1 ( 01-12-2018 16:41:22 змінене Ярематойсамий )

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

72

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Не пам'ятаю, Засядьвовк у нас уже було?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

73

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Был, уже внесен Вами в пост 13-10-2015 12:22:14 (23-11-2015 13:01:35 отредактировано Ярематойсамий)

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Share

74

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Чи підійде сюди прізвище Гонимара?

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

75

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Якщо є впевненість, що Гонимара=Женимара, то підійде.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

76

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:

Якщо є впевненість, що Гонимара=Женимара, то підійде.

Звичайно повної впевненості бути не може. Може то якийсь європейський Гонимар, але знайшов кілька записів кінця 18 - початку 19 століття і всюди прізвище читається чітко і однозначно. Окрім того в сусідньому селі гніздо ще одного нетипового для Галичини прізвища - Вертипорох.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

77

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba пише:

ще одного нетипового для Галичини прізвища - Вертипорох.

Чому нетипового? У мене досі було переконання, що Вертипорохи чи не всі з Прикарпаття. Кілька подібних прізвищ є навіть на Закарпатті. Якщо вірити п. Чучці, то й у 20 ст. там і прізвиська такі утворювалися. Значить, ця модель там жива була. Просто, найпоширеніший цей клас прізвищ-прізвиськ був на Подніпров'ї (не тільки у запорожців), а далі на захід він згасав. На північ також, але й російські подібні прізвиська відомі, хоча їх мало. У нас традиція творення таких прізвиськ перейшла з українського у російське мовлення і досі жива (і там, і там). І не тільки прізвиськ, а й назв рослин, птахів. Бабуня мене постійно лякали, коли я боявся темноти, міфічною істотою з назвою "Жриг...но". smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

78

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:
Balymba пише:

ще одного нетипового для Галичини прізвища - Вертипорох.

Чому нетипового? У мене досі було переконання, що Вертипорохи чи не всі з Прикарпаття. Кілька подібних прізвищ є навіть на Закарпатті. Якщо вірити п. Чучці, то й у 20 ст. там і прізвиська такі утворювалися. Значить, ця модель там жива була. Просто, найпоширеніший цей клас прізвищ-прізвиськ був на Подніпров'ї (не тільки у запорожців), а далі на захід він згасав. На північ також, але й російські подібні прізвиська відомі, хоча їх мало. У нас традиція творення таких прізвиськ перейшла з українського у російське мовлення і досі жива (і там, і там). І не тільки прізвиськ, а й назв рослин, птахів. Бабуня мене постійно лякали, коли я боявся темноти, міфічною істотою з назвою "Жриг...но". smile

На Прикарпатті є два гнізда прізвища Вертипорох - одне з них "моє", інше на Львівщині. Ще на початку минулого століття всі носії прізвища між собою родичалися. Вважалося, що перший носій прізвища попав на Прикарпаття десь у 18 столітті з Центральної України. Був він представником якоїсь козацької знаті, бо перші покоління його нащадків одружувались виключно із місцевою шляхтою. Наприклад, перший носій прізвища у моєму селі, одружившись з дочкою місцевого шляхтича одразу став війтом села.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

79

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У сучасній Україні:

ГОНИМАР  33
ГОНИМАРЬ  2
ГОНИМЕР  1

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

80

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Гонимар могло виникнути з Гонимара шляхом приведення до чоловічого роду. Така тенденція добре помітна в українському антропоніміконі.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

81

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А ось Женимара або чогось схожого немаэ. Що то за мара, яку вони женуть?

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

82

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

СУЛМ визнає й "жени, женеш" і "гони, гониш". Перше - це подніпровське, старокубанське, а друге - західне. Отже, там могло народитися тільки Гонимара. Правда, я в цьому несильний, бо, наприклад є гуцульське "жентиця" - "женете (оброблене) молоко". Якби це було сюди ближче, то, скоріше, звучало Женимара. Що це таке? А мара його знає! smile Можливо, якийсь забобонний дядько, який всякими способами "ганяв мару", може, знахар-відшіптувач.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

83

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Новорічний подарунок для пана Яреми:

Скубигора         87.Иван    Батуринський (Реєстр 1756 р., у Тернавського Мовбигора)

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

84

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr пише:

А ось Женимара або чогось схожого немаэ. Що то за мара, яку вони женуть?

