1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

842

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17 пишет:

1743 г.  МК   Изюмская  протопопия      ( ЦДIAК  1989-1 -544 )   
с.Верхняя  Дуванка,        Иван  НЕДЕРИКУТ.

Зараз такого прізвища немає, натомість є НеБерикут і НебериКУТЯ з похідними.
Останнє видається вихідним варіантом, пізніше попсованим писарями.

З близьких сучасних:
ДЕРИКАПТАН
ДЕРИКОНЬ (+ ДЕРИКУНЬ в Баришівському і Переяслав-Хмельницькому районах Київської області)
ДЕРИКІТ (ДЕРИКОТ)
ДЕРИКОЗА [не виключено -коз- це "око" як у Аккоз (білоокий), Каракоз/Карайкоза (чорноокий) ]
ДЕРИКОЛ(ЕНКО) [насправді дреко́лье (Гоголь), др.-русск., ст.-слав. дрьколь, дръколь, др.-чеш. dřkolna "бревно, дубина", позднее drkolna, drkolí]
ДЕРИКОЧМА (+ спотворення ДЕРИКОРЧМА) [кошма = повсть - цупкий матеріал із вовни, отриманий способом валяння, який використовується для оббивання
дверей, вироблення теплого взуття, капелюхів]
ДЕРИКУЛЬ(ЕНКО)

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 7752

Поделиться

843

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

В урумів приазовських поширене Харакоз (чорноокий). Ні, не думаю, що Дерикоза з тюркізмом. Коза вона й тут коза. Може, Дерикожа було. А оте Неберкут та близькі мені давно спокою не давали, аж воно он як! Згоден, що Неберикутя - перша версія. Мабуть, десь вже говорив на цю тему, що не взяти у Святий Вечір (перед Різдвом) у вечірників (тих, що носять хрещеним батькам та родичам "вечерю", де головна - кутя) було великим свинством. У нас один батько, який на воротах зустрів свого позашлюбного сина, якого тітка (батькова жінка) випровадила з хати (й вилаяла свою матір за докори), добре подарував, а жінці, зайшовши в хату, дав доброго прочухану. А стара теща сиділа у своїй кімнатці й пошепки казала:"Дай, дай їй іще!" Так порядні люди боялися поголосу й ганьби. Отож, Неберикутею могли назвати якогось знахабнівшого господаря свинської поведінки. Звичайно, це моя версія.
Так, раніше у нас на дрібну грубу обробку дерева казали "драти". Драли не тільки кору, а й тріски, дранку (грубий г'онт), кілля, гілля.
Дерикунь - мабуть, поліське.
На Дерикочма у мене інша версія. Дерикочма - це Дерикучма. Тут "кучма" - або висока овеча "на конус" шапка (подрав шапку - "попсуйшапка"), або довге волосся на голові (у нас казали:"Така вже в тебе кучма на голові, пора постригаться!").

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

844

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

СВЯТОБАТЬКО. Тут - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 74#p173974, п. 639. Моя версія, що то було Святибатько. Здається, вже було у нас.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

845

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ГіП пишет:

Копайгора

що таке копи, копиця чули, от верх копиці чи скирди це і є гора, яку потрібно вивершити(Вершигора), щоб не затікало на випадок дощу. Ось укладкою вершини, або гори і займався спец на прізвисько Копайгора(кóпав вершину, або гору)

Я представник прізвища ВЕРШИГОРА. Ось, що мені мій дід 1929 р.н. розказував наприкінці 1980-х років. В його предків раніше було прізвище вИршигора, від слів "виршити гору", але прийшли "москалі" і писати почали прізвище через букву "Е": Вершигора.Ще він розказував, що предки приїхали десь з Задунаю (наскільки я розумію, там була козацька січ)...
Це те, що він розказував.. документально поки що всі предки знаходяться з буквою "Е", тобто Вершигори. Як буде далі - покаже везіння з наявності архівних документів у задовільному стані...

Гаплогрупи ДНК предкових ліній: По жіночим - H та H2a5b1. По чоловічим лініям: I-A14973 (BIG-Y) та R-M198 (25 маркерів) і  R-M198 (12 маркерів)
Подільска губ. Ольгопільський повіт. Подольская губерния -> Староверы, Старообрядцы. Стародубье (Черниговская губерния, Брянская обл)
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий2

Поделиться

846

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

залишилось почути, що значить гіпотетичне дієслово "вИршити"

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: Ярематойсамий1

Поделиться

847

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ArturVer, Ми Вам віримо, що то дід розказував. Але Ви хоч раз самі подумали, що таке "виршити"? Або при чому тут якісь москалі або вимова (фонетика), коли орфографія вимагає писати тільки Вершигора? І українською, і російською.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

848

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1743 г.    МК    Изюмская протопопия.    (ЦДIАК  1989/1/544 ).
с.Жеребец,  Логгин  ДАВИСКИБА.

Поделиться

849

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А таке хвамиліє іміється у наличію у нас у станиці. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

850

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 село Марковка Сумского уезда Сумского полка.

