — по два, по адному ружю и дротыку и живущаго в той пасеке деда послалы в слободку ж Безпаловку, чтоб вывезлы оттудова харчей, горелки, пшона и сала. И при том сказывали ему, деду, что скажи де тамошнему прикащику, когда хотят, то посилают за нами команду, и столки сищут ныне как и наперед сего сискалы и, не дожидаяс той харчѣ , но пошлы на Ескову Долыну, где и след лошадынной пошел на шлях и к хутору, состоящему неподалече Есковой Долине. За которыми для поиску показанных гайдамак з слободы Змиева команда послана, а для такова ж известия в Болаклийское и Мерефянское камисарстви репортами, а в околычние места известыями о присилки каманд для сыскания показанных гайдамак дано знать.
Июля 23 дня 1771 году.
Сотник Павел Дъяков
Помітка: Получен 26 июля 1771 году. Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 818, арк. 12. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: Т.В.1

Share

243

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. липня 26. Мерефа.— Рапорт мереф9янського комісара секунд-майора Якима Ліевицького Слобідсько-Українській губернській канцелярії про захоплення гайдамаками у полковника Куликовського 25 коней

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярію от секунд- маіора и мерефянского камисара Лѣевицкого рапорт Сего течения 26 числа господина полковника Куликовскою села ево Ракитной прикащик Андрей Левченко присланным в камисарство репортом обявил: сего ж де течения з 25 против 26 числ во втором часу по полуночи подъехали сем человек под село Ракитное конных и оруженных и находящихся на корму собственных господина ево езжалих лошадей дватцать пять разних шерстей, связав сторожей, угнали чрез бор на ту сторону реки Мжы к линии, а при том похвалки чинилы, что и в дом к нему, господину полковнику, неотменно приидут и разорют. И тем репортом просыл о учинений над теми разбойниками поиска разсмотрения, по которому репорту для сыску и поимки тех разбойников того ж часу мерефянских обывателей человек до пятидесят каманда послана и от Нововодолажского городового правлення, так же из ближайшых подчиненных местоной истребовано и туда ж к поиску отправлено, о чем оной губернской канцелярии представляю и о присилки для поиску тех разбойников воинской каманди прошу разсмотрения, а о том же и к господам генералитету: его сыятельству господину генерал-порутчику и кавалеру графу Остерману и генерал-майору Булацелю чрез нарочных репортами от меня донесено и требовано о присилки сюда такових же воинских каманд.
Июля26 дня 1771 году
Секунд-майор Аким Леевицкий
Помітка: Получен 28 июля 1771 году. Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 818, арк. 11. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

244

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1771 р. * вересня 12. Глинськ.— Зізнання в Глинсъкій сотен- ній канцелярії гайдамаки Григорія Коломійця, який брав участь у нападі на маєток бунчукового товариша Степана Кулябки в слободі Полковнича

