1

Тема: Слуцкі збройны чын/Слуцкае паўстаньне, 1920 г.

Слуцкі збройны чын, Слуцкі збройны ўздым, Слуцкае паўстаньне — спроба ўзброенай абароны незалежнасьці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і сьнежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна зь мясцовых сялянаў, аказвалі супраціў наступаўшым савецкім войскам.

Мэты: непадзельная Беларусь у сваіх этнічных межах, усталяваньне рэспублікі і прызнаньне БНР, а таксама незалежнасьць ад Польшчы і Расеі.

Прычыны:
- Падзеленасьць Беларусі паміж Польшчай і Расеяй па ўмовах прэлімінарнага міру ў Рызе, заключанага паміж Польшчай, Расеяй і УССР. Прадстаўнікоў ад Беларусі на тых перамовах не было, таму ніхто не лічыўся з інтарэсамі беларусаў.
- Мяжа якраз праходзіла па лініі Кіевічы — рака Лань такім чынам, што Слуцак знаходзіўся ў нэўтральнай зоне, разьмешчанай уздоўж гэтай лініі.
- Палітыка «ваеннага камунізму», якую праводзіла Расея.

/ вікіпэдыя

Share

2 ( 27-05-2019 16:01:23 змінене Алена )

Re: Слуцкі збройны чын/Слуцкае паўстаньне, 1920 г.

Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах /Ул.Ляхоўскі, Ул.Міхнюк, А.Гесь. — 2–ое выд., дапрац.
— Мінск: „Энцыклапедыкс“, 2006. — 400 с.  (Бібліятэка часопісу „Беларускі Гістарычны Агляд“)


Гэтае выданьне, прысьвечанае гісторыі антыбальшавіцкага паўстаньня 1920 г. на Случчыне, уключае дакумэнтальныя матар’ялы з архіваў Беларусі, Літвы, Польшчы, Расеі, прэсавыя паведамленьні, успаміны ўдзельнікаў, у тым ліку дакумэнты з
архіваў КДБ. Многія матар’ялы друкуюцца ўпершыню. Кніга дае шырокую панараму беларускага вызвольнага руху наконадні, падчас і пасьля ліквідацыі Слуцкага збройнага чыну.

