1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,157

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1718 г.  Миргородский  полк.

374.  Павло  Спасибог ,
375.  Яцко     Сичиокно.

Поделиться

1,158

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1732 г.  Ахтырский  полк.

376.   Федор  Задериног(а).

Спасибо сказали: ГіП, Kvit, Balakyn, gennadii5408, LG 775, litar Л, Алёна, Bragida, Юлия239

Поделиться

1,159

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1649 г.    Чигиринский  полк.

377.   Олекса  Неижпаска
378.   Семен   Некормигостенко.

Поделиться

1,160

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1649 г.   Черкасский  полк.

379.   Семен  Подоприбашта.

Спасибо сказали: kuks70, litar Л, Алёна, LG 775, ГіП, Bragida, gennadii5408, Юлия238

Поделиться

1,161

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1649 г.  Миргородский  полк.

380.   Миско   Недайколяда.

Поделиться

1,162

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Чи було таке:

80 Василь Ничипоренко он же и Студикаша, жена ево Татияна, дети Иван, Дмитро, Мария, Агафия, зашедшие з Нового Санжарова 1 4 3

Швайба Н.І.
ЛИЧКОВЕ 1776-1778-Х РОКІВ: ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАЛАНКОВОГО ЦЕНТРУ НА ПОМІЩИЦЬКУ СЛОБОДУ

УДК 94 (477) «1770»
sa.nmu.org.ua/pdf/2014/Shvayba.pdf

Додаток 1
1777 р., жовтень. Відомість населення, що зайшло до Личкового за запорожців.
запорожців. Ведомость коликое число по отнятию бывшими запорожцами слободы Личкова населенных уже оними запорожцами подлежащих к переходу в назначенные указом места обивателей остается значит под сим. Учинена 1777 году октября « » д

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: kuks70, Balakyn, SV17, litar Л, Алёна, LG 775, gennadii5408, Юлия238

Поделиться

1,163 (28-01-2019 13:02:27 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Там само, Додаток 2

14 Артем Переймивожченко, жена Параскевия, син Василь 1 2 1
47 Кондрат Переймивой, жена Фтекла, дети сини Степан, Иван, Карп и их дочари Ефросимия, Ирина // 1 4 3
21 Семен Загубиженка, жена ево Улияна, дети сини Алексей, Иосиф, Терентий, дочь Пелагея 1 4 2
75 Семен Закриведа, жена его Параскевия, дети Петро и Иван 1 3 1

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: Алёна, Balakyn, litar Л, kuks70, gennadii54085

Поделиться

1,164

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr пишет:

Там само, Додаток 2

14 Артем Переймивожченко, жена Параскевия, син Василь 1 2 1
47 Кондрат Переймивой, жена Фтекла, дети сини Степан, Иван, Карп и их дочари Ефросимия, Ирина // 1 4 3
21 Семен Загубиженка, жена ево Улияна, дети сини Алексей, Иосиф, Терентий, дочь Пелагея 1 4 2
75 Семен Закриведа, жена его Параскевия, дети Петро и Иван 1 3 1

А як підходить до цієї теми Закриведа?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Поделиться

1,165

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1776 г.   Самарский уезд, Азовская губерния.

Осип  Загубиштаны.

Спасибо сказали: Алёна, Balakyn, litar Л, LG 775, gennadii5408, ГіП, Lys, Юлия238

Поделиться

1,166

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Дурибаба  Евстафий Дмитриевич  (1914 г.р.)    1998 г.  г.Дрогобич,  Львовская обл.

Спасибо сказали: Balakyn, Алёна, litar Л, LG 775, gennadii5408, Юлия236

Поделиться

1,167 (29-01-2019 11:43:20 отредактировано kbg_dnepr)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba пишет:

А як підходить до цієї теми Закриведа?

Я схильна думати, що це Закрийвода. А що думаєте Ви? Втім, я не наполягаю - для мене тема якраз для всього, що здається схожим, а вже знавці потім відберуть, що підходить, а що ні. Яе на мене, то краще накидати чогось зайвого, ніж пропустити цікаве прізвище.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: litar Л, Balymba, gennadii54083

Поделиться

1,168

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1776 г.   м.Новоселица,  Самарский уезд.

Герасим  Задмиулица.

Спасибо сказали: kuks70, Balakyn, Алёна, LG 775, litar Л, kbg_dnepr, ГіП, Юлия238

Поделиться

1,169

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Хвалохлеб 1787 - с.Адамовка Козелецкий уезд

Труш cool Харченко cool Матюшко coolКикоть coolДовгаль coolПлечистий,Галаган,Кобижча,Коршок,Гусак - с.Патюти /с.Будище /с.Берков /с.Киселівка/с.Ведмедівка/с.Держанівка/с.Адамовка/с.Блудше Чернігівська обл. 
Сидорець(I-P37) cool ,Запорожець - Ніжин/Вертіївка Чернігівська обл.
Дубік,Щерба(?) - с. Кислицьке Томашпільский р-н Вінницька обл.

Поделиться

1,170

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1776 г.   м.Новоселица,  Самарский уезд.

Сава  Нарвипята

Спасибо сказали: ГіП, Алёна, kuks70, Balakyn, LG 775, litar Л, nfs79, Юлия238

Поделиться

1,171

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1990-е г.г.   Винницкая обл.

Журигора  Наталия  Андреевна  (1914)    Жмеринка.
Тринос  Иван  Прокофьевич   (1910)    Жмеринка.
Трибида  Гавриил  Иванович  (1917)    Томашпиль.

Спасибо сказали: kuks70, LG 775, Алёна, litar Л, nfs79, Юлия236

Поделиться

1,172

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1776 г.   Самарский  уезд.

Иван  Ступайровно.

Спасибо сказали: kuks70, LG 775, litar Л, nfs79, ГіП, Юлия236

Поделиться

1,173

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Негнибеда http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=49379

Спасибо сказали: Balakyn, kuks70, SV17, litar Л, LG 775, Юлия236

Поделиться

1,174

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Товчигречка, з козаків.
с. Москалівка Роменського повіту, 1820-ті.

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).
Спасибо сказали: kuks70, Balakyn, litar Л, LG 775, Алёна, Юлия236

Поделиться

1,175

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Перечипидорога  Галина  Николаевна  (1911)   *   1998 г.  Комсомольск,  Полтавская  обл.

Спасибо сказали: kuks70, Алёна, Balakyn, LG 775, litar Л, ГіП, Юлия237

Поделиться

1,176

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Білосорочка, з селян.
с. Москалівка, 1858 р.

Слава Україні!
Інтереси: історія Білицької сотні Полтавського полку; сотенні містечка Полтавського полку.
Пошук: Калашник, Білецький, Пилипенко (Порубаї: Озера, Кишенька, Полт.) cool, Зданович (Кривошин: Брест., Білорусь), Чихар, Кириченко, Овсійко (Хмелів: Сум.) cool, Калініченко, Коломієць, Ігнашенко (Білогорілка: Полт.) cool, Сербул, Гуцуляк, Формос, Стефанюк, Петрович (Зелений Гай, Слобода: Новоселиця, Чернівец.).
Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

1,177

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Relic hunter, в этой теме по принципу глагол+сущ., а Білосорочка - это прилаг.+сущ.
Не подходит)

Спасибо сказали: Balymba, Relic hunter, litar Л3

Поделиться

1,178

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Харьковская обл.
Тридуб    Онисия   Николаевна   (1903)   *   Змиев
Деригуз  Валентина  Степановна  (1911)   *   Харьков
Стулиус  Анна  Тимофеевна   (1913)   *   Сахновщина
Трикоза   Степан  Лукич   (1916)   *   Изюм

Спасибо сказали: litar Л, Алёна, Balakyn, olyvd, kbg_dnepr, Юлия236

Поделиться

1,179

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1843 год Махновский у.
Осий Григориев Добридень.

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.
Спасибо сказали: LG 775, olyvd2

Поделиться

1,180

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1844 г., Успенская ц. г. Канева

уволенный по слепоте кантонист Артем Кириллов Пашигора

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, LG 775, Balakyn, litar Л, SV17, Юлия236

Поделиться

1,181

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1884 г., Каланчак.
Происходящий из крестьян с. Сазоновки Золотоношского уезда Полтавской губернии запасной бомбардир
Иоанн Матфеев Неминикорчма.

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы

Поделиться

1,182

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Преображенская ц. г. Канева, 1854 г.

каневский мещанин Данила Герасимов Туливетер

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Алёна, Balakyn, LG 775, litar Л, SV17, Юлия236

Поделиться

1,183

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ось ще чудове прізвище - і наче ще не було?

Замрикіт https://ridni.org/karta/%D1%8F%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD

І не тільки воно! Ось чудове гніздечко:

ЗАМРИБОРЩ  ЗАМРИГА  ЗАМРИЕВ  ЗАМРИЕВА  ЗАМРИЕНКО  ЗАМРИЙ  ЗАМРИК  ЗАМРИКА 
ЗАМРИКИТ 
ЗАМРИКОЗА 
ЗАМРИКОТ 
ЗАМРИКОТА 
ЗАМРИМУХА

Мені здається, що було б важливо створити список не тількі по іменниковій частині, а ще й по дієслівній - як на мене, це було б інформативніше у сенсі пошуку. Та й модель створюється саме дієсловом, на мою думку тут само воно головне.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

1,184

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Евпатория, 1911 г.  Крестьянин Виленской губернии... Молодеченской волости Григорий Михайлов Сырокваш, жена Марфа, родился сын Петр. В восприемниках - Борис Иванов Сырокваш

https://drive.google.com/drive/folders/ … pyrwrEbKwc

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы
Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

1,185 (05-03-2019 18:05:25 отредактировано gennadii5408)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

geo,

Де в цьому прізвищі дієслово? Еееех...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна, ГіП3

Поделиться

1,186 (06-03-2019 06:41:48 отредактировано geo)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408
А вдруг кваш - от слова квасить?   Подумала, можно и выставить... По крайней мере вы же не критиковали выставленное ранее форумчанами Добридень...

Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы

Поделиться

1,187 (06-03-2019 12:58:15 отредактировано ГіП)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

geo пишет:

gennadii5408
А вдруг кваш - от слова квасить?   Подумала, можно и выставить... По крайней мере вы же не критиковали выставленное ранее форумчанами Добридень...

це не критика, а періодичне нагадування на конкретному прикладі, які варіанти не підходять до даної теми. Там, якщо пройтись вглибину, можна знайти, як і я свого часу отримував зауваження від пана Яреми.
Дієслово спочатку повинно бути.
Затули вітер

Post's attachments

44.JPG
44.JPG 31.7 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)
Спасибо сказали: Balymba, Алёна, litar Л3

Поделиться

1,188

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Насправді я ще раз висловив сум, що НЕМА пана Яреми...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: Balymba, Balakyn, litar Л, ГіП, Алёна5

Поделиться

1,189 (06-03-2019 13:25:08 отредактировано geo)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А вот посмотрите, такое подойдет? Не разберу вторую часть фамилии...

https://drive.google.com/drive/folders/ … NO23ce7IOC
(с. 1081)

Варивоть или Варивошь?

Post's attachments

1081.jpg 89.84 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Король, Даниловы, Горбачевы, Миронюк, Сухенко, Решетниковы

Поделиться

1,190

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

geo,  Варивош?

Поделиться

1,191

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ЗАМРИКІТ     http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=49825

а, уже было http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 52#p202652
(нужно обновить первое сообщение)

Спасибо сказали: litar Л, kbg_dnepr, Юлия233

Поделиться