1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,227 (08-11-2019 15:12:38 отредактировано geo)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ямпольский уезд Подольской губернии:  Игнатий Дерегрыб. Там же: Екатерина Дерегрыбиха вдова

(Хмельницкий архив, ф. 315, оп. 1, д. 8563.9)

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: kuks70, kbg_dnepr, Алёна3

Поделиться

1,228 (17-11-2019 16:55:26 отредактировано Lys)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

РГАДА, ф. 350, оп. 2, 3457 подданные Сумского полка
с. Василевка
Во дворе Афанасей Васильев сын Недайхлеб 25

... сосед их Емельян Прокопов сын Вяжиголова 30

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, mike.kilo, kuks70, Алёна, litar Л, Юлия23, SV177

Поделиться

1,229 (18-11-2019 12:24:00 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Корусь Олена
ТВОРИ КИЇВСЬКОЇ СКУЛЬПТОРКИ-ФАРФОРИСТКИ ОКСАНИ ЖНИКРУП У КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГОМУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГОДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
с. 443-449

Ведибіда Богдан
ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ І ТОТАЛІТАРИЗМУ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ ВЕКСПОЗИЦІЯХ МУЗЕЇВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
с. 503-514

https://www.academia.edu/37924518/%D0%9 … o=download

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: litar Л, Алёна, Юлия233

Поделиться

1,230

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

РГАДА, ф. 350, оп. 2, 3459 подданные Сумского полка 1744
с. Куяновка
Во дворе Максим Назаров сын Забийворота 50

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Алёна, litar Л, kbg_dnepr, Юлия23, taradaev5

Поделиться

1,231

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ДАДонецькоїО Ф-398 с. Гришино Бахмутського пов. Катеринославської губ.
30.04.1889
Гришинскій крестьянин Григорій Михайлов Свичкопал
https://tsdea.archives.gov.ua/ua/affair … p;slide=20

Цікавить: переселення з Полтавської губ. в Бахмут і Бахмутський повіт Катеринославської губ. в кінці XVIIІ ст.
Розшукуються місця проживання до 1795 р:
Петро Осипов с. Киктенко ~1732 р.н., Козма Осипов с. Киктенко ~1735 р.н., Осип Власов с. Власов ~1722 р.н., Савелій Олексієв с. Печерський ~1752 р.н.
Спасибо сказали: Balymba, tanya_hurt, kuks70, Алёна, kbg_dnepr5

Поделиться

1,232

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЦДІАК ф.127 оп.1015 спр.20а, Лохвиця, 1751.
https://drive.google.com/file/d/1krk9XO … sp=sharing
двір 133, запис 122-м – Василій Ільин сын Дорогокупля (здається, ще не було – пошуком не знайшов)

Цікавить: переселення з Полтавської губ. в Бахмут і Бахмутський повіт Катеринославської губ. в кінці XVIIІ ст.
Розшукуються місця проживання до 1795 р:
Петро Осипов с. Киктенко ~1732 р.н., Козма Осипов с. Киктенко ~1735 р.н., Осип Власов с. Власов ~1722 р.н., Савелій Олексієв с. Печерський ~1752 р.н.
Спасибо сказали: kuks70, tanya_hurt, Bragida, kbg_dnepr4

Поделиться

1,233 (20-12-2019 17:42:25 отредактировано mike.kilo)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ДАДонецькоїО ф.433 по.1 спр.11 (сел. Юзівка, записи шлюбів та смертей за 1893 р.)
https://tsdea.archives.gov.ua/ua/affair … p;slide=11
шлюб № 31, 27.01.1893
жених Емеліан Аврамов Дармогрій (прим.: мабуть помилка і все-таки він був Дармограй)

Цікавить: переселення з Полтавської губ. в Бахмут і Бахмутський повіт Катеринославської губ. в кінці XVIIІ ст.
Розшукуються місця проживання до 1795 р:
Петро Осипов с. Киктенко ~1732 р.н., Козма Осипов с. Киктенко ~1735 р.н., Осип Власов с. Власов ~1722 р.н., Савелій Олексієв с. Печерський ~1752 р.н.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, kuks70, litar Л3

Поделиться

1,234 (28-01-2020 17:59:45 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пане mike.kilo,

приклади цікаві, але не з цієї опери: тут треба збирати конструкції типу Палисвічка, Купидорога, Загубигорілка (є таке прізвище й зараз у селі Микільському-на.Дніпрі!).


З свого боку хочу запропонувати теж, можливо, сумнівний варіант:

Николай Осипович Умыруко-Запольский, 1836-1899, Ял. І-Зл.
В.И. Чернопятов. Некрополь Крымского полуострова. М., 1910. 314, VII с.