www.belhistory.eu/wp-content/the … y_chyn.pdf

ЗЬМЕСТ

+ Читати більше

Прадмова ........................................................................................................ 9
Хроніка падзеяў
1. Допіс са Случчыны ў менскую газэту «Звон»...........................................22
2. Ліст часовага рэвідэнта Беларускае школьнае рады Меншчыны
па Слуцкім павеце Юркі Лістапада да Сымона Рак–Міхайлоўскага .......22
3. З артыкулу Янкі Купалы «Моладзь ідзе» ..................................................25
4. «Статут Слуцкаго беларускаго культурна–прасьветнаго гуртка
„Папараць–Кветка“»....................................................................................26
5. Часовы статут Беларускага нацыянальнага камітэту Случчыны ...........27
6—7. Лісты рэвідэнта ЧБНК па Слуцкім павеце Андрэя Бараноўскага
ў Менск ........................................................................................................28
8. Ліст часовага рэвідэнта Беларускае школьнае рады Меншчыны
Антона Абрамовіча да Аркадзя Смоліча ...................................................33
9—10. Рапарты рэвідэнта Таварыства стражы крэсовай па Слуцкаму
павету Яна Сушыньскага аб сытуацыі  на Случчыне ................................33
11. З рэпартажу Ўладзіслава Галубка пра ягоную паездку ў Слуцак .........41
12. Зварот беларускіх нацыянальных дзеячоў Случчыны
да дэмакратычнай грамадзкасьці ўсяго сьвету ........................................43
13—14. Выпісы з асобных пратаколаў Белнацкаму Случчыны ..................44
15. Зь ліста кіраўніка Слуцкіх настаўніцкіх курсаў беларусазнаўства
Янкі Станкевіча да кіраўніцтва Цэнтральнае Беларускае школьнае рады .46
16. Зварот беларускіх настаўнікаў Случчыны ў Цэнтральную
Беларускую школьную раду .......................................................................49
17—19. Дачыненьні Белнацкаму Случчыны з ЧБНК у Менску ..................50
20—22. Рэпартажы са Случчыны карэспандэнтаў менскае
газэты «Беларусь» .......................................................................................52
23—27. З пратаколаў паседжаньняў партыйна–арганізацыйнае
тройкі Слуцкага павятовага камітэту РКП(б) ..........................................55
28. Адозва Часовага ваенна–рэвалюцыйнага камітэта ССРБ ....................58
29—30. Падзеі на Случчыне паводле менскіх савецкіх газэтаў .................59
31. Часовы ўклад Беларускае вайсковае камісіі аб прыёмцы жаўнераў
у беларускае войска ....................................................................................60
32. Ліст Макара Касьцевіча да Францішка Кушаля .....................................61
33. Выпіс з пратаколу зьезду Случчыны .......................................................62
34. Ухвала Беларускага зьезду Случчыны. 14 лістапада 1920 г. .................63
35. Пратэст Беларускае рады Случчыны да Ўраду Савецкае Расеі.............64
36. Тэлеграма народнага камісара земляробства ССРБ
Усевалада Ігнатоўскага ў Наркамзем РСФСР ...........................................64
37. Вытрымкі са справаздачы Барысаўскага павятовага рэвалюцыйнага
камітэта за пэрыяд з 31 кастрычніка па 15 лістапада 1920 г. .................65
38. Дэклярацыя Беларускае рады Случчыны ...............................................66
39. «Слуцкая акцыя». Плян–канспэкт нарады беларускіх нацыянальных
прадстаўнікоў з польскімі «крэсавымі» дзеячамі па абмеркаваньні
сумесных дзеяньняў супраць бальшавікоў ...............................................67
40. Адозва Беларускае вайсковае рады Случчыны да чырвонаармейцаў ...70
41—67. Хроніка слуцкіх падзеяў паводле гарадзенскае газэты
«Беларускае Слова» .....................................................................................70
68. Інфармацыя пра паштовыя маркі слуцкіх паўстанцаў ..........................85
69—70. Слуцкія падзеі ў інтэрпрэтацыі бальшавіцкіх газэтаў ...................86
71. Вытрымкі з камунікатаў штабу 1–е Слуцкае брыгады Войскаў БНР ...88
72—83. З апэратыўных данясеньняў 16–е савецкае арміі пра ваеннае
становішча на Случчыне ............................................................................88
84. З пратаколу сумеснага пасяджэньня Слуцкага павятовага камітэту
КП(б)Б, ваеннага камісарыяту і кіраўніцтва ЧК Слуцкага павету,
ваенкамаў 22–е ды 24–е вайсковых брыгадаў .........................................98
85—86. З канфідэнцыйных зводак Палітбюро Cлуцкай ЧК у Слуцкі
павятовы камітэт КП(б)Б пра чыннасьць слуцкіх паўстанцаў ................98
93. Са справаздачы №1 пра дзейнасьць Слуцкага павятовага рэўкаму
з 1 па 15 сьнежня 1920 г. ........................................................................ 106
94—95. Зацемкі з газэты «Звезда» ............................................................. 108
