1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,017

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А это было?

|Загубысетка|Павел|324|Минский курень|

Список казаков-переселенцев, приписанных к Менскому куреню по состоянию на 1794 г.
(на основе Единого алфавитного указателя по всем куреням (оцифрованного Борисом Алексеевым) к изданию "Первая перепись казаков-переселенцев на Кубань в конце XVIII века.: Исторические документы. /Адм. Краснодарского края по делам архивов Краснодарского края, гос. учреждение Краснодарского края "Государственный архив Краснодарского края". - Краснодар: Диапазон-В, 2006. - 520 стр.: ил".)

Информация VitAlex (ВГД, тема "станица Староминская Краснодарского края")

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)
Спасибо сказали: litar Л, LG 775, Balakyn, Ярематойсамий, SV17, Bragida6

Поделиться

1,018 (09-09-2018 17:04:03 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr, А нема! Мабуть, оцей Павло Остапович:  Павел Евстафьевич Загубисетка (Загубысетка) – «из польских уроженцев». Служил в ЧКВ: с 1787 г. – казаком, с 1789 г. – полковой есаул, с 1791 г. – поручик, с 1802 г. – вновь. 132. полковой есаул.
З "польських уродженців" - десь з Правобережжя. Так думаю, що загубив рибальську сітку, і не з кишені десь випала, а поставив і не знайшов - або велика рибина зірвала, або вода прибула й понесла, або хтось украв, або просто забув, де саме поставив. Оскільки цей Павло "перестрибнув" у 19 вік, то прізвище заносимо у список. Як Загубисітка.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, kbg_dnepr, Алёна3

Поделиться

1,019

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775 пишет:

А мою Продайводка не включили !!!
1734 рік: жителька Иркліевская звания козачого, вдова, Христина Продайводка.  (Чорнобаївський район, Черкащина)
Я обідився, ох як я обідився !!!

I я обiдився, обiдився аж три рази. Шановнi упорядники !  Де Ви замаюсили моiх: 
1755 г.  сл.Богословская ,   Данило  Гойдабрус, 
1780 г.  г.Изюм ,  комендант  изюмской крепости  Алексей  Яковлев сын  Обернибесов,  
1840 г.  с.Селимовка ,  вдова Евдокия  Дерикорчмиха. 

Спасибо сказали: kuks70, kbg_dnepr, litar Л, Bragida, Алёна5

Поделиться

1,020

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

От у нас і з'явилися Скаржияреми. На об'їжених Продайвода воду возив! smile
Тепер серйозно. Дерикорчму я вніс, але розглядаю його укупі з Дерикочмою. Гойдабрус і Обернибесов, хоч і зафіксовані у 18 ст., але носії Обернибесов і Гайдабрус є й сьогодні. Я у список вношу прізвища 19-21 століть. Там бачу прізвиська з реєстру 1756, я їх підчищу. То без Валяйбаби й Балуй кобилиць вже 300. Гайдабрус занесу як сумнівне (?). Обернибесов - суто російське прізвище - це раз, і два - треба подумати, що це таке.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: SV17, kbg_dnepr, Алёна3

Поделиться

1,021

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1768 г.       ИР.       Войск.  сл. Левковка,    Архангельская  церковь,    Изюмское ведомство.        
Яков  Петров  сын  Пролийвода.

Поделиться

1,022

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Здається, є зараз. Записую.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,023

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Так там же ПродайводКа

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

1,024

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr, Ще раз пояснюю - там дійсно Продайводка, але це удова, тобто, жінка. У ті часи майже всі жінки йдуть з жіночими формами прізвищ: Тараниха(Таранка), Зайчиха, Петренчиха. Сигида - Сигидка, Непийвода - Непийводка, Цідивода - Цідиводка, Продайвода - Продайводка. Отже, Продайводка - це не той, хто на Київщині торгував московською горілкою, а жінка якогось скареди, що торгував водою.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Bragida, SV17, Алёна3

Поделиться

1,025

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1772 г.   МК.   г.Изюм,  Покровская  церковь.

Яким  ЛОМИНОГА.

Спасибо сказали: LG 775, Balakyn, Ярематойсамий, litar Л, kuks70, Алёна6

Поделиться

1,026

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Герасим Куйбаба - Елісаветградський уезд, 1874 рік.

Спасибо сказали: SV17, Ярематойсамий, litar Л, kuks70, Алёна5

Поделиться

1,027

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

80 Dom
Marya Pawłowa Didowodka
Syn Wasyl Semenow
Corka Nastia


80 Домъ
Марія Павлова ДѢдоводка

ДѢти ее
Сынъ Василій Семеновъ
Дочъ Анастасія Семенова


__
Ревізький список селян села Крушинівка. 1795

Фирфир
Спасибо сказали: Bragida1

Поделиться

1,028

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

27-й Домъ
Никита Григорьевъ Безносы


...
Ревізький список селян села Поташня. 1795

Фирфир

Поделиться

1,029

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

55-й Домъ
Федоръ Григоріевъ Безъверхній

...
Ревізький список селян села Поташня. 1795

Фирфир

Поделиться

1,030

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

92-й домъ
Василь Івановъ Подопригора


...
Ревізький список селян села Поташня. 1795

Фирфир

Поделиться

1,031

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

86-й домъ


Миколай Стаховъ Бандигола


...
Ревізький список селян села Поташня. 1795

Фирфир
Спасибо сказали: LG 7751

Поделиться

1,032

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

3-й домъИлья Ивановъ НавѢдмѢновой (Nawidminowey)


...
Ревізький список селян села Татарівка. 1795

Фирфир

Поделиться

1,033

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

38-й домъ

Яковъ Семеновъ Криворучишинъ

...
Ревізький список селян села Крикливець. 1795

Фирфир
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

1,034

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

10 Домъ

Василей Федоровъ Бабинъзять

...
Ревізький список селян села Рогізка. 1795

Фирфир
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 7752

Поделиться

1,035

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

35 Домъ

Иван Пантелеймонов Попсуй

...
Ревізький список селян села Рогізка. 1795

Фирфир
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

1,036

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

86 Домъ

Тимофей Ивановъ Чорнойбабызять

...
Ревізький список селян села Рогізка. 1795

Фирфир
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 7752

Поделиться

1,037

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

RostOwl, З усього лише Підіпригора в тему. Уважно й спокійно придивіться до прізвищ у цій темі.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,038

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1743 г.  МК  м. Купенка, Изюмский полк.

