1 (01-12-2018 16:41:22 отредактировано Ярематойсамий)

Тема: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПОВНИЙ (на 19.08 2018) АБЕТКОВИЙ ПЕРЕЛІК ПРІЗВИЩ ЗА ІМЕННИКОВОЮ ЧАСТИНОЮ (уклав п. Balakyn)
Баба/бабка (Валяйбаба, Давибаба, Дерибабка, Загнибаба, Згірчибаба, Колибаба, Куйбаба, Смалибаба, Стріляйбаба)
Баран (Давибаран)
Бас (Дерибас)
Батько (Загубибатько, Незнайбатько, Незовибатько, Погрійбатько, Позивайбатько, Убийбатько)
Береза (Лупибереза)
Бич (Побийбич)
Біда/беда (Ведибіда, Гнибіда, Гуйбіда, Гуляйбіда, Давибіда, Журибіда, Загляньбіда, Загнибіда, Карайбіда, Куйбіда, Купибіда, Курибіда, Нагнибіда, Переймибіда, Печибіда, Покуйбіда, Роздайбіда, Розмийбіда, Скойбіда,  Стрежибіда?, Тягнибіда, Хвалибіда?)
Бог (Бійсябога, Карайбог, Молибог/Молибога, Простибоженко? Хвалибога)
Бок/бік (Болибок, Колибок, Сколибок, Тягнибок)
Борода (Гладиборода, Жуйборода, Загниборода, Задриборода, Майборода, Махниборода, Покиньборода, Рвиборода, Стрижиборода, Забгайборода, Голиборода, Завийборода, Крутиборода)
Борошно (Полийборошна),
Борщ (Давиборщ, Замниборщ, Недайборщ, Неїжборщ, Несолиборщ, Палиборщ, Хлещиборщ, Печиборщ)
Брага (Непийбрага, Цідибрага)
Брус (Варибрус, Гайдабрус? Гойдабрус?)
Буз (Порубайбуз)
Вепр, веприк (Коливеприк)
Віз (Набийвіз)
Вітер (Запривітер, Затуливітер, Нечуйвітер, Прибийвітер, Гуляйвітер)
Вовк (Засядьвовк, Побийвовк, Убийвовк, Ревивовк, Переймивовк, Гонивовк, Лупивовк)
Вода (Варивода, Возивода, Запривода, Непийвода, Паливода, Пиливода?, Пролийвода, Роздайвода, Цідивода, Продайвода, Налийвода, Недайвода, Шукайвода, Хлюйвода, Топчивода, Жуйвода, Пийвода)
Ворота (Забийворота)
Вус/ус (Замнивус / Замниус, Паливус, Прядивус, Смалиус, Стромоус /Страмоус?, Крутивус, Стрижиус, Голиус, Триус?)
Вухо/ухо (Стрежиух, Задеривухо)
Голова/головка (Крутиголова, Підоприголова, Ломиголова, Молиголовка, Пробийголова, Вертиголова, Задериголова, Терпиголова, Небийголова, Розбийголова, Занесиголова)
Гора (Вернигора, Вершигора, Давигора, Копайгора, Перевернигора, Підіпригора / Підопригора, Святигора, Скубигора, Терпигора, Перескочигора, Зарвигора, Попхайгора)
Горб (Кадигорб)
Горілка (Загубигорілка)
Горох (Котигорох)
Гречка (Неродигречка, Товчигречка)
Грива (Зачешигрива)
Гріх (Завийгріх)
Гроб (Кадигроб, Катигроб)
Дерево (Попсуйдерево)
Диба (Давидиба?)
Добро (Погубидобро)
Дорога (Закривидорога, Скачидорога, Оридорога, Займидорога, Переоридорога)
Дуб (Вернидуб, Гризидуб, Колидуб, Скочидуб/Скачидуб)
Дуля (Давидуля?, Даридуля)
Дух (Затайдух, Ловидух)
Душа (Загубидуша, Продайдуша)
Жаба (Варижаба)
Жінка (Убийжінка, Продайжінка)
Заєць (Невгонизаєць)
Земля (Дериземля)
Зуб (Неховайзуб)
Казан (Умочиказан)
Каптан (Дерикаптан)
Каша (Варикаша, Неїжкаша, Недайкаша, Неварикаша)