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/med … 5261b2.pdf

Я схильна думати, що на початку це був Умийрука - а може, Уймирука???

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: gennadii5408, kuks70, litar Л, Юлия234

Поделиться

1,235

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Про сумнівні варіанти.
"Тилигуз"
с. Глибоке Переяславського повіту Полтавської губернії. У 1827 - 1848 рр. З козаків.
В мережі знайшов щось метафізичне, що це начебто з тюркської, начебто про малу ліниву людину...
Але написання варыювалося так: "Тилыгуз", "Тылигуз", "Тилигуз".
На мою думку, перша половина дуже навіть дієслівна, а другу не приховаєш.
(За мотивами ДАПО, ф. 706, оп. 4, спр. 168, 211, 212, починаючи з арк. 15 у першій)

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).
Спасибо сказали: kuks70, mike.kilo, litar Л3

Поделиться

1,236

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1893 

Деревни Каменной Балки крестьянин Алексей Иванов Выставнога...

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kuks70, litar Л, Алёна, kbg_dnepr, Balakyn, Юлия236

Поделиться

1,237 (28-01-2020 17:27:08 отредактировано Lys)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Изюмский полк, слобода Изюмец она же и Бугаевка, 1744 год:
Стефан Иванов сын Попсуйлес 25

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, litar Л, kuks70, Алёна, Balakyn5

Поделиться

1,238

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Изюмский полк, слобода Олховый Рог, 1744 год:Иван Дмитриев сын Невтринос 70

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr, kuks70, Алёна, Balakyn5

Поделиться

1,239

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Золотоноша, 1858 г.
Тимофей Яковлев Подкуй-Собачка

Запятые; Безпятые;
Бахмутский уезд: Сорока, Нелипа, Панасенко; Славянск: Тищенко, Палкины, Дьяковы, Дьякивские, Листровые, Матяш(овы), Юпка, Сидич; Шандриголове: Гавриш(енко), Бровко; Чугуев: Дьяковы
Стецковка (Сумской уезд): Чайка, Литовка, Давиденко, Мисюра, Литвин(овы)
Спасибо сказали: kuks70, Алёна, kbg_dnepr, SV17, litar Л, Юлия236

Поделиться

1,240

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Изюмский полк, село Ивановское, 1744 год: сосед его Стефан Ефимов сын Жуйборода 40

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: mike.kilo, Kvit, litar Л, kbg_dnepr, Алёна, Balakyn, Юлия237

Поделиться

1,241

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1654 г.   Белоцерковский полк.

Юско  Волочиног(а)
Петр   Витрикуш

Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr, Kvit, gennadii5408, Алёна, Юлия236

Поделиться

1,242

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1654 г.   Нежинский полк.

Алешко  Убейдуб.

Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr, Kvit, gennadii5408, Алёна, Balakyn, Юлия237

Поделиться

1,243

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Изюмский полк, село Моначиновка, 1744 год: в него ж зять Василий Иванов сын Пробийхижа 35

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, litar Л, Balakyn, Юлия23, SV17, Алёна6

Поделиться

1,244 (31-01-2020 12:48:04 отредактировано Lys)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Изюмский полк, слобода Вышшая Дуванка, 1744 год: Яков Андреев сын Неберекутень 60слобода Милорадовка: Семен Прокофиев сын Деликваша 40

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

1,245

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1905 р. село Н-Юріївка, Херсонського повіту - ДИРИКОНЬ - ф.484, оп.1, спр. 1095.
            село Інгулка, Херсонського повіту - БАКЛАЖКА.

Ищу предков : Тиль (Екатеринослав, Пологи Запорожскойобл.),
                         Дергачевы (Новый Буг, Костантиновка Донецкой обл.)
                         Фоменко (Новый Буг), Писанка (Пирятинский уезд)
                         Чебаненко, Кия (Багатырь, В-Новоселовского р-на, Донецкой обл.)
Спасибо сказали: kuks70, litar Л, Алёна, kbg_dnepr4

Поделиться

1,246

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1908г. ПЕРЕДЕРИСВИТКА с. Гришино, Бахмутский уезд. Донецкий архив, ф-398, оп.1, д 2.

