1

Тема: Справочная литература

Справочная литература не вошедшая в другие разделы.

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

Сайт BlackDolphin

Поделиться

2 (10-11-2014 20:08:33 отредактировано BlackDolphin)

Re: Справочная литература

Добровопьный флотъ.
Списокъ
СОСТОЯЩИХЪ на пароходахъ:
1) капитановъ, 2) помощниковъ,
3) механиковъ, 4) старшихъ уче-
НИКОВ'Ь и 5) младшихъ учениковъ.
(Списокъ составленъ по старшинству
въ послъдней должности).


ПЕТРОГРАДЪ,
Типографйя Шестшчовскпго, Впедепсшш М ‚17.
1916 г.


+ открыть текст

Абелтинъ, Э.—1. Я. . 15
Агаповъ, А. П. .94
Акимовъ, С. Н. . . .35
Алабушевъ. В. Д. . .28
АлексЪевъ, Г. И. . .68
АлексЪевъ, Л. Н. . . 3
Алихановъ, П. Г. . .23
Андреевъ, В. Н. . . .63
Андржеевскйй, В. М. . 11
АникЪевъ, М. К. . ‚65
Антоновъ, Я, А. . . . 75
Аппинъ, Э. Я, . › . ‚55
Ардамацкйй, В. П. . .33
Арсененко, И. А. . ‚54
Арсентьевъ, А. В‚ ‚26
АрхангельскШ, С. Н. . 93
Асямоловъ, А. Т. . ‚50
Афанасьевъ, Г. Я.‚ .50
Афанасьевъ, С. И. .77
Вабййччукъ, В. С. . . 2
Бантышъ, М. Г. . . . 65
Барки, И. И.. . . . .49
Бертеневъ, Н. Т. . .12
Бергъ, Э. Х.. . . 4 .89
Бернеръ, В. И. . . .16
Битте, М. П. . . . . 3
Бйезайсъ (Безе), П. Л. 41
Бобчинскйй, К. П. . .52
Бойко, Н.Г.. . . . . 9
Болдаренко, И. Г. . . 21
Большаковъ, П. Н. . . 37
Бортновскйй, В. Г.. ‚51
Бочекъ, А. П. . . . .34
Брунъ,Г.К.. . . . . 9
Брызжевъ, В. А. . ‚ ‚24
Бутте, В.—П. Л. . . . 66
Бушинъ, М. С. . . ‚86
БЪл'овъ, В. И.. . . ‚88
Бёдорусовъ, П. П. ‚ .21
Важенинъ, С. И. . ‚88
Варшавскйй, И. И.. ‚49
Васильевъ, В. Г. . . ‚28
Вахтинъ, Л. В. . . . 8
Ващенко, Г. М. . . ‚56
Веберъ, П. Ф.. . . .62
Веден'Бевъ, И. А. . ‚68
Вельвигъ, К.-1.—Ф. Ф. 82
Вильцинъ, Л. И. . . ‚88
Вильчекъ, Н. 1. . . ‚26
Виноградовъ, В. В. .27
Вирсисъ, Я. А. . . ‚36
Владиславскйй-Падалка‚Г.И.. . . . › .1
Власиченко, С. М. . . 68
Вовчаренко, Г. А. . ‚79
Воденъ, П. П. '. . . .40
ВойцЪхонскйй, А. М. . 28
Воскресенскйй, Г. А. . 89
Вурмъ, А. 1.. . . . {66
Вышивановъ, Я. Н. .53
Гавриленко, Е. В. . .63
Галинъ, И. И. . . . . 9
Гамза, Н. Т.. . . . .43
Гейкель, В. В.. . . . 1
Гейнсбергъ, Г‚—Т. И. ‚ 22
Герасимовъ, Л. С. . . 65
Гляссеръ, Л. Л. . . . 9
Годлевскйй, С. С. . .87
Горд’Ёенко, Н. С. ‚ .51
Горецкйй, И. А. . . .51
Горшковъ, С. Г.. . .64
Грачевъ, И. М. . . .82
Гринбергъ, К. Ю. . 467
Гринбергъ, Л. Г.. . . 36
Гроссбергъ, Г. М. . . 4
Грюнбергъ, Б.——А. Т. . 43
Грюнбергъ, П. К, . ‚13
Грюнфельдтъ, Г. М. . 5
Гурецкйй, А. Л. . . .52
Гурецкйй, Н. А. . . .93
Гюнтеръ, Б.——А. Ф. . 8
Дарзн‘Бкъ, М. К. . .38
Дашковъ, М; Ф. . . . 34
Демкинъ, Н. И. .\ . .10
Деполовичъ, Ф. М. . . 50
Деревянченко, Н. С. . 27
Дидковск1й, В. И. . .65
Донгвартъ, В. С. . .52
Дрюпинъ, И. В. . . . 64
Дублицкйй, К. А.. . .16
Егоровъ, А. П. . . ‚54
Езерскйй, А О. . . .64
Жабинскйй, Т.—Г. Э. . 43
Жаковъ, В. Д. . . . .79
Заломихннъ, П. П. ‚80
3алЁсск1й, В. П.. . .35
Зимницкйй, А. А. . . . 21
30ннъ, Б. В, . . ‚ ‚44
Ивановъ, М. А. . ‚. .26
Ивановъ, Ф. Н. . . .55
Игнатенковъ, П. М. .42
Иконниковъ, А. И.. ‚94
Исаковъ, П. М. . .- .24
Кайзеръ, А. С. . . ‚62
Кактинъ, К. И. ‚ . .88
Калайда, А. В. . . . . 13
Камдронъ, Я.—Р. Я. . 42
КаменскШ, Н. Н. . ‚13
Канскйй, Г. А. .. . . ‚10
Каргальсковъ, В. А. . 15
Карпенко, Ф. В.. . ‚53
КахЕани, И. А.. . . . 3
Кашкинъ, П. А.. . .42
Кейре, Г.Г. . . ‚25
Кескюль, А. С. . . ‚37
Киршбаумъ, Б. А. . .28
Кисель, В.-—Г. Ф. . . 6
Кисель, К.——М. Ф.. ‚11
Кодега, О. Д. . . . .86
Козловъ, А. В. . . .26