96. Ваенныя падзеі на Случчыне паводле «Историко–стратегического
очерка 16 армии» ..................................................................................... 109
97—98. Зьвесткі пра Слуцкі фронт БНР зь віленскае газэты
«Наша Думка» ........................................................................................... 113
99. Справаздача загадчыка Слуцкага Палітбюро кіраўніцтву ЧК ССРБ . 114
100—103. Паведамленьні Беларускага прэс–бюро ў Коўне..................... 115
104. Выпіс з пратаколу пленарнага пасяджэньня Беларускае рады
Случчыны ................................................................................................. 116
105—111. Рэха Слуцкага збройнага чыну паводле газэты «Наша Думка» .. 117
112—115. Вытрымкі з асобных загадаў па кампаніі інтэрнаваных абозу
1–е Слуцкае брыгады Войскаў БНР у Дарагускім лягеры ..................... 122
116. Пайменныя сьпісы жаўнераў ды афіцэраў 1–е Слуцкае брыгады,
інтэрнаваных у Дарагускім лягеры ........................................................ 126
117—122. Сытуацыя на Случчыне пры бальшавіках у першы год
пасьля ліквідацыі збройнага чыну ......................................................... 134
123—124. Паведамленьні са Случчыны ў газэце «Савецкая Беларусь».. 145
125—127. Слуцкае паўстаньне ў пратаколах ды рэзалюцыях Першае
агульнанацыянальнае палітычнае канфэрэнцыі ў Празе–Чэскай ....... 146
128. Даклад Рыгора Злоцкага Канстанціну Езавітаву «Паўстанчэскі рух
на Беларусі» .............................................................................................. 150
129. Сьвяткаваньне першых угодкаў Слуцкага збройнага чыну ў Вільні ... 152
130. Слуцкае паўстаньне ў інтэрпрэтацыі дэфэнзывы (II аддзелу
Генэральнага штабу Войска Польскага) ................................................ 153
6 Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах
Галасы ўдзельнікаў Слуцкага збройнага чыну
131. Юрка Лістапад. Узьбіліся на свой шлях ............................................. 156
132. Сяргей Бусел. Слуцкае паўстаньне. Успаміны .................................. 166
133. Васіль Русак. Думкі аб Слуцкім паўстаньні ....................................... 173
134. Голас былога старшыні зьезду Случчыны ......................................... 174
135. Вытрымка зь невядомага артыкула Васіля Русака ........................... 176
136. Ліст Васіля Русака Канстанціну Езавітаву ......................................... 178
137. Антон Сокал–Кутылоўскі. Мае ўспаміны аб Слуцкім збройным
змаганьні з бальшавікамі ў 1920 годзе .................................................. 181
138. Тодар Данілюк. Мае ўспаміны аб службе ў беларускіх вайсковых
фармацыях і ўдзеле ў беларускім збройным змаганьні 1917—1921 гг.190
139. Антон Бачко. Успаміны аб Слуцкім паўстаньні ................................ 195
140. Лявон Рыдлеўскі. Гэтак было… (Успаміны слуцкага паўстанца) .... 199
141. Аляксей Кабычкін. Слуцкае паўстаньне. (З успамінаў удзельніка) ... 202
142. Аляксей Кабычкін. Словы–успаміны пра Слуцкае паўстаньне ........ 206
143. Юрка Харытончык. З успамінаў слуцкага паўстанца ....................... 208
Сьведчаньні з–за кратаў
144. Юрка Лістапад. Інфармацыя пра Слуцкія падзеі 1920 г. .................. 214
145. Слуцкія падзеі 1920 г. у сьледчых паказаньнях Паўла Жаўрыда
па справе «Саюза Вызваленьня Беларусі» ............................................. 219
146. Уладзімер Пракулевіч. Слуцкае паўстаньне. Паводле сьледчых
паказаньняў па справе «Саюза Вызваленьня Беларусі» ....................... 224
147. Са сьледчых паказаньняў Язэпа Лагіновіча ....................................... 263
148—149. Дакумэнты са сьледчай справы Васіля Русака......................... 266
150—151. Дакумэнты са сьледчай справы Антона Сокал–Кутылоўскага . 273
Дадатак
152—162. Песьні случакоў–паўстанцаў ..................................................... 278
163. Аркадзь Будзіч. Антон Сокал–Кутылоўскі і Cлуцкае паўстаньне ..... 285
Карта Случчыны падчас антыбальшавіцкага збройнага чыну................ 288
Заўвагі і камэнтары .................................................................................. 289
Ілюстрацыі ................................................................................................. 355
Пайменны паказальнік ............................................................................ 375
Геаграфічны паказальнік ......................................................................... 387
Сьпіс скаротаў ............................................................................................ 395
Памяці прафэсара Уладзіміра Міхнюка ................................................. 397