Того ж сентябра 12 дня вор Грицко Коломиець к розграбленію дому господина бунчукового товарища Степана Кулябки доброволно винился и показал, что он, Коломиець, сего года в прошедшій Спасов пост, едучи з крѣпости, дѣлаючойся на речки Московки, согласившись з находячимся тамо на покосѣ сена бурлакою Демком Тараном, поехали оба без пашепорта с намѣ реніем в Малороссію для покупки табаку, и как в футор, состоящій под Полтавою, нѣ якогос голтвянского пана приехали и в том футорѣ имѣ лі отдох, то на другій того день приехавшіе в той футор, називавшіе себя запорожскими козаками, а якого куреня, он не знает, Іван Белій, Михайло Писменній, Данило Малій, Андрѣй Таран, Йван Дурній и Кирило Белан подъговорили его, Коломийця, и Демка Тарана ехать за Десну для ограбленія кого-либо. И ехали всѣ они на мѣстечко Зенков, на Лебедин, по под тернами на Путивлский перевоз, по под Глуховом, даже до слободки, прозиваемой Полковнича, с таким намѣреніем, чтоб жиючого в той слободке господина, а кто он по имени и прозванію, он, Коломиець, не знает, ограбить. И как в неделю против праздника усѣкновенія честнія глави Иоана Предитечи по предводителству с них Михайла Писменного, которой сказивал, что он в той слободѣ жил болѣе двох год, з току садом к жилим избам оного господина пришли. То перво караулного, ходившого по двору с клепалом, схватив, связали, а потом спавших по под коморами четирох человѣк людей перевязали, и с них он, Коломиець, остался на караулѣ привязаних людях, Демко Таран в клепало, по двору ходячи, бил, Кирило Белан подля лошадей стоял, а Михайло Писменній з четирма товарищи, вломившис чрез окно в сѣни, викресав огня и засвѣтивши свещу, ввойшли в хату, по показанію оного господина, винявши з скринѣ денги, в пяти мешечках будучіе, и взявши пару пистолетов и рузжин двѣ , положа оніе на свои вози, коих у них было четирѣ , а лошадей восем, поехали отоль ноччю ж селами даже до мѣстечка Ямполя. И по под онима к реки Деснѣ на Переговской перевоз, гдѣ переправивсь чрез Десну, поехали было к Новгородку с таким намѣреніем, чтоб тамо купить нѣсколко бочок олѣи и, всипав туда ж, в бочки, и денги, свезть оную в вишпрописанную крепость, на речки Московки строячуюсь. А как за Ямполем для отдоху в бору остановились, то с них Йван Белий и Михайло Писменний роздѣлили оніе денги на восемь частей, которих довелось всякому с них по четирѣста рублей з баришем, толко ж по колифому точно числу денег им довелось, того не спомнить. С которого числа от всѣх их Йван Белий, за атамана правившій, взял себѣ по шестьдесят рублей, а Михайло Писменній, которій на всѣх караулах на імѣючомусь в них пашпортѣ за роспитом смотрителей караулов помѣта сам чинил, по дванадцять рублей взял же. И как прослихали они, что в городѣ Стародубѣ опасная болѣзнь продолжается, ис-под Новгородка возъвратились, то ехали на мѣстечко Понурницю, а оттоль приездячи до села Митновки прописанніе Іван Белий и Михайло Писменний с товарищи в пяти человеках на двох возах поехали дорогою с таким намѣренім, чтоб пробратся им чрез Кіев в Полшу. А он, Коломиець, Демко Таран и Кирило Белан поехали ж без пашепорта чрез перевоз Митновский на Новіє Млини, по под Батурином всіо полями, объезжая села и караули, даже до сотнѣ Глинской. А как к селу Хоминцям столбовим шляхом доехал, то прописанніе его товарищи поехали Лохвицким трактом, а он, Коломиець, в село Хоминцѣ , гдѣ взят и представлен в сотенную канцеллярію. 3 вышеписанних же, з денгами взятих в Кулябки рузжей, одно рузже осталось в Тарана, а друге рузже и пара пистолетов в Ивана Белого с товарищи. Имѣет же он, Коломиець, в схованкѣ еще в жени своей Гапки и сина Федора в Хоминцях в комори, под бочкою, в двох чересах крашанових рублевой монети до двохсот рублей денег. И что вишеписанное он, Коломиець, показал приведено, в том подписался саморучно крестом. К сему допросу вомѣсто вишеписанного Грицка Коломійця, неграмотного, по его прошенію писец сотенной канцеляріи Максим Костоглод руку приложил.
ЦДІА УРСР у Києві, ф 54, оп. З, спр. 6475, арк. 32. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: az.19631

Share

245

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1772 р. квітня 12. Ізюм.— Рапорт Ізюмськоі провінціальної канцелярії Слобідсько-Українській губернській канцелярії про сутичку з гайдамаками, під час якої був убитий сотник Сошальський

