71

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. липня 28 (серпня 8). Бурштин.— Лист посесора В. Лісовського до варшавського каштеляна Павла Беное про організацію карної експедиції солдатів і смоляків проти опришків

Z listu jaśnie wielmożnego mości pana dobrodzieja de 4 currentis z Rogoźna, a przez umyślnego z Hołowska. dnia wczorajszego samym wieczorem odebranego, informowawszy się o nieodbitej potrzebie sprowadzenia Hawlickiego, kaprala, z żołnierzami w Stowpczatym i w Sołot- winie propter securitatem od hultajstwa podgórskiego lokowanemi, wyprawiam po nich w tym momencie, zaleciwszy ordynansem Hawlickiemu i napisawszy do imć panów administratorów, żeby w Bursztynie na następującą niedzielę stawali wraz i z dziesiątkiem smolaków z Sołotwiny, O' których pisałem do imć pana Cmidewicza, gdy tedy nieuchybią stanąć w Burztynie na następującą niedzielę, zapewne nieuchybią i do Hołowska przyciągnąć circa 20 praesentis. O muszkiety nie trzeba się dla nich starać^ bo tu stąd będą uzieli wszystko, tylko sześciu pałaszów brakować będzie,, gdyż tylko sześć pałaszów znajdzie sie przy żołnierzach. Przeszłą pocztą przepomniałem donieść jaśnie wielmożnemu mości panu dobrodziejowi, iż będąc w Haliczu kwerendowałem w protokule inscriptionum, ale żadnej transacji jaśnie wielmożnego kasztelana przeciwko jaśnie wielmożnemu wojewodzie kijowskiemu nie znalazłem, w odleglejszych zaś grodach, jako to przemyskim, sanockim i innych, że może się znaleść nieskąpo, nadmieniał mi imć pan Chodykiewicz. O fabryce kościelnej — że po reasumowaniu kontynuje robotę i przy pogodach, które od niedziel trzech służyć zaczęły pospieszylasię, ale nad wyciąganiem gzymsu kościelnego wielka żmuda i zabawka, krzesać cegłę do niego. Karczma nastaszyńska — że przed jesienią ze wszystkim stanie wystawiona. Winnica teniatnicka — że wiązanie bierze na siebie. A uchod- nia na Ostrowcach — że najdalej za tydzień reparować się będzie. Karczma Sarnecka — że już ze wszystkim obtynkowana i skończona. Grobla w Średnich Samkach — że znacznie podwyższona, rozszerzona i należycie zreparowana. Został [o] tylko zbudowanie lotoków (ponieważ one murowane z-kretesem woda wymuliła) i osadzenie mnicha do spustu stawu,, żeby grobli przy każdym spuście mierzyć. Donoszę jaśnie wielmożnemu mości panu dobrodziejowi i z powinną subjekcją do nóg pańskich piszę się, będąc jaśnie wielmożnego pana mojego i dobrodzieja najniższy podnóżek., Die 8 augusti 1751, rano, z Bursztyna. W. Lisowski

Наукова бібліотека Академії наук УРСР у Львові, відділ рукописів, ф. Яблоновськнх, № 7  арк. 336—337. Оригінал.

Переклад

Ясновельможний милостивий добродію! З листа ясновельможного милостивого пана добродія від 4 поточного місяця, отриманого вчора вже ввечері з Рогізна від посланця з Головська, я дізнався про невідкладну потребу направити сюди капрала Гавлицького з жовнірами, які розміщені у Стовпчатові й Солотвині, для захисту від підгірських гультяїв. У цей момент якраз виряджаю за ними вістового, порекомендувавши та написавши Гавлицькому та їх милостям панам адміністраторам, щоб у наступну неділю прибули до Бурштини разом з десятком смоляків із Солотвина, щодо яких я писав його милості пану Цмидевичу. Якщо зуміють прибути в Бурштин у наступну неділю, то напевне і до Головська прибудуть приблизно 20 цього місяця. Не потрібно клопотати для них за мушкети, бо тут собі [їх] зможуть усі придбати, лише не вистачатиме шести палашів. Тільки шість палашів є у жовнірів. У попередньому листі я-забув донести ясновельможному милостивому панові добродію про те, що, коли був у Галичі, переглядав я вписи допротоколу, однак не знайшов жодної угоди ясновельможного каштеляна кам’янського з ясновельможним воєводою київським, хоч пан Ходикевич натякав мені, що' [їх] може бути чимало у більш віддалених гродах, як, наприклад, у Перемиському, Сяніцькому та інших. Щодо будівництва костьолу то, коротко кажучи, робота продовжується та при добрій погоді, що вже три тижні стоїть, прискориться, проте надто копітка і затяжна праця над обробкою костьольного карнизу, [зокрема] обтісування цегли для нього. Щодо насташинської корчми, то до осені [вона] повністю буде збудована. Щодо тенятницької винниці, то йде закладка крокв для даху. А хутір на Острівцях — то не пізніше як через тиждень буде ремонтуватись. Сарницька корчма вже повністю поштукатурена й закінчена. Гребля у Середніх Сарниках значно підвищена, розширена і як слід відремонтована. Залишилось ще перебудувати лотоки (тому що ті, муровані, вода цілком замулила) та помістити монаха для спускання води із ставу і вимірювання греблі при кожному спуску. Доношу ясновельможному панові добродію і з покірним припаданням до панських ніг підписуюся, будучи ясновельможного пана мого й добродія найнижчим підніжком. Дня 8 серпня 1751 р. ранком, з Бурштина. В. Лісовський

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

72

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. серпня 8. Кременчук.— Рапорт секунд-майора Кременчуцького форпоста Василя Федцова Київській губернській канцелярії про наказ розшукувати гайдамаків, які втекли з Миргородської полкової в'язниці

В Киевскую генерал-губернаменскую канцелярию с Кременчуцкого форпоста репорт Сего августа 8 числа в присланной в Кременчуцкую фарпостную канцелярию малоросиского Миргародского полку ис канцелярии полкового суда промемории написано, что прошлого июля 29 числа с полудня в шестом часу [из] содержащияся под караулом по разньїм делам в малоросиском Миргородском полковом секвестре колодников-гоидамак шестдесять адин человек иные, разбив ручние и ножные колодки и кондали, а другие и в колодках, вышедшись из оного секвестра и прибив сторожа тюремного и некоторых козаков, безвестно бежали. И при том сообщена именная ведомость, кто оне гоидамаки, имяны каких, рост й примет и тою промемориею требовано о присматривании и о поимке оных гоидамак команды моеи на все фарпосты наикрепчаише предложить 53. По которой промемории того ж числа на все форпости команди моеи кременчуцкой дистаннии к господам обер- и ундер-афицерам предложениями и с приобщением с той ведомости копеи наикрепчаише предложено 54; о чем в Киевскую генерал-губернаменскую канцелярию сим во известие репортую и присланную из вышеписанной канцелярии Миргородскою полкового суда ведомость орегинально при сем сообщаю. Кременчук 8 августа 1751 году. Секунд-маэор Василеи Федцов
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 1993, арк. 1 Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

73

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. вересня 4. Глухів.—Лист Генеральної військової канцелярії до київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева з приводу розгрому гайдамаками компанійців на чолі з отаманом Василем Шапкою біля річки Чорний Ташлик

Высокопревосходителній господин генерал-аншеф кіевскій, генерал- губернатор і кавалер, государ мой Михайло Іванович! Ваше высокопревосходителство с приложенного при сем экстракта з доношеній, полученного в Генералной воісковой канцелярій от находячогось в Заднѣпрских містах во іскорененіи гайдамак з компанѣйским Павловым полком того полку асаули полкового Саманаса, усмотрѣть изволите, о послѣ довавшом отправленной для поіску гайдамак компанейской партіи при атаману Шапке, козакам при нападеніи імы на вышедших из Полщи по извѣстію от состоящего в Петровском Острове порутчика Іконникова кіевского гарнизону, гайдамак, которых де было до шестидесят чоловєк , побою и ізраненіи оных компанейцов и самого атамана теми гайдамаками і отобраніи у ных лошадей, також одежи, ружя и денег і протчего, что де произойшло за малолюдством в той компанейской партіи, против оных гайдамак в немалом числе бывших. А от состояшого де в городку Архангелском капитана Лебедева и тамошнего сотенного правленія суккурсу оной компанейской партіи по требованіям ей не дано. Того ради, что касается до помянутого капитана Лебедева в недачи ім в таком нужном случае суккурсу, чрез что и та компанейская команда, бывшая в малолюдстве, розбита и разграблена, потребно есть, дабы от вашего высокопревосходителства о том, кому надлежит, приказано изслѣдоват без упущенія и по изследованіи виновному без штрафа по указам не оставить, и впредь притвердить оному и другим тамо находячимся афицерам в таких случаях поступать в престереженіи состоящего в том іитереса рачителнее, і ко искорененію гайдамак за увєдомленіем тотчас отправлять команди, и самым слѣдовать; что же принадлежит до неучиненія от сотенного Архангелгородского правленія такова ж суккурсу тамошным за комендира сотенного правящим значковим товарищем Самусем, о том от мене к полковнику наказному миргородскому бунчуковому товарищу Троцкому ордер послан і велено буди подленно так окажется, то его от команди отрешить зараз и штрафовать по правам, а в его мѣсто опредѣлить другого достойного человѣка, которій бы не толко в потребном случае суккурс подавал, но і сам всевозможных в поимке и іскорененіи гайдамак способов употреблял да и что не безизьвѣстно мнѣ , яко оной командированній компанѣйскій Павлов полк для учиненія поіску над тѣми гайдамаками в оных Заднѣпрских мѣстах по ассигнаціи маэора Танѣева розставлен на девяти постах по малому числу козаков распространеніем на сто пятдесят верст, между которыми по тридцяти и двадцяти человек. Точію команди состоит і чинять розезди от дистанцій своих понад фарпостами за шестьнадцят верст, в малом же числѣ , то есть четири компанѣйци з едним драгуном, каковим малолюдством никакова над гайдамаками поіску учинить невозможно; да и суккурсовать іх за далним разстоянием вскорѣ успѣть нелзя ж, о чем і наперед уже к вашему высокопревосходителству писано. То во пресѣченіе того, дабы іногда еще малолюдной какой командѣ от гайдамацкой партіи не произойшло таких же обид, за приличное разсуждается оную компанейскую команду разстановить тамо в трех точію іли четирех пристойных и в недалеком разстояніи мѣстахь, дабы команда, в случае потребном, една другой вскорѣ могла надлежащой дать суккурс; о чем ваше високопревосходителство к командѣ своей туда предложить имѣете, а от мене к оному асаулѣ о всем том для исполнения ордери с сего до полк[ов]ника наказного миргородского и до полкового асаули Саманаса і чтоб он немедленно, для чего команди его сотник Савич первее атамана Федорова с командою малолюдною против оной партіи гайдамак, а после атамана Шапку тож в малолюдстве против другой гайдамацкой партіи отправил, а сам против оных гайдамак не следовал, и в близости от тех мЄст команди его, Саманаса, были ль какіе козаки, і при каких комендирах, і для чего, он, не сносясь с протчими командирами, из доволною партіею не отправился, вЄрно и справедливо изслЄдовал, і что по слѣдствію явится, о том вскорости мнє донесл бы для крайнего опредѣленія; от нас ордер послан же. А особливо яко по тому ж доношенію значит, что будто гайдамаки болєе з запорожских козаков і якобы из Запорожской Сечи для поіску злодЄєв команди не посылаются, то кошевому атаману з старшиною і всЄм воіском дан зде от мене ордер с таким предложением, дабы тех гайдамак всемерно пересматривано і ловлено, особливо ж бы он, кошевій атаман, для іскорененія і поіску гайдамак, нарядив особливую при надежном старшине в сту или болЄе человѣ к запорожских козаков команду, отправил в оніе мЄста, гдЄ такіе гайдамацкіе партіи частЄе шатаются, і велел ім всегда в пристойных мЄстах ближе к поселеніям малороссійским, а не к п[олской] границе в той поимке гайдамак находясь чинить ежечаст[но] і в поимке оных и іскорененіи ревностного прилагать старателств труда, и в случае потребованія, оним компанЄйским асау[лом] Саманасом іли команди его старшиною тот запорожскій c з своею командою в поимке оных гайдамак чинил бы возможное] [вспо] можете, і ту команду смЄнять ему, запорожскому кошевому, по мЄ[сяцам] іли по третям из разсмотренія своего, точію при перемѣ нѣ [...], дабы нихто нигде не остался, но всѣ возвратились бы в Кош. Вашего высокопревосходителства послушнѣ йшій слуга
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 51, оп. З, спр. 10737, арк. 5, 9. Чернетка

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, az.1963, Алёна3

Поделиться

74

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. жовтня 10.— Витяг із свідчень гайдамаків — мешканців Правобережної України, в яких мовиться про участь запорізьких козаків у гайдамацькому русі
Экстракт, учиненной 1751 году октября 10 дня в пограничной коммисіи, каким образом во оговорѣ запорожских казаков представляемими в прошлом 1750-м году при ноябрском сездѣ от полских Брацлавского воєводства комисаров колодниками-гайдамаками при нинѣшнем съезде ж оиим полским комисаром отпетствовано. В пропілом 1750-м году ноябра 29 із оной пограничной коммисіи по оговору предъявленних колодников о сискѣ и о присилки тѣх отговоренних в коммисию Войска Запорожского и кошевому атаману неоднократно писано, даби он по сообщенному с тѣх допросов экстракту оговоренних, також і сверх того по сообщенному ж от полских комисаров реєстру запорожских казаков, сисков прислав на комисию. А cero 1751 году сентябра 3 при промеморіи от Войска Запорожского Низового как для отвѣтствия по полским претенцим, так и для доказателства в починениих Войску Запорожскому с полской сторони обидах прислани три человека повѣренние депутата: Федор Толстоног, Марко Ус, Петр Шафрановский, которие по требованию полских комисаров 13 числ пред пограничной суд представлени. И с тѣх оговоренних колодниками, яко оних в Запорожской Сѣчи не имѣется, словесно полским комисаром отвѣтствовали, а потом в тож общее присудствіе подали доношение, в коем написано: В прошлой де 750-м году при съездѣ со опредѣленними от Брацлавского воеводства полскими комисари представление колодники, которие, будучи в Полской области натайдаматствѣ , чинили грабителства и о том допросами показали: . 1. Андрей Осипов, син Некриля, родом полской подданой местечка Коднѣ , в разбое полского местечка Крутих по подговору как ево, так и протчих гайдамак, родимца полского ж города Ряшков Василя Волошенина; которой, подговоря к себѣ в собрание, имѣли у рѣчки Мертво- вода такових же гайдамак до двухсот человѣк. И над оними приводцом и ватажком "был и с коих означенной Некруля тѣм своим допросом оговорил по имянам, а других,по прозвищу якоби из запорожских казаков тридцять девять человѣ к, а протчих имян и прозвищ не показал, кой по поимки оного Некруля якоби пошли в Гард, которых по справкѣ в Запорожской Сѣчи и в Гарду 3 вишепредписанного разбою нигдѣ по крайнему сискиванию неявилось, и гдѣ нинѣ пребываніе свое имѣют; о том де Войску Запорожскому неизвѣстно. 2. Иван Карандаш был толко в Запорожской Сѣчи у казаков во услуженіи, а потом в битность ево в запорожском Гарду по подговору как ево, Карандаша, так и других гайдамак полской націи села Татаринов жителем Афанасием, а прозвання не знает, в разбое полского мѣстечка Радомишля і села Лобкова с товарищи двадцяти человѣках. Іс коих показал по именам, а других по прозвищу, будто із запорожцов же до тринадцяти человѣк да не знающих іс которих мѣст трех, а четирем человѣкам имян и прозваней не знает же. И по разбое де оном ранен полскими партиями, оставили в полских лѣсах — трех, убит — один, поймай— один, обявленной ватажка их Афанасей, а с ним Федор Сирій остались в оном селѣ Татарѣ новкѣ , в коем они и родились у матерей своих. Також и он, Карандаш, остався в полской слободѣ Шахфарастовке, в коей токмо бѣглие россіиские разколищи жителствуют, у тамошних жителей во укривателствѣ , а протчие двенатцать человѣк товарищи куда пошли, не знает, которие упователно во оних полских укривателей и понинѣ свое пребивание имѣют. 3. Наум Омелченко, в битность ево во оном же Гарду подговорил ево и других семнатцять человѣ к полского мѣстечка Кубличи житель Яков Кублицкий для воровства в Полшу. По которому подьговору бив они в Полской области, товарищи ево двенадцять человѣк, не хотя с ними іттй на разбой, возвратились якоби в Гард, а он, Наум, с поминутим ватажком Кублицким, с товарищи трема человѣки украли в Полщѣ на ночлегѣ восемь лошадей и рушницу, коих уманские казаки у них отбили, а товарищи ево бѣжали безвѣстно, которих и понынѣ нигдѣ в сиску не явилось. 4. Омельян Малой. По подговору как ево, так и других шести человѣк полского села Талного диячком Прокопом Тараном, кои собрався в степи на речки Ташлику, разбили в оном селѣ жида. И по разбою, догнав их полской сотник Юско Табанец, трех заколов до смерти, а четирех человек с ним изимал. 5. Герасим Карнаухов якоби бил в Запорожской Сѣчи толко во услуженіи, а потом ходил в Очаков и на рѣке Бугу по отрубленіи ему турчином уха отвезен бил якоби запорожским казаком Бабком, коего нигдѣ в сиску и понинѣ не явилось (в зимовник казака Максима Джугана, гдѣ он излѣчился, и в битность ево будто в том зимовнику находилось раненних гайдамак, кои разбивали Умань, Григорій Москаль, Прокофей Сукура, Сероштан), коих потому ж і понинѣ не сискано и гдѣ обрѣтаются, неизвестно. А четирех человѣ к не знает, однако ж по справки в Запорожской Сѣчи предписанного Джугана, как зимовник, так и он, Джуган, в прошлом же 750-м в иулѣ мѣсяцѣ совсем згорѣл. 6. Павел Зубов. По тому ж бил толко у запорожских козаков во услуженіи, по подговору ж как ево, так и других до двадцяти пяти человѣ к полским шляхтичем Иосифом Скалским; которой при подговорѣ иг обявил ім якобы о злом ево намѣреніи гардовой полковник вѣ дает, чему вѣроятно не ест достойно. По которому ево, Скалского, подговору, согласись, собрались в островѣ Кривом і учинись оной Скалской ватажкою; розбили село Рахны, а потом в селѣ Богдановкѣ жида ограбили і панской двор разбили. И как оны шли с того разбою под полским мѣстечком Савраною, в лѣсу, полском войском убити два да с ним, Зубом, поймай пять, а протчие осмнатцять человек бѣжали, куда неизвѣстно, которие в Запорожской Сѣчи и нигдѣ и понинѣ ж не явилися. А по требованию полских комисаров, по вишепредписанним оговорам ис пограничной коммисіи от Запорожского Низового Войска поставкою на коммисію тѣх оговоренних требуеться. Против чего от оного Войска Запорожского Низового сим отвѣтствуется. Как више сего обявлено, да в допросах, имѣющихся у полских комисаров колодников, явствует, что оние их товарищи нѣкоторие по разбою ж остались, а другие — побити и разбѣжались в полской области, а не в российских границях, також и в Запорожской Сѣчи и нигдѣ о них оговоренних послѣ тѣх іх разбоев и понинѣ не явилось. I упователно де, яко тѣ требуемѣе оговоренные в поимки імѣются в полской сторонѣ , потому что с предписаним Зубовим поймано пять человѣк, а на коммисию представлен точию оной Зубов один, и гдѣ оние пять человѣк дѣвались, неизвестно. Которих надлежит представить на коммисию для того, что они о тѣх своих товарищах, гдѣ они нынѣ находятся, показать могут. Також и на тѣ злие дѣла начинателей полских подговорщиков і ватажков Василя Волошина, села Татариновки жителя Афанасия, Якова Кублицкого, Прокопия Тарана да полского шляхтича Іосифа Скалского надлежит с полской сторони представить. То и тѣ по тому ж имѣют показать о товарищах своих гайдамаках обстоятелно, а хотя бы из тих оговоренних нѣкоторие наперед сего до учинення тѣх разбоев в Запорожской Сѣчи
і за подлинно находились, но точию по своеволном отбитіи своем, тайными обичаи и без вѣдома войсковой старшини, шетаясь по степам, злодѣйския свои собрания имѣли в разних степних же мѣстах, и с коих нѣкто иния, как толко по болшой части из полских подданих, к тому ж и подговаривани на таковое зло полскими людми, а не российскими. Почему тѣ гайдамаки по учиненій такових злих поступков принуждены в полских границях і в жилищах их свое пребивание во укрѣвателствѣ продолжать, так как и вишереченной Іван Карандаш в новопоселенних россійскими бѣглими людми слободах да и небезьизвѣстно Войску Запорожскому, яко изиманние полскими партіи гайдамаки так в прошлом 1750 году, так и в нинѣшнем 1751-м годѣх в полских мѣстечках Богуславе и Лисянкѣ и в протчих полских же мѣстах, а особливо в Уманѣнѣ - сколко сот человѣк повѣшено и казнено, ис которих в том числѣ нѣкто
иные, как толко тѣ оговоренние гайдамаки на тех злих учинках поімани. И надежно, что ония явились поддание полския, почему и казнени, а егда би поддания россійскіе явились, то оние представлены были на коммисию. I тако, по вишепредьписанним резоном Войско Запорожское, как поставкою тѣх оговоренних, так и в претенціи полской не есть причиною, ибо в Запорожском Войскѣ Низовом бивает по своей охотѣ и разних нацей, а потом возвращаются паки в свои отечества и тамо или индѣ гдѣ от них либо какіе послѣдовали злие поступки, то оное Войску Запорожскому Низовому причитать не есть прилично і не надежно. А что сверх вишеобявленних оговоренних по сообщенному полских комисаров реестру запорожских казаков многова числа поставкою требують, о коих в том реєстре в надьписе показано будто в Полщѣ чинили разние грабителства і убійства, а по каким доводам или доказателствам оние приличились, того не показано, и для того без всякой приличности и свѣдителства оних сискивать і на коммисию ставить не для чего і не должно. А егда на предписанних в оцом реестрѣ с полской сторони послѣдують какие подлинние доказателства іли свѣдителства, то потому сиск оним в Запорожском Низовом Войскѣ учинен бить имѣ етъ. А того ж сентябра 16 дня с прописанием показанних в оном доношеніи резонов писменно полским Брацлавского воеводства комисаром отвѣтствовано і требовано как о общем разсужденіи по вышепредписанном доношению, так и о показаніи на обявленних сверх оговоренних в
реєстре, по каким оние доводом іли доказателствам приличились і из них, гдѣ кто имѣнно тѣ разбои и грабителства учинил, о всем со изяснением обявить, а кто на оних доказатель или оговаривает, оние пред суд. пограничной представлени были. На которое требование полские комисари, не учиня нам никакова писменного отвѣту, даже до отъезду своего словесно представляли, яко они оного отвѣту за дѣиствително не приемлють, ибо де они по тѣм колодничим допросам, хотя де они в других разбоях и не явились, однако ж всю свою претенсѣю имѣют на Запорожскую Сѣчь, на что им отвѣствовано, яко тѣ колодники показали, что их на тѣ грабителства подговаривали и атаманами били полские как шляхтичи, так і поддания, і поразбоях оговорния, гдѣ находятся, как в предписанном отвѣтѣ показано, неизвѣстно. К тому ж и неприличившихся в других разбоях, а паче по предписанним в отвѣте резонам в сей полской претенсіи на Запорожскую Сѣчь причитать никак невозможно, но точию оние комисари, будучи в том своем упорьствѣ без всякого разсуждения, уже при самом своем отъездѣ прислали к нам оное писмо, в коем написано: уже би де в несравненних обидах і утѣснениях сторонѣ полской болѣе изображать и не надлежало, ибо с нѣсколко десятков колодников на прошлогодской и нанѣшней коммисиях ставленних усмотрѣли, какой и откуду, і от кого терпим гвалт і утѣснение извѣстно, при том з доношеній обидимих, из признання колодников тисяшние фартун шляхетских грабителства и домов разорения, и с пожитков чрез цѣлое житие нажитих обнажения городов, сел и дворов, в дим и пепел обращения, тиранския доброй и невинной кровѣ полской пролитая, сверх того, святокрадския костелов и церквей святих ограбления, пренайствятѣйшого сакраменту, болѣе нежели поганским дерзновением из чаш вибрашивания, священников обоих содержанним и излишния мучения, печеній и тиранския бой. Ежечастія по дорогах и лѣсах разбои, гвалта и убийства, яко над хоромним строением, ниже небом с житием и фортуною нашею свободны и безстрашны от гайдамак сѣчевих, гардових из запорожских состоять может, которие сторону нашу на пограничею воеводства Брацлавского, Подолского и Киевского уже совсем достаточного імущества обнищавши и опустошивши цѣлую Сѣчь, Гард и Кодак полскою працею і добичю наполнили, и на что болѣе доказателств; яко то и с того очевисто показуется, что наших товарищей, шляхту и урядников прі их кроваво нажитом имуществѣ , побраных одних за шею арканами, охляп в одной рубашкѣ , яко Галецкого, месника подляского, аж под Кодак, других в лѣках и кандалах даже под Гард проважено. Пространѣе же половленнѣе іс партей гайдамацких колодники доброволними допросами признали, наменяя, что за вѣдомом и дозволением своей старшин и куренних началов на ежегодныя грабителства безчисленними собраніи ходять, яко и нинѣ , во время настоящей коммисіи, на злость, упрямость в околичностях грабителства чинять. Почти под боком разоряють оних же, хотя представленние на обополних допросах колодники всѣх в компаніи бывших с собою гайдамак памятать не могли, однако нѣсколко сот ясно по имѣ нам против поданого реестру оговорили, которих, оговоренних, по достойном і справедливом разсуждению на прошлогодской еще коммисіи приговорили представить, яко ж и видѣ ли ордер к кошевому атаману о поставкѣ виноватих видалной, какое ж по оному ісполнение самой точию писменной отвѣт, что будто тѣх оговоренних гайдамак в Сѣчи не имѣется, коим запирается вмѣсто представлення гайдамак присланим с покарением о неподлежащем поставленіи злодѣев представляет можеть, же ли в справедливом судѣ оное кошевого и других началов извинение имѣть: верность доволно извѣстно гардових грабителей прошлогодная продерзость, яко значковой товарищ с предложением отдачи вина и волов осмидесят шести, у купеческих людей полских разбойнически забрав, них с ордером в Гард бил посилан. С которим два человѣка із между тѣх же обиженних за своею худобою для происку, поихавши очевисто в табора ж на Иньгул, в зимовниках казащких свое собственное опознали. К тому ж и сами грабители явно сознали, что де ми вино випили и волы поили и болѣе де імѣете до нас претенсіи, то разом отвѣт учинить что же вяще сам начал и чернь гардовая в презрѣние комисарского ордера еще на самого присланного товарища, а наче на тѣх істцов, кой опознавали воли свои, брасатся почели, і разностращая, в сылу іх живых випустили. О чем оних людей доношение достаточно показует, до чего гултяйская продерзость прійшла, что де против чести и ордеров своей старшини противится отважилась, яко ниже к наказанию гайдамак ставить ниже предложенного ордером удоволствия учинить не хотят. Із чего самого доказателства, что ни от кого іного, точію от сѣчевих. гардових і запорожских своеволцов толь великое в житіи и фартунах наших поносим разорение. И что нигдѣ индѣ , точию в Сѣчи, в их жителствах, нас трех имущество состоить, а наиболѣе у самих началников остается, ібо ежели б не чувствовали винности обополно, подлинно б на отвѣт исцов своих охотно ставить могли, для чего на обстоятелствах прав, трактатов и самой справедливости, даби всѣх оговоренних злодѣев и окупном грабителствѣ оговоренних для учинення заслуженного наказания и отдалняго розпусту удержання к суду представить. Тако ж со всего началу и старшинства сѣчевих гардов и запорожских командиров, яко немало к тому ж грабителству к разбою участников надлежащее удоволствие наказать, і властию всепресвѣтлѣйшей монархинѣ россійской о возвращеніи шкод полских приказать і понудить, которій всяк обидимой присягою подтвердить готов. На что справедливой и полезной обиженним печално, ожидая сентенціи и окончателного опредѣления. У подлинного подписано так:
Полковник Аврам Миронов
Бунчуковій товарищ Семен Полуботок
Бунчуковій товарищ Корней Кобеляцкій
Бунчуковій товарищ Василей Кулябко
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр. 281, арк. 77—82. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, az.1963, Алёна3

Поделиться

75

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. жовтня 15. Торговище.— Реєстр претензій до гайдамаків — запорізьких козаків, переданих польськими комісарами російським комісарам

Реєстр о суммах, генерално собранних с претенсій домов шляхетских, городов, местечек и сел гайдамаками, сечевими, гардовими запорожскими казаками ограбленних.во время состоявших судов пограничних воєводства Брацлавского, каденцій сентябрской перед комисарами его королевского величества к Рѣчи Посполитой Полской велможним комисаром россійским орегиналними реєстрами подданних, яко ж и в концелярии комисіи полской нынѣшнего дни вписанних в Торговище 1751 году октябри 15 дня списанній
(Золотіє гроши)
Сиятелному князю Любимирскому, подстолему коронному, чрез грабителетво мѣщан и подданних ягорлицких, забор лошадей, денег, товаров купеческих и других вещей учинили шкоди - 16722 Ясневелможной Яблуновской, хоронжиной коронной, чрез грабителетво мѣстечка Калниболот, заборам денег, лошадей и других имуществ служащих, подданих и арендарем учинили шкоди на - 10612
Ясневелможному Потоцкому; воеводе киевскому, чрез грабителство Немировщини, Криковец, Рубани, Сумовки, Кодаржинец, Кедрасовки, Солгутова, Остовки, Манковки, ХмаровКи, Красноселки и других, обдиранием священников, прикащиков, міщан, подданих і арендарев, забранием денег, лошадей, фантов и других движимостей учинили шкоди на - 42045
Вельможному Гаврил Жолтинскому в селі Лещінові чрез забор денег, сукон, лошадей, ружья і другого убранства учинили шкоди на - 1468
У Василя Юрченка, подданного с Кочубеевкі, на дороги под Гардом вали, соль, денги и одежи забрали на - 527
У пана Новицкого в селі Заливках и Камянце забрали лошадей, сукон и протчего на - 627
У Тишка Певня, подданного мошенского, воли, соль, готових денег, казанки и другие купецкие потребности забрали на - 564
Сиятелному князю Любомирскому, подстолёму литовскому, також прикащикам, міщанам и арендарям містечка Саврини в готових денгах, серебре, сукнах, товарах купецких и других имуществах учинили шкоды на - 12502
При том же грабителстві оние гайдамаки тирански убили Ивана, Куликового зятя, подданого савранского, которого кров пролитія на мніние судовое отдается; у Гордея, бурмистра савранского, под час того ж грабителства денег,маниста, фантьи и другого имущества забрали на - 289
У пана Яблонского, на дороге разбивши, забрали готових денег, сукон и протчего на - 1596 20
Пану Вичалковскому в местечке Боровипе чрез забор денег, сукон, футер, ружья і иного убранья шляхецкого учинили шкоди на - 5803
При оном же грабителстві сина ево, пана Вичалковского, в четвертом году состоящего, тиранско застрелили и кухарку закололи, что подаетца на справедливое разсуждение судовое сиятелному князю Чарторожскому, воеводе рускому, також міщанам, щодданним и арендарам містечка Кублича чрез забор денег, фантя, каралей и других товаров учинили шкоди на - 6561
Пану Будернацкому чрез грабителство двора в Боровище, забором лошадей, платья, денег и всякого убранства шляхецкого чинили шкоди на - 2188 20
У велможного Метелского в селе Стрелнеках готових денег, серебра, цени платья и другого убранства взяли на - 18448 20
При том же грабителстве самого Метелского тирански убили, которого кровопролития в справедливое мнЪние судовое предается. У велможного пана Чернецкого, старости чалиского, и велможной Каменской, подстолиной можирской, в добрах Селищах и Носковцях забрали серебра, сукон и другого убранства на - 1012
При том же грабителстве ее, велможную Каменскую, подстолицу можирскую, так окрутно збыли, измучили, что в восемнатцять недель умрети принуждена, что подаетца до справедливого разсуждения велможних комисаров.
В арендаров шангировских в селе Шангирове серебра, платья, денег и других вещей забрали на - 4500
Велможних канеговских скарбников полских в селу Жидовчику лошадей, сукон цени и другого шляхетского убранства взяли на - 5000
Всей сумми генералной................................... 130512
На подлинном подписано полских комисаров тако:
Казимер Хоецкій
Казимер Свидзинскій
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр. 281, арк. 94—95. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

76

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. жовтня 29. Глухів.— Думка Генерального військового суду в справі гайдамаків, які брали участь у нападі на Радомишль

По повеленію ясневелможного высокоповелителнаго господина Малія Россіи, обоих сторон Днѣпра и Войск Запорожских гетмана, е. и. в. дествителнаго камергера, императорской Санкт-Петербургской Академіи наук президента, лейб-гвардіи Ізмайловского полку подполковника и обоих славних россійских імператорских ординов святих апостола Андрея и Александра Невского, тако ж полского Былого орла и голстинского святія Анны кавалера Россійской имперіи графа Кирилла Григоріевича его сиятелства Разумовского суда войскового Генералного- мнѣніе о содержачихься в Нежинском секвестр колодниках-гайдамаках четирех человеках, присланних в полковую Нежинскую канцелярію с Киево генерал-губернаменской канцеляріи Запорожской Сечи козаках,, а іменно: Андрею Лоханки, Григорію Гуденку, Роману Колодки и Еремею Носу, кои по доброволним допросам и роспросам в следующих воровствах и разбоях винились: 1. Андрей Лоханка, родимец малороссійского Лубенского полку, села Гавриловки, в пропілом 750 году в априле месяце, будучи в запорожском Гарде, согласился с товарищами своими запорожцами Щербановского куреня — с Яцком Динчиком, Тимофеем Китом, Еремеем Сторчаком, Івановского куреня — з Игнатом Хмарою, Романом Колодою, Федором Серим да Лукяном, а прозванія не знает, Донского куреня — з Афанасием, а прозванія не знает же, кой между ими был ватажком и заводчиком, Пластуновского куреня — з Василем Шевцом, Тимошевского куреня — с Григорием Гуденком да разних куреней, которих имен и прозваниев не вѣдает, девять; итого: всего двадцять единым человѣками, пошли на разбой за границю, в Поліпу, до полского мѣстечка Радимишля с ружем и с копями и посля празника святих апостол Петра и Павла в полтори неделѣ ночною порою пришли в означенное мѣстечко Родамишль и напали тамо, во-первых, на двор тамошнего жида-арендара (а как его зовут и прозивают, не знает). Отбив двери в коморѣ , пограбили плате и денги, потом, разбився, по мѣстечку врознь грабили в тамошних жителей и в торгових лавках, в том числѣ и у полского шляхтича, а как его зовут и прозивают, не вѣдает, и снесли в компанѣю грабежних пожитков и денег немалое число, а сколко чего имянно, не упомнит, а третей ночи зашли по тракту в полское ж село Ловки и, розбив тамошнего шляхтича, а имяни и прозванія его не вѣдает, забрали денги и плате немалим числом, а какое именно плате и сколко денег, про то не знает. Понеже брали товарищи его, а не он, Лоханка, а із села Ловков, пошед, миль в две висшеписанніе грабежніе пожитки и денги между себе роздѣлили и по роздѣлу пошли к селу Татаровки, гдѣ на дороги перед вечером, напав на них, поляки у многих их товарищей роздѣленніе пожитки и ружже отбили и при том до смерти застрелили товарища их Василя Шевца, а других ранили, на- противу ж того и они, гайдамаки, по них, поляках, із ружжа стреляли, а убили ль кого или ранили, того не усмотрѣ ли. Пришед же в село Татаровку, висшеписанній заводчик их Афанасій, Донского куреня, от них отстал, а они — девятнадцать человек — пошли к Києву с намѣрением пребить где в киевских монастирах на послушаніи. И пришед к россійской граници ниже Новоселского фарпоста, перейшли ноччу тайно чрез реку вброд, гдѣ товарищи его — семнадцять человек — остались в Липяском скитке, а он, Лоханка, з едним товарищем своим, Григорием Гуденком, пошли в Киев в Золотоверхій Михайловскій монастыр, гдѣ за неимѣніем у них пашпорта караулними салдатами взяти в Киевскую полицмейстерскую кантору. Наперед же того на воровствах и разбоях он, Лоханка, не бивал і воровских людей не знает. 2. Грицко Гуденко, родимец малороссійского города Полътави, против висшеписанного ж лоханчиного допросу во всем показал сходно. 3. Роман Колодка, родимец города Переясловля, показал, как де по подговору Донского куреня козака Афанасія пошли они в двадцяти едном человеке до полского села Радомишля, то розграбили у тамошного старости шляхтича Притики два каф[т]ани суконние, один — маковій, а другій — какой цвѣтом, не упомнит, и оттоль пошли до полского села Ловка, гдѣ разбили поляка прозванием Стрибу и взяли в домѣ его разних денег — рублевиков, червонцов, иностранних и полской монеты — тинфов и шостаков — всего на восемьсот рублев, которими, денгами, роздѣ лились и каждому досталось по сороку рублев. Да у него ж, Стриби, взяли сребраних ножов с вилками пар з десять, ложок сребраних з двадцять, ламаного сребра шматков неболших с пять, коречков сребраних — два, сребраную чарку — одну, матеріи красной — штучок три, а болѣе что товарищи его брали, того он, Колодка, не ви- дѣл, а как пойшли з того села Ловки, то напали на них в пяти милях поляки человек з двѣстѣ и тамо застрелили одного товарища их — Ктыторовского куреня запорожского козака Прокофия, а на другой день по тому ж, напав на них, поляки еще убыли одного товарища их —, Пластуновского куреня запорожского козака Василя да троих взяли- живцем и при том пограбленніе у шляхтича Стриби денги, которие при убитых и при взятих были, також і висшеписанніе вещи, яко то сребро, ножи с вилками, ложки сребрание, коречки и протчое все, развѣ что мало із вещей осталось, отбили, і в то время вишѣ показанній атаман их Афанасій з двома товарищами от них отстал, а он, Колодка, з товарищи ж дванадцять человек пошли до полского села Мотижина и тамо розбоєм взяли у нѣ якогось шляхтича кунтуш синѣй, пояс шерстяной бѣлой, по концам вишитой шолком красним і зеленим, оловяних блюд и талѣрок з четири, и пошли оттудова мимо Новоселскій фарпост вброд на россійскую сторону, гдѣ в скитку товарищи его остались, а он, Колодка, сам пошол в Киево Преображенскій Мижигорскій монастыр, откудова и прислан в Киево-генерал-губернаменскую канцелярію под караулом. Болѣе же, кромѣ висшеписанного, на воровствах и разбоях не был и гдѣ нынѣ висшепоказанніе товарищи его находятся, не вѣдает. 4. Еремей Нос, родимец малороссійского Лубенского полку, мѣстечка Лохвицѣ , против висшеписанного ж допросу Романа Колодки о розбой во всем показал сходно, только прибавил то, что чинил он нападеніе общее товарищами пять человеки вѣ домства Киево-Софѣйской катедри на дворец, прозиваемую Панковщину, а впротчем всѣ четири оніе вори и разбойники из розиску своего в Киево-губернской канцеляріи, против допросов своих утверждаясь, показали, что пограбленніе пожитки подленно за границею поляки у них поотбивали, а многое число при поимки их отобрано при товарищах же их, потому ж малое число осталось и за силу прав малороссійскых, а именно: в книги статут роздѣлѣ 4-м, артикулѣ 28-м да в раздѣлѣ 11, артикулѣ 31, в пунктѣ 3 да в том же роздѣлѣ 4, артикулѣ 30-м и 31, пунктѣ 1, в роздѣлѣ 12, артикулѣ 7, да в книги порядку в части 4, на страницѣ 221 напечатанних, тѣм мнѣніем в судѣ полковом Нѣжинском приговорено висшепоказанних воров и разбойников Андрея Лоханку, Григорія Гуденка, Романа Колодку і Еремея Носа за таковой умишленно от них с товарищи их же учиненной в полском государствѣ неоднократній в разних мѣстах разбой и за воровское насилное разграбленіе многих пожитков и денег казнить всѣх их четирох смертію, то есть по силѣ висшепрописанного порядкового права, как разбойников и насилственних обидпов вплести в коло, чтоб и другие, на то смотря, впредь такових самоволств чинить не отважились, а за гвалтовное с них едним Еремеем Носом з другими товарищи его пять человеки на Киево-Софѣйскій монастырскій дворец, прозиваемій Панковщину, нападеніе в доправки с него, Носа, подлежащих между протчіми товарищами его за тот гвалт в число дванадцяти рублей доводячихся на нем двох рублей и сорока копѣек денег быть по-прежнему суда полькового Нежинского мненію, прошлого марта от 6 числа в Енералную войсковую канцелярію посланному, а яко на висшепрописанном же разбои в Полском государствѣ по показанію их, разбойников, и другие висшепоказанніе были их товарищи при заводчику их же Донского куренязапорожскому козаку Афанасію, кой по тому ж равно с ними чинили разбой и грабителство, по силѣ же малороссійского права в книги саксонѣ права холминского в пятой книги, в 73 пунктѣ напечатанного, и такових злого учинку товарищей по ізобличенію их повелено наказивать так, как и самих того ж злого учинку зачинщиков. Для того и об оних всѣх висшепрописанних разбойников товаришах, бивших вмѣстѣ с ними на разбои, когда они впредь гдѣнѣбудь в Малой Россіи или в Запорожской Сѣчи поимутся и в таком своем злом учинку будут изобличени, учинит по сему дѣлу против висшеписанного ж суда полкового Нѣжинского опредѣленія, чего ради о сиску их, не повелено ли будет в Малой Россіи і в Запорожской Сечи от Енералной войсковой канцеляріи учинить публѣкацію, что же по оному дѣлу имѣет претенсію полскый шляхтич, чешник новгородскій Михайло Стрибил в разграбленіи оними ворами и разбойниками в полском мѣстечку Ловковѣ разних пожитков и денег, всего по данному от него имянному реестру по исчислению на тисячу шестьсот восѣмьдесят чотири золотих червоних да на триста пятнадцят талярей битих и на семнадцять тисячей сто двадцять золотих, то яко тѣ разбойники, Андрей Лоханка с товарищи, ко уплатки таковой немалой претенсіи, також и разграбленних в других мѣстах по показанію самих их многих пожитков и денег никакова собственного своего имущества не имѣют, а із розиску показують, что такови пограбленніе пожитки болшим числом за границею у них поляки отбили, а малое толко число при товаришах их осталось, по высшеписанним же малороссійским правам в книги статутѣ в роздѣлѣ 11, артикулѣ 31 и в роздѣлѣ 12, артикулѣ 7 напечатанним, повелено шкоду, разбоем учиненную, награждать з имущества разбойничого, которого у них, разбойников, по висшеписанному ничего нѣт. То отколь тѣм обидимим за таковие заграбленніе у них многие пожитки и денги по иску и по правилному впредь от них доказателству наградить повелено будет, о том і о всем висшеписанном таковое суда полкового Нѣжинского мнѣніе оной суд полковій предал в разсмотрение Генералной войсковой канцеляріи. Висшеобявленним же указом з оной Генералной войсковой канцеляріи велено о том учинить разсмотрение в Генералном войсковом судѣ . Того ради по разсмотренію в судѣ войсковом енералном висшеписанного екстракти и мнѣнія, по мнѣнію Генералного войскового суда надлежить учинить слѣдующое: 1. О учиненій висшеписанним гайдамакам Андрею Лоханки, Григорію Гуденку, Роману Колодки і Еремею Носу за висшепрописанніе их воровства и разбой смертной казни, за силу означених в мнѣніи полкового Нѣжинского суда малороссійских прав быть по тому полкового Нѣжинского суда мнѣнію, яко ж тое мнѣніе учинено в силѣ оних малороссійских прав и по обстоятелствам дѣла правилно, что же касается к доправки на Еремею Носу за гвалтовное ім з протчими товарищи нападеніе на дворец монастырский приговоренних двох рублей сорока копѣек денег, то тое подлежит к особенному того полкового суда мнѣнію, кое в Генералную войсковую канцелярію отправлено как висшепоказано. 2. Которие же по показанію оних разбойников гайдамаков били с ними на разбоях при вишепомянутом разбойницком ватажку Афанасию, а прозванія не означенно, висшепоказанніе товарищи их гайдамаки об оних сиску и поимки их и о присилки под крѣпчайшим караулом в полковую Нежинскую канцелярію для учиненія над ними надлежащею слѣдствія и по слѣдствию в силъ прав малороссійских рѣшения надлежит во всѣх малороссійских полках і в Сѣчи Запорожской публиковать і о таковой публикаціи к его ясневелможности високоповелителному господину, господину Малия Россіи, обоих сторон Днѣпра и Войск Запорожских гетману и разних ординов кавалеру представить, а без надлежащого над ними слѣдствія, чему кто з них за силу малороссійских прав повинен будет, настоящого мнѣнія учинить еще нѣпо чему, что же касается до претенсѣ и по сему дѣлу, которую имѣл в Киево-губернской канцеляріи означенній полской шляхтич, чешник Михайло Стрибил в разграбленіи оними гайдамаками в домѣ его разних пожитков и денег, с коих (как в мнѣ ніи полкового Нежинского суда и по экстракту показано) нѣ которую часть он, Стрибыл, в оной Киево-губернской канцеляріи принял, а инних против поданною от него реестру не является. При поимки же оних гайдамаков в нѣ которое число пожитков и денег в оной Киево-губернской канцеляріи принято, сколко же и чиих именно по экстракту не показано, то таковие пожитки и денги надлежит з той Киево- губернской канцеляріи прислать в полковую Нѣжинскую канцелярию для отдачи оних, так помянутому шляхтичу Стрибилю, яко и другим, кто к чему приищется за достоверними, что то, к чему кто приищется есть за подлѣнно его собственное, атестатами или свѣдителстви з росписками и о таковой присилки пожитков и денег к господину генералу и Киевской губерніи генералу-губернатору повелено б от его ясневелможности писать, что в том полкового Нѣжинского суда мнѣніи показано буди по иску тѣх обидимих к полной суммѣ в награжденіе, чего не доставало би, то за неимѣніем у них разбойников (кромѣ , что в разбойника Носа, как з допроса явствует, имѣется в Лохвицѣ огород з садом з братом его козаком тамошним Тишком Самойленком нероздѣленній) никакова собственною их движимою и недвижимою имущества по показанію самих их не імѣется (коего по правам в книги статутѣ в роздѣлѣ 11, артикулѣ 31-м и роздѣлѣ 12, артикулѣ 7 напечатанним, учиненную разбоем шкоду уплатить должно), от кого тѣм обидимим за розграбленіе у них многіе пожитки и денги наградить повелено будет. То ежели помянутому Носу в показанном огородѣ з садом з братом его часть надлежит, оную, продав по настоящей ценѣ , взятіе за то денги прислать в полковую Нѣжинскую канцелярію для отдачи, кто явится о том искатель, за достоверним свѣдителстви з росписками против висшеписанного, а за неімѣніем в них, гайдамак, никакова імущества помянутою шляхтича Стрибиля претенсіи и протчих в силѣ права малороссійскою в статутѣ , В роздѣлѣ 14, артикулѣ 3, пунктѣ 3 напечатанною, в котором показано, если би у злодѣя имѣнія столко не било, то уряд имѣет лице жалобной сторонѣ отдать, а злодѣй яко за злодѣйство, так і за всякіе навязки и шкоди имѣет горлом приплатить 58. 1751 год октября 29 дня. Михайло Скоропадский, Даміан Оболонский, Федор Чуйкевич, Яков Тарновскій, Григорий Бороздна
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр. 502, арк. 108—112. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, az.1963, Алёна3

Поделиться

77

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. листопада 2. Петрів Острів.— Рапорт капітана Семена Мезенцева секунд-майору Венедикту Танееву про поразку російського загону в сутичці з гайдамаками на річці Чорний Ташлик

Высокоблагородному и высокопочтенному господину секунд-маеору Венедихту Андреевичу Танееву репорт Минувшего октября 28-го дня был от меня послан в розъезд вахмистр Яков Денисов с командою от Петрова Островского села к городку Архангелскому по тракту во близости мосту Калниболоцкого на границе, где бывают гайдамацкой воровской с полской стороны переход, которой меня чрез присланного драгуна из команды своей сего ж октября 29-го числа репортовал, что по известию гайдамаки на полской стороне имеютца. Того ж часу я приказал команды своей собратца и того маменту с порутчиками Иконниковым и Балдиным и при том сотником архангелским Лапатенком отправил, токмо оные гайдамаки с полской стороны до прибытия означенной команды перешли. Воровская гайдамацкая партия на лошедях верхами на границе чрез реку Выску вброд усилным образом промеж караулами Колниболоцким и Килтенею гайдамаков воровская партия. И прогнала с собою скота рогатого немалое число, також и лошедей заводных верхами с воровского добычью, которое, место, где имелся тот помянутой воровской гайдамацкой усилной переход через границу, промежду караулами разстоянием от Петрова Острова в двадцати осми верстах находитца, в степном месте по тракту к городку Архангелску, и по второму известию того ж числа ночью во втором часу. То я того ж маменту с последнею командою той же ночи в погонь погнался за оными злодеями и нагнал я в степи, как свет, трактирующихся за показанными гайдамаками следом погонею, помянутых порутчиков Иконникова и Болдина, також и сотников городка Архангелска Попатенка до Сновенкова редута, из-под Архангелска компонеиского Павлова полку сотник же Савич с командою. Обще все совокупись в степи, вышеобъявленные команды чрез всю ночь следом за показанными гайдамаками гнались. А 30-го числа октября оных злодѣев-гаидамак по тракту к Сечи и  Гарду на степи на речки Черном Ташлыке, которой разстоянием как от Петрова Острова, так и от показанного места, где тот усилной воровской переход чрез границу гайдамаки чинили, до осмидесять верст. И по приближению ко оным гайдамакам, к себя не допустя команды нашей, выехали навстречу из-под горы на лошедях верхами воровского партию, то с оными так было поступлено от нашей стороны, как с самим неприятелем, с великою осторожностью и с немалым отпором, которые, злодеи- гайдамаки, того ж маменту против команды с противностью на лошедях верхами вокруг объежать и стрелять с пули к фрукту приближатца. И еще из-под горы ко оным в сикурс прибавлятца людей и силными голосами по обыкновению татарскому кричать и происковать, чтоб как нашу можно команду разбить, которых было при том сражении гайдамак до полутораста человек со всею воинскою неправою, с ружъеми и списами, и при многих было по паре пистолет и на добрых лошедях. Токмо, видя оных гайдамак такую немалую воровскую партию в собрании находитця, приказал я в барабан бить тревогу и со всею командою спешились и стали городком и по оным, как из началу со всех четырех: сторон полбою, яко с самим неприятелем поступлено было. То оные гайдамаки болшая половина спешились с лошедей и по обикновению их с присошок, а протчия на лошедях к фрунту, со всех четырех же сторон стрелять и кричать с великим злодеиским свирепством: зачем вы за нами гоняетесь без указу и у нас хотите отбить добычь для своей корысти,, вы ездите за нами охотою, при том же злодейски нам говорили: зачем вы ездите на нашу землю? При котором срожении у всех гайдамак были: перемазавшие в них лицы порохом, чтоб кого из них узнать было невозможно. И оного сражения было не менее двух часов, и огонь безперерывно со обоих сторон происходим был, и за многою их воровскою партию разбить и взять было невозможно. Что оных вся воровская их добычь и скот переправлено до прибытии команды за рекою Ташлыком под горою в крутом месте. И упователно, что ко оным гайдамакам на секурс из других мест прибыло людей и дожидались оных на показанном Ташлыке для обороны их, и в балках немалая воровская партия собралась, ибо на переходе через границу с полской области чрез речку Висьтоликого числа оных злодеев не было. При котором сражении побыто до смерти команды моей: капрал — один, драгун — два, раненых: я и порутчик Болдин, ундер-офицеров — два, редовых — осмнатцать, барабанщик — один; компанейских козаков побито до смерти — четыре да сотни Архангелской: казак один. Итого: побито всех чинов до смерти восем человек. И вышеписанные побитыя тела привезены и при церквах похоранены. Компанеиского Павлова полку раненых: сотник Савич — один, казаков — дватцать, фарпостной команды казаков четыре, Архангелской сотни — один. Итого: раненых всех чинов сорок девять человек. Да побитых же кома[н]ды моей государевых лошадей до смерти пятнатцать, да собственных моих — две раненых, государевых же лошадей — дватцать две, компанеиских побито до смерти — семнатцать, раненых — одинатцатьѵ да форпостной команды казачьих лошадей побитых пять, раненых — две, города Архангелска под сотником Папатенком убита одна, сотни: ево под казаком одна. Итого: побито сорок одна лошедь, раненых — тридцать пять. Всего побитых и раненых — семдесят шесть лошедей. А при вышеписанном срожении обреталось моей команды всех чинов шестьдесят пять, компанейской команды разных же чинов шестьдесят девять, Архангелской сотни — четыре и форпостных разных чинон команды — дватцать четыре. Итого: вышеписанной команды было ста шестьдесят два человека. При выше ж означенной сражении побито и ранено оных злодеев-гайдамак несколько видимо было, которых, побитых и раненых, захвати с собою, увезли, а, некоторых за речкою Черным Ташлыком зарыли в землю. И поехали со всею своею воровскою партию и добичью трактом к Гарду и Сечи. . И о вышеписанном сим вашего высокоблагородия покорно репортую. Ноября 2-го дня 1751 году. Петров Остров. На подлинном подписано тако: .
Капитан Семен Мезенцов
[Секретарь] Алексій Фотеев
Канцелярист Андрей Леонтьев
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on. 1, спр. 392/4, арк. 108—111. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, az.1963, Алёна3

Поделиться

78

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. листопада 13. Київ.— Донесення київського генерал- губернатора Михайла Леонтьева Військовій колегії про розміщення на кордоні з Польщею військ для виловлення і знищення гайдамаків

[Посек]рету
В Государственную воєнную коллегию от генерала и Киевской губернии генерала-губернатора доношение Во исполнение высочайшаго е. и. в. указа от 30 минувшаго сентября, из Государственной коллегии иностранных дел из Санкт-Питербурга отпущенного, а в Киевской губернской канцелярии прошедшаго октября 19 дня мною полученного и по сообщенной при том соотправленной из онои коллегии к господину малороссиискому гетману и кавалеру графу Кирилу Григоревичу Разумовскому грамоты копии, по посланному от меня ко обретающемуся в заднепрском местечке Цыбулеве у сыску и у поимке и искоренения злодеев-гаидамаков лантмилицкои команды секунд-маеору Танееву с наикрепчаишим подтверждением ордеру. Велено ему для пресечения происходящего от тех гайдамаков из запорожцов и малоросиян воровства всегдашнюю и зело строгую и недреманную об оных злодеев-гайдамаков иметь предосторожность, и все их воровские к проходу в полские места пути и следы заградить. И для того во всех тех опасных местах, чрез которые они, злодеи, в полские места и обратно оттуда в россииские места проезды и проходы имеют, учредить по ево, Танеева, тамошних Заднепрских мест доволно знанню пристойные и надежные команды в самой скорости, дабы они, злодеи, нигде чрез Заднепрские в Полские места тайными и явными [...]  зы проезжать и проходить, и прокрадыватца не могли. А сверх того таковых злодеев предостерегать и поиски и поимки над ними чинить, и безперерывные от места до места разезды иметь непременно. И что воспоследует и впредь чинитца- будет, и в каких имянно местах, и в коликом числе людей, и при ком команды учреждены быть имеют, о том ко мне репортовать со обстоятелством. А сего ноября 11-го числа означенной секунд- маеор Танеев ко мне репортовал, что в тех Заднепрских местах команды расположились, зачав от Днепра с полской стороны по границе даже до городка Архангелского, а имянно: в селе Крылове порутчик Екимов и при нем ундер-афицер — один, капрал — один, редовых — пятнатцать; в селе Стецовки капитан Куцый, ундер-афицеров — два, капралов — два, барабанщик — один, рядовых — пятьдесят восем; в селе Нестеровки порутчик Филимонов, ундер-афицеров — три, капралов — два, писар — один, цырюлик — один, барабанщик — один, коновал — один, редовых,— шездесят четыре; при местечке Цыбулеве он, Танеев, с командою, порутчик — один, адъютант — один, прапорщик — один, ундер-афицеров-— пять, капралов — девять, ротных писареи — два, цырюликов — два, барабанщиков — пять, рядовых — двести пятдесят три, коновал — один да компанейского Павлова полку полковой эсаул Михаила Саманас с старшинами да козаков двести. От Цыбулева к Петрову Острову при урочище Крутом Яру — сотенной хоружеи Петровский, казаков — семдесят; при урочище Олховатки — сотник Федор Малышевич с старшиною, козаков — сто дватцать пять; в Петрове Острове — капитан Мезенцов, прапорщик — один, ундер-афицеров — четыре, капралов — четыре, писар — один, цырюлик — один, барабанщиков — два, редовых — сто два, кузнец — один; Петровоостровской дистанции при фарпостах — порутчик Борисов, ундер-афицер — один, капралов — два, редовых — сорок; при городке Архангелском — порутчики Балдин и Баскаков, прапорщик — один, ундер-афицеров — девять, капралов — десять, писар — один, барабанщиков — четыре, цирюлик — один, редовых— двести шест да компанеиского Павлова полку сотник Иван Савич с старшиною да козаков сто девять. И оные де команды в поиск и поимке гаидамаков имеют безперерывные разъезды и о том, к кому надлежит, частые подтверждении от него, Танеева, чинятця. А понеже, хотя оное учреждение деиствително и учинено да и прежде того всякими удобевозможными способы тех злодеев-гаидамаков предостерегат и ловить и вовсе искоренять. И велено и чтоб они на форпостах пропускаемы не были, накрепко запрещено и многочисленными указами и ордерами, к кому надлежало, подтверждаемо о том было. Однако ж оные злодеи, несмотря на учрежденные фарпосты, и не толико тайными, но и явными усилными образы, немалыми партиями вооруженною рукою проезжают и до смерти драгун и козаков убивают. И так как бы неприятель против посылаемых за ними команд поступают и огненным оружием супротивление чинят, о чем из особливого моего доношения сего ноября 13 числа в Государственную военную коллегию пространнеише явствует. И того ради покорнеише в вышеписанную во оную Государственную военную коллегию доношу в известие, о том же и в Государственную коллегию иностранных дел доношение от меня послано. Киев 13 ноября 1751 году.
Михайла Леонтьев
Помітка: Подано 26 ноября 1751.
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on. I, спр. 392/4, арк. 64—65. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

79

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. листопада 21. Київ.— Донесення київського генерал- губернатора Михайла Леонтьева Військовій колегії про невдале переслідування загоном прапорщика Безобразова гайдамацького загону біля міста Цибулів

В Государьственную воєнную коллегию от генерала и Киевской губернии генерала-губернатора доношение Сего ноября 20-го числа обретающейся в заднепрском местечке Цыбулеве у сыску и поимки и у искоренения злодеев-гайдамаков лант- милицкой команды секунд-маеор Танеев в Киевскую губернскую канцелярию репортовал, что сего ж ноября 12-го числа получил он, Танеев, известие от цыбулевских жителей, кои ездили для охоты в степь, что де гайдамак до тритцати человек при хуторе цыбулевского жителя Пузыря состоят, за которыми для поиску и поимки того ж часу Орловского полку прапорщик Безобразов с командою и с компанейскими казаками отправлен был. Да того ж де 12-го числа вночи получил же он, Танеев, известие от состоящего при форпостах на карауле киевского гарнизона солдата Филипа Быковского, кои, прибежав к нему, Танееву, что таких же гаидамаков проехало с полской на российскую сторону до петнадцати человек, за которыми для поимки в ту ж ночь отправлен Новосколского полку адъютант Русанов с командою и с компанейскими ж казаками. А сего ж месяца 13-го дня оные прапорщик Безобразов и адъютант Русанов, возвратясь, репортами объявили: что за теми де гайдамаками силной поиск чинили и гнали за ними до дватцати верст, которых, хотя прапорщик Безобразов ис командою и наехал, но толко де за усталью государевых драгунских лошадей, а у них де, гайдамаков, за имением добрых лошадей, никак их, злодеев, взять не мог. И подколов де команды ево, Безобразова, драгуна Зайцова и под ним государеву лошедь, из виду уехали. И того ради о вышеписанном в Государьственную военную коллегию покорнеише доношу во известие и для лутчаго усмотрения. С вышепоказанных прапорщика Безобразова и адъютанта Русанова репортов при сем точные копии сообщаю, а в Государьственную коллегию иностранных дел о том же доношение от меня представлено, також и к его ясневелможности господину малороссийскому гетману и разных ординов кавалеру, графу Кириле Григорьевичу Разумовскому писано.
Киев 21-го ноября 1751 году.
Помітка: Подано 4 декабря 1751. Михайла Леонтьев
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on 1, спр 392/4, арк. 97 Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

80

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1751 р. грудень. Петербург.— Рішення Військової колегії про відправку 500 чоловік із драгунських полків для боротьби з гайдамаками на Задніпров'ї

В Военной коллегии по справке: по полученным от генерала и киевского генерала-губернатора от 13 минувшаго ноября о появившихся и являющихся в Заднепрских местах гайдамаках доношениям, в Военной коллегии определение учинено. И для скорейшаго их, гайдамаков, изкоренения из состоящих по способности драгунских ПОЛКОВ В числе одних рядовых 500 человек команду командировать велено. А в том гаи- дамаков сыску и искоренении, с каким успехом поступать, к нему, генералу, указ, а в Коллегию иностранных дел промемория посланы сего декабря 3 дня.
Актуариус Козма Краминов
Помітка: К наряду сообщить.
ЦДВІА СРСР, ф 20, on I, спр. 392/4, арк 88 Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

81

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. березня 9. Київ.— Донесення київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Військовій колегії про безрезультатну погоню військового загону за п'ятьма гайдамаками на Задніпров'ї
[По с е] к р е т у
В Государьственную воєнную коллегию от генерала и Киевской губернии генерала-губернатора доношение Сего марта 8-го числа обретающейся в Заднепрских местах у сыску и у поимки и у искоренения злодеев-гайдамаков полевых драгунских полков пятисотной команды подполковник фон-Финикс по репорту к нему, подполковнику ландмилицкой команды, от секунд-маеора Бибикова, которой по ордерам моим и со всею в Заднепрских местах ландмилицкою командою ему, подполковнику, в команду поручен, прошедшаго от 23-го февраля из местечка Цыбулева ко мне репортовал, что того ж и де февраля 21-го дня по известию и по репорту находящегося в селе Глинское ландмилицкого Орловского полку подпрапорщика Золотухина для поиску и поимки перешедших с полской стороны гайдамаков пяти человек отправлена была от него, секунд-маеора, команда: прапорщиков — два, ундер-офицеров — два, капралов — два, барабанщиков — один да редовых сорок человек, с которою, командою, возвратясь того ж Орловского полку прапорщик Безобразов поданным ему, Бибикову, репортом объявил, что он, прапорщик, ис тою командою для сыску и поимки тех гайдамаков погоню чинил до Деревянского хутора и до речки Ингулца, но токмо де оных гайдамаков догнать и сакмы взять не мог, к тому ж де за усталью государевых лошедей и за нынешним холодным времянем, а паче, за неимением в степи для доволстия государевых лошедей фуража и с тою командою возвратился. И того ради о вышеписанном в Государьственную военную коллегию покорнейше доношу во известие, а в Государьственную коллегию иностранных дел о том же доношением от меня представлено.
Киев 9-го марта 1752 году.
Михайла Леонтьев
Помітка: Подано 7 апреля 1752.
По слушаню, приказано к наряду сообщить.
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on. 1, спр. 392/5, арк. 25. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

82

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. березня 18. Київ.— Донесення київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева Військовій колегії про затримання і страту гайдамаки Верби
[По секр]ету
В Государьственную воєнную коллегию от генерала и Киевской губернии генерала-губернатора доношение Сего марта 15-го дня обретающейся в Запорожской Сечи ландмилицкой команды капитан Усачов ко мне репортовал, что посылай был от кошевого атамана Акима Игнатова куренной атаман для сыску и поимки ведомого плута-гаидамака, прозванием Вербы, которой тем куреным атаманом в Запорожскую Сечь и приведен и на третей день минувшего февраля 18-го числа сего 1752-го года оной Верба ис товаришем ево тамо повешены. А от него, кошевого атамана, о вышеписанном репорта в получении я не имею. И о том в Государьственную военную коллегию покорнеише доношу во известие, а в Государьственную коллегию иностранных дел о том же доношением от меня представлено.
Киев 18-го марта 1752-го году.
Михайла Леонтьев
Помітка: Подано 7 апреля 1752.
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on 1, спр 392/5, арк. 24 Оригінал

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

83

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. квітня 7. Кіш Запорізької Січі— Рапорт кошового отамана Якима Ігнатовича гетьманові Кирилу Розумовському про відступ з білогородською і бучацькою татарськими ордами гайдамацького загону, який брав участь у збройній сутичці з російським військом біля річки Чорний Ташлик

О секретъном деле
Ясновельможному и высокоповелителному господину Малия Россіи, обоих сторон Днепра и Воиск Запорожских гетману, дѣиствителному каморгеру імператорской Санкт-Пѣтербургской Академіи наук, президенту лейб-гвардии Измаиловского полку, подполковнику і обоих славно- россійскых імператорскых ординов святих апостола Андрея і Александра Невского, також полского бѣлого орла і голстинского святія Анни, кавалеру россійскому, графу Кирилѣ Григориевичу его сиятелству Разумовскому нижайшій репорт Каково экстроважное извѣстіе чрез нарочно посланных для провѣдиванія о тамошних обращениях из Коша, в силѣ вашей ясневелможности високоповелителних ордеров, в турецкую сторону, в город Очаков, полкового інгулского асаула Семена Мѣховина и писара Василя Тарана сего числа полученно, об оной з данного от их в Войсковую канцелярію писменного доезда вѣрная и обстоятелная копия в високое вашей ясневелможности разсмотреніе при сем посилается. I что в оном между протчим нужнѣйшое дело о ушедших з степу сего бочнаго в турецкую сторону и пошедших з ордою Бѣлогородскою и Бучацкою на Черкеси до четирехсот человек воровской компаніи, бившей при сраженіи и неприятелском супротивленіи з россійскою командою в Черном Ташлике, и протчиих разбойников обявленно, то о тѣх каковое поступленіе учинить, покорно прошу мене з Войском Запорожскым резолюціею не оставить. Я же з старшиною и курѣнними атаманами, даби от них, разбойников и ізмѣнников, з вишписанними ордами по злобѣ какого нападенія на россійские жилища не послѣдовало, крѣпкую и неоспалую предосторожность ймѣю. И всѣм полковникам вѣдомства Коша да и козакам приказа строгие учиненны. И о сем вашей ясневелможносты по вѣрноприсяжной моей з старшиною должности нижайше репортую. О чем и его високопревосходителству господину генералу Леонтеву по силѣ указу того ж числа і к протчиим находящимся близ границ командующим дано знать.
Апреля 7 дня 1752 года.
Кош. Атаман кошовій Яким Ігнатович с товариством
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр 1048, арк. З Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

84

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. квітня 9. Глухіе.— Рішення Генерального військового суду про заслання у Рогорвик учасників нападу на хутір Ковтуненків біля села Карлівка Левка Зуба та Корнія Проценка

По повеленію ясневелможного высокоповелителного господина, господина Малія Россіи, обоих сторон Днѣпра и Войск Запорожских гетмана; - е. і. в. дѣйствителного камеръгера, імператорской Санкт-Пѣтербургской Академіи наук президента, леиб-гвардіи Изъмайловского полку подполковника и обоих россійских імператорских ординов святих апостола Андрея и Александра Невского, також полского Бѣлого орла и голстинского святія Анны кавалера Россійской імперій, графа Кирилла Григоріевича его сіятелства Разумовского суда Войскового генералного мнѣніе о содержачихся в полтавском секвестрѣ колодниках: Левку Зубу и Корнею Проценку за учиненній ими в хуторѣ карловских жителей Ковтуненков разбой и взятіе при том денег и пожитков, которіе в допросах своих, а с трократной питки утверждаясь в оном судѣ полковом полтавском, показали, что де они в прошлом 1751 году, согласись еще с товарищи своими курѣнними в Сѣчи Ковтуновского [курѣня] Іваном Хомутом, Михайлом Недоступом, Кисляковского — Панасом Поламаним, Конелевского — Василием Катраном, Коренѣвского — Мойсеем Шевчиком и Іваном Шевцем, взяв ружже и списи, пойшли всѣобще з Сѣчи прамо до села Карловки в хутор обявленних Ковтуненков. И перешед линію близ Нехворощи, не доходя оного села Карловки, ночного времени напав на хутор показанних Ковтуненков, господара тамошнего Ковтуна и овчара звязали и, забрав з скринѣ денег тридцать три рублѣ , сорочок мужских — пять, женску — едну, жупан голубій, плахоть — двѣ , мониста — разков четири, шапок червоних — двѣ , поясов шовкових зелених и червоних приношенних — четири, полотна локоть з десять, пойшли в лѣс под Карловкою, и тамо то все роздѣлив в равніе части, когда с того лѣса пойшли, забѣрая путь на село Варваровку, і в намѣреніи дабы лошадей под оним селом взять, то не доходя того ж села, остановились в житѣ дневать, где командированною з Карловки командою они, Проценко и Зуб з Шевцем, взяти и представлени управителю карловскому. Другие ж товарищи их, бросивши в том же житѣ с поворованних вещей жупанок жоночій синего сукна старій, плахоть илляних жоночих — двѣ , запасок зелених штаметових — двѣ , трета червона, полотна илляного два шматки, сорочок мужеских — три, четверта — жоноча, поясов шолкових маленких — четири, шапок красних кармазинових — двѣ , маниста разков четири, бежали. Тѣ ж вещи и доставшіесь им с тѣх денег по четири рублѣ , денги забрати от них оною командою и іс них того товарища их Шевця тамо, в Криловѣ , управителем оставлено, от того ж карловского управителя Івана Лоодта минувшого 751 году ноябра 10 дня в сообщенном при писмѣ в полковій Полтавскій суд реестръ показано, яко в намѣченних Ковтуненков упоминаемими разбойниками Проценком с товарищи взято імущества на сто двадцять восемь рублей і пятьдесятъ девять грошей с половиною. Оним же мнѣніем полкового Полтавского суда реченнях колодников Проценка и Зуба приговорено, по силѣ прав малороссійских в книги статутѣ в роздѣлѣ 11, артикулѣ 32 да в роздѣлѣ 14, артикулѣ 7-м напечатанних, казнить смертію. И по разсмотренію в судѣ Войсковом енералном, хотя в силѣ того полкового Полтавского суда мнѣнія оним колодникам, Проценку и Зубу, за показанное ими учинение на хутор карловских обивателей Ковтуненков разбойническое нападеніе и с них, Ковтуненков, едному да овчару последовавшое мученіе и за забратіе тамо пожитков не обявленную от управителя карловского Лоодта сумму, коей виходит направніе кописто шесть коп и пятьдесятъ девять грошей с половиною, а за роздѣленіем так на упомянутих Проценка и Зуба, яко і еще з шестю товарищами доводиться по тринадцять копь и по тридцять два гроши с половиною и по тому, а особливо, что они ж сами, колодники Проценко и Зуб, как вишеупомянуто, допросами и с питки в полковом Полтавском судѣ показали, что на всякого с них осми человек с по дѣлу досталось едних денег по четири рублѣ , кромѣ пожитков, за чим с показаннями поворованними пожитками сумма превосходить правную цену висше четирох коп грошей, надлежало било учинить смертную казнь для того, что в намѣненних правах малороссійских, а іменно, в книги статуту в раздѣлѣ 11-м, артикулѣ 32-м повелено, о розбои так судить должно, як и злодѣйство против раздѣлу 14, артикула 7-го, в коем показано, всякій злодѣ й з лицем приведенній и правом переконанній при лицѣ его, которое бы стояло висше четирох коп грошей, імѣеть горлом каран бить. Однак, понеже высочайшею е. і. в. из Государственной иностранних дѣл коллегіи грамотою, прошлого 1751 году октября 16 дня присланною, повелено находящихся в Малой Россіи во всѣх судебних мѣстах осужденних к смертной казни, полѣтической смерти и вѣчной зсилки колодников сослать на работу в Рогорвик для того, по мнѣнію Генералного войскового суда, надлежит реченнях колодников Проценка и Зуба во мѣсто смертной казни, за силу оной височайшой е. і. в. грамоти послать в повеленную зсилку в Рогорвик. 1752 года априля 9 дня.
Михайло Скоропадский,
Даміан Оболонский,
Федор Чуйкевич,
Яков Тарновский
ЦДІА УРСР у Києві, ф 269, сир 1117, арк. 2, 13 Оригінал

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Т.В., сергей-гродовка, az.19633

Поделиться

85

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. квітня 23. Стародуб.— Донесення стародубського полковника Федора Максимовича гетьману Кирилові Розумовському про появу гайдамацьких загонів на території Мглинської сотні

Ясновелможному высокоповелителному господину, господину Малія Россіи, обоих сторон Днѣпра и Войск Запорожских гетману, е. и. в. дѣйствителному камергеру, императорской Санкт-Питербурской Академіи наук президенту и леиб-гвардіи Измайловского полку подполковнику обоих славних россійских императорских ординов святих апостола Андрея и Александра Невского, також полского Бѣлого орла и голстинского святия Анны кавалеру Россійской имперіи, графу Кириллу Григориевичу его сиятелству Разумовскому нижайшое доношеніе Сего априля 22 и 23 числ в полковую Стародубовскую канцелярию з сотенного Мглинского правленія двома доношеніями представлено. В первом сего де априля 19 дня в сотенную Мглинскую канцелярию атаман сѣлскій нивлянскій Тимофей Уласов доношеніем представил: сего де числа, ночю, Никита Гутник по уведомленію ему обывателми слобод Жасткова и Осиновки и дегтяровского коновала чрез нарочних своих двох чѣловек, Евмена Карпова и Матвѣ я Мелника, в село Нивное дал извистие, что де того ж числа увечеру между слободкою Осиновскою и Зарубежною Горисю стоят в собраніи разбойников оружейних болѣе тридцати человѣк, которие де ухватили показанного коновала и гориевского и осиновского, итого — трох человѣк, с которих оной коновал от тѣх разбойников, убежавши, ему, Гутнику, о том обявил. А куда де оние разбойники намирены итит, о том де нейзвестно. И для опасности тѣх разбойников осинковскіе жители всѣ собрались в тамошный фарпост, за чим де и он, атаман, со всѣми нивлянскими козаками, також стрелци и посполитие нивлянские ж к оборонѣ в поготовости находятся. По которому де доношению от сотенной Мглинской канцеляріи того ж числа к поиску за оними ворами и разбойниками при сотенной старшинѣ , асаулѣ и хоружому сотенних мглинских доволная команда казаков в тѣ миста отправлена. А чтоб и жителствующие в сотнѣ Мглинской владѣлци имѣ ли от них, зловредних разбойников, предосторожность і з владѣній своих доволное число людей с пристойним всяким орудием в тѣж миста отправились, о том и им чрез откритие писма з сотенной канцеляриі знать дано, что же по тому воспослѣдует, имѣет быть в полковую канцелярию репортовано. В другом: cero де априля 21 дня предписанный Никита Гутник чрез присланного от себе нарочного человѣка Емеляна Семенова в сотенной Мглинской канцелярій обявил: что де он, Гутник, за подлѣнно осведомился, яко того ж априля 20 дня з зарубежа полского чрез реку Ипуть на сию сторону Россіи во урочищи Чагадай перейшло разбойников пятьдесят человик, а куда де оніе итить намѣрены, подлѣнного известия о том нет, а такая ж де другая партия разбойницкая еще за рубежом полским находится. По которому де представленію того ж числа к вишеписанной старшинѣ сотенной Мглинской в поимки воров и разбойников с командою обретаючимся писменно от сотенной Мглинской канцеляріи дано знать и жителствующим в сотнѣ Мглинской владѣлцам о предосторожности от такових зловредних разбойников чрез откритие писма обявлено. По слушанію которих в полковой Стародубовской канцеляріи доношеніи сего априля от 23 дня, як во всѣ полку Стародубовского сотнѣ , к сотникам о иминіи крепкой от предявленних в сотнѣ Мглинской появившихся зловредних воров и разбойников предосторожности и опасения, и о переловленій оних разбойников гдѣ б (чего боже сохраны) могли б они прочутись или появитись. И о присилки в полковую канцелярию под крипчайшим караулом в кайдалах ордерами с полковой канцеляріи предложено, так особливо в Мглинскую и смежною с оною Почеповскую сотнѣ о нарядѣ в тѣх сотнях добрих и надежних козаков команд, и об отправлениі оних с пристойною сотенною старшиною в подлежащие места для поиску и поимки обявлениих в сотнѣ Мглинской проявившихся воров и разбойников и о присилки оних в полковую канцелярию под крепчайшим караулом, сего ж числа ордери ж посланы. О чем всем и ясневелможности вашей чрез сие нижайше доношу.
Ясневелможности нашей нижаиший слуга полковник стародубовский Федор Максимович.
1752 году априля 23 дня Стародуб.
Помітка: Пол[учено] 1752 году мая 2 дня 63. Записав, доложить.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр 549, арк 2 3. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

86

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. квітня 30. Любеч.— Рапорт секунд-майора Богдана Теглева Київській губернській канцелярії про відмову місцевих жителів надавати допомогу під час переслідування гайдамацького загону, що діяв у районі Любеча

В Киевскую генерал-губернаменскую канцелярию репорт Cero апреля 23 дня по прежде посланному от меня во оную Киевскую генерал-губернаменскую канцелярию репорту о уведомлении воров, о которых уведомся сего ж течения 24-го, что полские местечка, села и деревни жгут и людей грабятъ растоянием от Любичѣ в дватцати пяти верстах, за которыми в погоню на малых лотках с командою шол с Сорокошицкого форпоста порутчик Дадонов. И я того ж часу команды своей салдат, собрав человек до двенатцати, да винтер квартирующего в Любичах Резанского драгунскою полку десятой роты от капитана Балсорова, приняв шесть человек драгун і корфрезерфтной команды малороссійских полков казаков восемдесят человек, при которой Стародубского полку хоружей полковой Михайла Екимовичь был, которой находитца над всеми при форпостах казаками вместо хоружева Комаровского. И я послал солдат того местечка Любичь во двор бунчуковского товарыща Семена Полубатка к старосты ево, Федору Зиноревскому, для требования дубов и малых лоток и на них гребцов после полудни. И оной староста на то мне отказал, и я вторично послал салдат по дворам и по берегу брать силно мужиков и лоток и токмо нашли сем человек стариков и при них семь малых рыбалских лоток да ево, Полуботков, один дуб, а болшия лотки и другой ево панской дуб, куда увезены были тем скорым времянем, я неизвестен и понынѣ . И с вышепоказанную командою я, на берег выступя, стал перевозитца на тех малых лотках и на показанном дубу на прибывшей того часу сверху Днепром рекою ивашковъского жителя казака Петра Киселева на бойдак, которой шол до Києва впорожне ж, на котором было работных людей пятнадцать человек. И между тем вторично послал драгуна — салдата и казака — к показанному старосты Зиноревскому, чтобы как наискоряе дал лоток и гребцов для указания по обе стороны реки Днепра протоков болших, и в том дворе подданые ево находящиеся мужеска и женска полу сказали им, что дома староста, и пришли к тем избам, где он живет, то заперся и не сказался дома. И я более усиловатца не смел, чтоб не воспоследовало так, как от меня 23 числа репортом показано, что бъют солдат почти смертно. И как на оной бойдак перевезлись, то уже наступило весма начное время, однако ж я с тою командою опустясь вниз рекою Днепром от Любичь пять верст и стали в удобной месте, где не как бы им, ворам, поминовать нелзя, и чрез всю ночь на малых лотках розъезд чинил по розливам. Токмо оные воры знатное дело проведав от кого о такой нашей команде, не заезжав в другие полские села поблизости лежащих при Днепре, с поспешением бежали вверх Днепра, взяв полской стороны проводников, и тою стороною проливами, а инде дуб свой перетасковали, пред самими сумерками проехали [мимо] Любичи к Лоеву. И в Лоев от меня к господину порутчику Лобову ордером предложено, чтоб того ж часу выступил вниз рекою Днепром с командою, которой и следовал с командою вниз Днепром 25 числа, и оных воров дватцать три человека на одном дубу встретил, которые, убоясь страха, что было заграбленное со оного дуба, побрасали в Днепр и горою в лес на полскую сторону ушли. И оной порутчиК тот дуб взяв, отдал под караул в росколнической слободе Радули стоящему на форпосте Нежинского полку капралу Антону Павлову и вернулся паки в Лоев. А я уведав пред полуднем того ж 25 числа с показанною командою паки в Любичь возвратясь, с петью человеки салдатами на своих лошедях поехал горою до Лоева и у показанного капитана просил драгунов, но токмо на помощ, но токмо он мне отказал, без особливого указу не дал не отдного человека, а хоружей с резерфтною командою лошедей и с табуна збирал и следовал за мною. И я приехал в село Кратыню, где живуть подданые Черниговского малороссийского полку господина полковника Божича, понеже наступало ночное время, для взятья проводников до деревни Каменки, где находитца показанной порутчик Лобов, и оные обыватели села Кратыни проводника не дали. И я приказал салдатом взять насилно проводника, то оные жители, с ружьем и з дубьем вышед, проводника взять не дали, чего для я того села свещенника Василия Шикариневича да Черниговскго полку значкового товарыща Федора Редовича призвал, сказывал тем обывателям, что я еду за такою интересною нуждою и оное село растоянием от Любичь состоить в тритцати верстах. И за недачею проводников и за ночным времянем понужден я возвратитца обратно в Любичи и показанного хоружего с командою встретил, за незнанием и за неимением проводников, вернулись в Любичи. И ежели б за такими вышепоказанными препятствиями мне не воспоследовало, то бы оные воры не как уити не могли от нас, а как показанной порутчик оной дуб к Радулскому фарпосту вес, то наехал плывущое на реке Днепре шуб овчинных нагольных белых — две, серая гораздо поношенная — одна да покрытая иванком вольчья старая выношеная — одна, мехов заечьих новых — два, которые и поныне находятца у него, порутчика Лобова. А показанной дуб воровской находитца у меня в Любичах под караулом, от чего, боже сохрани, впредь от таких же воров для поимки и обыску. А их вышеписанной староста Полуботков сказывают уехал в Глухов, чего для, не знаю. А об оных ворах сего 30 числа от стоящего при Добрянском форпосте от господина капитана Люсина получил я репорт и з допросу при сем сообщаю точные копии, да от полских обывателей ныне слышно мне, якобы при реке Припоте еще воров собралось тритцать человек, припровляют дубы и намерены итти в Лоев. И сим репортую, имею ожидать на вышеписанное милостивой резолюцыи, как повелено будет с такими обывателми противным указом поступать. У подлинного подписано:
По сему секунд-маеор Богдан Теглев.
Апреля 30-го дня 1752 году.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр. 803. арк. 2—4. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

87

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. травня 14. Петербург.— Промеморія Колегії іноземних справ до Військової колегії про вирядження в Задніпров'я додаткових військових загонів у зв'язку з появою в запорізьких степах, на річці Великий Інгул, гайдамацької кінноти

[О секрет]ном деле

Из Государственной коллегии иностранных дел в Государственную воєнную коллегию промемория Минувшаго апреля 19-го в Коллегию иностранных дел сообщено в промемории из Военной коллегии разсуждение оной о командирований в нижние заднепрские места для изкоренения гайдамацкою воровства в прибавок обретающимся тамо военным командам драгун ис полевых полков еще пятисот, гусар — двухсот, чюгуевских колмык и казаков ста человек с надлежащими офицеры и старшиною. И о бытии при оных и при прежних тамошних командах за бригадира полковницу из драгунских полков, которому поступать бы по ордерам генерала Леонтьева, и чтоб по усмотрению его ж, Леонтьева, нарядить туда ж ис компанейских и малороссийских казаков с старшиною и поручить оных в команду помянутому ж будущему за бригадира полковнику, на что все соглашения от Коллегии иностранных дел требовано и потому чрез сие в ответ объявляется: что Коллегия иностранных дел сему Военной коллегии разсуждению согласуется и от Военной коллегии по обещанию сообщения о том наставлений, каково означенному определяемому за бригадира полковнику дастся, ожидать имеет, а между тем да благоволит Военная коллегия об искоренении вышеозначенных новых команд походом старанне приложить: для того, что и господин гетман малороссийской от 4-го того ж апреля о прибавке туда регулярною войска сюда писал, имея подлинную ведомость, что в запорожских степях, на Великом Ингуле и в других урочищах появилось в собрании конницы гайдамацкой более трехсот человек и что опасность настоит от злодейского нападения как полским, так и малороссийским жителем, а противу их стоять и преиятствовать им в проходах за малолюдством тамошних команд и за разставлением их в разных местах никак невозможно. Что же по разсуждению Военной коллегии до наряду и командирования в те ж Заднепрские места малороссииских казаков принадлежит, то, по доношениям гетмана, обретается тамо один компанейский полк с полковником Игнатом Чесноком, а к тому в прибавок, по получении вышеозначенной известия о гайдамаках, командированы уже от него, гетмана, внов два компанейский полковники Григорей Павлов и Василей Чеснок с их полками да к ним добавлено из малороссииских полков доброконных и оруженных выборных казаков с старшиною четыреста человек с трехмесячным провиантом, чтоб. всей той команды было до тысячи человек и велено им во искоренении гайдамаков действовать обще с регулярными командами. Но при всем том, по мнению Коллегии иностранных дел для всегдашняго в тамошних отдаленных и пустых местах спокойствия от воровства и внешняго от соседства посторонняго охранения особливое старание возиметь надлежит о обселении оных мест и чтобы войска тамо иметь неотлучные, яко-то: милицию и гарнизоны, которыя б в состоянии были с лутчею способностию и границу со внешней стороны охранять и у себя воровство искоренять, и то гнездо, из коего воры произходят, в страхе содержать. Сие же, будучи до Военной коллегии принадлежащим, рекомендуется оной о сем деле, яко о весма нужном, наилутчим образом и да благоволит Военная коллегия учинить о том по е. и. в. указу, и о своем разсуждении Коллегию иностранных дел також де уведомить.
14 маія 1752 году.
Граф Алексей Бестужев-Рюмин
Г[раф] Михайла Воронцов
Помітка: Получена 16 маіа 1752.
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on. 1, спр. 392/5, арк. 37—38. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

88

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. травня 21. Київ.— Лист київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева до намісника Києво-Печерської лаври з проханням розшукати і направити в Київську губернську канцелярію підданих лаври, що брали участь у нападі на місто Лоїв

По секрету

Превелебнеишии отец Киево-Печерския лавры намесник з братиею Сего майя 15-го дня писал ко мне исполского местечка Лоева войскии и Ошмянского повету ротмистр Рокицкий, что пойманные де вверху реки Днепра придворными ево жолнерами близ россиискои границы и взятые оными жолнерами против тамошнего Мостиского форпоста два человека злодеи-гаидамаки, а имянно: Грицко Кисленко да Грицко ж Пархоменко, в допросе своих между протчим показали, которые при том ево писме сообщены, что на разбоях были с ними ведомства Киево- Печерскои лавры люди, а имянно: тертичник Степан Кучеренко, Яким —
пилщик, живущей в печерской слободке кучер, прозванием Шила, находящейся в Киево-Печерскои лавре за ключника запорожец Корнеи, пилщик Андреи, Захарку, которой обретался в Китаевском монастыре, а потом под Києвом у мелника, пилщики Матвеи да Юска; Йван Бурлак, которой умееть ездить на бойдаках и дубах; Афанасей Бурлак, которой обретается в Печерской лавре при волах, воловик Лукян; а местечка Кобеляк житель — атаман, а о имяни ево неизвестно, которой был во услужении Киево-Печерскои лавры на пивоварне и имел намерение итти с ними на разбои, и затем, что на Лыбеде у шынкаря Прача залился и тамо у оного шинкаря остался. И того ради изволите, ваша превелебность, приказать вышепоказанных злодеев тайными и весма секретными способы сыскать и, забив в кандалы или ручные и ножные колодки, прислать в Киевскую генерал-губернаменскую канцелярию под крепким караулом и, что по сем воспоследуеть, о том писменно меня уведомить.
Вашей превелебности всегдашнии слуга Михайло Леонтев
Майя 21 дня 1752 году Киев.
Его пре[освященству] отцу Никифору.
Помітка: Под[ано] мая 24 дня 1752 года.
Под[ано] в канцелярию июня 16 дня 1752 года.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 128, оп. загальні — I, спр. 92, арк. 4. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

89

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. червня 25. Харків.— Рапорт бригадира Петра Салти- кова Військовій колегії про кількість війська, призначеного для боротьби з гайдамаками у Задніпров'ї

Репорт учиненной, коликое число камандировано для искоренения гаидамацких собраниев заднепръских чинов и посколку от которого драгунских полков тож и от Молдавского гусарского и Чугуевского каза чьего конного полков редовых и протчих чинов и с ними каких припасов о том значит ниже: июня 25-го дня 1752-го году

................

да по числу командированных драгун приказано отправить тапоров надлежащее по указам число да от Чугуевского казачьего конного полку команд[иро]вав отправить велено ротмистра одного с протчею старшиною и другими принадлежащими чинами по разсмотрению того полку полковника калмык и казаков доброконных сто человек.
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on. I, спр. 392/5, арк. 60. Оригінал.
Петр Салтыков

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

90

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. липня 13. Полтава.— Рапорт полтавського полковника Андрія Горленка гетьманові Кирилу Розумовському про появу гайдамацького загону в Коломацьких лісах

Ясневелможному высокоповелителному господину, господину Малія Россіи, обоих сторон Днепра и Войск Запорожских гетману, е. і. в. дѣйствителному камергеру імператорской Санкт-Пѣтербургской Академій наук президенту, лейб-гвардій Ізмаиловского полку подполковнику и обоих россіиских імператорских ординов святих апостола Андрея и Александра Невского, також полского Бѣлого орла и голстинского святія Анни, кавалеру Россійской імперій графу Кыриллу Григориевичу его сіятелству Разумовскому в походную войсковую енералную канцелярію покорнѣйшій репорт Cero июля 12 дня полку Полтавского товариш Йван Богданович поданним в полковую канцелярію доношеніем представил, яко cero ж июля висшепоказаного числа, прибывши с хутора его Коломацкого, его люде обявили ему, что в лѣсах Коломацких, состоящих в смежности хутора его Коломацкого, воров до немалого чысла появилось. И приходя де к пастухам, у скота его находячимся, спрашиваются, ест ли он или сини его в хуторѣ , и просил он, Богданович, тѣм доношением о том в полковой канцеляріи разсмотренія и опредѣленія. По которому доношенію, в силѣ высокоповелителних вашей ясневелможности ордеров, для сиску висшеписанних воров два сотники полковій — Черняк да старосанжаровскій Згурнов — отправлёни. И велено им, взяв сотен своих виборних козаков по пятидесяти человѣк, доброконних и оружейних з списами, и со всею воинскою исправъностію слѣдовать как скоро возможно. Едному с них в лѣса Коломацкіе, зачав от села Искровки Ровенской вниз по реки Коломаку и Свинковки Ворскла, а другому вгору Ворскла по Коломаку и Свинковки и в состоящих лѣсах и в других скритних мѣстах над висшеписанними появившимися в Коломацких лѣсах ворами денно и ночно поиск чинить. И в случае сиску оних воров и разбойников и других сумнителных людей — всемѣрно стараться переловить, а особливо ежели в каком мѣстѣ будут отаковани, зараз чрез нарочних в полковую канцелярію репортовать. А буди оних собою им взять опасно и невозможно будет, то о том как можно скорѣе давать знать ближаишим селам или в сотнѣ сотенним старшинам, чтоб туда ж собрались и не випустили уйтить таким злодѣям. И как переловлени будут оних, забив в ручніе и ножніе колодки, присилали в полковую канцелярію под крѣпчайшим караулом, чтоб в пути бѣжать не могли. А в случае сопротивленія оних воров, буди би гдѣ ними сискани бить могли, поступать им как с неприятелмі. Однак при том накрѣпко смотрѣть, чтоб козакам вреду или урону не учинилось. А дабы отнюдь в селах, в деревнях, винокурнях и в других мѣстах сумнителніх и безпашпортних людей во укривателствѣ и ежели б кто где из такових сомнителних и воровских людей могл бить винайден, такових зараз отнюдь нікто не закривая ни ради свойства, ни дружби, обявляли об них, гдѣ кому способнѣе, сѣлским атаманам или сотенним правленням. От коих, взяв под караул, отсилать в полковую канцелярію для роспросу, то б они, сотники, всѣ села, деревнѣ , хутори, винокурнѣ и другіе мѣста, состоящіе по реки Коломаку и Ворскла, отъехали и во всѣх тамошних селах, деревнях, у сѣлских старшин, а во владѣлческих у самих владелцов, в неименіи ж владѣлцов — у прикажчиков их, а в свободних — у атаманов и войтов, в силѣ високоповелителного вашей ясневелможности ордера подписки взяли в том, что они того неусипно будут наблюдать, что сколь скоро в их селѣ или деревнѣ какой безпашпортной и сумнителной человѣк явится, такова тотчас, взяв, представили на уряди, да хотя би какой и из пашпортом явился, то и о таком своим командирам доносили б для свѣдителствованія его пашпорта — достовѣрен ли, и в тѣх подписках обовязать каждого, и буди кто из них в том небрежителен явился и недосмотрѣл того, что вѣ домства ево в селѣ или в деревнѣ , либо в футорѣ и пасѣке, и оніе из гайдамак и других каких воров могли ко укревателству допущени быть и им какое хотя тайно чинено б быть могло снабдѣніе харчми, за то у владѣлцов тѣ села и деревнѣ конфѣсковани, а старшини сотеніе и сѣлскіе, також и владѣлческіе прикажчики жесточайше наказани будут. И тѣ подписки прислали в полковую канцелярію при репортах, в таком де их пересматриваніи по хуторам и деревням буди би, гдѣ ими, сотниками, на степу или по хуторам какіе могли сумнителніе или безпашпортние или шатаючиесь люде явитись, оних тотчас ловить и, забив в колодки, прислали в полковую канцелярию под караулом; а яко вори изобикли всегда за командою слѣдовать, то им, сотникам, снесшись между собою, слѣдовать едному з них вниз реки Ворскла, а другому — верх реки Ворскла, Коломака и Свинковки и по вышеписаному поиск чинить неотменно. О чем полковая Полтавская канцелярія ясневелможности вашей нижайше чрез сіе репортует.
1752 году июля 13 дня Полтава.
Полковник Андрей Горленко
Помітка: Пол[учено] юля 28 дня 1752 году.
Записав, доложить.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр. 739, арк. 2—3. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Relic hunter2

Поделиться

91

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. липня ЗО. Київ.— Лист київського генерал-губернатора Михайла Леонтьева до гетьмана Кирила Розумовського про появу на Дніпрі гайдамацького загону, який брав участь у нападі на село Свидівка, про затримання і смерть пораненого гайдамаки Леся Безпалого

Ясневелможный господин и высокопревосходителнейший господин Малые России, обоих сторон Днепра и Воиск Запорожских гетман и е. и. в. деиствителныи камергер императорской Академии наук президент и леиб-гвардии Измаиловского полку подполковник и разных ординов кавалер сиятелнеиший граф, милостивый государь мои Кирила Григорьевич Сего июля 28-го числа обретающеися на Черкаском форпосте киевского гарнизона капитан Максимов присланным ко мне репортом обявил, что сего ж де июля 20 числа по присланному к нему, капитану, с полской стороны, пограничного местечка Черкас, от тамошнего губернатора Растовского писменному известию, которым он обявил, что того числа видели де некоторые их люде, что гайдамаки плыли лотками вниз рекою Днепром, которые де полское село Свидовок грабовали, и просил, чтоб оных гаидамаков в дистанции ево, капитана, по Днепру присматривать, по которому известию того ж числа собрав он, капитан, команды своей с форпостов солдат трех, да казаков дватцать человек и с оными ездил на Днепр для сыску оных гаидамаков. Причем ис их, полской, стороны было несколко человек поляков с казаками и того ж де числа перед вечером оные гайдамаки найдены на Днепре, в островах, числом одиннатцать человек, все вооруженные, ис которых один гайдамака именем Леско Безпалый тогда ж ранен в правую ногу ниже колена, кость перебита пулею, которой взят и привезен к Черкасскому форпосту, а протчие де товарыщи ево — гайдамаки — десять человек, как уже пришло ночное время, все розбежались безвестно. И оной де раненой гайдамака Безпалой из допросными ево речми отправлен был в Киевскую генерал-губернаменскую канцелярию с нарочным киевского гарнизона Черниговского полку солдатом Ларионом Волковым, которой солдат по подаче в той губернаменскои канцелярии от него, капитана Максимова, репорта данную ему, солдату, от состоящего на Коиловском редуте киевского гарнизона сержанта Клушина росписку объявил, что означенной гайдамака при том Коиловском редуте умре и в селе Коилове ж тамошним священником Терентием погребен. И того ради о вышеписанном вашему графскому сиятелству сообщая во известие, ис показанного гаидамацкого допроса точную копию при сем прилагаю. Вашего графского сиятелства милостивого государя моего всепокорнеишии и нижаишии слуга Михайла Леонтьев.
Киев 30 июля 1752 году.
Помітка: Пол[учено] августа 10 дня 1752 году.
Записав, доложить.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 269, спр. 749, арк. 2. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

92

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. серпня 20. Петербург.— Промеморія Колегії іноземних, справ до Військової колегії про притягнення до відпо- дальності капітанів князя Волконського, Брасака, поручика Шрейдера за пропуск гайдамаків через дистанцію запорізького полковника Рагуля

Из Государственной коллегии иностранных дел в Государственную воєнную коллегию промемория Военной коллегии по доношению генерала Леонтьева от 26-го июня сего году известно о появившихся вновь в Заднепрских местах, на дистанции, в Мигиских Ташлыках, гайдамаках, которые посыланными для поимки их военными командами на одном острову хотя окружены или обхвачены и были, однако ж упущены и ушли, токмо найден в троснике один. И в допросе объявил, что всех их было тритцать человек, и, бежав с острова, ехали чрез дистанцию запорожского полковника Рагуля с ведома его и команды онаго, что они заподлинно гайдамаки, за что тот Рагуль арестован и с гайдамаком отослан в малороссийскую Миргородскую канцелярию. А из допросов де некоторых и с команд бывших при окружении тех гайдамак на острову видимо, что в упуске их виною состоят капитаны князь Волконский и Брассак да порутчик Шрейдер, из которых Брассака и Шрейдера приказал он, генерал Леонтьев, в том судить воинским судом, а о князе Волконском представляє что хотя й его судить надлежало, но он по ордеру генерала-лейтенанта графа Салтыкова по смене другим капитаном отпущен в дом. Коллегия иностранных дел не сумневается, что Военная коллегия сего без разсмотрения не оставит и помянутому капитану князю Волконскому не упустит, и к суду (от которого он отпуском в дом, яко за партикулярною нуждою толь менше освобождается, но равно как и другие в вине своей ответ дать должен явится прикажет, и о том, кого потребно, надлежащими указами определить, ибо он таким поступком отлучения подал о своей вине болше сумнения. И хотя сие по главной военной команде единственно принадлежит до Военной коллегии, но понеже, как оной известно, сии дела по пограничности и отзывам от соседственных областей приходят и в Коллегию иностранных дел, того ради оная за потребно находит мнение свое о том Военной коллегии сим сообщить и при том преминуть не может оной рекомендовать тех офицеров и рядовых, которые пред сим в поиске над гайдамаками ревностнее поступали и действително с гайдамаками сражении имели, и от тех злодеев некоторые переранены, биты жестоко и изъувечены. О чем Военной коллегии по доношениям помянутаго генерала Леонтьева известно и вновь от него известие взято быть может, ибо ему самому должно б об оных, чтоб они в воздаяние им, а другим к поощрению взысканы были по разсмотрению, яко командиру их представлять, но от него в доношениях в Коллегию иностранных дел ни словом о том никогда не упомянуто. И тако сии люди за службу без награждения в прискорбии остаютца, еже все по принадлежности Военной коллегии в вящее разсуждение предается, и что во оной далнейше воспоследует, надеется Коллегия иностранных дел, что ей за известие дастся знать. А что касается до означенного запорожского полковника Рагуля и бывших у него в команде запорожских казаков и найденого гайдамака, то по отправленной грамотѣ е. и. в. из Коллегии иностранных дел к малороссийскому гетману велено об винах оных накрепко изследовать и учинить с нйми по указом о таковых имеющимся; и по малороссийским правам и меж тем старатца ушедпшх гайдамак в запорожских жилищах и местах искать, о чем також де и генералу Леонтьеву подтверждено.
Граф Алексѣ й Бестужев-Рюмин
Г[раф] Михайла Воронцов
20 августа 1752 году.
Помітка: Подана 23 августа 1752.
ЦДВІА СРСР, ф. 20, on. 1, спр. 414, арк. 14—15. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: Relic hunter, Алёна2

Поделиться

93

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1752 р. грудня 23. Київ.— Донесення Київського магістрату Київській губернській канцелярії про затримання Хоми Білокура, який в 1751 р. брав участь у нападі на управителя. міста Макарів

В Кіевскую губернскую канцелярію от Кіевского магистрата доношеніе Cero 1752 году декабря 16 пойманній вор и разбойник Хома Яценко, прозваніем Белокур, допросом между протчим показал, яко прошлого 751 году в месяцѣ июлѣ совокупясь он, Белокур, с инними седмю товарищи вори и разбойники, а именно: з Федором, Семеном, Стефаном, Гаврилом, Терешком и Федором Ганжею, у кривого дѣда Павла Спанковского ис Кіева пойшли в заграничное полское мѣстечко Макаров и, тамо ночью на двор напав, в нем будучого губернатора звязали, били и пожитки, одежду и денги и протчое зграбили и позабирали, по которих отходѣ поляки з Макарова, нагнав Федора ватажка, до смерти застрелили, а его, Хому, и других трох товарищей пострелом ранили, а три с них не раненніе остались, с коих Конон поляками и поймай, а он з Гаврилом, Терешком и Федором Ганжею пришов в Кіев, поросходились врознь. А понеже он, Хома Яценко Белокур, на разбоях в Макарове точно находилсе и в оборонѣ от поляков в голову и в руку пулею ранен, он же, Хома Белокур, малороссійского Нѣжинского полку, сотнѣ Івангородской, мѣстечка Івангородка родимец, козачой син. Того для отсилки оного Хому, куда надлежит, при сем в Кіевскую губернскую канцелярію посилаєм. Е. і. в. прародителной отчини богом хранима града Кіева.
Бурмистр Михайло Іосифович Сегорочни
бурмистр Данило Чишинич
1752 году декабря 23 дня.
Помітка: 1752 декабря в 26 день.
Записав, взять в повытья и присланною злодея-гайдамаку принять и отправить в.Глухов, в Генералную войсковую канцелярию, ко определенним членам при писме и при объявителном указе немедленно.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 2121, арк. 3. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

94

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1753 р. червня 20. Гирло річки Верблюжки.— Рапорт миргородського полкового обозного Федора Москова Генеральній військовій канцелярії про результати розшуку гайдамаків у Задніпров'ї