Share

3

Re: Слуцкі збройны чын/Слуцкае паўстаньне, 1920 г.

Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах /Ул.Ляхоўскі, Ул.Міхнюк, А.Гесь. — 2–ое выд., дапрац.
— Мінск: „Энцыклапедыкс“, 2006. — 400 с.  (Бібліятэка часопісу „Беларускі Гістарычны Агляд“)

ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Беларусь (Белоруссия, Белая Русь, Białoruś) 8–12, 14, 15, 17–19, 22, 23, 43–46, 53, 58, 59, 65–68, 70, 76, 78–80, 82, 83, 89, 109, 115, 116, 122, 124, 134, 135, 139, 143, 147, 148, 150–153, 156, 166, 173, 176, 179– 183, 185–188, 190–193, 200, 202, 203, 205, 208, 219, 221, 235, 237,245, 251, 252, 255, 256, 261, 263, 268, 273, 274, 276, 280, 285, 286, 289, 296, 297, 301, 321, 323–326, 333, 335–337, 339, 342, 344, 346–348, 350
Беларуская Народная Рэспубліка (БНР) 9, 12, 15, 17, 46, 63, 66, 67, 72–79, 83, 84, 86, 87, 118, 122, 160, 162, 175, 200, 201, 205, 206, 210, 221, 234, 236, 237, 239, 241–244, 250, 252, 254, 255, 257–260, 265, 272, 326, 340, 344, 352, 342, 345, 347
Беларуская рэспубліка 112, 313
Беласток 122, 123, 165, 177, 178,183, 184, 186, 192, 251, 264, 276, 325, 331, 349
Беразьнякі 110
Берасьце (Брэст) 15, 57, 68, 327, 334
Бігосава 341
Блячын 211
Бондары 88
Бор 297
Боркі 31, 114
Бортніцкая вол. 313
Бранавічы 43
Бранчыцы 43
Бруклін 348
Брусэль 328
БССР (ССРБ, Савецкая Беларусь, Советская Белоруссия) 65, 105, 109, 116, 140–142, 151, 217, 218, 252, 265, 269, 289, 290, 293, 299, 301, 314, 315–317, 322, 325, 336, 339–341, 343, 348, 349, 352, 353
Буг, р. 89, 186, 210
Букча 110
Буслаўка 43
Аброва 297
Азія 321
Аксаміты 209
Алітус (Аліта) 192, 348
Альгомель (Ольгомель) 111
Амговічы (Omchowicze, Омговичи) 35, 104, 141, 304
Ангельшчына (Англія) 150, 328, 351
Андрусаўшчына 39, 308
Андрушы 110
Арол 141
Архангельск 283, 319
Асіпавічы 186
Аршаншчына 300
Астроўчыцы (Островчицы) 110, 309
Аўгeнбург 351
Аўгустоў 302, 341
Аўстрыя 74, 331
Ашмянскі пав. 316, 323, 336
Ашмяншчына 150, 329
Бабаевічы 211
Бабоўня 37, 308
Бабруйск 110, 309, 336
Бабруйская акр. 293
Бабруйская вобл. 269
Бабруйскі пав. 53, 71, 72, 102–105, 114, 290, 293, 313, 329
Бабруйшчына 199
Балтыя 315, 340
Баравікі 110
Баранавіцкая вобл. 276
Баранавіцкі пав. 53, 296, 334
Баранавічы 17, 36, 68, 72, 73, 81, 87, 90, 164, 165, 222, 223, 246, 250, 258, 259, 276, 305, 322, 323, 326, 327, 330, 334
Баркаўцы 43
Барысаў 336, 347
Барысаўскі пав. 71, 290, 310, 317, 347
Барысаўшчына 347
Белавеская пушча 209, 235
Беламорскі канал 187
Бучацін(а) (Байчацін?) 87, 102
Быдгош 322
Быстрыца 75, 176, 186, 318
Быстрыцкая вол. 184, 293
Бэрлін 184, 190, 195, 268, 281, 285, 286, 321, 341
Бялевічы (Белевичи) 94
Бярэзіна (Беразіна), р. 68, 202, 210, 326
Брэст гл. Берасьце
Валаты 29, 31
Валынь 353
Ванелевічы 110
Варкавічы 31, 43, 218, 289
Варонеж 353
Варшава (Аршава) 15, 16, 73, 113, 148, 160, 168, 175, 195, 202, 215, 220, 222, 223, 225, 226, 231, 248, 315–317, 319, 322, 324, 325, 328, 330–333, 340, 349, 352
Васільчыцы 9, 75, 85, 176, 211
Васілішкі 176
Ваўкавыск 191, 192, 223, 348
Ваўкавыскі пав. 192, 315, 349, 351
Ваўкавышчына 192
Вераб’ёва 134, 211, 212, 338
Верабеічы 75
Верабейчыцы 176
Верасьніцы 111
Веска 110
Ветчыцы 81
Вехотніца 351
Вілейшчына (Вялейшчына) 122
Віленская губ. 272
Віленскі край 315
Віленскі пав. 323, 336
Віленшчына 13, 15, 18, 150, 182, 272, 289, 296, 301, 312, 319, 342, 343, 349, 350