Квас (Оберниквас)
Кваша (Розділикваша)
Кишка (Вирвикишка, Переверникишка, Порикишка)
Кінь (Лупикінь, Убийкінь, Топикінь, Загубикінь, Печикінь, Давикінь, Дерикінь)
Кіт (Дерикіт)
Кобила (Купикобила, Убийкобила, Балуйкобилиць?, Смаликобила)
Кожа (Порикожа)
Коза (Стрижикоза, Давикоза, Замрикоза, Дерикоза, Карайкоза? Обжиникоза, Пірникоза)
Колесо (Попсуйколесо)
Копа (Паликопа)
Корчма (Дерикорчма)
Кочма (Дерикочма)
Куль (Дерикуль?)
Кум (Любикум)
Курка (Гладжикурка, Стрежикурка)
Кут (Заприкут, Недерикут?, Неберикут?)
Кутя (Неберикутя)
Лан (Сушилан?)
Личко (Майличко?)
Ліс (Попсуйліс)
Люлька (Палилюлька, Печилюлька)
Мак (Неїжмак/Нейжмак, Прогнимак)
Мара (Гонимара)
Медведь (Деримедведь)
Міх (Порубайміх)
Морда (Мочиморда, Задериморда)
Мука (Давимука, Мелимука, Несіймука)
Муха (Давимуха, Хватаймуха/Фатаймуха, Підкуймуха, Замримуха, Пищимуха)
Ніс/нос (Залипиніс, Капиніс/Капинос, Ломиніс, Лупиніс, Невтриніс, Перебийніс, Передериніс, Поринос/Пориніс, Розколиніс)
Нога/ніжка (Виставніжка, Дробинога, Загубинога, Зломинога, Кладинога, Косинога, Ломинога, Лупинога, Нездійминога, Немийнога, Обуйнога, Пасинога, Печинога, Плетинога, Ставинога, Цабенога?, Чепинога)
Палець (Загубипалець)
Палка (Загубипалка, Неподайпалка)
Пан (Перескочпана, Киньпан)
Папа ( Дерипапа, Нежнипапа, Неїжпапа)
Паска (Дерипаска, Несвятипаска, Святипаска)
Паща (Дерипаща)
Пес/пса (Дерипса, Стрижипес)
Пиво (Непийпиво)
Піч (Завалипіч, Побийпіч)
Поле (Покотиполе)
Полудень (Загубиполудень)
Порох, прах (Вертипорох, Вертипрах, Крутипорох)
Пуп (Гризипуп, Трипуп?)
Риба/Рибка (Лупириба, Товчирибка, Пужайрибка, Попудьрибка, Сушириба)
Ріг (Зарвиріг, Триріг?)
Родич (Маєшродич)
Рука/рученька (Держирука, Махнирука, Дрежирука, Поманирученька)
Рядно (Тягнирядно)
Сало (Загубисало, Неїжсало)
Свитка (Передерисвитка)
Світ (Пройдисвіт, Обіжисвіт)
Свічка (Задависвічка, Заплюйсвічка, Задуйсвічка)
Сітка (Загубисітка)
Скиба (Давискиба, Дерискиба, Трискиба)
Скринька (Уметискринька)
Собака (Убийсобака)
Соха (Луписоха)
Сукно (Попсуйсукно)
Сундук (Загубисундук)
Телиця (Покиньтелиця)
Хата/хатка (Метихатка, Перепнихатко, Обійдихата, Недоточихата, Зачепихата, Перевернихата, Поправхата, Покиньхата, Захватихата)
Хвіст/фіст (Дерихвіст, Задерихвіст/Задерифост, Замнифіст, Трясихвіст, Мочихвіст, Печихвіст, Увірвихвіст, Вирвихвіст, Обийхвіст)
Хліб (Неїжхліб, Недайхліб)
Цвіт (Горицвіт)
Череда (Покиньчереда, Пужайчереда, Гукайчереда)
Човник (Переймичовник)
Чуб (Майчуб)
Шапка (Попсуйшапка, Нездіймишапка, Пожуйшапка, Тришапка?),
Швайка (Палишвайка, Печишвайка)
Шерсть (Порвишерсть)
Шило (Зломишило)
Шкура/шкурка (Паришкура, Порвишкурка, Поришкура, Немнишкура, Замнишкура, Тришкура)
Щока (Передерищока)