Оце із Вікіпедії доволі точно пояснює, яка Мара малася на увазі : Мара (Марена) — Богиня Наві, темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб (мору), смерті. Ототожнюється з грецькою богинею Гекатою.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

85

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:

СУЛМ визнає й "жени, женеш" і "гони, гониш". Перше - це подніпровське, старокубанське, а друге - західне. Отже, там могло народитися тільки Гонимара. Правда, я в цьому несильний, бо, наприклад є гуцульське "жентиця" - "женете (оброблене) молоко". Якби це було сюди ближче, то, скоріше, звучало Женимара. Що це таке? А мара його знає! smile Можливо, якийсь забобонний дядько, який всякими способами "ганяв мару", може, знахар-відшіптувач.

У нас в принципі вживається і "женеш" і "гониш", хоча друге частіше. А щодо "жентиці", то Вам вона відома напевне від назвою "сироватка".

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

86

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr
Дякую! А мене те Мовбигора спантеличило, я довго на нього дивився соловіючими очима... Рідний Батуринський курінь...

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

87 ( 31-12-2015 19:28:21 змінене Ярематойсамий )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba пише:

А щодо "жентиці", то Вам вона відома напевне від назвою "сироватка".

Та я забув, коли писав, то сироватка чи сколотина. "Же'нете молоко" у нас - це без жиру, обрат, перегон.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

88

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пише:
Balymba пише:

А щодо "жентиці", то Вам вона відома напевне від назвою "сироватка".

Та я забув, коли писав, то сироватка чи сколотина. "Же'нете молоко" у нас - це без жиру, обрат, перегон.

Процес виглядає так: (в наших назвах) 1. Солодке молоко - 1.1 сметана, 1.2 - самокиша (чи кисле молоко), деколи виділяють ще перехідний "шар" - "підсметана".
1.1 (сметана) "збивається" і в результаті 1.1.1 - масло і 1.1.2 - сколотина
1.2 (самокиша) "пражиться" і в результаті 1.2.1 - сир і 1.2.2. - жентиця

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut, Kremer

І-Р37/ Н. Тесть,(ЧЖЖЧ) І-Р37

Share

89

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba
Приблизно те ж саме. 1. Свіже сире молоко - 1.1. вершки або сметана, 1.2. Кисляк. Коли молоко добре відстоялось, але не скисло, то наз. "вершок, вершки", а з кисляка - "вершки або сметана". Кисляк без вершка наз. ще "зібраний кисляк".
1.1. Сметана або кислі вершки "колотяться" кописткою - 1.1.1.масло, 1.1.2. - сколотина
1.2. Кисляк (зібраний) вариться й одкидається в сорочок - 1.2.1. - сир, 1.2.2. - сироватка.
1. Свіже сире молоко запускається сичужним ферментом (раніше - з шлуночків ягнят, яких забили на смушок) - 1.3. Бринза (бринзя) й 1.4.  сироватка.
1. Свіже сире молоко "париться" (кип'ятиться до 4 год. на слабому вогні, краще в духовці) - 1.5. Парене молоко тепле запускається сметаною (вершками) з кисляку - 1.5.1 Ряженка.
........................................
Попросимо модераторів від 108 посту перенести або в "Українську кухню", або у "Тваринництво, свійські й дикі тварини".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Thanks: Balymba1

Share

90

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Встретилось...  не удержалась.. если не такая, не туда - уберу  wink
1903, апрель, сл. Великий Бурлук Волчанского уезда Харьковской губ.
Курской губ Корочанского уезда сл. Алексеевки (Коренек тож) кр-н Евфимий Иаковлев Голіусов

Share

91 ( 03-01-2016 17:26:22 змінене kbg_dnepr )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

О, та чого ж не така - це ж Голиус, саме те, що збирає пан Ярема, тільки трошки русифіковане.

У сучасній Україні:

ГОЛИУС  - 179
ГОЛИУСОВ  ГОЛИУСОВА (ГОЛЫУСОВА) - 120
Голивус та Голывус наче нема.

А ще

ГОЛЫБОРОДА (ГОЛЫБРОДА) - 21


А оце чи звідси?