Во дворе Никита Павлов сын Тягнырядно 50

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 775, Алёна, ГіП4

Поделиться

851 (17-05-2018 14:27:47 отредактировано Lys)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 хутор что на вершине Ворожбы Сумского уезда Сумского полка.

Во дворе Гаврила Андреев сын Скачидуб 60

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 775, Bragida, Алёна, ГіП5

Поделиться

852

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 при государевом овчарном заводе Сумского уезда Сумского полка.

Яким Стефанов сын Лупиног 22

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: ГіП, Bragida, Ярематойсамий, litar Л4

Поделиться

853

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Lys пишет:

1744 село Марковка Сумского уезда Сумского полка.

Во дворе Никита Павлов сын Тягнырядно 50

слобода(село) Терни(Терновая) не попадалась за 1744 год, интересует Копайгора

Поперека, Сенько, Сердюк, Дорошенко, Нужний, Калюжний (село Іваниця,  Сумська обл), Єлисеєнко(Шияновський до  серед. 18 ст.),Фесенко(с.Деркачівка)

Поделиться

854 (17-05-2018 20:58:08 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

На ВГД бачив Бійся-Бога (Волинська губ.). За правилами зараз мало б писатися Бійсябога. Цікаво, чи є по базах даних носії цього прізвища зараз? Це перше у нашій колекції прізвище з зворотнім дієсловом (з часткою -ся). Іменник на відміну від інших таких прізвищ тут стоїть не в називному відмінку, а родовому (кого? - бога). Друге подібне прізвище - Молибога. Отже, це дещо інший тип прізвищ. Це, скорше, прізвища-фразеологізми типу Панібудьласка, Добрийвечір, Добри(й)день і т.п.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Вікторович, LG 7752

Поделиться

855

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

На ВГД бачив Бійся-Бога (Волинська губ.). За правилами зараз мало б писатися Бійсябога. Цікаво, чи є по базах даних носії цього прізвища зараз?

Одного вдалося знайти (див. малюнок)

Post's attachments

Бійсябога.jpg
Бійсябога.jpg 58.83 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 775, litar Л, ГіП4

Поделиться

856

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

МК Валегоцулово 1913 г
Волынской губернии Ляховецкой волости крестьянин
Iаков Михайлов Бiйся-Бога

То я поплутав - він приписаний до Волин. губ, а записаний по Валегоцуловому Ананьївського пов.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

857

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

на 2003 рік ще жив там же
БИЙСЯБОГА ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ   1925-05-10  АНАНЬЇВ

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: Ярематойсамий, LG 775, ГіП3

Поделиться

858 (18-05-2018 07:30:56 отредактировано Balakyn)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Якщо писати через "и" (Бийсябога), можна знайти: "Родоначальником тяжелой атлетики в Калининградской области стал Михаил Федорович Бийсябога".

Цікавить інформація:
Махиньки с. Тростинка і с. Шевченківка Васильківського р-ну Київської обл.;
Гарник, Бадьорко, Лисий, Яненко Бершадського р-ну Вінницької обл.;
Шапран, Піскаленко, Григоренко с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.
Спасибо сказали: LG 775, Ярематойсамий, ГіП3

Поделиться

859

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 деревня Хрипулы Сумского уезда Сумского полка.

Во дворе Антон Яковлев сын Жалибеда 32

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: ГіП, LG 775, Bragida3

Поделиться

860

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1744 хутор Хрыпули Сумского уезда Сумского полка.

Егор Степанов сын Ворвифост 4 (очевидно Вырвихвост?)

Ищу место выхода Данила Семенова сына Лысенко (Пурда). В 1757 году проживал во владении Святогорского Успенского монастыря Боровеньке Бахмутской провинции Воронежской губернии.
Спасибо сказали: ГіП, LG 775, Ярематойсамий, litar Л4

Поделиться

861

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Скоріше, (У)Вірвихвіст.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

862

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Доброго дня!
Я перечитала цю тему і шукала серед інших, але нічого не знайшла про дівоче (Скойбіда). Тато лише знав що з Черніговської обл.. Те що можна знайти в інтернеті - Городенківський район, с. Хрипівка. У сімнадцятому столітті жив там козак Нікіфор Скойбіда. Також знаходила і другі підтвердження походження з Хрипівки за міщ. Івана Петренко.
Але цікаво дізнатись більше...я завжди казала за прізвище, що воно означає що кривдники отримують по заслугам.)))) І знаєте, хочете вірте, хочете ні...але я завжди стараюся відпустити зразу обіду, бо шкода, всі завжди отримують більше у відповідь(((
Моє пояснення прізвища можна рахувати за легенду, мені мама колись його розказа

Білоус, Скойбіда, Кириленко, Губка
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Алёна2

Поделиться

863

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

А хіба в нас досі не було Скойбіда? Наче ж і Скойбіда, і Скуйбіда, й Койбіда, й Куйбіда, й навіть Кульбєда десь є.Скойбіда-Білоус Людмила,  Трохи не розумію Вашого пояснення значення прізвища. Я вважаю первісними варіантами Скойбіда і Койбіда - "скоїти (коїти) біду" (робити біду). Моя етимологія або негативна, або гуморна. А Скуйбіда (Куйбіда ("кувати") - спотворення. Кульбєда - ще більше спотворення.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

864

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Скойбіда-Білоус Людмила пишет:

... Тато лише знав що з Черніговської обл..