Вільня 149, 150, 152, 156, 160, 165, 178, 181, 189, 198, 212, 217, 218, 223, 225, 231, 239, 248, 251, 252, 254, 259, 265, 267, 272, 291, 293, 294, 300, 301, 310, 317–321, 324, 329, 330, 334, 336, 337, 341, 343, 345, 346, 349–354, 369
Вісак (Вясея) 102
Вісла, р. 209
Віцебск 295, 315, 335
Віцебская губ. 247, 339
Віцебшчына (Вітэбшчына) 150, 157, 205
Віцькі 325
Ворша (Орша) 295, 300
Востраў (Остров) 29, 31, 110, 276
Выгада 102
Вызна (Чырвоная Слабада) 10, 84, 87, 93–95, 102, 110, 111, 114, 163, 164, 171, 176, 186, 204, 207, 211, 216, 235, 272, 317–321
Вызьнянская вол. 102, 115, 184, 185, 298, 311, 333
Вызьнянская гм. 115
Высоцк 110
Вюртэмбэрг 348
Вялікае княства Літоўскае 342, 346
Вялікая Бераставіца 192
Вялікая Болвань 193
Вялікабрытанія гл. Ангельшчына
Вялікі Блячын 211
Вялікі Рожан 86, 102, 241
Вялікія Астроўчыцы 40, 308
Вялікія Мaшыцы 291
Вялікія Страхіні (Б. Стряхин) 86, 102
Вялічкавічы 40, 309
Вясея 31, 102
Вясея, р. 195, 202
Вятка 314
Гавязьненская гм. 36, 303
Гайна 86
Галіччына (Усходняя Галіччына) 301, 302, 312
Галле 273
Галяндыя 304
Ганцавіцкая акр. (вобл.) 273
Ганцавічы 95, 180, 197, 211, 285, 286, 334, 373
Гарадзенская губ. 318
Гарадзенскі пав. 319, 325, 327
Гарадзеншчына 13, 17, 18, 35, 204, 207, 293, 301, 304, 312, 315, 319, 320, 325, 329, 330, 337, 342, 349, 350
Гарадзея 110, 276
Гарбуноўшчына 211
Гарнастаева 209
Гатчына 191
Гаўрыльчыцы 113, 330
Гданьск 330
Г. Двор 102
Германія гл. Нямеччына
Гішпанія 325
Глoўсевічы 348
Глуск 110
Гнойны Рак 316
Гольчыцы 335
Гомель 339
Гомельская губ. 111, 339
Гомельскi пав. 298
Гомельшчына 205
Горадня (Гародня, Гродна) 61, 76, 84, 103, 182, 183, 192, 193, 204, 207, 242, 290, 321, 325, 329–331, 336, 337, 341, 349
Горацкая (Горковская) вол. 102–105
Горкі 102–105, 110
Горкі (Магілёўскія) 346
Горнiцкая вол. 325
Грозаў (Грозава, Грозово) 41, 176, 204, 208, 210, 211, 284, 299
Грозаўская вол. 184, 208, 209, 228
Грузія 353
Грыцэвічы 31, 94, 95, 104, 105, 119, 164, 197, 203, 216, 247, 248
Грыцэвіцкая вол. 104, 313
Грэская вол. 184, 210, 299, 335
Грэская пушча 212
Гулевічы 91, 93, 171
Гута 353
Давыд–Гарадок 110, 209
Дальлаг 325
Даменікова 102
Данцыг (Гданьск) 272, 370
Дарагуск 120–122, 124, 125, 186, 188, 251, 264, 276, 337, 351
Даросіна 141
Дзітрыкі 308
Дзвіна (Зах. Дзьвіна), р. 109, 320, 349
Дзьвінск 180, 320, 349, 369
Дзюдзева (Маяк) 314, 335
Дзяніскавічы 110, 307
Дзярэчын 348
Дняпро (Днепр), р. 89, 105
Доктаравічы 103
Домбрава 88
Доўгае 137
Дoшнaва (Дошново) 75, 110, 176, 186
Драздова 110
Дукора 301
Дунайчыцы 211
Еўлічы 114
Ёдчыцы (Иодчицы) 81, 91, 120, 193, 248
Жлобін 110
Жураўка 102
Жываглодавічы 43, 110, 225, 293
Жыдамлянская гм. 337
Жыцінская (Жырынская?) вол. 114
Жыткавічы 110
Жыліхава (Желихов) 91
Заастравечча 164, 197, 216, 249, 250
Заградзье 29, 31
Задвор’е 102
Зажэвічы 114
Залюцічы 110
Заляддзе 110
Замагільле 110, 311
Замір’е 54
Замосьце 37, 305
Замосьцішча 314
Запольле 101
Зарудня 106
Зарэчча 297
Заўшыцы 337
Заходняя Беларусь 212, 259, 265, 290, 296, 301, 316, 319–321, 325, 329, 330, 334, 335, 337–339, 341–343, 348, 353
Зачысцкая (Зачысьценская) вол. 65, 347
ЗША 336, 344, 345
Іванава 315
Іванаўская вобл. 315
Івэшты 191
Ігуменскі пав. 163, 311, 313, 352
Ігуменшчына 352
Ільешты 191
Іркуцк 314
Ісерна (Ісерно) 29, 31, 32, 218, 314
Кажушкі (Кажухоўцы) 85, 110, 169, 211