КозЪрадзкйй, И. 1.. ‚10
Колесникъ, С. Т. . ‚82
Колкъ, Я. Ю. . . . .`15
Кондараки, С. В. . . 5
Кондратьевъ, Г. Г. . . 7
Кондрашевъ, Д. Т. . ‚ 38
Конкевичъ, Л. Л. . .14
Коноваловъ, С. Г. . . 63
Корниловъ, Я. А. . ‚75
Коробковъ- Петровъ,В А.‚‚.....64
Костромитиновъ, С. М. 3
Костюкъ. И. Д. . . ‚39
Костюринъ, И. Д. . ‚14
Кофъ, Г. Т. . . . . ‚22
Кошевой, П. И. . . ‚61
Крастинъ, Я. А. . . . 42
Краутманъ, И. И. ‚ .50
Крахмалевъ, В. Я.. '12
Купрйяновъ, А. Т. . .44
Куршаковъ, Л. П. . .87
Кушнеренко, С. Д. . ‚12
Кяртъ, 0. Я. ‚ . . ‚62
Ладановскйй, С. И. ‚63
Лескавичъ, К. Г. ‚ . .38
Линде, Г. 1. . . . . ‚16
Литвиненко, В. Е. . ‚23
Литвиненко, Л. Е. . . 15
ЛЁйцисъ, Э. А.. . . ‚87
Лоссманъ, М‚К.‚ . . 3
Лютенко, Ф. Ф. . ‚ ‚79
Ляпсинъ, А. Т. ‚ . ‚67
МаКаровъ, Г. Н.. . . 6 ‘
Мангаль, И.—А. К. ‚61
Маричъ, М. А.. . . ‚12
Мартинсонъ, Я, Г. . ‚36
Масцепанъ, Г. П. . ‚54
Матросовъ, П. А. . .39
Меренцъ, М. М. . . .34
Мизюковъ, А. В. . . . 94
Миловзоровъ, П. Г. . 2
Мильтинъ, А, Я. . . ‚42
Мильтинъ, И. Я. . . .66
Минакъ, И. Д.. . . .65
Михельсонъ,К‚—Э.Э. 54
МИХИН’Ъ, Н. А. . . . 66
Мостницкйй, Н А. . .77
Муральтъ, Ф. А. . .13
Мустыгинъ, П. С. . . 52
Мутовкинъ, Н. Е. . ‚ 54
Мюллеръ, П. В. . . .40
Надежинъ, Ф. И. ‚ ‚25
Нейманъ, В. Ф, ‚ . .36
Неймаркъ, С. Л.. . .14
Никитинъ, Б. А. . . .38
Николаевъ, К. И. . .16
Новиковъ, Б. Г. . . .67
Нордега. Б. И.. . . .45
Овчинниковъ, А. М. . 44
Орановскйй, П. К. . . 1
Оттъ, А. В.. ‚ . . .22
Павловъ, В, А. . . . 8
Панафидинъ, Н. Н. › . 62
Пауль, К. Г.. . . . .78
Пережегинъ, Н. А. . .21
Пйотровскйй, М. С.. .34
Плотто, А. В. . . . . 4
Пляскинъ, М. С‚. . .25
Поляковъ, Г. Г. ‚ . . 4
Поляковъ, М. П. . . .69
Пономаревъ, И. Ф. . . 27
Попковъ, М. Д. . . .76
Поповъ, В. К.. . . .36
Поповъ, П. О.. . . ‚77
Постика, Н. М . . .22
Потраль, А. Я. . . ‚ .25
Прохоровичъ, Г. М. .94
Прунъ, 1. 1. . ‚ . . ‚87
Пухтъ, А. П. . . › .78
Рагсъ, Л. Ф. . ‚26
Раскатовъ (Игна-
товъ), И. С.. . ‚ .37
Раттуръ, Г. Г.. . . .76
Ревва, М. Е. . . . .69
Ремезовъ, А. А. . . ‚ 2
Ремизовъ, В. Е. . . .43
Родзянкс, Н. В. . . . 33
Рожковъ, И. А. . . .81
Розенбергъ, 1. Ф. . .68
Романовичъ, М. К. . . 53
Рубенъ, К. Я. . ‚ . .80
Рудовъ, С. М.. . . .77
Рыкалинъ, С. А‚‚ . . 5
Р'Вшетниченко, К. П. 82
Саковъ, К. Л„ . . .69
Самойловичъ, П. М. . 88
Сафьяникъ, Н. М.. .86
Семенопуло, О. В.. ‚14
Семенюкъ, И. 1. . . .64
Симанъ, Ю.—Р. Ю. .40
Синицынъ, А..А. . .17
Скибинъ, В. Г.. . . . 4
Скоропадъ, С. И. ‚. .55
Слободянниковъ, К. Е. 89
Слюнинъ, К. Ф.. . .24
СмилтнЪкъ-Смилкша—
рай‚Я.Я. . . . . .35
Снаровскйй, Я, А. . 414
Сн'Бжковскйй, М. И. . 6
Соколовъ, К. И. . . ‚53
Соломонюкъ, П. В. . . 78
Сомковичъ, Г. П. . .39
Соовикъ, О. Г. . . .11
Спальвинъ, К. Я. . .41
Станкевичъ, Э. П. . .89
Стасюлевичъ, К. С, . 68
Стецкйй, 6. Л.. . . . 2
Стразде, Ф‚—Э. П. ‚10
Суторминъ, А. В. . ‚93
Сюндева, А. А. . ‚ ‚36
Тащеевъ, И. Х. . . ‚93
Тевсъ, А. Я.. ‚ . . .76
Тенне„Ф. Я. . . . . 4
Теннисонъ, П. М. . .81
Теплухинъ, Г. М. . .81
Тидеманъ, О.1.. . . 2
Титовъ, Н. А.. . . .23
Толстовъ, Е. А.. .‘4 39
Томчани, П. П. . . ‚67
Труэнъ,А.—В. М. . ‚49
Турчаниновъ, Г. Г. . . 63
Украинцевъ, М. А. . ‚ 8
Фад’вевъ, В. И. ‚ . ‚35
Федоровъ, Г. Н. . . .49‘
Фокинъ, И. А‚. . . ‚89
Фоменко, И. А. . . .78
Фрей, 1.—Э. М. . . .55
Фридвальдъ, Э. А. . . 70
Фролковъ, В. Д. . . . 79
Фролковъ, С. Я.. . ` 56
Хаджи—Страти, Д. И. 81
ХрЪновъ, П. И. . . ‚41
Цйота‚_А. А.. . . ‚ ‚62
Чаунъ, Ф. Я. ‚ ‚ . ‚37
Чебановъ, П. А.. . ‚75
Чеботаревъ, А. Т. . ‚50