Під запитанням слова:
Біжийванко
Мішаймарічка
Давимоха
Давискуба, давискриба
Выртавнижка
Соломайнога
Потуйшкура
Мочимбида
Недайлід
Лапикура
Парипса
Перепийчай

Дивіться, що я знайшов у нас по с. Лиса Гора Липовецького повіту на 1855 рік - Хлищиборщиха - http://forum.genoua.name/viewtopic.php?pid=46180#p46180 Чоловіче, мабуть, Хлищиборщ. Цікаво, є зараз в Україні носії такого прізвища або Хлещиборщ, Хлестайборщ, Хлистайборщ? Поки що у колекції мав тільки Недайборщ.
............................................................
Даю список прізвищ, який маю . Обов'язково оновлю його найближчим часом, бо вже набралося багато нового (23.11. 2015)

ПРІЗВИЩА ТИПУ "ЧЕПИНОГА - МАЙБОРОДА"


ПРІЗВИЩА, ЗАФІКСОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ НИНІШНІХ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ ТА АДИГЕЇ ЗА ДАНИМИ РІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ. У ЦЕЙ СПИСОК ДОДАЮТЬСЯ ПРІЗВИЩА, ЗНАЙДЕНІ НА ФОРУМІ І ПОШИРЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Якщо написання різне, то через/дано задокументовану російську форму
БОЛИБОК
ВАЛЯЙБАБА
ВАРИБРУС
ВАРИВОДА
ВЕРНИГОРА
ВЕРНИДУБ
ВЕРШИГОРА
ВИРВИКИШКА/ВЫРВИКИШКА
ГНИБІДА/ГНИБЕДА
ГРИЗИДУБ
ДАВИБАБА
ДАВИБАРАН
ДАВИБІДА
ДАВИБОРЩ
ДАВИГОРА
ДАВИМУКА
ДАВИМУХА, ДАВИМОХА
ДАВИСКИБА, ДАВИСКУБА, ДАВИСКРИБА
ДЕРИБАС
ДЕРИКОЧМА
ДЕРИПАСКА
ДРОБИНОГА
ЖУЙБОРОДА
ЖУРИБІДА
ЗАБИЙВОРОТА/ЗАБЕЙВОРОТА
ЗАГНИБОРОДА
ЗАГУБИБАТЬКО
ЗАГУБИНОГА
ЗАГУБИПАЛЕЦЬ/ЗАГУБИПАЛЕЦ

ЗАДАВИСВІЧКА/ЗАДАВИСВЕЧКО 
ЗАПРИВОДА
ЗАМНИБОРЩ
ЗАМНИУС, ЗАМНИВУС
ЗАМНИФІСТ
ЗАПРИКУТ
ЗАРВИРІГ
ЗАСЯДЬВОВК
ЗАТУЛИВІТЕР
КАДИГОРБ 