Калінінская акр. 299, 314, 315
Каліта 104
Каліш 111
Калыма 187
Камароўская вол. 92
Камлеўшчына 102
Кан 334
Канада 348
Канстантынопаль (Стамбул) 325
Канстанца 344
Кандратавічы 202
Капаткевічы 110
Капацэвічы 110
Капыль (Копыль) 37, 75, 78, 87, 110, 111, 162, 176, 186, 193, 211, 212, 306, 321
Капыльская вол. 184
Капыльскі р–н 312
Капыльшчына 337
Караганда 187
Карцэвічы 211
Кастрама 347
Касынічы 103
Квяцяны 212
Кіеў 268
Клецак (Клецк) 110, 119, 171, 186, 193, 197, 198, 211, 258, 280, 320
Клімавіцкі павет 297
Княж–Пагост 297
Койданава 81, 173, 315, 345
Колкі 86, 197
Комі 297, 338
Комлеўшчына 102
Копысь 110
Коўна (Каўнас, Kaunas) 115, 172, 175, 192, 252, 257, 294, 296, 300, 317, 321, 322, 335, 336, 340, 341, 351, 353
Кракаў 337, 353
Красналукі 317
Красная Воля 110
Красная Горка 333
Крывасёлкі 87
Крывічы 43
Крым 328
Крэхаўцы 301
Кукавічы 294
Кулакі 91
Кунцаўшчына 291
Курапаты 292
Кутаіская губ. 353
Куфштэйн 334
Кухты 32
Кухцічы 211
Кучынка гл. Слабада–Кучынка
Лагойск 86
Лактышы 110
Лань, р. 10, 87–89, 96, 104, 106, 110, 177, 186, 193, 199, 200, 202, 204, 210
Лапухі 60
Латвія 15, 75, 321, 339, 341, 349, 350
Лахва 96, 110
Ленінград гл. Санкт–Пецярбург
Ленін (Ленино) 35, 38, 100, 110, 304, 307
Леткаўшчына 208
Лёндан 351
Ліда 72, 81, 308
Лідзкі пав. 316, 323
Лідчына 308
Ліпнікі 28, 300
Лісічанская вол. 347
Літбел 320, 335
Літва (Літоўская рэспубліка, Lietuva) 11, 68, 70, 75, 78, 171, 193, 217, 265, 294, 301, 316, 317, 320–323, 332, 336, 339–342, 348, 349, 351
Лодзь 61, 180, 193, 216, 217, 223, 246, 293, 319, 320, 322, 336, 339, 348, 349
Ломжа, р. 111
Лубенец 87, 102
Лунінец 163, 211, 212, 249, 302
Лунінецкі пав. 330
Лучнікі 43, 356
Любань 88
Лютoвічы 75, 88, 176, 185, 186, 333
Лядна 40, 110, 211, 309
Лянгвальд 351
Ляхавіцкі р–н 276
Ляхавічы 186, 197, 264, 276
Магілёў 91–93, 109, 319, 352
Магілёўская губ. 247, 298, 350
Магілёўшчына 205
Магільнае 212
Мажайск 268
Мазыр 16, 147, 198, 330, 336
Мазырскі пав. 52, 112
Макраны 170
Макродзь (Мокроць) 96
Маладэчна 68, 326
Малая Млынка 211, 320
Малінова 102, 104
Малы Блячын 211
Малы Рожан 248
Малыя Астроўчыцы 40, 308
Мароз (?) 38, 307
Масква 150, 186, 252, 259, 291, 294, 302, 303, 317, 335, 337, 341, 342, 345, 347, 353
Маскоўшчына 45
Мацкевічы 75, 176
Машыцы 300
Маяк гл. Дзюдзева
Мелкавічы (Мільковічы) 81, 329
Мелкаўская (Мількаўская) гм. 35, 304
Менск (Минск) 15, 24, 28, 33, 36, 41, 50, 54, 68, 86, 108, 110, 138, 139, 156–159, 166, 175, 178, 180, 182, 183, 191, 207, 230, 253, 254, 258, 268, 274, 278, 286, 289, 291–293, 295, 300, 301, 305, 311–313, 315– 317, 319, 320, 323, 324, 327, 329, 330, 334–338, 340, 341, 343, 345–349, 352, 362
Менская акр. 68, 86, 326
Менская губ. 27, 85, 99, 111, 211, 213, 227, 236, 247, 320, 326, 327, 338
Менскі пав. 71, 347, 352
Меншчына 10, 38, 70–72, 81, 134, 227, 289, 307, 338, 347
Мерач 193
Мікашэвічы 96
Мільковічы гл. Мелкавічы
Морач 38, 39, 87, 102, 164, 186, 249, 308
Морач, р. 106, 276
Мсціжская вол. 65
Мюнхен 206
Мядзьведзічы 186
Наваградак (Навагрудак) 189
Наваградскае ваяводства 316
Навадворцы 90
Навасёлкі 87, 104
Новыя Макраны 91, 163
Ноўгарад 141
Нью–Брансўік 348
Нью–Ёрк 189, 348, 351
Нямеччына (Германія) 22, 273, 316, 321, 328, 334, 339, 347–349, 351
Нясьвіскі пав. 108, 119
Нясьвіж 39, 41, 54, 68, 88, 89, 109, 110, 119, 198, 211, 212, 252, 258, 259, 307, 308, 310, 317, 319, 327
