1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,192

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408 пишет:

Насправді я ще раз висловив сум, що НЕМА пана Яреми...

До сих пор не верю(((((((((((((((((((((((
Может, нас просто обманули.........................................................................................................................................

Спасибо сказали: litar Л, Serhey95172

Поделиться

1,193

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Навіть якщо вже було

Роздайбіда http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 96#p203596

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: kuks70, litar Л, Юлия233

Поделиться

1,194

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сьогодні зустрів Копайгород (а основному повідомленні ніби немає).

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: litar Л, gennadii5408, Balakyn, Алёна, LG 775, SV17, kbg_dnepr, Юлия238

Поделиться

1,195 (14-03-2019 19:32:23 отредактировано сергей-гродовка)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГАПО
Ф.1011 Оп.1 Д.135  Благовещенская црк с. Тухов Миргородского уезда Полтавской губернии.
О умерших: Загубипалчиха умерла    34 года
О бракосочетавшихся
1829 г. 15 мая   местечка Белоцерковки козак Степан Григориев сын Небыйголова   вдов 
1829 г.   ноябрь   4
Поручитель по браку: Того же села козак Никифор Убийсобака

Ищите и обрящете. (Мф 7, 7.)
Спасибо сказали: litar Л, gennadii5408, Balakyn, Алёна, SV17, Юлия236

Поделиться

1,196

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мелитопольский уезд, 1868 г. (Запорожский архив, ф. 97, оп. 1, д. 150)
Стефан Никитин  Мирочник, он же Вертыух

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: ГіП, Алёна, Balakyn, gennadii5408, LG 775, litar Л, SV17, kbg_dnepr, Юлия239

Поделиться

1,197 (23-03-2019 16:19:48 отредактировано geo)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Бериславский мещанин Борис Павлов Передерищека (1870 г.), ГАОО, ф. 37, оп. 2, д. 7.

Там же - Калинник Павлов Передерищека

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: litar Л, ГіП, kuks70, LG 775, Balakyn, Алёна, kbg_dnepr, Юлия238

Поделиться

1,198

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Деревня Кременная Старобельского уезда 1835 г (ГАХО, ф. 31, оп. 141, д. 256):Захарий Иванов Майбога 30 - 49

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.

Поделиться

1,199

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Татьяна Павловна ПЕРЕЙДИДОРОГА (1914)  *  Звенигородский р-он, Черкасская обл.

Спасибо сказали: LG 775, Алёна, litar Л, Balakyn, kbg_dnepr, Юлия236

Поделиться

1,200 (10-04-2019 21:07:25 отредактировано SV17)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Елена Никифорова ПОМОГАЙБОГ  (1912) * Саратский р-н, Одесская обл.

Спасибо сказали: LG 775, о и, Алёна, litar Л, Balakyn, kbg_dnepr, Юлия237

Поделиться

1,201

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А як щодо ДУРИДІВКА ?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: Алёна, LG 775, Balakyn, litar Л, kbg_dnepr, Юлия236

Поделиться

1,202 (15-04-2019 13:10:17 отредактировано Arxivist)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Немийчашка Іван, житель м-ка Стара Самара
Подкуйкошка Василь, козак Шкурин, к.
Попсуйборошно Омелько, козак Кущів, к.
Попсуйшкура Данило, козак Івонів, к.
Попсуйшкура Трохим, козак Івонів, к.
Протоколяс Іван, козак Іркліїв. к.
Пропийсвиста Грицько, козак Щербинів. к.
Пропийсвиста Сидір (Сидор), козак Щербинів. к.
Басуйкобилка Грицько, козак Корсун. к.
Безрибка Юхим, козак Нижчестебліїв. к.
Безспаленя Яцко, козак Корсун. к.
Безштанько Назар, козак Івонів. к.
Виразуб Іван, козак Рогів. к.
Вмочиморда Михайло, козак Титарів к.
Давиконь Мойсей, козак Рогів. к.
Довгошиїй Яків (Яков), козак Джерелів. к.
Дрикожила Матвій, козак Величків. к.
Дубоніс Онисько, козак Кущів. к.
Єдиноок Михайло, козак Ведмедів. к.
Забгайборода Демко, козак Нижчестеблів. к.
Загубипастка Іван, козак Брюх. к.
Неїжжалий Іван, Козак Івонів. к.
Переймичовник Гаврило, козак Васюрин. к.
Поликратуша Антон, козак Полтав. к.
Харитошко Захарко, козак Івонів. к.

Фирфир
Спасибо сказали: о и, kuks70, Алёна, Balakyn, litar Л, kbg_dnepr, Relic hunter, Юлия238

Поделиться

1,203

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Бракосочетание. Федор Демьянов Чепигуз и Евдокия Савина Литвинова....

(с. Остаповка Херсонской губ., 1841 г.,  источник - Одесский архив)

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr, Юлия233

Поделиться

1,204

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

от ОИ
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 19#p211519

Post's attachments

Закривидорогу.jpg
Закривидорогу.jpg 36.44 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, SV17, kbg_dnepr, Юлия23, kuks705

Поделиться

1,205

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Хмельницкая область.

ВАРИБОК  Феодосия Михайловна (1913)       *    Олешин
РОЗДАЙГРА Христина Онуфриевна (1914)    *     Вишнiвка

Спасибо сказали: Алёна, litar Л, kbg_dnepr, Юлия234

Поделиться

1,206

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПРОПЫЙСВИТ  Елена  Ивановна  (1913)    *    г.Николаев.