КАДИГРОБ/КАДИГРОБ, КАДЫГРОБ 
КАПИНІС/КАПИНОС 
КОПАЙГОРА 
КРУТИГОЛОВА 
КУЙБІДА/КУЙБЕДА 
КУПИКОБИЛА/КУПИКОБЫЛА 
ЛОМИНІС
ЛУПИНІС/ЛУПИНОС 
МАЙБОРОДА 
МАЙЧУБ 
МАХНИБОРОДА
МЕТИХАТКА
МОЛИГОЛОВКА 
НАГНИБІДА/НАГНИБЕДА
НЕВГОНИЗАЄЦЬ
НЕВТРИНІС 
НЕДАЙБОРЩ 
НЕЇЖМАК/НЕЙЖМАК
НЕМИЙНОГА 
НЕПИЙВОДА/НЕПЕЙВОДА 
НЕПИЙПИВО/НЕПИЙПИВО, НЕПЕЙПИВО 
НЕСВЯТИПАСКА 
НЕЧУЙВІТЕР/НЕЧУЙВЕТЕР
ОБУЙНОГА 
ПАЛИВОДА 
ПАЛИВУС, ПАЛИУС/ПОЛЕУС
ПАСИНОГА 
ПЕРЕБИЙНІС/ПЕРЕБЕЙНОС
ПЕРЕВЕРНИГОРА
ПЕРЕЙМИБІДА 
ПІДІПРИГОРА/ПОДОПРИГОРА
ПОБИЙВОВК
ПОКИНЬБОРОДА 
ПОКИНЬТЕЛИЦЯ/ПОКИНТИЛИЦА 
ПОПСУЙШАПКА/ПАПСУЙШАПКА
ПРОЙДИСВІТ 
ПРЯДИУС
РВИБОРОДА 
РОЗДАЙБІДА/РОЗДАЙБЕДА, РАЗДАЙБЕДА 
РОЗДАЙВОДА/РОЗДАЙВОДА, РАЗДАЙВОДА 
СВЯТИПАСКА 
СКОЙБІДА/СКОЙБЕДА, СКУЙБЕДА 
СКОЛИБОК 
СКОЧИДУБ/СКАЧИДУБ, СКОЧИДУБ, СКАЧЕДУБ 
СМАЛИУС 
СТРИЖИКОЗА 
СТРІЛЯЙБАБА/СТРЕЛЯЙБАБА 
СТРОМОУС/СТРОМОУС, СТРАМОУС
ТОВЧИГРЕЧКА 
УБИЙВОВК/УБИЙВОВК, УБЕЙВОВК 
УБИЙКІНЬ/УБЕЙКОНЬ 
УБИЙКОБИЛА/УБЕЙКОБЫЛА 
УБИЙСОБАКА
ФАТАЙМУХА 
ЧЕПИНОГА 
ЦІДИВОДА/ЦИДИВОДА 

З УКРАЇНСЬКИХ ДЖЕРЕЛ (УКРАЇНА, ХХ СТ.) - ДОДАТКОВО 
 
ГОРИЦВІТ 
ТЯГНИРЯДНО 
ДЕРИПСА 
ПАРИПСА 
ВЕДИБІДА 
ПАЛИКОПА 
ПЕРЕПНИХАТКО 
ЗАСЯДЬВОВК 
ДАВИГОРА 
ЛАПИКУРА 

З РЕЄСТРУ ЗАПОРІЗЬКОГО ВІЙСЬКА 1756 Р. - ПРІЗВИСЬКА З НАПИСАННЯМ, НАБЛИЖЕНИМ ДО ОРИГІНАЛУ 

ВАРЫВОДА 
ЧЕПЫНОГА 
ЗЛАМЫШЫЛО 
ПАЛЫВОДА 
ВЫРТАВНИЖКА ? 
РОЗДАЙБИДА 
ПОКУЙБИДА 
СОЛОМАЙНОГА? 
ПЭРЭЙМЫ ЧОВНЫК 
МАЕШ РОДЫЧ 
ПЭРЭСКОЧ ПАНА 
РОЗМЫЙБИДА 
ВЭРНЫГОРА 
УБЫЙСОБАКА 
КОПАЙГОРА 
ПОТУЙШКУРА? 
КРУТЫВУС 
НЭСОЛЫБОРЩ 
ЗАГУБЫНОГА 
СТРЭЖЫУС 
ПРОБЫЙГОЛОВА 
СТРЫЖЫ БОРОДА 
ПРОДАЙ ВОДА 
ПРЫБЫЙВИТЭР 
УБЫЙЖИНКА 
УМОЧЫКАЗАН 
БАЛУЙ КОБЫЛЫЦЬ 
КУПЫКОБЫЛА 
ПОЛЫЙ БОРОШНО 
КУЙБИДА 
ЗАГУБЫ ДУША 
ПОКОТЫПОЛЭ 
ПЭРЭВЭРНЫГОРА 
НЭЧУЙВИТЭР 
ЗАГУБЫБАТЬКО 
НАГНЫБИДА 
ДЭРЫБАС 
ГНЫБИДА 
ЗАБГАЙБОРОДА 
КЫНЬПАН 
НАЛЫЙВОДА 
МОЧИМБИДА? 
СТРИЛЯЙАБА 
РЭВЫВОВК 
ВАЛЯЙБАБА 
ПЭРЭБЫЙНИС 