Черепанцевъ, И. П. ‚51
Черный, М. Н.‚ . . .83
Чистяковъ, В. М. . ‚50
Чумаченко, П. П. ‚ ‚75
Шурщуновъ, М. В. ‚76
Шатиловъ, Н. Н. . ‚94
Шацилло, С. С.‚ ‚ ‚61
Шемшовъ, Н. 3. . ‚56
Шиманскйй, В, К. . . 5
Шинкаренко, М. М. . . 80
Шишкинъ, Н. Н.‚ ‚ ‚ 6
Шмекеръ, К.—Ф‚ К. . . 76
Шмельцъ, В. Ф. . ‚ ‚ 5
Шмидтъ, А. О. . . ‚40
Шноре, Н‚—Т‚ П. . ‚ ‚ 8
Штейнбергъ, А‚Ф‚. . 7
Щепетовъ, А. Я. . . ‚ 44
Щедринъ, А. Х. ‚ . ‚81
Эбельсъ, А. К. . . ‚49
Энгель, Ж. Я. ‚ ‚ . ‚83
Эриксон'ь, 1. Г. ‚ . . . 86
Эсмонтъ, К. Н. . . ‚33
Юковъ‚В‚А‚ . . ‚ ‚ 7
Яковлевъ, Д. Г. . . ‚24
Яковлевъ, Н. И. ‚ . ‚П
Яновскій‚ Э. А. ‚ . ‚ 7
Янсонъ, К. А. . . . 80
Янсонъ (Кашель), Г. Р. 66
Федосёевъ, В‚ Г. . . ‚ 69

