1 ( 01-12-2018 16:41:22 змінене Ярематойсамий )

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

107

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408 пише:

У мене більше - Гречкосій, Медогон...

Шукайте Посійгречка, Женимед... smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

108

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Набрехав... Був ще - Загубибатько в СР намєстнії Старокодацькій Запорізькій. І такий у Вас був...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Thanks: kbg_dnepr1

Share

109

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ще шукайте Заплюйсвічка (всі). Бо мене якось хотіли піддурити, що це справжнє прізвище однієї відомої дамочки родом з Києва, я мало на той гачок не почепився. Тепер хочу таки дізнатися,чи є/було таке прізвище.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

110

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тема "ЗАПЛЮЙ СВІЧКА, ЗАПЛЮИСВЕЧКА, ЗАПЛЮЙСВЕЧКО, ЗАПЛЮЙСВИЧКА" wink  http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=3230

Share

111

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Всьо, забуваться почав... Я наче щось пам'ятаю, а не знайду. Тепер я спокійний - є таки прізв. Заплюйсвічка, люди не брехали.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена1

Share

112

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Убийвовк http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=9000

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

113

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сьогодні - Павел Федоров Товчигречка - посполитий, Калинівка, Роменської протопопії.

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

114

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408
Ви один з небагатьох, хто швидко "в'їхав у тему", даєте те, що треба.
Дякую!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

115

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Щойно в розбещеній голові проблиснуло, що таке "товкти гречку". Це, здається, те ж саме, що й "стрибати у гречку". Спершу стрибнуть, потім потовчуть... І, скажу вам, гречка, особливо, коли цвіте,  непогана ряднина. Довелося якось ночувати у гречці. На жаль, самому. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена1

Share

116 ( 28-01-2016 10:58:34 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пане Яремо, та хіба ж її й не товкли? Наприклад, на млинці?

У сучасній Україні:

ТОВЧИГРЕЙКО 
ТОВЧИГРЕНКО 
ТОВЧИГРЕЧКА  - 150
ТОВЧИГРЕЧКО  - 174
ТОВЧИНГА 
ТОВЧИРЕЧКО 
ТОВЧИРИЧКА 
ТОВЧИРИЧКО

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

117

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Навряд щоб товкли на борошно, тільки мололи. Товкти у ступі її могли, щоб очистити від лушпиння (оболонок), а потім віяли. Мабуть, хто сіяв гречку та товк її для себе й на продаж, і називався "Товчигречка", або просто "Гречка". Культура гречки - заморочлива справа, врожаї малі, потім шліфувати треба, тому її не дуже любили сіяти, особливо на продаж. Таких було, мабуть, один з 30-50-ти, ото йому й могли причепити прізвисько Гречка, Товчигречка, Гречаний, Гречкосій, Провійгречка, Посійгречка тощо. Звичайно, версія "стрибати у гречку та толочити її" не одпадає. То я не пожартував.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

118

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Покиньборода http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=62573#p62573

у сучасній Україні:

ПОКИНБОРА 
ПОКИНТЕЛИНА 
ПОКИНТЕЛИЦА 
ПОКИНТЕЛИЦЯ 
ПОКИНТЕЛЫЦЯ 
ПОКИНТЕПИЦА 
ПОКИНТИЛИЦА 
ПОКИНТЫЛИЦА 
ПОКИНЬ-БОРОДА 
ПОКИНЬ-ЧЕРЕДА 
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬБРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

119

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Покиньтелиця ( у док. рос. Покинтилица) у Краснодарі є. У них існує родинний переказ, що якийсь предок наймитував і заробив за строк телицю. Повів її додому, увечері прийшов до порому, а поромщик (вони всі були злодюгами) зарепетував, що буде перегрузка. Той почухав потилицю й подумав:"Остануся ночувати, забере його банда теличку ще й мене вб'є. Для того він мене й оставляє". Та й узяв продав її. чи тому поромщику, а скоріше, тим людям, що переправилися на цей бік, з грошима забіг на пором і з своїми земляками переправився на свій бік. А ті земляки розказали у селі і його стали дражнить "Покинь-телиця". Це вже десь тут, наче, є.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Алена1

Share

120

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, тема "ПОКИНТЕЛИЦА, ПОКИНТИЛИЦА" http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=62633#p62633

Share

121

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тобто, це були мабуть майстри "притули". Знайшов сьогодні в с. Єрмолинці в тій же протопопії ще дві сім"ї Товчигречок, козаків. Отак вони й розмножувалися. Зустрівся ще Ігнатій Григорієв Подопригора, козак, 36р., в Левченках, але у Вас такі вже є. Негусто...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Thanks: kbg_dnepr1

Share

122

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Підіпригора - мабуть, нйпоширеніше прізвище цього типу. Смішна русифікована форма "Подопригорев".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

123 ( 28-01-2016 18:14:23 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А Терпигоре теж було (є)?

