1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

982

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Василь Николаев Гухляда - 56 років, Переяслав, 1795 року.

Поделиться

983

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Ви пояснюєте це як "гух!-ляда"? Так все одно "гух" не є дієслово. Це, мабуть про мене - буквально годину тому ляда з погріба так гухнула, що мало ногу не перебила.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

984 (25-08-2018 22:47:04 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, що скажете стосовно Колидуб (ridni.org/karta/%D0%9A%D0%BE%D0% … %B1?type=1), Коливеприк (ridni.org/karta/%D0%9A%D0%BE%D0% … %BA?type=1) і Хитьгора (ridni.org/karta/%D0%A5%D0%B8%D1% … %B0?type=1)

Поделиться

985

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Перші два точно в тему, а третє - важко щось визначити. Можливо, "хить" - це віддієслівне утворення (вигук?) від "хитати" типу круть, стук, стриб, зирк, смик, і тоді воно стає в ряд з Гухляда. Якщо оте Гухляда етимологізувати за моєю фантазією. Тоді ми знайшли ще один тип прізвищ, і теоретично існують/існували Смикборода, Хапрука, Стрільвовк, Скубкурка тощо. А коли взяти до уваги, що такі утворення бувають ще посиленної разової дії - стрибо', смико', стуко', то тоді такі прізвища дійсно існують - Гризодуб, наприклад. Можливо, тут не "хить", а "хіть". Тоді... Якийсь сексуальний гігант, чи що? smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, gennadii5408, LG 775, Алёна4

Поделиться

986 (27-08-2018 12:52:21 отредактировано SergeyBondarev)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Григорий Феодоров Спойборода
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1807376

Також записаний як Мойборода:
https://www.familysearch.org/ark:/61903 … at=1807376

Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, Алёна3

Поделиться

987

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

SergeyBondarev, А то не може бути "Смойборода"?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

988

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Мойборода ближче до класичного Майборода.

Поделиться

989 (27-08-2018 17:16:55 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Трохи пофантазую... "Спойборода" - це "Завийборода", неправильно почуте і записане дячком з трохи неукраїнським прізвищем Пепескул. Як йому, бідному, було написати це церковно-російською: Завойборода? Свойборода?
На підтвердження теорії: більшість українців з прізвищем "Завийборода" саме з Полтавщини (як і наш загадковий герой) та сусідньої Січеславщини ridni.org/karta/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?type=1"

Post's attachments

Спойборода.jpg
Спойборода.jpg 69.89 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, Алёна3

Поделиться

990

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Маєте рацію. Пепескул - це, напевно, звичайне Попеску-л. Воно ж Попеско. Оскільки там було вагання між Спойборода та Мойборода, а в нас вже є Майборода й Завийборода, то остережімося їх вносити у наш список.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

991

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Моя фантазія така. То було звичайне Майборода. Дячок-волошин щось чув та не втрапив і вперше записав Спойборода. Потім розчув, може. в інших документах щось побачив, і записав "Мойборода", бо геть не відчував мови і сприймав "май" не як "мати, іміти", а як "мити, прати".

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, gennadii5408, Алёна3

Поделиться

992

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Великий Токмак 1826 рік - прізвище Задавиженко

Post's attachments

Zadavyzhenko.JPG
Zadavyzhenko.JPG 30.47 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Анцестори: Преображенка- Денисенко Панченко Баран Скляр Сиротенко Скидан Чехов Педан Монець Шкитько Проскура Тряпишка Терлецький Писаренко Невінчаний Ткаченко; Токмачка- Глухий Астіон Мельник Пінчук Коноваленко; Омельник- Петрашка Моргун; Олександрівка- Понедільний
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна, litar Л, SV17, Ярематойсамий5