ПРІЗВИЩА, ЯКІ ПОДАЄ В СВОЇЙ КНИЗІ "РУССКИЕ ФАМИЛИИ" Б-О. УНБЕГАУН (ВСІ) 

БОЛИБРУХ? 
ВАРИБРУС 
ВАРИВОДА 
ВЕРНИДУБ 
ВЕРНИГОРА 
ВЕРШИГОРА 
ВЕРТЫПОРОХ, ВЕРТИПОРОХ 
КРУТЫПОРОХ, КРУТИПОРОХ 
ГОЛИБОРОДА 
ГУЛЯЙВИТЕР 
ДЕРИКОРЧМА 
ЗАГУБИСУНДУК 
ЗАКРИВИДОРОГА 
КАДЫГРОБ, КАДИГРОБ, КАТИГРОБ 
КАПИНОС 
КРУТИГОЛОВА 
НЕЖНИПАПА 
НЕЗОВИБАТЬКО 
НЕПИЙВОДА 
НЕПИЙПИВО 
ЛУПИБЕРЕЗА 
ЛУПИНОС 
ЛУПИРЫБА 
НАГНИБЕДА 
ПАЛЫВОДА, ПАЛИВОДА 
ПЕЧИБОРЩ 
ПИДКУЙМУХА 
ПОДОПРИГОРА 
ПОКИНЬЧЕРЕДА 
ТОВЧИГРЕЧКО 
УБИЙВОВК 

З КНИГИ П. ПАВЛА ЧУЧКИ "АНТРОПОНІМІЯ ЗАКАРПАТТЯ" 

ПРІЗВИЩА 

ГЛАДЖИКУРКА 
ТРЯСИХВУСТ 

ПРІЗВИСЬКА 

БІЖИЙВАНКО 
ВЕРТИГОЛОВА 
МІШАЙМАРІЧКА 
ПЕРЕВЕРНИКИШКА 
УМЕТИСКРИНЬКА  
Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

807

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Balymba, Я вже не пам'ятаю, вірніше, не помічав. Чув таку чутку, що високогірні люди (грузини-тушинці, мтіули та інші, свани, деякі дагестанці - агули, рутульці, цахури та ін.) у горах мають попілнасто-русяве волосся, а в долині воно у них стає чорним. Темно-русяве волосся на голові та брудно-рудуваті вуса та борода - це ознака лезгинів та близьких південно-дагестанців, а відтак і частки північних азербайджанців. Переважно м'яке й густе.
........................
При зміні погоди міняється - якщо почорниш дешевим красилом і потрапиш під дощ. smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba1

Поделиться

808

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий. Я до того, що глянувши під свій ніс можу безпомилково передбачати погоду: на покращення погоди щетина стає рудуватою, на погіршення - стає чорною, як волосся на голові.

Турецький (придомок Попович), Левкун, Юращук, Стефурак, Кріпчук, Козьмин, Шовгенюк, Зеленевич, Ревтюк, Ґрещук, Вертипорох, Ківнюк, Чуревич, Панько, Данилюк, Жолоб, Мельничук, Ванджура, Козловський, Лесюк, Горішний, Попик, Ісайчук, Абрамюк, Менів (Менюк), Дмитрук, Дудка, Микитишин, Литвинюк, Gut

І-Р37/ Н
Спасибо сказали: Ярематойсамий, Bragida2

Поделиться

809

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Пізно. Уже біле скрізь.  Може, так і в мене було....