В Генералную войсковую канцелярию от обретаючогося в Заднепрских местах во іскорененіи гайдамак обозного полкового миргородского Москова всепокорнѣйший репорт Хотя сего іюня от 11 дня за силу даной мнѣ з Генеральной войсковой канцеляріи інструкцій репортовано от мене в оною Генеральную войсковую канцелярію, что за поворотом з розъездов находячиеся в командѣ моей сотніки Миргородского полку криловскій Рудь, уцтивицкий Каракаш да Полтавского полку кишѣнский Потоцкий репортовали мене, яко они, будучи с командами в степних местах в сиску гайдамак, нигдѣ іх по крайнему их старателству не сискали і не видали і никто, чтоб гдѣ оние гайдамаки в россійских границах матались и какую пакость кому учинили, з жалобою до команди моей не являлся і о протчем, как в том репортѣ явствует. Но понеже сего ж іюня 13 дня находячийся в командѣ моей Полтавского полку сотник кішѣнский Потоцкий, состоящій с опредѣленою ему командою для сиску і поимки гайдамак в урочищѣ Вербовом, присланим ко мнѣ репортом представши будучи де он с командою своєю в разъездѣ , сискал в урочищѣ Балацковим пеших гайдамаков вооружейних до дватцати человек, которие де тамо в великой крѣпѣ в болотѣ находятся, і требовал от мене присилки к себѣ в помощь едной пушки с пристойною командою, почему от мене к ему, сотніку кишѣ некому Потоцкому, една пушка с припаси і сто пятьдесят человек козаков при сотнику криловскому Рудю к совершеному добитию оних гайдамак и отправлени били и даним от мене ему, сотнику Рудю, писменим приказом велено со оною пушкою і командою следовать как наискорѣйше денно і нощно к показаному урочищу Балацковим і тамо в добитии тѣх сисканих сотником кишѣнским Потоцким гайдамак ревносное іметь старанне и отнюдь ни єдиного из рук не упустить и егда оние пойманы бить могли б, то, перевязав іх крѣпко і забив в колодки, присилать к ставки моей к урочищу устя Верблюжки для отсилки от мене по следствию, куда надлежатимет. А cero ж іюня 18 дня оной сотник криловской Рудь присланим ко мнѣ репортом обявляет, что оние гайдамаки до прибитая его, сотника Рудя, с тоею пушкою і командою к тем Баляцковим неведомо где безвестно скрились и их, гайдамак, он, Рудь, крайнє сискать не могл. Обявленной же сотник Полтавского полку кишѣнскій Потоцкій, будучи при том Балацковим, за скритием безвѣстно оних сискания ним гайдамак, приличних к оним гайдамакам к согласию живущих тамо, в Балацковом лиманѣ , в зѣмовніку, запорожских козаков, шинкарей курѣних: левушковских Грицка, а прозвання не знает никакого, і Трофима Белого да курѣного тимошѣвского Івана Шулгу, в которих оние гайдамаки, бивало, ежечасто пют горѣлку, да васюринского курѣного, особено своим зимовником живущого, Левка Горкушу, взяв под караул и о том ко мнѣ репортовал і на оной его, сотника, репорт посланим от мене к нему ордером велено о тому показаному ним, сотником, на шинкарей приличию і согласию до гайдамак, в чем імено они, шинкарѣ , приличніе, аккуратно доследоватся і мене репертовать. Cero ж іюня 19 дня он, сотник кишѣнский Потоцкій, при репортѣ своем сообщил ко мнѣ обявлених шинкарей Грицка с товарищи: допросние рѣчи, с которих видно, что они к воровскому приличию і к согласию с гайдамаками не винились і между протчиим показали, что будто о тех криючихся в Балацковом гайдамаках асаулам сѣчовому Івану Бурносу і гардовскому Широкому за приездом их, асаулов, к ним, шинкарам, (не ведают они, для чего) знать давали. Для того писано от мене к господину атаману кошевому Войска Низового Запорожского Павлу Івановичу с требованіем, даби он приказал с кем подлежит, учинить аккуратную справку, за подлино ль вишеписаніе взятие сотником кишѣнским Потоцким под караул шинкарѣ Грицко і Трофим Белий с товарищи обявляли про означених матавшихся в урочищѣ Балацковом гайдамак показаним асаулом сѣчовому Івану Бурносу і гардовскому Широкому і били за ними, гайдамаками, от Коша поіск и часто упоминаеміе шинкарѣ , не бивали ль когда в каковом приличествѣ к воровству із гайдамаками в согласіи и доброго ль они cocтoяния люде і впредь ежели паче чаяння іх, шинкарей, от Генеральной войсковой канцеляріи востребовано будет, могут ли они бить в наличности і отправлени, куда повелено будет. І о том всем ко мнѣ писмено он, господин атаман кошевой, засвѣ дителствовал би. До получения же от его, господина атамана кошевого, такового засвѣдителствованія оних шинкарей велено от мене ему, сотнику кишѣнскому Потоцкому, при дистанціи его в Вербовом содержат под караулом. При оних же находившихся в Балацкових гайдамаках по сознатю показаних шинкарей ватажками имѣ ются сѣ човие козаки два брати Василь і Матвѣй Табанцѣ , а болѣе там гайдамак нигдѣ командою моєю до отпуску сего не сискано і про оних не слишно, о чем в Генеральную войсковую канцелярию всепокорнѣйше репортую.
Обозній полковій миргородскій Федор Москов 1753 году іюня от 20 дня, от устя речки Верблюжки.
Помітка: Пол[учен] 1753 году іюля 5. Записать к докладу.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 51, оп. З, спр. 11859, арк. 2, 3. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

95

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1753 р. вересня 4. Київ.— Донесення київського обер-коменданта Івана Костюрина Колегії іноземних справ про захоплення трьох гайдамаків, які брали участь у нападі на села Здешки і Змагаїлівка

По секрету

В Государьственную коллегию иностранных дел от брегадира и киевского обер-коменданта всепокорнеишее доношение Минувшаго августа 31-го числа cero 1753 году обретающеися внизу реки Днепра на Кременчуцком форпосте лантъмилицкаго Рылского полку полковник фон-Меркелбах в Киевскую губернску канцелярию репортовал и при том прислал поиманнных неподалеку от Кременчука в лозах трех человек запорожских казаков гаидамаков: Якова Шулженка, Омеляна Сибирскаго да Василья Дырченка из сыскавшимися при них собственными их и грабежными пожитками, которые в онои губернской жанъцелярии распрашиваны, а в распросех показали. Что было они обще из другими товарищами их запорожскими ж казаками дватцатью семью человеки (всего ис ними тритцать человек) за границею на разбоях в полских селах — в Здешках да в Змагаиловки, а атаманом де и подговорщиком и приводцом в полские места при них был пришедшеи в нынешнем 1753-м году из заграницы в Запорожскую Сечь на житье полскои шляхтич Иван, а прозвання ево и откуда ис Полши он пришел, про то де они не знают, а в бытность их в Полше близ полского местечка Бугуславля, в лесу, од полских воиск партия учинила на них, гаидамаков, нападения, от которой де партии из них, гаидамаков, двое ранены, а один убит до смерти, а протъчие все гайдамаки от той полскои партии розбежались безвестъно, а они де три человека обще з двумя человеки товарыщами их гайдамаками ж — всего пять человек, потому ж оттуда бежали к россиискои границе и, пришед к реку Днепру и украв тамо три лотки, и ехали на них воденым путем до местечка Кременчука, но токмо оные два человека товарыщи от них отстали и где девались, не знают, а они де три человека, будучи против Кременчуцкаго форпоста в лозах, присланными с того фарпоста драгунами пойманы и в Киев присланы. А по окончании тех их роспросов оные три человека гайдамаки, по силе е. и. в. указа из Государьственной коллегии иностранных дел в пропілом 1750-м году ноября 29 числа в Киевскую губернскую канцелярию присланнаго, испоказанными грабежными и собственными их вещьми и с распросными речми в Глухов при писме Генералнои войсковой канцелярии к членам для надлежащего им по указом е. и. в. и по силе малороссииских прав наказания и определения отправлены под крепким караулом. А над протчими товарыщами их поиск чиниться. И о том в Государьственную коллегию иностранных дел всепокорнеише доношу во известие, а к господину генералу-ленгнанту и ковалеру и е. и. в. дейстъвителному камергеру графу Петру Семеновичу Салтыкову о том же посланным от меня репортом представлено.
Киев 4 сентября 1753 году.
Помітка: В такой же силе послан репорт графу Петру Семеновичу Салтыкову.
Таковы посланы с нарочно отправленным киевским рейтором Степаном Амановским 4 сентября.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 2313, арк. 19. Відпуск.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

96

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1753 р. вересня 13. Глухіе.— Ордер Генеральної військової канцелярії Генеральному військовому суду в справі заарештованих біля Кременчука гайдамаків Якова Шульженка, Омеляна Кучер-Сибірського і Василя Дивченка-Касьяна

З Генералной войсковой канцелярій [в суд] Генералній ордер Cero сентябра 13 дня при писмѣ господина брегадира и кіевского обер-коменданта Костюрина прислани из Кіевской губернской канцеляріи в Генералную войсковую канцелярію три человѣка гайдомак, а именно: Яков Шулженко, Омелян Кучер-Сибирскій и Василь Дивченко-Касян, которіе поймани неподалеку от Кременчука в лозах и представлени в ту губернскую канцелярію от обрѣтаючогось на Кременчуцком фарпостѣ ландмилицкого Рилского полку господина полковника фон-Меркелбаха, причем сообщени их распроси, в коих они винились в том, что были на разбоях за границею в разних полских местах обще з дватцатю семю человики гайдамаками ж. Да при них же прислано в Генералную канцелярію как собственніе, так и грабежніе пожитки и, по опредѣленію Генералной войсковой канцеляріи, велено оних трех человѣ к гайдамак с тѣми роспросами и их пожитками, о которих у cero реєстр прилагается, при сем в суд Генералній отослать, кои и отсилаются с таким предложеніем, дабы в оном Генералном судѣ , поступлено было с ним в силѣ указов е. і. в. и малороссійских прав без жадного послабленія. Если ж оніе гайдамаки по винѣ преступленія своего подлежать будут смертной казни, то, не чиня экзекуціи, представить Генералной войсковой канцеляріи со мнѣніем, а о сем для вѣ дома и к оному господину брегадиру и кіевскому обер-коменданту Костюрину з Генералной канцеляріи писано.
Михайло Скоропадский Петр Апостол Василь Гудович 1753 году сентября 13 дня.
Помітка: 1753 году сентября 15.
Записав, взят [...]*, а при- слат [...] колодников, описав их лета й примѣти, отослать для содержанія в остроги под караулом при ордирѣ к караульному обвахтному офѣцеру и пожитки по приложенному реестру принять за роспискою и содержать до опредѣленія в цѣлости.
Приложеннія же оних колодников роспроси им, колодникам, прочесть и по прочетѣ , что и в дополненіе покажут, доложить к слушанію немедленно.
Петр Валкевич
Петр Іскрицкий
Петр Горленко
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11954, арк. 1. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

97

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1753 р. вересня 13. Київ.— Ордер київського обер-коменданта Івана Костюрина квартирмейстрові Рильського ландміліцького полку Єфим’єву про затримку на Мостиському форпості гайдамаків, що напали на будинок орендаря шляхтича Загурського в місті Гостомель

1753 году сентября в 13 день по указу е. и. в. присудствующии в Киевской губернской канцелярии по силе е. и. в. из Правителствующаго Сената указа брегадир и киевской обер-коменъдант слушав подданого в оной губернской канцелярии полского местечка Гостомля от шляхтича Яна Загурского доношения, в котором написано, что сего сентября под 10-е число оного местечка Гостомля на жителя жида, аного шляхтича Загурского арендаря Мевша Іцковича, напав ночным временем гайдамаки некоторые, из имущества ево денги и пожитки взяли и ис того местечка Гостомля бежали. А оной ево орендарь имеет подозрение маетности Киево-Богоявленского Братского училищнаго монастыря села Мостищ жителя Григорья на челядников ево, Данилу, Екима да Михайлу, что оные его, жида, ограбили и потому просил онои жид, дабы те челядники на грянице для опознания им при Мостиском форпосте представлены были. Приказал о сыску и о представлений вышеписанних трех человек для узнания их оным жидом на границе ко обретающемуся на оном Мостиском форпосте лантмилицкого Рылского полку квартермистру Ефимьеву. И буде заподлинно явятся они, что были на вышеписанном разбое, то, забив оных в ручные и ножные колодки, прислать в Киевскую губернскую канцелярию под крепким караулом, Киево-Богоявленского Братского училищнаго монастыря к архимандриту писать, а ко обявленному вахмистру послать указ, в котором упомянуть, когда означенные три человека на Мостиской форпост представлены будуть, то с показанным жидом на границе видится допустить, а обявленного шляхтича Загурского из будучими при нем двумя человеки служителми за границу пропустить.
Іван Костюрин
ЦДГА УРСР у Києві, ф. 59, спр. 2433, арк. 3. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

98

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1753 р. листопада 28. Глухіе.— Донесення військового канцеляриста Василя Карпеки Генеральній військовій канцелярії про необхідність вирядити війська на хутір гайдамацького отамана Коробова, загін якого нараховує 400 чоловік

В Генералную войсковую канцелярію всенижайшее доношеніе Значковій товариш сотнѣ Глуховской Яков Котляренко обявил мнѣ , что, будучи он в Ямполѣ , слихал от жителей марчишино-будянских Марущенка и Гребенника, что оны между протчіим говорили: как де ворам не быть? Один де Коробов толко имѣет десять атаманов, а в ных команди по сороку человѣк и оній де Коробов, призвав тѣх атаманов своих, говорил: пишуть де до мене з Стародуба, что еден а товарищей наших поймай и содержится в Стародубовской полковой канцелярии, а претенсіи на нем триста рублей и тѣ де денги надобно в скором времены собрать для викупу оного товарища нашего, чтоби он в дальней роспросѣ и яснѣ е не показал. И тѣ де атамани посля рѣчи его, Коробова, сказали: мы де готови, буди прикажешь. И показанній Коробов сказал: ступайте, толко смотрѣть. А ето де было в недавном времени: и хотя реченній Котляренко спрашивал их, Марущенка и Гребенника, от кого де вы слихали? Точію де они болѣе ему ничего в отвѣт не обявили и замолчали. Показанній же Коробов яко уже главній приличній вор и в Севской провѣнціалной канцеляріи за воровство под караулом сидѣл и платилъся за ворованніе им вещи да и всѣ вори, шатаючіеся коло рубежа, вѣдоми ему, Коробову, может и про тѣх воров, которіе дом отца нашего Стефана Карпѣки разорили, вѣдать. Того ради Генералной войсковой канцеляріи с нижайшою моею покорностію прошу поминутого Якова Котляренка призвав, сказку с его снять, как он от Марушенъка и Гребенныка слихал. И по той сказки их самих допросит, ибо оны про его, Коробова, воровскій промисл могут совершенно вѣ дать, и по тому их допросѣ , о допросѣ кого надлежит, учинить милостивое разсмотреніе и определеніе, а при том особливо прошу, поколь он, Коробов, увѣдает о сем, нарядя команду, отправить в хутор его, Коробова, и тайники воровские, построенніе в землѣ для передерживанія краденых вещей, перетрусить.
1753 году ноябра 28.
Войсковій канцелярист Василь Карпека
Помітка: Подано 1753 году ноября 29.
Записать к докладу
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11721, арк. 35. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

99

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1753. грудня 22. Москва.— Ордер гетьмана Кирила Розумовського Генеральній військовій канцелярії про розшук гайдамаків, що діяли в районі Глухова, у Путивльському і Севському повітах

Граф Кирилл Разумовскій, гетман и кавалер нашей Генералной войсковой канцеляріи. По доношенію оной Генералной войсковой канцеляріи и по присланному при оном доношению ж суда Войскового енералного о умножившихся разбойнических нападеніях и смертних мучителствах и убийствах в разних местах около города Глухова и помѣжних с уездами Сѣвским и Путивским не токмо по дорогам, но и на жиліе домы и хутори послан от нас лист в Государственную коллегію иностранных дѣл с прошеніем, чтоб к прекращенію и крайнему искорененію вишеобявленних явившихся разбоев, для сиску и поимки таких воров и разбойников и их товарищей в малороссійских ближних около Глухова, також і в великороссійских Сѣвского и Путивлского уездов пограничних з Малороссіей мѣстах из регулярних полков, откуду способнѣе опредѣлит доволную команду, высочайшею указа з притвержденіем будущему при той регулярной командѣ командиру, чтоб он по согласію з малороссійскою старшиною, опредѣленною з командами к тому ж искорененію в сиске оних воров и разбойников, гдѣ толко об них увѣдано будет, и о поимке в представленіи их к надлежащему суду, гдѣ от оних разбои и воровства чинени, поступал також. Ежели б по дѣлам и розискам, чинимим в суду Генералном над поиманними разбойниками, потребно было сискиват оговоренних в великороссійских мѣстах, то и тѣх оною командою повелено б сискиват и представлят к суду. А о сем ко извѣстію і нашей Генералной войсковой канцеляріи предлагаема
В орегиналном подпис по сему: гетман граф К. Разумовскій Воисковий канцелярист Федор Ситенский
Також подленний ордер принял в архиву канцелярист Демян Петрашевич.
1753 году декабра 22 Москва.
Помітка: Получен 1753 году декабря 28 дня, записат.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11721, арк. 72. Копія.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

100

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1754 р. травня 5. Фортеця св. Єлизавети.— Лист коменданта фортеці св. Єлизавети генерал-майора Івана Глєбова до кошового отамана Якима Ігнатовича, в якому він повідомляє про затримання шести гайдамаків із запорожців і просить розшукати інших, що втекли на територію Запорізької Січі