Мабуть, було, бо зараз є ось що:

ТЕРПИГОЛОВА 
ТЕРПИГОРА 
ТЕРПИГОРЕВ  ТЕРПИГОРЕВА 
ТЕРПИГОРОВА 
ТЕРПИГОРЬЕВ 
ТЕРПИГОРЬЕВА 
ТЕРПИГОСОВА ???

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

124

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мабуть, було, але, якби воно й залишилося Терпигоре, то це б був серед. рід з закінченням на -е. Таких прізвищ... наче б немає. Тому вони швидко або русифікувалися на -ев, -ов, або перетворилися на Терпигора (ба на -гора таких прізвищ багато - Підіпригора, Верни-, Копай-, Верши- тощо).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

125

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зараз побачив в своїх сьогодняшніх записах ще:

С.Кашперовка, Таращанського повіту, поселяни

... Иоанн Григориев Вертипорох    42

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

126

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Таке вже давно є. В Унбегауна вперше побачив. На Прикарпатті їх багато.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

127

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408 пише:

Зараз побачив в своїх сьогодняшніх записах ще:

С.Кашперовка, Таращанського повіту, поселяни

... Иоанн Григориев Вертипорох    42

А до якого року відноситься запис?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

128

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сповідка 1801р.

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Thanks: Balymba1

Share

129

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408 пише:

Сповідка 1801р.

Якщо зустрінеться раніше, зверніть увагу. Буду дуже вдячний.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

130

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

О, а я вже видалила...

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

131

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr пише:

О, а я вже видалила...

Драсьтє! Для чого тоді дратуєте?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

132

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Нате!

ДАВИБАБА 
ДАВИБАРАН 
ДАВИБЕДА 
ДАВИБОРЕЦ 
ДАВИБОРЩ 
ДАВИГОР 
ДАВИГОРА 
ДАВИГОРОВА 
ДАВИДИБА 
ДАВИДУЛИН  ДАВИДУЛИНА 
ДАВИДУЛЯ 
ДАВИМОКА 
ДАВИМОКО 
ДАВИМОХА 
ДАВИМУКА 
ДАВИНСКИБА 
ДАВИСВИЧ 
ДАВИСКИБА 
ДАВИСКРИБА 
ДАВИСКУБ 
ДАВИСКУБОВ  ДАВИСКУБОВА

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

133

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пане Яремо, а оце : http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=63338#p63338

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

134

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Панові Балимбі подяка за пильність, а пані Н. догана за те, що не кинула сюди такий раритет - Топикінь. Хоч люди кажуть, що в сучасній Україні його нема, але воно може десь поза Україною існувать та й на поч. 20 ст. ще фіксується, а нас це задовольняє.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Balymba1

Share

135

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ну, Давидуля - це просто антропонімний шедевр! Що хочеш, те й думай - чи то "дави-дуля" і чи "дуля" це три пальці, чи "груша"; чи то "Давид-уля", тобто "Давидко, Давидик, Давидець"...А, може, "Давид+Уля"? smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

136 ( 31-01-2016 14:38:08 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Журибіда http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=9627

А ще зараз існує ЖУРИГОРА - 21 носій

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

137

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Щось не прикладу, як можна "журити біду або гору"? Можливо, то було Жерибіда, Жеригора. Як "жерти" біду або "гору" ще якось можна уявити.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

138

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

На жери- нічого схожого на цю модель немає. Мабуть, вона таки була неоднозначною...

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

139

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

На жери- / жари- / жори- нічого схожого на цю модель немає. Мабуть, вона таки була неоднозначною...

Ось що є:

ЖИРИЖОН - 6 осіб, майже всі у Харкові

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

140

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr пише:

На жери- / жари- / жори- нічого схожого на цю модель немає. Мабуть, вона таки була неоднозначною...

Ось що є:

ЖИРИЖОН - 6 осіб, майже всі у Харкові

Кажете, немає! А це що? Жирижон - Жерижон. Жінок жер. Тобто, поїдом їв.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

141

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Начебто цього ще тут не було:

ТЯГНИБЕДА  - 165
ТЯГНИБЕДИН  ТЯГНИБЕДИНА 
ТЯГНИБИДА  - 4
ТЯГНИБОК  - 2, обидва в Харкові. Власне, має бути більше?
ТЯГНИВЕРЕНКО  ???
ТЯГНИРЯДКО 
ТЯГНИРЯДНО  - 626
ТЯГНИРЯДО

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share