в Чернігівській області все досить компактно - (Городня+Хрипівка) і Великий Листвен майже поруч
ridni.org/karta/%D1%81%D0%BA%D0% … %B0?type=1
район правильно зветься Городнянський

одиночні Чернігів, Камка і одна родина з трьох осіб у Добрянці - швидше вихідці з Городні-Листвена, ніж навпаки

тому Ваш випадок можна вважати досить "простим"

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see

Поделиться

865 (23-05-2018 23:13:09 отредактировано Bragida)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

... Кульбєда - ще більше спотворення.

Кульбєда теоретично може бути самостійним прізвищем, а не спотворенням.

куль:
- мішок ("мішок бід")
- сніп, в*язка комишу ("оберемок бід")
кулити [кульбака - сідло, костур, частина ярма]:
- згинати ("покручений, пригноблений бідами")

Але мені щось здається, що тут може бути зворотнє спотворення - Скойбіда від первісного Кульбіда, від кульгати (шкутильгати) або культя - обрубок кінцівки (таких "обрубкових" прізвищ досить багато).
Не виключене також "обрусіння" якогось тюркомовного поняття (за аналогією КарайКоза чи КарайГуз)

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

866

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

А хіба в нас досі не було Скойбіда? Наче ж і Скойбіда, і Скуйбіда, й Койбіда, й Куйбіда, й навіть Кульбєда десь є.Скойбіда-Білоус Людмила,  Трохи не розумію Вашого пояснення значення прізвища. Я вважаю первісними варіантами Скойбіда і Койбіда - "скоїти (коїти) біду" (робити біду). Моя етимологія або негативна, або гуморна. А Скуйбіда (Куйбіда ("кувати") - спотворення. Кульбєда - ще більше спотворення. 

Я не претендую на великого знавця. Ділюсь, так би мовити, легендою. Мені більш ніж вона до душі з часів школи...давало змогу гордитись замість образ на насмішки.

Білоус, Скойбіда, Кириленко, Губка

Поделиться

867

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Bragida пишет:

... Тато лише знав що з Черніговської обл..

в Чернігівській області все досить компактно - (Городня+Хрипівка) і Великий Листвен майже поруч
ridni.org/karta/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0?type=1
район правильно зветься Городнянський

одиночні Чернігів, Камка і одна родина з трьох осіб у Добрянці - швидше вихідці з Городні-Листвена, ніж навпаки

тому Ваш випадок можна вважати досить "простим"

Дуже дякую! Настрій піднявся, від кількості ймовірних родичів, бо ще з інституту в інтернеті і соц.мережах шукала, по можливості, але нічого серйозного.
Вам здається простим бо займаєтеся, певно, професійно, а для мене темний ліс, в який лише ніс засунула))))

Білоус, Скойбіда, Кириленко, Губка
Спасибо сказали: Алёна, Ярематойсамий2

Поделиться

868

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1755 г.   Изюмская  протопопия.

сл.Богославсая,   Данило  ГОЙДА(Й)БРУС.   
с.Кабанье,   Григорий  ПРУДИУС.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, Bragida, Алёна4

Поделиться

869

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, А не могло бути, що то складне (складене) прізвище - Гойда-Брус?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

870

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Справа Іванова Шершнева с Тацею Кисломедкою...
( 1669 рік, с.Мачохи, Полтавської...)

Спасибо сказали: litar Л1

Поделиться

871

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Кисломедка, здається, не сюди

Коли добром ніхто не дасть нам світла, – Його здобути треба – не молить,
Бо без борні нікчемні всі молитви. І свічки мирної не варта та країна,
Що в боротьбі її не запалила.

Поделиться

872

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Там "Таця Кисломедка", тобто, жіноча форма прізвища, а чоловіча, мабуть, Кисломед. Накачав якийсь пасішник невисушеного незапечатаного меду, а він узяв - ну, треба ж такому! - та й прокис... Не сюди.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: kuks701

Поделиться

873

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1767 г.   МК  Изюмское ведомство. 

  сл. Июмец,  Иван  ПОПСУЙЛЕС.   
Короеды, долгоносики, древоточцы - Попсуйлес.   
Замполиты, политруки - попсуйармия.

Спасибо сказали: Ярематойсамий, litar Л, LG 775, Bragida, Алёна5

Поделиться

874

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У нас "попсуйлісом" впродовж 20 рр. був дубовий шовкопряд. Дуб став гинути. Отоді з'явилися шашлі та короїди, та лісоруби.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Bragida, Алёна2

Поделиться

875

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1840 г.   ИР   Изюмское ведомство.

с.Селимовка,  вдова  по первому браку  Евдокия  Яковлева  дочь  ДЕРИКОРЧМихА.


Спасибо сказали: Алёна, olyvd, litar Л, LG 775, Ярематойсамий5

Поделиться

876

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Дерикочма у нас є. Тут проблема - що перше - кочма/кучма чи корчма? Схиляюся до другого.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться