1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,087

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Александр Серый,  Якщо Ви маєте прізв. Циба, Цибатий, Цибан, Цибенко й т.п., то не тільки "цабе", а й ближче "цібе, цибе, цибо, тібе" - відганяти пса - не припускаю. До речі, "цобе", "цабе" - тільки направо, "цоб" - наліво, "цоб-цобе!" - "рушай!" У цих прізвищах "циба" - довгий, довгоногий (подивіться на них всіх). А чому Ви в цій темі висловлюєте версию? З одним погоджуся - що ще 100 років тому волів було дуже багато. За статисткою навколо Катеринодару на поч. 20 ст. волів було у восьмеро більше за коней.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,088

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А Лихошерст підходить?

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

1,089

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

olyvd, Аж ніяк.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,090

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Товстобаба было?

И, наверное, не в тему, но интересно...от чего могла пойти фамилия Козодавлев?)

БОЙКО - Б. Белозёрка , СПАС, СПАСЕНКО - Водяное Запорожской, с.Бобрик Сумской., БЕДЮХ, САЖКО, ПАУК\ПАВУК, ЛОГВИНЕНКО - Корнеевка, Б. Белозерка, ГЛОТКА - Б. Белозерка, Кладьковка Черниговской, ПИЛИПЕНКО - Б. Белозерка, Корнеевка, Августиновка, ГОРБАЧ - Б. Белозерка, Корнеевка, Кладьковка Черниговской, ГОРБ - Водяное , КУДРЯ, БАРАНОВСКИЕ, ПОНОМАРЬ, ГОРОХОВЕЦ - Б.Белозерка, ТРЕГУБ - Новониколаевка

Поделиться

1,091

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

З приводу Ващенко.Як по моєму Ващенко,Мащенко,Тищенко,Пащенко більш давніші від Маско,Паско,Васко,Дацко. А вде пізніше Василенко,Михайленки,Тихоненки. А в Росії писарі писали по своєму.Так у 18 ст в Груні Гадяцького полку жили Комарі а ходили до своїх родичів в Охтирку до Комарова і т.д.

Поделиться

1,092

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kseniya78, Товстобаба не з цієї теми. Козодавлєв теж. Спитайте на ВГД, там є два специ по козлячих прізвищах smile Александр Серый, Це теж не в цю тему. Перенесіть в тему "Походження українських прізвищ", там і поговоримо.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,093

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Надежда  Кирилловна  ЗАТАЙДУХ  ( 1915  г.р.)

На 1998 г.  жительница  с Садове,  Липовецкий  р - н,  Винницкая  обл.

Поделиться

1,094

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мария  Николаевна  ХВАТАЙ МУХА  (1913 г.р.)

На 1998 г.  жительница  с.Макарово,  Станично - Луганский  р - н,  Луганская  обл.

Поделиться

1,095

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Затайдух вперше записав, а Хватаймуха з Фатаймухою спріг.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,096

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Задерифост у п. Віталія "зраклював" отут - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 83#p192083  Додав Задерихвіст і записав. В українській систематиці це не той птах, що в нас називають дерихвіст (мабуть рос. крапивник) і якого я щодня у себе під ялицею бачив, а зараз нема - мабуть, відлетів. Заразом записав і Дерихвіст, бо й таке прізвище є. Також у Харкові Незовибатько було, але це вже є.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, SV17, bm3

Поделиться

1,097

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Святигора - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 56#p192456
Можливо, це змінене Святогора.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,098

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Якби прізвища цього типу шукала машина, напевне у перелік потрапило б і "Садилак" http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=46755
Але Ярематойсамий такої помилки не допуститься (якщо лише він не здає секретного способу "садити" якийсь "лак") wink

Спасибо сказали: Balymba, Ярематойсамий, Алёна3

Поделиться

1,099

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn пишет:

Якби прізвища цього типу шукала машина, напевне у перелік потрапило б і "Садилак" http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=46755
Але Ярематойсамий такої помилки не допуститься (якщо лише він не здає секретного способу "садити" якийсь "лак") wink

Можна трохи пофантазувати і отримати Садилук.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

1,100

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Balymba, Оскільки там наголос ймовірно СадилАк, то ні луку, ані цибулі чи латуку-салату-шалати там не бачу. Бачу Садил-(Садул-)+ак.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,101

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Неродигречка Дем'ян Кирилович с. Мошни, 1930 рік

Поделиться

1,102

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Антонiна  Iванiвна  ПЕРЕДЕРИСВИТКА  (1912 р.н.)