В Слободскую Украинскую губернскую канцелярію из Изюмской правынціалной канцелярій репорт Присланный е. и. в. из оной Слободской губернской канцеляріи указом с приложением при оном с представленія здешней правынціи господина прокурора Бушнева копіи обявлено, что здешняя канцелярія предложеніи ево, господина прокурора, по делу, производимому здесь о употребленных к поиску разбойников, которіе сотника Сошалского убили, началниках и атаману Олейникову с товарищи, как и протчие ево предложеніи, уничтожает, оставила втуне и велено о всем по оному представленію, виправись с чем надлежит, в губернскую канцелярію репортовать со обстоятелством. И по тому е. и. в. указу, по справки в Ызюмской правынціалной канцеляріи репортами прошлого 770 году представлено:
1- м. Августа 31 от камисара Кишинского, из находящихся де при началниках Сушалскому и Лященковому, перевязанных разбойниками обывателей, сватолуцкіе жители Петр Калачников да Кондрат Науголной в Сватолуцком камисарском правленіи обявили, что де те разбойники сказивали им вслух, яко оне намерени адних толко панов искоренить для того, что будто чрез их з душ рублевой оклад стал, а народ ничего не виновен и простих людей займать и обыжать не будуть, с какова де их, Калинникова и Науголного, обявления выдеть можно, яко ония жителі, услиша от разбойников их не обидою обнадеживание, хотя и могли б против гораздо меншого числа разбойников противится, иних — искоренить, иних же — изловить, умишленно не захотели противится, ушли в лес и допустили тех разбойников безопасно войты к себе и дали своими поясамы перевязатся, итак, упомяненной сотник Сушалской толко с товарищамы, началниками Лященковимы, супротивленіе и чинил и из разбойников трех ранили, причем и сам от них смертно ранен вахмистр же Лященков, оруженнимы прикладамы и дуламы изувечен, да й сотнику Лященкову тоже было б, егда б не спасъся уходом в лес.
2- м. Из Сватолуцкого камисарского правленія сентября 13 на указ о изследованіи о оплошности означеннях бывших у поиску воров разних слобод жителей в дополненіе де вышеписанного ис тех началников кабанской вахмистр Лященков на посланное к нему ис комисарского правленія в силѣ того указа для чего означенных пятнатцати человек разбойников во многом числе команды не взято и о протчем предложеніе репортом представил, как де он и началники сотники Сушалской и Лященков с командою к помянутим разбойпиком приехали и ис них, разбойников, восемь человек спереду, а семь иззадѣ вдруг з стрелбою на них напали, то де все находящиеся при них в командѣ люде, устрашись, в бег обратились, хотя ж де он и сотники Сушалской и Лященков вперед команды, чтоб остановились и переездили, токмо не удержали и ушли оне в бойрак, називаемой Крутенкой. Как же де близ того бойрака он, вахмистр, и реченные сотники Сушалской и Лященков с лошадей сошли и с нимы, разбойниками, перестрелку чинили, то адин с разбойников сел на присошки, сотника Сушалского в голову ранил, с команди ж де их ни адин человек, кроме их началников, супротив- ленія не делал, и уже будучи все в лесу, послѣ того как помянутой Сушалской ранен, оне многократно уговаривали, чтоб к недопущенію разбойников воитит в лес, перестрелку чинили, токмо не захотели, а выдно де для одного того, яко те разбойники как закричали: «Здайтеся» и ис кабанских жителей адин Илия Свечкарев к ним обозвался, что здалися б, но опасни, дабы не ізувечили, тогда де вслух сказали, что их займат не будут, толко б выдали одних панов, и так по обнадеживанію оному все команды их люде из леса вышли и поясамы их разбойники до несколко повязали, нѣкоторие ж и невязани были, а именно: кабаньскіе жители Трофим Попов да Яков Дрига, а всех разних мест числом до дватцати человек, а его, вахмистра Лященкова, до полусмерти вязаного, оружейнимы дулами и прикладами прибыли за то, что із лесу стрелял и сам не вышел и от них, перевязанных и невязанных с тех разбойников, в поселеніе Юрьевку поехали, а сколко, не знает, и грабеж Сушалскому ізделали, при них же де находилось при смотреніи с ружямы и копіями восемь человек до тех пор, пока товарищы их с Юрьевки возвратились и всех, кои были вязаны, порозвязивали, а которие находились невязанные также с разбойниками супротивленія не делали. Атаман же Олейников допросом в сей канцеляріи показал, как де напала на них разбойническая партія, а в великом числе, не знает, и стала на них стрелять, то хотя оне от тех разбойников