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba1

Поделиться

810

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Знайшов. Поцупив - ПЕРЕОРИДОРОГА - forum.vgd.ru/29/31446/#last Мій там коментар -  Укр."переорати" - "перепахать". Фамилия очень говорящая и наводящая на размышления. Дана, скорее всего, скандалисту, поскольку проблема просёлочных дорог часто обострялась и обостряется по сей день. По существующему законодательству хозяин или арендатор угодий не имеет права уничтожать нанесённые на карты дороги или закрывать проход/проезд по ним. Так было и ранее. Видимо, какой-то сельский жмирь преднамеренно вспахал дорогу, чтоб закрыть доступ к земле соседу или людям к лесу, озеру. Или к хутору.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: LG 775, litar Л, gennadii54083

Поделиться

811

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ще поцупив, вірніше, репатріював - НАБИЙВІЗ -forum.vgd.ru/29/31446/#last У російській передачі записано Набыйвоз. Таврія.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: gennadii5408, LG 775, Bragida3

Поделиться

812

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1778 г.   МК   Изюмская  протопопия,  Белоградская епархия. 
Сл. Изюмец  Василий  ТЯГНИРЯДНО.   
Войск. слобода  Шандриголова  Роман  НЕПИЙВОДА.   
Змиевская протопопия   Тарасий (?)  ПОДОПРИГОЛОВА.

Поделиться

813

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Підоприголова ще не було.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

814

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

ПЕРЕВЕРНИХАТА - Матрос 36-го флотского экипажа, 1899 г. (РГАВМФ 1086-1-61) Феодосий ПЕРЕВЕРНИХАТА. Звідси - forum.vgd.ru/29/31446/1210.htm

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Balymba, LG 775, litar Л, SV17, gennadii5408, Bragida6

Поделиться

815

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

РС        1782 г.        Харьковского наместничества  Изюмской округи.       ( ГАХО   31/141/18 ).
 Сл. Стратилатовка.   Василий  Андреев сын  Поманирученка.

Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, LG 775, gennadii5408, Bragida5

Поделиться

816

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Поманирученька - шедевр з шедеврів!

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: LG 775, gennadii54082

Поделиться

817

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

РС   1782 г.  Изюмская округа.    ( ГАХО  31-141-18 )

сл. Иэюмец.              Федор  Осипов  ГУКАЙЧЕРЕДА.

Спасибо сказали: LG 775, litar Л, Ярематойсамий, gennadii5408, Bragida5

Поделиться

818

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Шедевр за шедевром! Гукайчереда, на мою думку, прозвали чередника, який любив, пасучи та гонячи худобу, постійно викрикувати (я таких пам'ятаю):"Гей-гай, пішли!", "Тпручи, ГніденЯ, не одставай!", "А куди ти, мура Кропивчиха, настропалилася? У кукурузки хочеш? Я тобі дам і другий ріг обломлю, шоб не була така мура! Хай тебе твоя Кропивчиха сама пасе та подивиться, яка ти мудра бігать у шкоду!" і т.д.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: litar Л, LG 775, gennadii5408, Balakyn4

Поделиться

819

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Шедевр, Яреме, це кожна Ваша Байка. Повертаючись з вулиць Києва, тільки у Вас і знаходжу підтвердження , що "... не вмерла Україна" ...

R1a - BY30762

Пошук предків : Яценко, Косенко, Божко, Костенко, Хмельницький, Луговий, Мазин, Бураков
Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий2