1998 г.  г. Енакиево,  Донецкая обл.

Поделиться

1,103

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Орина  Омельяновна  НЕЕЖБОРЩ  (1912 г.р.)

2000 г. с.Кротивщина,  Великобогочанский р-н,  Полтавская обл.

Спасибо сказали: Balakyn, Алёна, LG 775, litar Л, Юлия235

Поделиться

1,104

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тоді до купи ще й ПЕРЕДЕРИНИС АЛЕКСАНДРА МАКАРОВНА (1922-06-22) ЄМІЛЬЧИНЕ, ГОРЬКОГО, 100.
Не знаю, лише - це про ніс чи про низ.

Спасибо сказали: SV17, Алёна, LG 775, Ярематойсамий, litar Л5

Поделиться

1,105

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, sv17, Balakyn, Все шедевральне, все свіже! Записав. Думаю, що передраний ніс. А Неїжборщ, ма'ть, приходив у гості до Недайборща. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,106

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Здобудьволю Костянтин Якович, полковник Армії УНР

Спасибо сказали: litar Л, Алёна2

Поделиться

1,107

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, було б чудово, аби це було не псевдо (справжнє прізвище - Блоха): https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 … 0%B8%D1%87

Спасибо сказали: LG 775, Алёна, Balymba3

Поделиться

1,108

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

І правильно - Здобудьволя.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,109

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Хвалибога, Коломия, кінець 19 століття.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Поделиться

1,110

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Записано Хвалибога.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba, Алёна2

Поделиться

1,111

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А я тоже встретила Хвалибога:

Дело о выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами П.С. Хвалибога селения Кнышковца Летичевского уезда Подольской губернии
ФондФ. 577. Главное выкупное учреждение Министерства финансовОписьОп. 29. Дела Главного выкупного... учреждения Министерства финансов по Подольской губернииДелоРГИА. Ф. 577 Оп. 29 Д. 932Дело... записиРГИАШифр храненияРГИА. 577 / 29 / 932ПримечаниеДелоОриг. заголовок дела: Дело Хвалибога П.С. Подольской...РГИА

Поделиться

1,112 (10-11-2018 10:23:21 отредактировано LG 775)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Простибоженко КАТЕРИНА ПЕТРІВНА  1949-02-19 м.Черкаси

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, Алёна3

Поделиться

1,113

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А Простибога через спеціфічність прізвища неможливо гуглити. Записую з ?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,114

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Григорій Цабенога - 1842 рік, Ольшана

Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, Алёна3

Поделиться

1,115 (12-11-2018 16:56:30 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Можливо, це фонетичний варіант Чепиноги. Можливо, нога "цабе" повертала, управо. Записую з ?.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,116

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сидю думаю, що таке Семиволос?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,117

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Сидю думаю, що таке Семиволос?

А Семикоз?

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Поделиться

1,118

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Спочатку наші вчені на карті Боплана знайшли назву населенного пункта - Берибіс. Вважали, що так називали сучасний Матусів. А тепер я знаходжу такий запис у МК: Алексей Берибіський - 48 років, с. Лоташеве, 1798 рік.

Поделиться

1,119

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мария  Григорьевна  СУШИРЫБА  (1913 г.р.)

1998 г.     г. Ив.Франковск.

Спасибо сказали: Balakyn, litar Л, kuks70, Юлия23, Алёна5

Поделиться

1,120

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Екатерина  Михайловна  КАРАЙКОЗА  (1911 г. р.)

1998 г.     с.Любовка,  Краснокутский р-н, Харьковская обл.

Спасибо сказали: Balakyn, litar Л, kuks70, Алёна4

Поделиться

1,121

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Яков  Никитич  ПОРУБАЙМЕХ  (1890 г.р.)   Место рожднния - Полтавская губерния.
( КП   Алтайский край )

Поделиться