1 (21-01-2017 03:50:38 отредактировано LuckyLuke)

Тема: Джерело: Судові справи

Судові справи у питаннях та відповідях.

Якими регуляторними актами регулюються строки зберігання судових справ радянського періоду в судах та їх передача до державних архівів, порядок ознайомлення з ними третіх осіб?

Державна судова адміністрація (ДСА) України утворена Указом Президента України від 29.08.2002 № 780/2002 та розпочала свою діяльність з 01.01.2003.

З метою врегулювання роботи архіву судів ДСА України було видано такі нормативно-правові акти:

1) Перелік судових справ, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом ДСА України від 06.01.2006 № 2, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.01.2006 за № 51/11925 (втратив чинність згідно з наказом ДСА України від 11.02.2010 № 22) (далі - Перелік № 2);

2) Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом ДСА України від 11.02.2010 № 22, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2010 за № 201/17496 (далі - Перелік № 22);

3) Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду, затверджена наказом ДСА України від 14.07.2003 № 277, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 07.08.2003 за № 696/8017, (втратила чинність згідно з наказом ДСА України від 5.12.2011 № 168);

4) Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом ДСА України від 15.12.2011    № 168 (далі - Інструкція № 168).

Порядок видачі справ та документів з архіву суду передбачений розділом VII Інструкції.

Також порядок видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення врегульовано, зокрема, розділом 13 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 № 173 (зі змінами).

Разом з тим, зауважуємо, що згідно з процесуальним законодавством України учасники процесу мають право ознайомлюватись з матеріалами судових справ і в разі необхідності отримувати належним чином засвідчені копії судових рішень.


Якими є строки зберігання різних категорій судових справ? Чи відрізняються строки зберігання судових справ у судах різних інстанцій?

На сьогодні строки зберігання судових справ визначено Переліком № 22 і залежать від категорій цих справ.


Яким є режим доступу до судових справ радянських часів та вироків судів з огляду на Закони України «Про доступ до судових рішень» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років»; які права та обов'язки запитувача та суду при ознайомленні зі справами, вироками судів, отриманні копій та витягів з них?

Нормативно-правові акти ДСА України, які регулюють питання архіву суду та діловодства суду, не визначають порядок і режим доступу до судових справ радянських часів та вироків судів, а також прав і обов’язків запитувача та суду при ознайомленні зі справами, вироками судів, отриманні копій та витягів з них.

Відносини, пов'язані із забезпеченням права кожного на доступ до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років, регулюються Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років".


Які судові справи радянських часів не можна вважати такими, що містять винятково архівну інформацію репресивних органів, тобто чи до всіх судових справ радянських часів застосовуються гарантії та порядок вільного доступу, визначені Законом України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»?

Зауважуємо, що ДСА України неодноразово, у тому числі й на прохання судів, зверталась до Українського інституту національної пам'яті щодо надання роз’яснень (методичних рекомендацій) стосовно того, яка саме архівна інформація за своїм змістом є інформацією, що була створена, отримана або перебувала у репресивних органах (пункт 1 частини першої статті 2 Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 років").

Станом на сьогодні відповідь від зазначеної установи до ДСА України не надходила.

Вимоги щодо забезпечення формування обліку, зберігання та використання Національного архівного фонду (далі - НАФ), документи якого є власністю держави та власністю територіальних громад, встановлені Правилами роботи архівних установ України, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5.

Архів суду виконує запити юридичних осіб та заяви громадян, видає їм архівні довідки, копії, витяги, необхідні для задоволення їх прав і законних інтересів відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Держкомархіву України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 № 407/5598 (пункт 7.32 Інструкції № 168).


Куди слід звертатися, якщо невідомо, в якому конкретному суді відбувався розгляд, та де зберігається архівна судова справа?

Також інформуємо, що в системі органів судової влади не передбачений механізм встановлення місцезнаходження справи у разі відсутності інформації про суд в якому вона розглядалась.


Яким чином на практиці відбувається експертиза цінності документів та передача судових справ до державних архівів? Які документи передаються до державних архівів, а які знищуються?

Порядок формування, експертизи цінності, підготовки і передавання судових справ та документації, що утворилася в процесі управлінської діяльності суду до архіву місцевого та апеляційного суду, забезпечення збереженості документів архівного фонду суду, їх передання на зберігання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад, а також їх відбору для знищення визначається Інструкцією № 168.

Для ознайомлення з практикою проведення експертизи цінності документів та передачі судових архівів до державних архівів пропонуємо звертатися безпосередньо до суду та державних архівних установ.

---
Дані станом на 28.10.2016

Спасибо сказали: Vyacheslav1

Сайт LuckyLuke

Поделиться

2 (04-06-2017 19:59:39 отредактировано LuckyLuke)

Re: Джерело: Судові справи

Види документів первинного обліку органів суду та інших органів юстиції

В органах суду розглядаються як кримінальні, так і цивільні справи, а також адміністративні правопорушення.