и отбивались, но отбится не могли, а между тем, егда сотник Сушалской ранен в голову, от чего и на землю упал, то вся имеющаясь там каманда ушла в боирак, с котораго оне, разбойники, витаскивая, перевязали с вахмистром Лященком человек до тритцати, а протчих з сотником Лящен- ком же в том боираке не сискали, послѣ чего из них некоторие, оставя при товарищах своих вязанную команду, поехали в слободу Жеребець и, побив там часа два, паки возвратились, потом, взяв его, Олейникова, к показанію, на Студенок дороги бежали. И как ис тех, произведенных в сей канцелярій, тож и в Сватолуцком камисарском правленіи следствіи, а по делу и обстоятелно значит из оних, бывших у поиску разбойников, жители войскових слобод, а именно: Сватовой Лучки — дватцать четире, Кабаньего — девят, Моловатки — десят да поселенія подполковницы Капустянской и оиого Сошалского подданые — пятдесять два, итого: девяносто пять человек в нечиненіи противу разбойников супротивленія и в других оплошностях; да сверх того из юрьевьских же подданых Григорій Логвиненко, необявълением о приезжающих к нему в полѣ двух человеках разбойниках, а Павел Кіяновскій да Остап Сидоренко противностію при посилке их для сиску реченных разбойников, равно и тамошней священник Маршевской, за недачу для того ж лошадей и протчее оказались действи- телно виновними, то и на отправленную из сей в Слободскую Украинскую губернскую канцелярію об оних виписку и мненіе в присланном из оной канцеляріи указѣ изяснено, что о слабых поступках употребленной из обывателей команды против разбойнической партіи окази- вается преступленіе, равное тому, что в комендѣ находившиеся не токмо провосходним своим числом, малова числа разбойников не переловили, но, имея свободу, и не дали знать во околичние места к прибавки людей, а еще, оставя своих началников, разбежались и потом, устрашась угроженія, самоизволно дались в руки тех разбойников, а иніе при посилке к поиску их признаны противнимы и чрез такую крайнюю оплршность сотнику Сушалскому от разбойников смертное убийство, а дому ево разореніе послѣ довало. Кабанской же атаман Олейников также вместо супротивленіи прятался в лес и отдавался разбойникам, а потом, проводя их, когда уже с рук их свббодился, не имея никакова страха, никому об них не известил и те разбойники ушли, за что, во уваженіи толко простолюдства и несведенія законов, также в разсужденіи представленія сей канцеляріи, что из них болшая половина найтится может годних в службу, велено учинит всѣ м равное наказаніе, следуя уло- женним 10 главы 162-му, 21 главы 61 и 62-м пунктам плетми нещадно, ис-под кораула свободить, и ежели чего в выть оному сотнику Сушал- скому из разбойнических животов, по требованіям Слободской губернской и здешней канцелярыи, чрез посланныя в Кош Войска Запорожского промеморіи отискатся не может и произойдет от наследников Сушалского прозба, тогда во удоволствіи их поступить по законам, а в протчем де что от сей канцеляріи представлено к преосвященному Самуилу, епископу бывшему Белагородскому и Обоянскому, о поступленіи с юрьевским священником Маршевским по законам за кедачу по требованію камисара Кишинского для поиску разбойников лошадей, и что он тех разбойников благословил и две просфоры им дал, а будучи при разореніи дому Сушалского, о вещах им обявлял, к супротивленію ж и поимки не подавал бывшим в Юрьевке оружейним никакова совету, а оне чрез то к разоренію дому Сушалского свободу имели, та губернская канцелярія апробует с тем, что он, Маршевской, за такой слабой поступок к плотежу недоставаемой выти равно с протчими подвержен быть должен, по которому указу обявленной атаман Олеи- ник, которой тогда содержался под кораулом здесь, дабы впредь в поимки воров и разбойников поступал неослабно и никакой поноровки и послабленія не чинил и в страх другим в Изюме при собраніи здешних жителей нещадно плетми наказан и ко опредѣ ленію на прежнее жилище отправлен в Сватолуцкое камисарское правленіе при указѣ . А при том велено товарищев оного Олейника, такових же преступителей, вишеписаниых мест жителей, коим при том указѣ приложен реєстр, собрав в то камисарство, дабы так же и они, а на их смотря и другіе, впредь будучи при поимки воров и разбойников, поступали безбоязненно и без всякой им поноровки, потому ж при собраніи тамошних жителей плетми нещадно наказать. От Коша ж Войска Запорожского Низового на неоднократніе сей канцеляріи