Спасибо сказали: Алёна, litar Л, kbg_dnepr, Юлия234

Поделиться

1,207

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

В цій темі вичитав прізвище Глайборода : http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 43#p216343 Є таке дієслово "глаїти" - берегти, вирощувати, тому прізвище якраз для цієї теми.
Пан Ярема був би радий поповненню ...

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr, Алёна3

Поделиться

1,208

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba пишет:

В цій темі вичитав прізвище Глайборода : http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=216343#p216343 Є таке дієслово "глаїти" - берегти, вирощувати, тому прізвище якраз для цієї теми.
Пан Ярема був би радий поповненню ...

Радий, що й з мене толк є!)

Спасибо сказали: Balymba, kbg_dnepr, Алёна3

Поделиться

1,209

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Оправхата было?

Крестьяне собственники с.Кононовки Пирятинского у-да

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.
Спасибо сказали: litar Л, SV17, Алёна, kbg_dnepr, Юлия235

Поделиться

1,210

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Печиборщ http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=52686

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: litar Л, Юлия232

Поделиться

1,211

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Зі мною в коледжі напотоці навчалася дівчина з прізвищем Отченашенко

Загинайло (хутір Барановщина (Куп'єваха)), Симоненко (В'язівок), Погребняк, Звізденко/Звізда (Засулля), Головань (Олександрівка, Мацківці), Палій (Веселий Хутір), Притула (Дубова)
Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

1,212

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Це теж типове українське прізвище, але утворене за іншою моделлю.
У цій темі ми збираємо прізвища, що складаються з дієслова у наказовій формі та наступного іменника-об'єкта:
Пройди-світ
Пропий-світ
Заплюй-свчка
Загуби-горілка
Загуби-дорога
і т.п. Коротше, Шеркспірів тут збирають. wink

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: tanya_hurt, litar Л2

Поделиться

1,213

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пашигора http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 93#p220693

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Алёна, litar Л, nfs79, SV17, Юлия235

Поделиться

1,214

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Засядьвовк http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=21662

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: litar Л, nfs79, tanya_hurt, Алёна4

Поделиться

1,215

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Не знаю чи підходить
НЕБЕРИКУТТЯ з Краснодарського краю.
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 35#p222235

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Алёна, kbg_dnepr, Юлия233

Поделиться

1,216

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Не знаю чи було прізвище ВИРВИКОНЬ м. Станіслав, 1855 рік,

Ищу предков : Тиль (Екатеринослав, Пологи Запорожскойобл.),
                         Дергачевы (Новый Буг, Костантиновка Донецкой обл.)
                         Фоменко (Новый Буг), Писанка (Пирятинский уезд)
                         Чебаненко, Кия (Багатырь, В-Новоселовского р-на, Донецкой обл.)
Спасибо сказали: Balymba, Алёна, litar Л, kbg_dnepr, Юлия235

Поделиться

1,217

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

litar Л пишет:

Не знаю чи підходить
НЕБЕРИКУТТЯ з Краснодарського краю.
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 35#p222235

Подходит и было, и пусть будет.

Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

1,218

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А вот  посмотрите, подойдет такая фамилия в эту тему? 
(Одесса, 1865 г.)

Post's attachments

p0115.jpg
p0115.jpg 45.31 Кб, 1 скачиваний с 2019-10-15 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Алёна, litar Л3

Поделиться

1,219

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Я думаю, що це прізвище звідси, тільки що воно таке?

Я бачу За??бриборща, а що після За-???

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

1,220

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr,  Замбриборщ

как профессор Фёдор Сергеевич Замбриборщ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 … 0%B8%D1%87

Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

1,221

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

І що воно таке замбри??

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

1,222

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Наум Константинов Стереживода, с. Кочубеевка Полтавского у., 23 года, росту 2 арш. 4 1/4 верш.
1830 р.
(ДАПО, ф. 982, оп. 1, спр. 4. - арк. 6зв.)

Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко, Табурянський (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).
Спасибо сказали: nfs79, kuks70, mike.kilo, Алёна, Юлия23, Balakyn6

Поделиться

1,223 (04-11-2019 22:15:51 отредактировано kuks70)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Подскажите, а Дерикорчма уже была здесь?  
  
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 68#p223768

Поиск предков в Херсонской губ.: Лапа, Лаппа, Кривошея, Бабенко, Стародуб, Твердоступ, Дубровинский; в Екатеринославской губ.: Белемеря (Беломеря), Дядькин, Балдинов, Вергелес, Вегеря, Магдычавский, Бабич, Милюк, Коваленко, Бойе, Бабаенко, Акольцев; в Волынской губ., с. Авратын: Шлапак, Переймибіда, Порохончук; в городах Пенза и Харьков, на Дальнем Востоке: Мутилин.
Спасибо сказали: nfs79, Алёна, litar Л, geo, kbg_dnepr, Юлия236

Поделиться

1,224

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kuks70, так.
Смотрите первое сообщение.

Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

1,225 (04-11-2019 17:31:43 отредактировано litar Л)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мелитопольский у. Веселянская волость. Рекрутский список, 1868 год
Вертиух

Post's attachments

Вертиух.jpg
Вертиух.jpg 10.53 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: Relic hunter, kuks70, SV17, Алёна, kbg_dnepr, Юлия23, Balakyn7

Поделиться

1,226

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Там же есть Боринос.
Не знаю, сюда ли

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: kbg_dnepr, Юлия232

Поделиться