BlackDolphin - Сергей Козлов
www.genealogia.name

Сайт BlackDolphin

Поделиться

3

Re: Справочная литература

Алесь Кравцевич, один, если не самый компетентный и авторитетный специалист по ВКЛ, высказал свое мнение об "Энциклопедии ВКЛ" (под ред. В.Насевича), которая вышла без его участия.

Алесь Краўцэвіч: “Энцыкляпэдыя “Вялікае Княства Літоўскае” выйшла насуперак афіцыйнай гістарычнай плыні”
www.svaboda.org/content/transcript/757203.html

Пошук предків: Глушак (Брянськ.) Ковальов Федосенко (Могилевськ.)
Оглотков (Горбат. п. НГГ) Алькин Душин Жарков Кульдішов Баландин (Симб. губ.)
Клишкін Власенко Сакунов Кучерявенко (Глухів)
Кириченко Бондаренко Білоус Страшний (Новомоск. Дніпроп.)

Поделиться

4

Re: Справочная литература

Списки городовых воевод и других лиц воеводскаго управления Московскаго государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам / сост. Александр Барсуков, чл. Археографической коммиссии. - Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1902. - IX, 611 с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003702408

Поделиться

5

Re: Справочная литература

Маштаков, Петр Лазаревич (1872-). ... Список рек Днепровского бассейна : С картой и алф. указателем / П.Л. Маштаков. - Санкт-Петербург : Состоящая при Имп. Акад. наук Комис. по вопросу о геогр. номенклатуре, 1913. - [4], XVIII, 292 с., 1 л. карт.
https://search.rsl.ru/ru/record/01003805965

Спасибо сказали: Vlad S.1

Поделиться