Поделиться

820

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

gennadii5408, І що, на вулицях Києва ніяких байок не розказують? smile Чи  іродової душі кияни не хочуть по-нашому балакать? Я оце, про чередників, не вигадав, а все чув. Я пас тільки телячу кущанку по черзі (одне теля - один день). Корів не пас. Тоді ще були такі пастухи, що кричали, лаялися, але не матюкалися. А мене дідуня вчив, що й лаять худобу "не положено". Отак, раз гнав телят додому та й спересердя гукнув на свого бузівка:"Е, бодай би ти здох, як не напасся, на всі дерева кидаєшся листя гризти!" Ги-и! Як почув таке мій дідуня, царство йому небесне, та як одчихвостив мене:"Та хіба ж можна та ще й на свого та й так казать! Та чи ти й правда хочеш, шоб він нам здох? Та нашо ж ми ссіке панькалися та втрачалися на його, шоб він тепер узяв та й здох? Шоб більше так не казав!" А чередником у нас був довго нашої місцевої породи дід Микола Удовик (Одовик). Під старість він не дужав нашу велику череду пасти й пішов на гору, бо в них менше була. А я бачив, що в нього є якась дудка чи ріжок, у який він часто дує. Ото раз восени прокинувся рано, пішов на гору, де їхня череда збиралася й погнали з дідом Удовиком, царство йому також небесне, корів у ліс, на галявини. Нічого у тому рожкові цікавого не було - жерстяна труба, а де дуть - котки з ниток. Я думав, там щось старовинне. Й отоді наслухався, як дід чередник "командує" коровами. "А чого ти, Бортчихо, витріщилася на чоловіка (на мене) та не пасешся? Людей окроми мене та Нінки (господині) не бачила? А йди пасися!" "А ти, анахтемська МідянчИхо, куди ото одходиш? Утікти хочеш? Я тебе втічу оцим-во батогом!" На свою:"Іди, Мая, онде диви, який валашок (конюшина) ловкий!" smile

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: gennadii5408, Bragida, Balakyn3

Поделиться

821

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1742 г.   МК   Изюмская  протопопия.     ( ЦГИАК   1989-1-542 )

местечко  Цареборисов.   Павел  Гордиев  ЦЕДИБРАГА.

Спасибо сказали: gennadii5408, Ярематойсамий, LG 775, Bragida, litar Л5

Поделиться

822

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ну, що тут скажеш - хіба не шедевр?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

823 (04-04-2018 22:43:32 отредактировано Bragida)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Погубидобро
Трискиба

Роїще, село, Чернігівської області
ПРІЗВИЩА МЕШКАНЦІВ
(XVIII-початок ХІХ ст.)
За сповідними розписами Михайлівського храму села
http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 41#p164841

Брагіда (Брагида, Брегид, Брегида, Брегіда, Брегидин(а), Бригида, Брігіда, Брыгида, Бригидин(а), Брегеда, Бригеда)
Курач, Дедок (Дідок, Дєдок), Нехай (Україна, Чернігівська обл.)

There's none so blind as those who will not see
Спасибо сказали: SV17, Ярематойсамий, gennadii5408, LG 775, litar Л5

Поделиться

824

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Тут, мабуть, така логіка - чим далі і чим менше носіїв, тим шедевральніше прізвище.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

825

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Правильна наша Цедибрага - ЦІДИБРАГА. По Кубані кінця 19 ст. ст-ці Слав'янська й Петровська проблискує Цідивода. Але зараз не знайду.

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

826 (12-04-2018 19:50:31 отредактировано Ярематойсамий)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища на цій сторінці.
---------------------
Гукайчереда
Набийвіз
Непийвода
Перевернихата
Переоридорога
Підоприголова
Погубидобро
Поманиручен(ь)ка
Трискиба
Цідибрага
Убийсобака
Завийгріх
Тягнибіда
Загубинога

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

827

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища на 23 сторінці
-----------------------------
Ведибіда
Витрикуш?
Голи(в)ус
Гребивода?
Давиборщ
Замни(в)ус
Зарвигора
Зарвиріг
Засядьвовк
Кадигроб
Капинос?
Крутиборода
Курибіда
Небийголова
Незовибатько
Обийхвіст
Пали(в)ус
Передеринос(енко)
Передерищока
Попсуйсукно
Поринос?
Прогнимак
Роздайбіда
Стрижи(в)ус
Топикінь

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

828

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища на 22 сторінці
-----------------------------
Гнибіда
Жуйборода
Затуливітер
Зачешигрива
Котигорох
Недайлед?
Нетчуіхатенко?
Продайвода
Терпиголова
Щиборщ?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

829

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища з 20 стор.
-----------------------
Цибинога?
Товчигречка
Роздайбіда
Жерибор?
Зломинога
Давикінь
Голифост?
Голиборода
Болибок?
Кипибіда