Спочатку розглянемо документи кримінально-правової статистики. Документами карткової системи відповідно до чинного законодавства є такі:

“Статистична картка на підсудного”;

форма № 3 "Обліково-статистична картка на кримінальну справу";

форма № 9 "Обліково-статистична картка на справу у порядку виконання вироку, ухвали, постанови";

Форма № 27 Обліково-статистична картка на кримінальну касаційну справу

Форма № 29 Повідомлення про надходження скарги

Форма № 30 Повідомлення про надходження подання, протесту

Форма № 31 Провадження за скаргою на судове рішення

Форма № 32 Обліково-статистична картка на наглядну скаргу і витребувану кримінальну справу

Форма N 33 Обліково-статистична картка на кримінальну наглядну справу

форма № 41 Картка реєстрації заяв і скарг

Форма № 46 Картка обліку сум збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами державній, колективній, приватній власності по вироках і рішеннях, постановлених судом

наряд № 1.11 “Копії окремих ухвал суду і листування по їх виконанню”;

наряд № 1.12 “Постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за скаргою потерпілого ”;

наряд № 1.13. “Копії постанов (ухвал), за якими справи надіслано на додаткове розслідування, передано на розгляд громадськості, товариського суду, органів у справах неповнолітніх та повідомлення про результати розгляду; вимоги, за якими витребувані справи відповідними органами”.
Документами спискової форми є такі:

форма № 4 “Алфавітний покажчик кримінальних справ”;

форма № 10 “Алфавітний покажчик осіб по справах у порядку виконання вироків, ухвал, постанов”;

форма № 25 “Журнал обліку осіб, яких передано на поруки, перевиховання, виправлення”;

форма № 37 “Журнал судових засідань”;

форма № 40 “Журнал обліку речових доказів” та інші.

По цивільно-правовій статистиці в судових органах також заповнюється значна кількість документів первинного обліку, які характеризують цивільні справи, які розглядаються в суді. Документами карткової системи є такі:

форма № 4 “Обліково-статистична картка на цивільну справу”;

форма № 8 “Обліково-статистична картка на цивільну касаційну справу”;

форма № 10 “Обліково-статистична картка на цивільну наглядову справу”;

форма № 37 “Обліково-статистична картка на наглядову скаргу і витребувану цивільну справу”;

наряд № 10 по окремих ухвалах;

наряд № 11 скарги про відмову в прийнятті заяв.

Документи спискової форми є такі:

форма № 38 “Журнал реєстрації видачі копії судових документів”;

форма № 40 “Журнал судових засідань”;

“Журнал обліку осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання” та багато інших. Усі ці документи заповнюються технічним персоналом суду, тому ми на них не зупиняємося.

Головний документ первинного обліку адміністративно-правової статистики – форма № 7 “Обліково-статистична картка про адміністративне правопорушення” (карткова форма). В адміністративно-правовій статистиці застосовуються також багато документів спискової форми – різні журнали реєстрації.

Джерело

Спасибо сказали: Julia_R11

Сайт LuckyLuke

Поделиться

3 (07-01-2020 12:16:31 отредактировано LuckyLuke)

Re: Джерело: Судові справи

Шановні колеги,

повідомляю про успішне застосування норм Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" до документів, що знаходяться в судах та ділюсь досвідом.

Зазвичай суди спершу намагаються відмовити у наданні інформації, у моєму випадку, повідомивши мені таке: "Автозаводський районний суд м. Кремечука на Ваш запит від 23.05.2017 р повідомляє, що справ репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму за періоди з 1943-1991 рр. в архіві суду відсутні."

На це подіяло таке роз'яснення з моєї сторони

Щодо Вашого зауваження про те, що справи репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму за періоди з 1943-1991 рр. в архіві Автозаводського районного суду м. Кременчука відсутні, зазначаю наступне.

Пунктом 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (далі також - Закон) визначено репресивні органи, серед яких, зокрема, народні суди.
На офіційній сторінці Вашого суду зазначено, що його попередником була радянська установа під назвою «Автозаводський народний суд м. Кременчука Полтавської області» (av.pl.court.gov.ua/sud1601/pro_sud/history/). Отже Законом цю установу визначено репресивним органом.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону: «архівна інформація репресивних органів - інформація, зафіксована на будь-яких носіях, що була створена, отримана або перебувала у репресивних органах». Отже будь-яка інформація, на будь-яких носіях, що була створена, отримана або перебувала у установі «Автозаводський народний суд м. Кременчука Полтавської області» є архівною інформацією репресивних органів.

З зазначеного прямо випливає що запитувана мною інформація є архівною інформацією репресивних органів, доступ до якої регулюється Законом України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

У Законі не міститься норм, згідно з якими необхідно підтверджувати факт застосування державного примусу і терору стосовно конкретних осіб або груп осіб при ознайомленні з інформацією, що міститься у будь-яких конкретних документах репресивних органів.

У разі ненадання мені запитуваної інформації я буду вимушений звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для складання протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Прошу використовувати мій досвід у Ваших практичних пошуках.

Спасибо сказали: paskalex, Balymba, Т.В., Julia_R1, DmitroR-2, GRYN, Relic hunter, LG 775, mike.kilo9

Сайт LuckyLuke

Поделиться

4

Re: Джерело: Судові справи

Цікавий та корисний матеріал стосовно приватної власності у часи СРСР, та підтвердження права власності на приватні будинки у повоєнні часи

Спасибо сказали: litar Л1

Сайт LuckyLuke

Поделиться