промеморіи как из разбойников никакого, так и из вещей ничего равно и увѣдомленія никакова не прислано; а из духовной преосвященного Самуила, епископа Белогородского и Обоянского, консисторіи на доношеніе сеи канцеляріи знать дано, что посланным из оной консисторіи в Ызюмское духовное правленіе указом велено над оним священником Маршевским, в силу указов, обстоятелно изследовав, и то следствіе прислать в консисторію при доношеній в непродол жителном времени. О взискании ж выти тогда, по неименію от наследников Сушалского исковой челобитной, ничего не положено, а марта 12 предложением от его сиятелства господина генерал-порутчика и ковалера графа Остермана, по сообщенію Коша Войска Запорожского, обявлено, что стоящей на фарпостѣ на устѣ Быка Гадяцкого полку сотника Калатура по произведенному над ним следствію оказался в даче содержащемуся в Коше Войска Запорожского разбойнику Федору Недбайлу и товаришам ево Омелку Головку, Иску Слабкому, Гришку Лесничому, Ивану Бахмуту, Ивану Швидкому, Семену Малому, Матвѣ ю Шулге, Яцку Сухому, Андрею Акатому и Данилу Безкуренному о проезде в Ызюм для ярмонка, в Святогорской монастыр на богомолье и в слободу Каменку для помолу хлеба билетов, за которой ево проступок сверх учиненного ему на полмесяца аресту в штраф взыскано с него десять рублев денег, которіе при том ко удоволствію оставших умершого сотника Сушалского наследников присланы, а отсель отдани его, Сушалского, сыну отставному прапорщику Семену с роспискою. В Кош же Войска Запорожскою Низового промеморіею писано и требовано означенных, содержащихся в том Коше, разбойников Недбайла с товарищи, не был ли он, Калатура, к тому Сошалского и другим разбоям участником и не получил ли із добытных пожитков себѣ части, накрепко розыскать и какія у оних разбойников пожитки сискались, ко удоволствію Сошалского наследников прислать в сію канцелярію, но на то при промеморіи из оного Коша в сію канцелярію прислана толко с учиненною разбойнику Матвею Шулге перепроса копія, где между протчим написано, что оной разбойник Шулга с товаришем Ядком Губою обявленному сотнику Калатуре за дачу билетов лошадь — мерина гнедого, а бывшему при нем писарю, коего имени и прозванія не изяснено, сворованную у малороссійских козаков лошадь — мерина ж чалою дали, и потому, требуя с сотником Калатурою и с писарем ево о поступленіи за вышеписанное по законам и что учинено будет, здешною канцелярію о уведомленіи письменно; к его сиятел- ству июня 1 числа представлено доношением, но на оно ничего не получено, а декабря 5 числа сын его, Сушалского, прапорщик Семен поданною челобитною с приложением взятим разбойниками денгам, вещам и протчему реестра просил за оние удоволствія, то хотя в челобитной оговорки, яко тот иск написан по справедливости и по чистой совѣ сти имет, но поелику оной с поданням 770 году августа 24 числа от сестри ево, Сушалского, явочним челобитьем сходно всего иску на тисячу восемсот двадцать пять рублев шестьдесят пять копеек, в таком случае и взискание сходствуя уложенья 21 главы 59 пункта и прописанною Слободской губернской канцеляріи указу за зачислением сискан- ных у пойманнаго разбойника Полякова и отданных в дом оного Сушалского вещей всего ценою на семдесят девять рублев восемьдесять копеек, то ж и присланных при предложеніи от его сиятелства взисканных в штраф с сотника Калатуры десяты рублев в число недостающих убитков на тысячу семьсот тритцать пять рублев восемдесят копеек, опредѣлено взисканые на вышеизясненных виновных жителей на каждою по семнадцати рублев по пятидесять по три копейки, а при том заключено поелику ис предложенія его сиятелства явствует упоминаемой сотник Калатура дачею запорожским козаком совсем не его ве- домства, кои послѣ и на разбое оказались, билетов, ис которими оне выдно в проезде как на разбои, так и обратно имели свободу, деиствително виновним нашелся, за что и вишепоказанные в штраф десять рублев с него взискани, но и с его не доволно, а по законам он подвер- гает себя всего взятою разбойниками взисканію, как то и обявленные сватолуцкіе и других мест жители, за вишеписанные оплошности плотежу Сошалского выти определени, в таком случае оним жителям з оного ж камисарского правленіи обявить, чтоб оне сего, естли желают, отыскивали на нем, сотнику, и в Воиске Запорожском, на часто повторяемих разбойниках, и буде что там из вещей, разграбленных в доме сотника Сошалского, получат, то