Поделиться

993

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Бідні жінки. У нас вже є Убийжінка і Продайжінка, тепер буде (якщо Ярематойсамий схвалить) і Задавижінка.
У свою чергу пропоную ще кількох претендентів: Паришкура ridni.org/karta/%D0%9F%D0%B0%D1% … %B0?type=1 і
Тришкура ridni.org/karta/%D0%A2%D1%80%D0% … %B0?type=1

Спасибо сказали: Алёна, Ярематойсамий2

Поделиться

994 (28-08-2018 17:31:21 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий, як розрізняти слова, що починаються з "Три-"? Наприклад, Тринога ridni.org/karta/%D0%A2%D1%80%D0% … %B0?type=1 , Трихліб ridni.org/karta/%D0%A2%D1%80%D0% … %B1?type=1 , Трискиба ridni.org/karta/%D0%A2%D1%80%D0% … %B0?type=1 чи Триголова ridni.org/karta/%D0%A2%D1%80%D0% … %B0?type=1

Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

995

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Задавиженко запишемо до  сумнівних, бо то необов'язково Задавижінка, може бути парубоцьке від Задавига. Щодо всіх на Три- (перелічених) схиляюся, що від "терти", а сумнівне хіба що Тринога.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, d_sergiy, Алёна3

Поделиться

996

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Задавиженко запишемо до  сумнівних, бо то необов'язково Задавижінка, може бути парубоцьке від Задавига.

Цікаво, що нині прізвища Задавига - Задавиженко в Украіні не зустрічаються.

Анцестори: Преображенка- Денисенко Панченко Баран Скляр Сиротенко Скидан Чехов Педан Монець Шкитько Проскура Тряпишка Терлецький Писаренко Невінчаний Ткаченко; Токмачка- Глухий Астіон Мельник Пінчук Коноваленко; Омельник- Петрашка Моргун; Олександрівка- Понедільний

Поделиться

997

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Гора ...(Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)

Десь на теренах форуму бачив прізвище МАЦЕГОРА, здається на Полтавщині, - що воно значить, пане Яремо?

Анцестори: Преображенка- Денисенко Панченко Баран Скляр Сиротенко Скидан Чехов Педан Монець Шкитько Проскура Тряпишка Терлецький Писаренко Невінчаний Ткаченко; Токмачка- Глухий Астіон Мельник Пінчук Коноваленко; Омельник- Петрашка Моргун; Олександрівка- Понедільний
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

998

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

d_sergiy, Я теж Задавига, Задавиженко не знайшов. Нема й Задавижинка і в такому роді. Тут треба брати до уваги, що подібні прізвища, особливо негативні, помалу зникали ("викидалися"). Тому ми збираємо тут конкретику 19-21 століть, а сумнівні типу Тринога, Парипса, Дерибас (бо є раніше Дрібас) фіксуємо тільки "живі". Сумнівні минулих часів, думаю, у список не слід писати.
Ми ж, наче, Мацегору десь обговорювали. Увечері пошукаю.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: d_sergiy, Алёна2

Поделиться

999

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Щодо всіх на Три- (перелічених) схиляюся, що від "терти", а сумнівне хіба що Тринога.

Тоді на ваш розсуд ще кілька подібних прізвищ (всі є в базах, після узгодження дам посилання): Тригуб, Трикоз, Трикур, Триріг, Триус, Тришкура.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

1,000

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Вітаю всіх причетних - у нашій темі вже 1000 (!) повідомлень.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, Алёна, gennadii54084

Поделиться

1,001

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balakyn, Я й не помітив, а то б щось "святкове" написав. smile Тришкура без сумніву, Трикоз і Трикур геть, а решта під питанням... Чи на голосування поставити?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, Алёна2

Поделиться

1,002 (01-09-2018 20:41:33 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Порвишерсть (зустрів на сайті Рідні, але він зараз недоступний, посилання дам згодом).

Спасибо сказали: Ярематойсамий, SV17, LG 775, litar Л, Алёна5

Поделиться

1,003

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Так російське вухо могло записати й Порвишерсть, і Порвижерсть. А я ось що поцупив на зеленусі - Расколинос - Розколиніс (Херсонщина).