ГОЛЫЖЕНКОВ-ГОЛЫЖЕНКОВА  - 10

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

92

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Все, окрім Голиженков, звідси. Голиженко - це, мабуть, Гулиженко, від Гулига, gулиgа.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

93

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

а Півтора та які на Півтора починаються
Півторарадний
Півторабатько
Півторапавло
Півтораус
Півтораніс
Півторашапка
сюди пройде?

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Share

94

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kukin пише:

а Півтора
сюди пройде?

Не прокотить! Тільки з формою "зроби+хто(що)", типу Продайбатько, Убийжінка, З'їжкобила, Невертайгроші.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

95

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пане Яремо, оце Вам різдвяний подарунок сюди і в Червону книгу:

НЕКИРУЙ - 3 особи. Двоє живуть (жили) у Великому Глибочку, один у замулинцях

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

96

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr Дякую, але це не воно. Що може значити "Некируй", треба почухати потилицю. От, якби було "Некеруйчовник" (не керуй човник), то воно!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

97

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Нездійминога, Кобеляки, поч. 20 ст.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

98

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвище існує і зараз, хоч і рідкісне: 171 носій, 5 у Полтаві, 29 у Дніпропетровську!! Можу поспілкуватися...

Ще двоє у Дніпрі НЕЗДИЙМЫНОГА

А ще

НЕЗДАЙМИНОГА 
НЕЗДАЙМЫНОГА
НЕЗДЕЙМИНОГА 
НЕЗДЕЙМЫНОГА
НЕЗДИЙМИНОГАЙ
НЕЗДИЙМЫНОГО 
НЕЗДОЙМЕНГА
НЕЗДОЙМЫНОГА 
НЕЗДЫЙМИНОГА 
НЕЗДЫЙМЫНОГА

А ще отаке:

НЕЗДИЙМИШАНКА 
НЕЗДИЙМИШАПКА 
НЕЗДИЙМИШАПКО 
НЕЗДИЙМЫШАПКА 
НЕЗДИЙМЫШАПКО 
НЕЗДИМИЙШАПКА
НЕЗДОЙМИШАНКА 
НЕЗДОЙМИШАПКА
НЕЗДОЙМЫШАНКА 
НЕЗДОЙМЫШАПКА 
НЕЗДОЙМЫШАПКО
НЕЗДЫЙМИШАПКА

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

99 ( 18-01-2016 19:02:29 змінене Ярематойсамий )

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

kbg_dnepr
Це воно! Самий смак!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

100

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища серед низовців (Реєстр Війська Запорізького 1756 р.) http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 4#p34764):

Зазубикінь Ісько Левушківськ.
Загубинога    197.Карпо    Канівський
Загубипалка    205.Иван    Брюховецький   (в АК Загубипастка)
Загубы Душа    63.Аврам    Мишaстівський
Загубыбатько    156.Грицько     Незамаївський
Загубыбатько    176.Андрий     Рогівський
Загубыбатько    2.Остап    Щербинівський
Загубыбатько    Василь Рогівськ.

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

101

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Задериголова  - принаймні був  на початку ХХ ст.у с. Вільховець:

Проти окупантів та їх спільників — українських буржуазних націоналістів розгорнулась народно-визвольна боротьба. Дізнавшись про Звенигородське збройне повстання, жителі Вільхівця під керівництвом бідняка фронтовика С. І. Кравченка підтримали його. 5 червня 1918 року, коли каральний загін німців у складі двох ескадронів та однієї батареї підійшов до села, повстанці зустріли’ його зі зброєю в руках. Майже весь загін було знищено. Активну участь у цій боротьбі брали М. В. Софійченко (Задериголова), І. П. Брайченко, М. І. Горовий, М. Є. Скобленко, П. X. Панасенко та інші.

ukrssr.com.ua/cherkass/zvenigoro … igorodskiy

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Share

102

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Так, може, то його партизанське псевдо було?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

103

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

75 носіїв і у  Вільховці повно

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Share

104

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Сьогодні - Неижхлиб Иван Данилов - посполитые в СР церкви с. Синівка Гадяцької протопопії.

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share

105

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Поки що Неїжмак та Непийпиво були. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Share

106

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Це всього друге прізвище, такого роду, що зустрілось в моїх пошуках. Був ще Варивода в Переяславському повіті, але такий у Вас є. У мене більше - Гречкосій, Медогон...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков

Share