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

830

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Не пам'ятаю,чи було - ПЕРЕЧЕПИДОРОГА? Звідси - http://forum.genoua.name/viewtopic.php? … 98#p172698

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

831

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У borisovichi  є:  Георгій Ивановичъ Убъйсобака  1911 року, Полтавского уезда Писчанской волости жителъ деревни Надежды

Спасибо сказали: Ярематойсамий, SV172

Поделиться

832

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1743 г.  Изюмская протопопия.        (ЦГИАК 1989/1/544)   
с. Комаровка,    Андрей  ЗАВИЙГРЕХ.

Спасибо сказали: Bragida, Ярематойсамий, Алёна, LG 7754

Поделиться

833

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Цікаво, що тут значить "завити" - 1. Завити (вовком) 2. завити від "вити"(плести) 3. Завій.. від "віяти"? Чи "зайвий гріх"?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

834

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища стор.21
---------------------
Убийбатько(ва)
Закривидорога
Попщушкур
Попсошкур
Незнайбатько
Неїжмак
Неїжсало

Замнишкура
Побийпіч
Трасіух
Молибог(а)

Прізвища українські та народів чорноморського регіону
Спасибо сказали: Алёна1

Поделиться

835

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

У  kbg_dnepr є: 31.10.99 кр. Черниговской губ. Марчихино-Будинской вол. д. Никитовки .... Кирилл Загубинога

Спасибо сказали: Ярематойсамий, SV17, litar Л, Алёна4

Поделиться

836

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1742 г.     МК   Изюмская протопопия.   (ЦДIАК  1989/1/544)
с.Кабанье,   Игнат  ТЯГНИБЕДА.

Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий, LG 775, Алёна4

Поделиться

837

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Прізвища з 19 стор.
------------------------
Дериглазов
Порикошка
Чохиуха
Болиживіт
Жникруп (Жмикрут?)
Копайгора
Колибаба
Гнибіда
Позивайбаба
Стрижикіт
Оридорога
Поманисученко
Сколиушенко
Гуляйбіда
Смаликобила
Дрижирука
А також список від п. Браг'іди:
але є й досі 12 Позивайбатько і досить багато на Стриж- Стрижборода, Стрижебик, Стрижебовт/Стрижибовт, Стрижебок, Стрижекінь, Стрижекоз, Стрижеконь, Стрижекурка, Стрижелоб, Стрижеус, Стрижеух, Срижкіра :-) з варіаціями

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

838 (14-04-2018 14:40:20 отредактировано SV17)

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1780 г.       ИР     г.Изюм,       Соборная  Преображенская  церковь.   ( ЦДIАК  1989/1/547 ).  
  Изюмской  крепости  комендант  полковник  Алексей  Яковлев  сын  ОБЕРНИБЕСОВ.

Поделиться

839

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

sv17, Випадково, Поманирученко й Поманисученко - не те ж саме?

Прізвища українські та народів чорноморського регіону

Поделиться

840

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

Ярематойсамий пишет:

sv17, Випадково, Поманирученко й Поманисученко - не те ж саме?

Не думаю, що одне те ж саме.     У мене - ПОМАНИРУЧЕНКА.  А сученку манять лапонькою або  хвостиком.  Я так думаю. smile   ;)     Дальше фантазировать не  буду, возможны санкции.
------------------------------------------------------------

1743 г.  МК   Изюмская  протопопия      ( ЦДIAК  1989-1 -544 )   
с.Верхняя  Дуванка,        Иван  НЕДЕРИКУТ.

Спасибо сказали: gennadii5408, LG 775, Ярематойсамий, litar Л, Bragida5

Поделиться

841

Re: Прізвища типу Чепинога-Майборода-Копайгора

1778 г.   МК  Богословская церковь,  сл.Шандриголова, Изюмская протопопия.     

Святогорского  монастыря  подданый,  х. Середнего  житель, черкашин  Семен  Уласов сын ПОПХАЙГОРА

Спасибо сказали: litar Л, Ярематойсамий2

Поделиться