Няцеча, р. 173
Няжыраўка 141
Ольгавічы, гл. Амговічы
Омск 301
Орша гл. Ворша
Оса 301
Остраў гл. Востраў
Паварчыцы 31, 110
Пагоская вол. 29, 31
Пагост 111, 218
Падзер 102
Падмосьце (Подмостье) 92
Пазнанскае ваяводства 305
Палесьсе (Палесь) 38, 164, 198, 207, 209, 249, 251, 256, 307, 325, 350, 354
Палтава 296
Папоўцы 209
Парыж 61, 351, 374
Парэчча 325
Паўночна–Заходні край (Северо–Западный край) 181, 190
Паўстынь 29, 31
Пахабаўшчына 211
Пацейкаўская гм. 39, 307
Пацейкі 304
Пеняшыны 105
Перавалокі 115
Пермская вобл. 301
Петраград гл. Санкт–Пецярбург
Петрыкаў 103, 110
Пецярбург гл. Санкт–Пецярбург
Піліпавічы (Филипповичи) 87, 88, 193
Пінск 280
Пінская вобл. 276
Пінскі пав. 168, 297
Піншчына 71, 320, 325
Покрашава 211
Полацкая акр. 314
Польшча (Polska, Рэч Паспалітая) 9, 34, 39, 44, 45, 63, 65, 67, 68, 70, 74, 75, 78, 94, 95, 104, 105, 109, 113, 117, 148, 149, 152, 187, 193–195, 200, 202, 205, 207, 212, 216, 217, 220, 221, 223–231, 233, 234, 236, 237, 239–241, 245–249, 252–255, 259–263, 265, 272, 276, 301–305, 308, 311, 312, 316, 319, 320, 323–330, 335, 336, 339, 340, 343, 346, 347, 351–353
Прага (Прага–Чэская) 17, 146, 150, 152, 178, 207, 230, 257, 266, 268–270, 294, 296, 300, 317, 339–341, 343, 350, 353, 368, 370, 373
Пранавічы 196
Прахады 210
Прусевіцкая вол. 65
Прусы 197
Прылукі 352
Прыпяць, р. 110, 111, 199, 200
Пскоў 141
Пузаў 346
Пукаўская вол. 31, 43, 60, 311
Пціч (Ptycz), р. 67, 68, 210, 326
Пясочнае (Пясэчна) 106, 110, 212
РСФСР (Савецкая Расея) 9, 11, 15, 93, 104, 112, 113, 140, 175, 193, 266, 311, 320, 328, 333, 335, 339, 340
Рагачоў 336
Раздзельчая ст. 122, 123
Раманава 37, 38, 41, 54, 93, 101, 204, 211, 306, 307, 310
Раманаўская вол. 184, 195
Рaмашы 106
Расея (Расія, Расейская імпэрыя,
Маскоўшчына) 19, 22, 94, 109, 152, 190, 303, 311, 319, 325, 328, 331
Рачковічы 102, 115
Ржэва 290
Рoжан 102
Роская вол. 351
Рослаўль 147, 291
Рослаўскі пав. 312
Рось 349
Руда Яварская 353
Румынія 191
Русакі 31, 310
Рыга 61, 91, 96, 113, 161, 164, 186, 193, 202, 210, 320, 333, 340, 341, 349
Рым, засьценак 212
Рэйн–Вэстфалія 117
Рэчыцкі пав. 112
Савецкі Саюз (СССР) 268, 292–294, 296, 299, 325, 333, 335, 337, 339, 353
Савічы 211, 346
Саволеўка 337
Садавічы 186
Cакольскі пав. 320, 321
Салаўкі 187
Самара 319
Санкт–Пецярбург (Пецярбург, Петраград, Ленінград) 268, 313, 329, 335, 350, 351
Сарапул 297
Cаратаў 299, 339
Северо–Западный край гл. Паўночна–Заходні край
Сейлавічы 110
Семежава (Семяжова) 9, 10, 66, 78, 79, 81, 84–87, 89, 91, 92, 94, 95, 101, 106, 110, 111, 120, 161, 163, 164, 169, 171, 179, 180, 186, 193, 196, 197, 199, 203, 204, 207, 210, 211, 216, 222, 223, 238, 241, 242, 245–249, 263, 293, 320, 322
Серагі (Сярагі) 43, 104, 356
Серая Града (Серая Греда) 104
Сібір 136, 187, 340, 342
Сiнкевічы (Сенкевичи) 96, 111
Сіняўка 10, 87, 90, 94, 95, 177, 186, 211
Сітніца 111
Скідзель 345
Скідзельская (Скідэльская) гм. 337
Скрыгалаў 110
Слабада–Кучынка 40, 344
Слонім 68, 110, 197, 223, 245, 246, 327, 348, 350
Слонімскі пав. 353
Слонімшчына 192, 348
Слуцак (Слуцк) 8–10, 12, 22–25, 27–33, 37–41, 43, 44, 47–49, 51, 52, 54, 55, 61, 62, 68, 72–75, 77, 78, 81, 85, 86, 88–91, 93–95, 102, 103, 111, 114, 115, 117, 119, 134, 145, 148, 153, 154, 158, 160, 161, 166–168, 176, 178, 179, 183, 185, 186, 193, 195–197, 199, 200, 202, 203, 206, 208–212, 214, 216, 219–226, 228, 231–234, 238–241, 247, 253, 257–259, 263, 270, 274, 280, 286, 287, 290–292, 295, 296, 300–302, 306, 316–318, 326–328, 331, 332, 336, 338, 344, 357–361
Слуцкая акр. 309, 312
Слуцкая вол. 23, 163, 295
Слуцкі пав. 11–14, 17, 22–23, 25–28, 30–35, 39, 43, 49, 51, 52, 59, 60, 68, 71, 72, 76, 79, 81, 91, 98, 102–105, 108, 112, 114, 116, 134, 141, 142, 145, 154, 156, 157, 163, 178, 204, 208, 219, 220, 222, 241, 266, 267, 272, 289–294, 296–300, 302, 304, 310, 311, 315, 316, 318, 320–323, 326, 329, 333–335, 337, 338, 344, 346, 350
Слуцкі р–н 218, 267, 269, 284
Случ, р. 110, 351, 357
Случчына 8, 11–14, 19, 22–24, 27, 28, 30, 31, 33, 43, 46, 47, 49, 52, 54, 59, 62, 63, 71, 73, 78, 83, 84, 88, 116–119, 148, 150, 153, 156, 158–160, 162, 167–169, 170–174, 178–181, 183–185, 187, 195, 196, 199–203, 206, 207, 225–228, 230–233, 235–238, 241, 247–249, 252–254, 259–262, 270, 289–293, 295, 299–301, 303, 310, 311, 316, 317, 320–323, 328, 331, 332, 335–337, 343–345, 354, 358, 359, 362–364
Смаленск 34, 289, 293, 296, 303, 309, 319, 324
Смаленская губ. 291, 314, 339
Смалічы 102
Сoлан 105
Старобін 81, 162, 204, 211, 321, 329
Старобінская вол. 31, 184
Старчыцы 37, 110, 306
Старына 87, 102
Старыца 41, 156, 210, 217, 218, 298–300, 311, 313, 337, 344, 360
Старыя Дарогі 186
Старыя Макраны 94, 95, 102
Стоўпцы 334
Страпінь (?) 86
Страхіні 86, 87
Сувалкі 268
Сухаўшчына 293
Сухмяні 321
Сынкоўцы 321
Сычы 43
Сьвянцянскі пав. 323, 336
Сьвярдлоўск (Екацярынбург) 317
Сьлівы 102
Сьмерць, р. 110
Сьмілавічы 110
Сэрэт 191
Сякерычы 211
Сухмяні 319
Сянкевічы 96
Сярэднікі 195, 284
Сярэдняя Літва (Litwa Środkowa) 67, 68, 323, 325–327, 329, 336, 342, 343
Таганрог 192
Талін 349
Таліца 31
Танежыцы (Танежычы) 40, 309
Таржок 191, 347
Татуры 31
Трайчаны 314
Траянаўка 347
Трокскі (Троцкі) пав. 323, 336
Тураў 110, 147, 199, 200, 280
Туркестан 296
Тутараўшчына 110
Тэлядавіцкая (Цялядавіцкая) гм. 305
Удмуртыя 297
Ужыца (?) 73
Узнога 87, 102
Украіна (Савецкая Украіна) 204, 209, 227, 237, 301, 339, 340
Украінская Народная Рэспубліка 153, 343
Ульянавічы 350
Урведзь 87, 102, 218
Урэчча 73, 102, 105, 211
Уфа 339
Ухтапечлаг 338
Фінляндыя 70, 315, 333
Францыя 67, 68, 70, 326–328, 334, 350
Халопеніцкая вол. 65, 347
Хамінка, лясьніцтва 38, 307
Харкаў 353
Хатоўнае 297
Хвойнікі 43
Хожын 96
Холмская губ. 120
Холмшчына 337
Хорастава (Корастава) 106, 110
Цапра 193
Цараўская вол. 28, 29, 43, 102, 184, 211, 300, 320
Целяхоўцы 134, 338
Цeцяроўка 296
Цімкавічы 37, 75, 78, 91, 93, 135, 136, 176, 193, 204, 210, 272, 306
Цімкавіцкая вол. 184, 299, 346
Цімкавіцкая гміна 36, 305
Цэлявічы 114
Чапліцкая вол. 102, 114, 115, 184
Чарнагубава 36, 40, 75, 175, 176, 211, 305
Чарапы 309
Чувашская АССР 314
Чудзін 96
Чучавічы 35, 38, 110, 304, 307
Чыжэвічы 43, 110
Чыкага 340
Чырвоная (Красная) Воля 110
Чырвона–Слабадзкая вол. 293
Чaрніца (Чэрніца) 110
Чэрыкаў 110
Чэха–Славаччына (Чэхаславакія) 266–269, 296, 339, 341, 350, 353, 363
Чэхія 349, 354
Шацк 134, 338
Шацкая вол. 163
Шклоў 110
Шчара, р. 210
Шчэцін 334
Шэпілавічы 110
Эўропа (Еўропа) 147, 149, 261, 321
Эстонія 15, 70, 333, 341
Югераўшчына 310
Юзэфава 373
Юшавічы 308
Юшковічы 39, 88, 308
Языль 105
Янавічы 211
Яранск 314
Яраслаўль 298, 301, 346
Яскавічы 81, 110
Ясмовічы 81
Ячава 43, 90, 114, 247, 267, 269, 295
Ячанка 313

Share