естли оние годними окажутся, могут отдать просителю Сушалскому, а вместо их от него денги, написанные за то, получить в возврат. Того ради в Ызюмской правынціальной канцеляріи опредѣ лено, хотя господин прокурор Бушнев в губернскую канцелярію в представленіи своем і написал, что об оной оплошности теми, бывшими у поимки воров началниками и черкасамы никакого следствія не произведено, то без оного в таком случае слабость и оплошность не можно ли щитать самих началников; но поелику тут адним началникам, коих, за убитием разбойниками Сушалского, осталось толко два человека да и из оних один до полусмерти прибит, никакого супротивленія делать уже было невозможно, жителям же коих против разбойников пятнатцати находилось весма превосходное и немалое число, естли б толко они, оставя вишепрописанную свою слабость, хотели тех разбойников и без всякаго распоряженія от началников, особливо же что, кромѣ началников тут же кабанский атаман Олеиников был, коему и в предводителствѣ пособствовать долженствовало, переловить свободно можно, но они, как више значит, при первом нападеніи разбойников, устрашась, в бег обратились, хотя ж де началники вперед каманды, чтоб остановились и переездили, токмо не удержали, и ушли оне в бойрак Крутенской, вахмистр же Лященков и сотники Сушалской и Лященков, встав с лошадей, и с нимы, разбойникамы, перестрелку чинили, то адин разбойник сѣл на присошки, сотника Сошалского в голову ранил, а с команды ни адин человек, кроме их началников, супротивленія не делал и уже де, будучи все в лесу, послѣ того как помянутой Сушалской ранен, оне многократно уговаривали, чтоб к недопущенію разбойников войти в лес, перестрелку чинили, токмо не захотели, а выдно де для одного того, яко те разбойники как закричали: «Здайтесь!» и ис кабанских жителей адин Илия Свечкарев к ним обозвался, что здалиса б, но опасны, дабы не изувечШш, тогда де вслух сказали, что их займать не будут, толко б выдали одних панов, на что и склонились и самы себя перевязать допустили, а несколко и невязанных оставалось, но и те потому ж ни сами не противились, ниже о том куда-либо дали знать, а атаман Олейников еще их же, разбойников, не обявя никому, чрез реку Донец проводил. И так со всего видеть можно прописанная сущая оплошность при поиску упоминаемых разбойников последовала не от началников, но от показанных бывших в командѣ іх жителей, ибо таковим, как выше значит, превосходним против разбойников поискних людей числом, да и таковых же равных себѣ мужиков без всякаго предводителства, естли б оне хотели, не толко допустить до убийства и разоренія Сошалского дому, и переловить всех можно было, как то всем и самие просители от свобожденія выти сватолуцкие жители Моцаков с товарищы в доношеній своем ничем себя не оправдают, по каковим обстоятелствам на их, яко сему действително выновних, по содержанію Уложенья 21 главы 59 пункта и вишепрописанного оной губернской канцеляріи указа и выть положена: с общаго с оним господином прокурором разсужденія да и апробація его на зделанном о сем опрѣ деленіи имѣтся. почему за всем тем нине в другое о том следовать кажется нѣ о чем, равно и ко отысканію разграбленных убитого сотника Сушалского пожитков и самих оних разбойников, просителя Сушалского, которий, а с ним и другие оного убитого, болшою частію малолетние дети остаются во всеконечном разореніи, тож ни з началников по их всем невинности в разсужденіи, яко оное легше показанный выновникам обществом своим отыскивать, и ежели Сушалскому и Лященковим: ні адного посилать признается за навящшую им обыдуи разорение, касателно ж идо другой, написанной в представленіи его господина прокурора речи, яко здешняя канцелярія многие его предложеніи уничтожает, то сие место ево, господина прокурора, предложеніи, согласные з законом, всегда принимает и по оним надлежащие определеніи делать не оставляет и для того об оном с прописанием вишеписанного на разсмотреніе и со испрошением, что повелено будет, указу предоставить в Слободскую Украинскую губернскую канцелярію, о чем оной Слободской Украинской губернской канцеляріи представя, просить е. и. в. указу.
Апреля 14-го 1772 году.
Прохор Бавыкин Яков
Тихоцкий Андрей
Сумец Иван Малинский
Помітка: Получен 24 апреля 1772 году. Записав, доложить.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 399, спр. 915, арк. 8—13. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Thanks: az.19631

Share