Февраль,11.   У Василия  ПАЛИБОРЩа  родился  сын  Стефан.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, LG 775, Bragida, Алёна, ГіП6

Поделиться

1,039

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Записав!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,040

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1762 г.   МК    м.Балаклея.  Николаевская  церковь.

Костянтин  ЗАКОТЫГУБЕНКО,  
Григорий   КРАДИЖОНЕНКО.

Спасибо сказали: LG 775, Ярематойсамий, Алёна, ГіП, litar Л5

Поделиться

1,041

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
...
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
...

Запис № 39 за 1801 рік в метричній книзі села Василівка поміщика Попова (плівка 2391596 стор. 43:

У янчекрацького жителя Петра Попсуйдерева родился син Каленик

Анцестори: Преображенка- Денисенко Панченко Баран Скляр Сиротенко Скидан Чехов Педан Монець Шкитько Проскура Тряпишка Терлецький Писаренко Невінчаний Ткаченко; Токмачка- Глухий Астіон Мельник Пінчук Коноваленко; Омельник- Петрашка Моргун; Олександрівка- Понедільний

Поделиться

1,042

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Думаю, що Крадижінка стало зараз Крадиженко, яке сприймається, як прізвище на -енко. Але це лиш версія. Закотигуба поки що в ніяких варіантах не знаходжу.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: kuks70, Алёна2

Поделиться

1,043

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)

Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)

Преображенська церква села Мала Токмачка запис про шлюб за 1802 рік    №8:   

Витренко (Карловка) и Бреусенко (Карловка)

Бреусенко може бути похідним від російського прізвища Бре(й)ус

Анцестори: Преображенка- Денисенко Панченко Баран Скляр Сиротенко Скидан Чехов Педан Монець Шкитько Проскура Тряпишка Терлецький Писаренко Невінчаний Ткаченко; Токмачка- Глухий Астіон Мельник Пінчук Коноваленко; Омельник- Петрашка Моргун; Олександрівка- Понедільний
Спасибо сказали: litar Л, Алёна2

Поделиться

1,044

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

d_sergiy пишет:

Бреусенко може бути похідним від російського прізвища Бре(й)ус

Дуже сумнівно, що Бреус - російське прізвище. Хіба що зросійщене Брийус. Але для мене сумнівно, що це саме Брийвус.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: d_sergiy, LG 775, Алёна3

Поделиться

1,045

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

d_sergiy пишет:

Бреусенко може бути похідним від російського прізвища Бре(й)ус

Дуже сумнівно, що Бреус - російське прізвище. Хіба що зросійщене Брийус. Але для мене сумнівно, що це саме Брийвус.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,046

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)

Муха (Давимуха, Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)

Муховерт - мабуть не зовсім підходить до теми?

Post's attachments

Capture.JPG
Capture.JPG 39.97 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Анцестори: Преображенка- Денисенко Панченко Баран Скляр Сиротенко Скидан Чехов Педан Монець Шкитько Проскура Тряпишка Терлецький Писаренко Невінчаний Ткаченко; Токмачка- Глухий Астіон Мельник Пінчук Коноваленко; Омельник- Петрашка Моргун; Олександрівка- Понедільний
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,047

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

d_sergiy пишет:

Муховерт - мабуть не зовсім підходить до теми?

Аби Вертимуха - було б саме те. Але від себе дякую, а Ярематойсамий нехай аналізує.

Спасибо сказали: d_sergiy1

Поделиться

1,048

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

d_sergiy, Balakyn, По-японському: дякую, дякую, Сергій-сане, Ви знайшли чудове прізвище, воно нам дуже цікаве й думаю, що Ви й далі шукатимете і не дуже образитеся, що ми його не внесемо у список! smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: d_sergiy1

Поделиться

1,049

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1742 г.   МК.   Изюмская  протопопия.    с.Кабанье,   Яков  ЛОМИГОЛОВА.

Спасибо сказали: Balakyn, LG 775, litar Л, Алёна, Ярематойсамий5

Поделиться

1,050

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ломиголова записав. Здається, Молиголовка - це похідне від Ломиголова (переосмислення с метатезою + к(а)). Нечуйпердя не запишу аж з трьох причин. Перша - ми збираємо прізвища 19-21 століть, а навряд воно довго прожило від 18 в. Друга - воно, як і Молибога, трохи іншої моделі, і взагалі, не дуже зрозуміле, що таке "пердя". Третя - Нечуйпердя - скоріше, змінене, підігнане під "нечуй" Нечупердя, Нечепердя (грубе "нечепурний", порів. "глухопердя"). Можливо, тут залишило свій слід ім'я Ничипор (так прозивали якогось нечепурного Ничипора).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: gennadii5408, Алёна2

Поделиться

1,051 (14-10-2018 10:47:23 отредактировано litar Л)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

РС Александровский уезд. 1822
Григорий Оберниквас
и Пиливода?

Post's attachments

Пиливода.jpg
Пиливода.jpg 106.3 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Поделиться