Ищу предков : Тиль (Екатеринослав, Пологи Запорожскойобл.),
                         Дергачевы (Новый Буг, Костантиновка Донецкой обл.)
                         Фоменко (Новый Буг), Писанка (Пирятинский уезд)
                         Чебаненко, Кия (Багатырь, В-Новоселовского р-на, Донецкой обл.)
Спасибо сказали: litar Л, Алёна, mike.kilo, ГіП, kbg_dnepr5

Поделиться

1,247

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 Ахтырский полк местечко Мурафа: Кирила Васильев сын Непасивол 40

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Алёна, litar Л, Balymba, mike.kilo, Balakyn, Юлия23, kbg_dnepr, SV178

Поделиться

1,248

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 Ахтырский полк местечко Боромля: В том дворе Федор Панасов сын Передери Срака 40

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

1,249

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 Ахтырский полк, 2-я полковая сотня, казаки: Яков Андреев сын Немийнога 20

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

1,250

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЛУПИБЕРЕЗА Іван Миколайович, 1876 р., м. Лохвиця Полтавської обл., українець, із міщан, освіта середня. Проживав у м. Лохвиця. Секретар ради місцевої церковної громади. Заарештований 25 квітня 1951 р. Засуджений Полтавським обласним судом 23 червня 1951 р. за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР до 10 років позбавлення волі. Реабілітований  Верховною Радою СРСР 29 січня 1990 р.

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

1,251

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Гуляйкурка
(позичив на форумі https://ukrgenealogy.com.ua/)

Post's attachments

111.png
111.png 117.21 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)
Спасибо сказали: Алёна, Balakyn, kbg_dnepr, litar Л, SV17, Юлия236

Поделиться

1,252

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ДАОО. Ф 37. оп. 2. д. 135, кадр 18. 1874 г. г. Александрия.
Александрійскій мещанинъ Їоаннъ Кириловъ Тобикобила.

Там же, кадр 27.
Солдатка Дарія Михайлова Топикобилкина

Спасибо сказали: kuks70, ГіП, Balakyn, kbg_dnepr, litar Л, Алёна6

Поделиться

1,253

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Забийвода http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 87#p238187

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: litar Л, ГіП, SV17, Алёна, Юлия235

Поделиться

1,254

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1654 г.     Белоцерковский полк.

Софон  Недайпива.

Спасибо сказали: Kvit, Алёна, kuks70, litar Л, Юлия23, kbg_dnepr, ГіП7

Поделиться

1,255

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1654 г.   Белоцерковский полк.

Данило  Хвалиборщик.

Спасибо сказали: Kvit, Алёна, kuks70, litar Л, Юлия23, kbg_dnepr, ГіП7

Поделиться

1,256

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Командувачем ВМС України став Олексій Неїжпапа

https://mil.in.ua/uk/news/komanduvachem … eyizhpapa/

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.
Спасибо сказали: litar Л, Алёна, Balakyn, kbg_dnepr, ГіП5

Поделиться

1,257

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

24.05.1865 у Ружині одружувався селянин-власник з Топоріва Леонтій Іванович Немогузнайка.

Верхола, Самець, Юрчак, Сава, Пеленьо (Курники, Яворівського повіту), Желіховський (Кам'янець-Подільський), Кваша, Столітній, Дубовий, Чечера (Ружин, Бистрик, Сквирський повіт), Мунк, Ліндстрем (Голяки, Вінничина), Міюшкович, Єфімов (Київ, Калязін Тверського повіту), Федоренко (Київ, Київська область), Созонець (Бугринівка, Чернігівська обл.), Петрашенко, Дідовець, Стрикун, Рибалка (Старий Биків, Чернігівська обл.).
Спасибо сказали: Алёна, kuks70, kbg_dnepr3

Поделиться

1,258

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Перепис Хрущова Харківського полку 1732 р. м. Салтов:

Во дворе Никита Игнатов сын Продайдушу 15

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: mike.kilo, kbg_dnepr, Balymba, litar Л, ГіП, Алёна6

Поделиться

1,259 (19-06-2020 14:01:38 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

miyushk пишет:

24.05.1865 у Ружині одружувався селянин-власник з Топоріва Леонтій Іванович Немогузнайка.

Прізвище чудове, але не з цього куреня: от якби він був Незнайбатька або щось таке - коротше, тут збираються тільки Шекспіри. wink

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Balakyn1

Поделиться

1,260

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Перепис Хрущова Харківського полку 1732 р. м. Олшаное:

Во дворе Никита Иванов сын Неменикорчма 20

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, mike.kilo, Balakyn, Юлия23, ГіП5

Поделиться

1,261

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Перепис Хрущова Сумського полку 1732 р. м. Межиреч:

Во дворе Максим Яковлев сын Бейкобыла 50

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: kuks70, Balymba, Balakyn, litar Л, ГіП, SV17, kbg_dnepr, Алёна8

Поделиться