Высокопочтеннеиши Войска Запорожского Низоваго господин кошевы атаман, мой благодетель! В минувшем апреле месяце состоящею здесь третьяго компанеиского полку командою отаковано было следующих в Полскую область гайдамак одиннатцать человек, которые при поимке их, вооружась, одного атамана списом ранили, и из них поиман[ы] толко шесть человек, а еще бывшие с ними товарищи их пять человек бежали. Те ж пойманные допросами показали, что они жили в Сечи Запорожской в чумачестве по разным местам и собравшись из Гарду, где они все были для ловли рыбы и протчаго, намерены были итить гайдамачить в Полшу, точию не проехав туда, пойманы, а те их товарищи пять человек, кои при поимке бежали, из Сечи ж Запорожской казаки, а именно: Незамаевского куреня — Василь Самарец, кои обявъленного атамана при поимке их списом поколол, Роговского куреня — Степан Коротки да Пархом Велики, Ивановского куреня — Николаи Таран да Корсунского куреня — Ядко Язык. А понеже и тех злодеев как возможно сыскать и без должнаго по е. и. в. указом, а паче коскоренению их злаго промысла да и другим в страх упустить не можно, того ради благоволите оных бежавших гайдамак вышеписанных по имяном как можно приказать сыскать и к тому нарочно старанне приложить, дабы они яко злодеи за их промысл и происходствы так не остались и не могло б быть как самим им, так и другим, впредь к тому поводу при том же и о следующем упомянуть не оставил, понеже, как вышеупомянуто, те все гайдамаки на злой их промысл собрались было из Гарду, что знатно не очень хорошее смотрение от тутошнего гардового полковника состоит. Того ради и об оном благоволите приказать подтвердить, дабы и в Гарду за имеющими запорожскими казаками крепкое смотрение и от всяких их происходств униманы были и бес пошпортов никто нигде не шатался, чтоб через такое доброе смотрение не толико в самом деле их злой промысл вовсе искоренен был, но и намерение их х таким шалостям вовсе ж пресечся могло.
Почтеннеиши господин кошевы атаман, ваш доброжелателний слуга Иван Глебов.
Майя 5 дня 1754 году.
Помітка: Полученно 12 дня маія 1754-го году.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 229, спр. 20, арк. 26. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

101

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1754 р. жовтня 10. Фортеця св. Єлизавети.— Лист коменданта фортеці св. Єлизавети генерал-майора Івана Глєбова до кошового отамана Якима Ігнатовича, в якому він просить розшукати і відправити в Генеральну військову канцелярію учасників нападу на таращанського управителя, а також усунути з посади гардового полковника Легу за допомогу гайдамакам

Высокопочтеннеишии Войска Запорожского Низоваго господин кошевыи атаман, мои благодѣтель. Неоднократно писал я к вам о многих чинимых в Гарду казаками и самим полковником Легою разным людем обидах. А сего октября З дня прислан сюда из Гарду от тамо стоящаго капитана с командою Эртмана полской человек Тимофеи Крапилмицки, взятой гайдамаками, от коих он ушел и явился при той команде, которой допросом показал, что, будучи ему в полском местечке Таращи, у тамошнего губернатора Ильяшевича, в одно время ночью дватцать человек гайдамак, назад тому недели с четыре, напали на вышеписанного губернатора Ильяшевича и ограбили у него серебро и денги и протчее. Причем и ево связали и хотели было бить, чтоб он сказывал, где денги и пожитки оного губернатора лежат, токмо де оной губернатор до того не допустил. И взяли ево для несення сум с пожитками, которыми он и шел. И дорогою де идучи другое местечко Кишеватое ограбили, також и еще два села Кирданы и Саики ограбили ж. И все денги и пожитки несли на себе, а потом, отняв на дороге двух лошадей и воз, запрягши, все те воровские пожитки везли. И ехали к реке Синюхи полскою и турецкою границею и оную реку Синюху, где оная в Буг впадает, ниже состоящей броду реки Синюхи каманды перебрались в остров, называемой Синевицкий, и переправлялись оне на оной, отняв у имеющих там, на реке, рыбалков трех человек каюки, и, переправясь оттуда обратно, в турецкую сторону пошли до Гарду и перешли [Буг] в Гарду на броду, тайным образом от команды тамошней в остров, где церков их состоит. Откуда вночи четыре человека пошли к полковнику гардовому Леге для обявления о своем гаидамачестве, а имянно: Василеи Латун, Василеи Попович, Никита Каракей да Уманского куреня Корнеи Черепаха. И понесли ему, полковнику Леге, с ледунки бляху серебреную под золотом, нож, серебром оправленои, перстней серебреных с камнями — два, которой подарок, как он от тех гайдамак слышел, помянутой полковник Лега с благодаренем принял. И их по-прежнему отпустил, причем им приказывал, чтоб никто из них не ше- тался, понеже обездка запорожская ездит, дабы их не переловили. О чем те [прибывшия] обратно от него, полковника Леги, четыре человека гайдамаки другим своим товарыщам, оставшим на оном острове, обявили обстоятелно, чтоб никто [...] из них не шатался и [опасались] той ,парти. На дру[гой] же день он, полковник, к [оним] гайдамакам приходил, и [все] с ним пили. А он, Крапилмицки, толко на том острове был один день, а на другой день, как те гайдамаки напились пьяны, то в то время ввечеру он ушел и, перебревши, на броду между каменьями начевал, а когда свет стал, то он, пришед, при тамошней воинской команде явился и о тех гайдамаках обявил. Из оных же гайдамак именно он знает ватажка-запорожец Василь Латунь, казаки Грицко Грива, Василь Попович, Василь Малы, Ониско Караки, Демко Караван, Федор Мякота, Антон, Герасим Траско и Трофим, а прозвання не знает, да куреня Уманского [Кор]неи Черепаха, а протчих же казаков, как их зовут и которых куреней, не знает же. При нем де, Крапилмицком, оне, гайдамаки, никого до смерти не убили, а слышел он от них, что под Лысенкою людей человек з десять оне убили. А понеже, если такое показание и происходство явитца правда, то за такими потворствами камандующих, яко то Лега, которых было следовало от всяких их происходств унимать и искоренять и
в злодействе препятствие чинить, но, как вишеписано, полковник Лега и подарок от них якобы принял, чрез то не инное, что как паче к их злодеиству повод даетца и искоренить их, злодеев, никак не можно. Того ради, по таким происходствам надлежит гардового полковника Легу, сменя другим и как возможно вышеписанных всех показанных злодеев сыскав, и обо всех их злодействах накрепко всеми ими, а о полковнике, яко зная о их злодействе, за неискоренение и о паче еще и за взяток с них изследовать в силе е. и. в. высочайших указов и мало- российских прав, а бес того отнюдь оного упустить не должно. А к тому следствию по уведомлению от вас имеет быть определен от меня из воинской каманды офицер, а для лутчего доказателства и улики, в чем иногда запиратца будут, к тому следствию имеет быть отослан и показатель Крапилмицкий, которой нарочно для того здесь содержитца. Что все особливо на ваш ответ предаетца, а по изследовании всех их для учинення с ними за те их злодейства по правам должно отослать их куда по силе указов таковых повелено— в Генералную войсковую канцелярию.
В протчем пребываю высокопочтеннейшіи Войска Запорожскаго кошевы атаман, ваш доброжелателны слуга Иван Глебов
Октября 10-го дня 1754 году.
Крепость] св. Елисаветы.
Помітка: Получено 1754 года октября 16 дня.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 229, спр. 20, арк. 103, 104, 113. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

102

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1755 р. лютого 13. Київ.— Лист київського віце-губернатора Івана Костюрина до архімандрита Києво-Печерської лаври про розшуки гайдамаків, які напали на вдову протопопа Трипілля Миколи Величковського Марину та її робітників і захопили їх майно та коней

Преподобнейшій отец Киево-Печерския лавры архимандрит з братиею, государь мой Сего февраля 13-го дня подданым в Киевскую губернскую канцелярию доношением епархии Киево-Софейского катедралного монастыря местечка Треполья бывшего протопопа Николая Величковского жена ево вдова Марина, Семенова дочь, представляла, что сего ж де февраля 11-го числа во время отезду ее ис Києва до Треполья, не доехав до села Пирогова за версту, напав на нее и на работника ее три человека-разбойники, малороссияне с ружьем, ограбили их и тем грабежем взяли двух лошадей — мерина и кабылу гнедых — и протчее, что при них было, все без остатку. И того ради вашего преподобия покорно прошу приказать в состоящих ведомства Киево-Печерския лавры по сей и по той стороне Днепра маетностях, в том числе и в ближайших х Києву в Дарнице и Летках, помянутых трех человек разбойников сыскивать и накрепко предостерегать и где-либо сысканы или пойманы будуть, то их взяв и со всеми имеющимися при них грабежными пожитками велеть под крепчайшим караулом прислать в Киевскую губернскую канцелярию. Государь мой, вашего преподобия покорный слуга Иван Костюрин Киев 13 февраля 1755 года.
Помітка: Под[ано] февр[аля] 16 д[ня] 1755 года.
К делу о гайдамаках и разбойниках.
Отписать, что приказано сискивать в наших вотчинах прописанных разбойников, а Летка не наша, но Видубицкого монастыря вотчина ж и на Дарнице болшее селение Николского монастыря. И о сем послать ордеры к отцу економу и к начальнику Болницкого монастыря, також и к началникам Китаевскому и Голосеевскому.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 128, оп. загальні—I, спр. 92, арк. 42. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

103

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1755 р. листопада 14. Фортеця св. Єлизавети.— Рапорт головного командира Новосербського корпусу Івана Хорвата комендантові фортеці св. Єлизавети генерал-майору Івану Глебову про напад гайдамаків на хутір поручика Михайловича, що недалеко від Цибулева

Высокородный и превосходителный господин артилерии генерал- майор, государь мой Вашему превосходителству сего ноября 11 при требовании по учиненному моему прошедшаго августа 19 дня сообщению удоволствия между протчим в сообщении моем, что крайне новосербской народ за несмотрением и рачительством закрытных команд от нападения и грабителства гаидамацкого в крайнее разорение приходит честь имел обявит, а 12 дня пятой на десят роты моего гусарского полку порутчик Михайлович поданным в полковую канцелярию репортом представил, что против 11 числа в пятом часу ночи до петнатцати человек гайдамак, наехавши на хутор ево, взяли гусарских четыре да находящагос на поселений македонской нации Андронакия Варфоломеева одну лошадей, и что ни было в хуторе том заграбили и через Цыбулевский форпост за границу прошли. А вчерашнего числа проезжающие из Нежина бывшие по найму у тамошних купцов подвотъчики-волохи, жители фукшанские, в канцелярии моей жалобу принесли, что и на их такие ж воры напали и не на малую сумму денгами и протчим ограбили. По каким обстоятелствам и видя здешней иностранной народ не токмо во оскорблении, но и в необычайном разорении, а паче, наблюдая, чтоб чрез то не точию внов выход из-за границ поведенному народу и вовсе не пресекся, но й здешнему уже учиненному немалым государственным коштом плоду вреда не посъледовало, принужден из Новосербской своей команды, хоча и в экономиях их немалое упущение к убитки произоидут, до ста человек выкомандировать. И пока на представление мое ис Правителствующаго Сената в резолюцию указ получу поиск и пересечение тем ворам чинить, а вашего превосходителства прошу под лес Чуту по прежнему моему требованию конных драгун и от молдавского гусарского полку гусар шестьдесят человек в немедленности откомандировать и туда следоват и под тем самим Чутою лесом и расположитца и против Протопопова хутора и разъезды частые содержать велеть, а и я для учинення диспозиции туда буду или и отсель оною от себе ту команду снабдит имею да для команды моей хоча и ис полку Пермского займообразно или откель-нибудь с пулями три тысячи патронов взяв, чрез сутки ко мне прислать приказать, ибо хоча и малое число, как из особливого моего сообщения усмотреть изволите, пороха и свинца есть, но нужно и в ротах по таким обстоятелствам тому быть, а когда по моему требованию на команду мою порох и свинец привезен будет, тогда то число возвратить можно, а сколько денег за бумагу потребно, по уведомлению вашего превосходителства, оные прислать имею.
Государь мой вашего превосходителства покорный слуга Йван Хорват Ноября дня 14-го 1755 году.
Помітка: Получен 15 ноября 1755.
Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР, відділ рукописів, ф. фортеця св. Єлизавети, IX—Е 241, арк. 4, 9. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5

Поделиться

104

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1755 р. грудня 14. Мозир.— Лист мозирського підсудді Яна Пшибори до секретаря російського посольства у Варшаві Ржичевського з проханням взяти під свій захист і сприяти видачі підданих, що втекли на Лівобережжя і беруть участь у гайдамацьких наїздах

Перевод с писма Яна Пржиборы, подсудьи Можирского уезда, к секретарю посольства Ржичевскому. Из Можир от 14-го декабря 1755-го году. Не получа от вас на писма мои ответу, ныне в третей раз с нижаишим моим почтением приемлю смелость к вам писать в той надежде пребывая, что не получу ли я хотя ныне в прошений моем милостивой резолюции. Я в прежних моих писмах писал, прося о милостивом защищении, и доносил, что показанные в реэстре собственные мои подданные и что в том же реэстре изображенные два войты в гайдамаки обратились и разбивают, которые более меня устрашают, нежели самые гайдамаки, ибо о гайдамаках издали толко слышно, а они имеют в деревнях моих своих родных братей и сродственников и, находясь в близости за границею, могут ведать каждого дня, где я обращаюсь. И для того я принужден находиться во всегдашней опасности и себя беречь, а особливо ОТ соседов моих имея известие, что им подданные их доносят, что помянутые мои два войта с протчими всеконечно намерены меня живота лишить, кои уже и ожидали приезду моего из Кенигсберга, укрываясь в лесах чрез две недели и у своих сродственников и чиня разные гра- бительствы, а потом, не дождавшись меня, дом покрали, руже забрали, також и церковь покрали и паки за границу назад возвратились, у ко- торых на форпосте Добранском пару ружей отняли. Я не столь настою о выдаче их, сколь стараюсь о безопасности живота моего, и потому нижайше прошу донесть о том двору вашему, чтоб мне сатисфакция доставълена была. Ежели указ ея величества пресветлейшей императрицы возпоследует о выдаче тех моих подданных, то где мне оных искать, прошу меня уведомить.
ЦДІА УРСР у Києві, ф. 51, оп. 1, спр. 1528, арк. 1—2. Діловодний переклад з польської. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться

105

Re: Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст

1756 р. червня 10. Охтирка.— Ордер бригадира Василя Капніста Харківській полковій канцелярії про розшук і приборкання гайдамаків

Ордер Харковской полковой канцелярии Харковского полку сотник Головашич наряжен при мне в поведенной ныне поход в четыретисячной команде, но за приключившеюся ему крайнею болезнию до излѣчения оставлен; а понеже в прошлих годех в летнее время от воров-гайдамаков в Слободских, а паче в Харковском полках разним людем найвяще же в знатных домах причинены многие грабителства и разорении; а обикновенно тѣ гайдамаки проход и укривателства имѣють болшою частию по лесам, как то и сего году майя 25 ис Харковской полковой канцелярии репортом представлено: неведомо де какие воры четыре человека пришли в село Уди, в дом тамошнего жителя Сазона Лазуна, и, свезав ево и других домашных, хотели порезать и, завязав руки, мучили, пекли огнем и разграбили денги и пожитки; чего ко охранению пред сим в Харковскую полковую канцелярию предложено, во всех местах, а паче в тѣх, где болшие леса состоят и прежде сего грабителства чинены, имѣ ть крепкую предосторожность, и в случае иногда разбойнического нападения, чинили б поиски и в поимки и іскоренении споможение; и нине о том же к непременному исполнению накрепко подтверждаю. А к лутчему во искоренении воров-гайдамаков наблюдению необходимо надлежит быть особливо определенным старшинам адному от стороны Валковской к степным и болшим лесним местам, гдѣ часто гайдамаки кроются, з другой стороны, от реки Донца к степным же и тамошним болшим лесным местам; для чего и определены за способность жителства от Валок помянутой сотник Говашич, а от Донца сотник Картавой, которым от меня и наставлений дани, а и Харковская полковая канцелярия імѣть во все Харковского полку, а паче в тѣ места, гдѣ гайдамакам чаятелно проходов и пристанищ, чтоб всегда по степным и лѣсним местам несходно содержали пешимы оружеинимы караули и обезды, коих по обширности от Донца степных и лесных мест для ежечасного наблюдения в командѣ сотника Картавого должен быть и сотни ево адин урядник, и ежели бы гдѣ вори-гайдамаки могли появитись или присмотрены — для поиску и поимки тотчас в ближние места они, сотники, команд их с пешими.оружейнимы следовали, а дабы и в других сотнях, яко то в Олшанской, Люботинской, Огулчанской, Валковской, Мерефянской, Мартовѣцкой и протчих способных местах, в таковом же случае по требованию их, сотников, пешимы оружеинимы чинено было споможение и по тому дѣлу были ім послушни, о том к ним, сотникам, и в тамошные места подтвердить и о получениі сего репортовать в брегадную походную канцелярию. Июня 10 дня 1756 году.
Василь Петрович Капніст 
Помітка: Подан июня 16 дня .1756 году.
Філіал ЦДІА УРСР у Харкові, ф. 31, спр. 373, арк. 38. Оригінал.

Поиск предков и потомков, сбор информации, генеалогические исследования и построение родовых деревьев для следующих фамилий: Дорошенко, Дик, Верба, Кравцов, ПолОвый, Курбановский, Коноплин, Будников,  Синельник, Каченовский/Коченовский/Коченевский, Родкевич/Радкевич, Роскладка/Розкладка/Раскладка/Розкладко

mtDNA - J1c5
Спасибо сказали: сергей-гродовка, Алёна2

Поделиться