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: SV17, LG 775, Balakyn, gennadii5408, Алёна5

Поделиться

1,004

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тягнибок - ще не було ?

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л2

Поделиться

1,005

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Цікаво, яке таке чув або бачив, а в списку нема. Вписую, але в українізованій формі - Тягнибік.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,006 (07-09-2018 13:45:45 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Повідомляю панство, що на сьогодні в нашій колекції прізвищ типу Чепинога-Майборода-Копайгора маємо 300 (триста) достовірних прізвищ, які дійсно існували/існують у 19-21 століттях. Без сумнівних і без прізвиськ (запорізьких та ін.). Це найбільша колекція подібних прізвищ не тільки в Україні, а і у світі й Інтернеті. Дякую всім, хто брав хоч яку участь у збиранні, обговорюванні, пошуках! Вітаю всіх і сам себе! Такі ми гарні, як тії горлиці! smile  Шукаємо далі!:)

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balakyn, LG 775, Алёна3

Поделиться

1,007

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А мою Продайводка не включили !!!
1734 рік: жителька Иркліевская звания козачого, вдова, Христина Продайводка.  (Чорнобаївський район, Черкащина)
Я обідився, ох як я обідився !!!

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,008

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

LG 775, Як не включили? Я ж Вам казав, що Продайводка - це жіноча форма від Продайвода. Якби у пок. чоловіка було прізвище Продайводка, то її записали б "Продайводчиха". Та й навряд би було так, а не Продайгорілка. Ми ж записуємо тільки чоловічі форми прізвищ, а не Чепиножиха, Майбородовна, Убийжінченко.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,009

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

Витрикуш. Не знаю, що воно, але докупи! Розберемося. Є якісь думки?

Витрикуш - ктитор, церковний староста (Зведений словник застарілих та маловживаних слів, 2014 р.) https://staroukr.academic.ru/502/%D0%B2 … 1%83%D1%88

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, Алёна3

Поделиться

1,010

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Я тим часом дошукався - Мочиморда є ще у реєстрі Січі 1756, тільки укладач прочитав його "Мочимбида". Це прізвище зустрічалося й пізніше. Лебединське Мочимордий, мабуть, іде з Мочиморда. Тут цікава ситуація. Маємо іменник Мочиморда, жін. род. відм. Мочиморди(хи) і прикметник Мочимордий, жін. наз. відм. Мочиморда, жін. род.відм. Мочимордої (Мочимордихи). Значить, залишаємо його.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

1,011

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У статті Вирста Н. Б. «Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://www.google.com/url?sa=t&rct … ITbUdD2Ta_) прізвище Вітрикуш виводять з польського wytrykusz – „дозорець церковних речей, свічкар”. Тому думаю, що нам не підходить.

Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

1,012

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

На початок четвертої сотні - Возивода (nomer-org.xyz/allukraina/lastNam … ber_0.html)

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, LG 775, Алёна4

Поделиться

1,013

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

O'k, записав. А Витрикуша там і не було.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

1,014

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У 1840-х роках в Україні існувало неформальне "Товариство Мочимордія" у якому брав участь Тарас Шевченко.
Молоді пани розважалися...

Поделиться

1,015

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

С недавних пор тоже стал записывать разные смешные фамилии(по большей части украинские). Надо покопаться-может какое пополнение в эту тему найдётся?

Романюк, Хопта, Наливайко, Плищук, Лискович, Огерук (Ивано-Франковская область, Надворнянский район).
Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

1,016

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

DmitroR-2, обов'язково подивіться. А для просто смішних і незвичайних прізвищ у нас також є тема "Цікаві й гуморні прізвища" http://forum.genoua.name/viewtopic.php?id=4337 - чекатимемо ваших знахідок і там.

Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться