1 (12-06-2017 08:39:10 отредактировано о и)

Тема: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Доля кріпака цілком залежала від волі власника, від його примх і бажань. Життя селянина могло бути більш-менш благополучним або в злиднях та нестатках. Щоб уявляти соціально-побутову сторону життя предків, нам треба мати уявлення про тих людей, яким вони належали. В родині нашого діда, Кирила Пантелеймоновича, спогади про пана Євецького були пов'язані в основному з прапрадідом, Семеном Бурлаєм, якого пан сік різками. Один раз за те, що запізнився з листом у Польщу до коханки, інший раз за те, що наступив на край снопа. Сліди від рiзок на спині дід показував онукові, коли купався в річці.
Але хто ж такі були поміщики Євецькі? Як вийшло, що село Орестопіль стало їх родовим маєтком? Чому основна маса кріпаків була переселена в Орестопіль саме з Полтавського повіту, а три сім’ї (Залозні, Ковальови, Бурлаї) з Льговського повіту Курської губернії? Останнє питання мене, як нащадка роду Бурлай, особливо цікавило.  Як не дивно, але матеріалу набралося чимало. Розрізнені факти і відомості з багатьох архівних і літературних джерел у кінцевому підсумку вишикувалися в більш-менш узгоджену картину, яка  відтворює історію роду Євецьких.

Спасибо сказали: borisovichi, litar Л, kbg_dnepr3

Поделиться

2

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Заселення колишніх Запорозьких земель часто супроводжувалось збройними сутичками і конфліктами. Січовики не хотіли миритися з тим, що на землях, якi належали їм споконвіку, з'являються нові поселенці.
Але обравши курс на ліквідацію Січі, російський уряд розпочав на її території спорудження фортець і впровадження військових поселень, які відмежовували Запорожжя від Лівобережної та Правобережної України. На цi поселення  покладалися великі надії. Крім несення прикордонної служби, вони повинні були стати провідниками урядової політики в регіоні. Їх обов'язком стала боротьба з масовими втечами селян на Запорiжжя та з гайдамаччиною.
18 серпня 1753 року російський Сенат наказує відвести для українського населення 20-ти верстну зону та сформувати з неї Новослобiдський козацький полк за рахунок земель, які фактично належали запорізьким козакам. 22 березня 1764р. це формування було реорганізовано в Єлисаветградський пiкiнерний полк   у складі Новоросійської губернії. Запорожці скаржилися на те, що Єлисаветградською провінцією землі зайняті не законно, що командири її самовільно захоплюють цi землі, селять на них свої слободи і висилають проти запорожців команди з гарматами.
20 лютого 1775 року у канцелярії Новоросійської губернії було розглянуто справу запорізького писаря Дем'яна Вiрменко. Документ цей об'ємний і тому ми викладемо лише кілька фрагментів, які дають уявлення про характер справи.

Поделиться

3

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

ЭВАРНИЦКИЙ Д.И.   ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ. Т.2.

1775 году, февраля 20 дня въ канцелярiя Новороссiской губернiи войска запорожскаго писарь Демьянъ Вирменко пойманный при наѣздѣ его съ командою Елисаветградскаго пикинернаго полку въ роту Омельницкую, онажъ и Лиховка, въ чинимыхъ имъ прежде сего въ разных того полку селенiяхъ и во оной Омельницкой ротѣ какъ и при нынѣшнемъ наѣздѣ озарничествахъ и грабительствахъ, по нижеписаннымъ пунктамъ допрашиванъ и показалъ:

   2. Когда въ нижеписанные Елисаведградского пикинерннаго полку селенiи и дачи оныхъ въ значущiяся времена въѣжалъ самъ ты съ командою, а иногда съ полковникомъ Моисеем Чорнымъ и эсауломъ Притыкаю и другими, то по чьему повеленiю разоренiя и грабительства тамъ причинялъ, а именно: Прошлаго 1773году.
На 2-е. Напред сего Елисаветградскаго пикинернаго полку въ селенiи и въ дачи оныхъ я самъ, а иногда съ полковникомъ Моисеемъ Чорнымъ и эсауломъ Притыкаю и другими съ командою наѣзжалъ по данному отъ Коша войска запорожскаго письменному повелѣнiю, чтобъ пикинерныхъ жителей довольствоваться войсковой землей не допускать; хотя оная и подъ Елисаветградскою провинцiею находится, но препятствовать имъ во владѣнiи.

Поделиться

4

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

3. Октября 18 ты съ эсауломъ Притыкаю и съ командою наѣхавъ на постъ, состоящiй въ Волчьихъ Бояракахъ, находящемуся тамо кардонѣ роты Омельницкой пикинерному приписному Трофиму Самарцу причинили плетьми бой нещадно и за что?
   На 3-е. Того числа у Волчьих Боераковъ въ кардонѣ не только пикинернаго приписнаго Трофима Самарца, но и бывшихъ съ нимъ 6 человѣкъ пикинерныхъ же, а какъ ихъ зовутъ и прозванiемъ не вѣдаю, плетьми бить приказывал и били за то, чтобъ они, тамо находясь, невосприщали запорожскимъ людямъ ѣздить въ Боераки.

    17. 1775, Января 25 дня ты и эсаул Сукуръ, съ командою наѣхавъ въ округѣ роты 10 Бородаевской, оставшеесь отъ незабранiя скошанаго при рѣчкѣ Домоткани прапорщикова Величкова сѣна забрато 10 копенъ, въ приписныхъ Степана Небуяна и Якима Сокола забрали изъ стогу сѣна на 2 саняхъ большихъ примѣромъ въ обоихъ по 7, всего 14 копенъ, которое сѣно оные приписные на своихъ 4-хъ подводахъ и свезли в слободу Комисаровку, то для чего сiе тобою чинено и почему?
    На 17. При рѣчке Домоткани прапорщика Величка и приписныхъ Небуяна и Сокола сѣно для команды своей забрали, потому что оное на войсковой землѣ кошено.

Поделиться

5

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

28. Мая 11 дня, ты эсаул Сукуръ наѣхалъ съ командою въ округу роты 6 попельнастой въ урочище балки Вершины Злодейской въ хутор фамилiата Матвея Коляды заграбили барановъ черныхъ 4, - то для чего тотъ заборъ нахальническимъ образомъ безъ заплаты учиненъ.
   На 28. Того числа въ проѣзде въ округе роты 6 попельнастовской въ хуторе Матвея Коляды ягнят 4 для команды на мясо взяли.

   40.Августа 5-го дня наѣзжая ты съ немалою командою въ роту 9-ю Днѣпрокаменскую, и тамошняго ротнаго писаря Павла Евецкаго билъ плетьми до полусмерти, а потомъ видя его, Евецкаго, уже упавшего на землю, еще и лошадью ты бросясь на его, разшибъ въ безчувственность такъ, что только живаго оставя отъѣхалъ, то почему сiе тобою учинено?
   На 40. В бытность мою съ командою въ ротѣ 9 Каменсой тамошего писаря Евецкаго ничѣмъ не билъ, а били моей команды козаки плетьми за причиненные имъ отъ него обиды, а я лошадью на его Евецкаго нескакал, но какъ онъ притомъ его бросился и схватилъ за повода, лошадь сама на него упала и ушибла.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

6

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

57. Во всѣх тѣхъ твоихъ протиъ вопросовъ отвѣтахъ показал ты самую сущую правду и неутаил-ли чего?
  На 57. Во всѣхъ отвѣтахъ по вопроснымъ пунктамхъ показалъ я самую сущую правду и ничего неутаилъ. За симъ слѣдует собственная подпись Вирменки.

   1775 году февраля 23 дня въ канцелярiи Новороссiйской губернiи запорожскiе козаки Никита Сабаданенко, Михайло Перебiйность, и Пархом Развор, взятые и съ запорожскимъ писаремъ Демьяномъ Вирменкомъ при наѣздѣ ихъ Елисаветградскогаго пикинернаго полку въ роту 12-ю Омельницкую, допрашиваны и показали, а именно:
Первый. Никита Алексѣевъ сынъ Сабаданенко.
...полковникъ Черной и писарь Вирменко съ командою поѣхали степью по надъ ротами Каменскою, Бородаевскою и Глинскою; изъ нихъ писарь Вирменко въ небольшомъ числѣ команды, прикоемъ и я, заѣхалъ въ роту Каменскую гдѣ съ той его Вирменко команды слободы Комисарки жители, которые прежде въ Каменкѣ жительство имѣли, а кто имѣнно вспомнить не могу, жаловались ему писарю Вирменку на тамошняго ротнаго писаря Евецкаго, что онъ ихъ обижалъ, и потому оной писарь Вирменко съ 10-ть челов-ками, приѣхалъ ко двору того писаря Евецкаго и вызвалъ его на дворъ, перво бранилъ, а потомъ самъ онъ Вирменко ударил его плетью нѣсколько разъ;  и какъ онъ Евецкой сталъ просить и схватилъ лошади за поводы, то оная лошадь спужавшись споткнулась и впала на землю;  и какъ его Евецкаго, такъ и Вирменка прибила; и за то онъ Вирменко закрича велѣлъ козакам бить его Евецкаго; почему бывшiе с нимъ Вирменкомъ козаки нѣсколько человѣкъ бросились и его Евецкаго плетьми били, кто куда попалъ; отъ чего онъ в силу могъ вырвавшись, въ сѣняхъ скрыться...  (Следуетъ подпись)
     А как въ томъ, что Сабаданенко на писаря Вирменка показывал онъ непризнавался, то тогожъ мѣсяца 24-го дня оной запорожскiй писарь Демьян Вирменко на очной ставкѣ съ нимъ Никитою Сабаданенкомъ въ присутствiи показалъ: будучи онъ въ Каменской ротѣ съ командою, съ той команды козакъ Иллья Чесначенко, и другiе съ нимъ, коихъ по имени вспомнить я не могу, бывшiе прежнiе Каменскiе жители, жаловались мнѣ на ротнаго писаря Павла Евецкаго, что онъ ихъ обижалъ, потову я подъѣхалъ къ двору онаго писаря Евецкаго и вызвалъ съ избы бранилъ его , а потомъ и ударилъ его плетью нѣсколько раз, и въ то время бросились къ нему и козаки, Евецкой схватился лошади моей за повода, и как оная лошадь упала, то его Евецкаго и меня прибила и отъ того я закричалъ, а козаки, ухватя онаго писаря Евецкаго, били жъ плетьми; но я вставши изъ подъ лошади ихъ козаковъ удержалъ и недопустилъ болеѣ  бить. (Слѣдует подпись писаря Вирменко).

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

7

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Ось так вперше зустрічаємо ми згадку про представника роду Євецьких. Перебуваючи на посаді писаря Кам'янської роти Єлисаветградського пiкiнерного полку , Павло Євецький, судячи з усього, був одним з тих численних переселенців польського походження, які, завдяки внутрішній політиці Російської імперії у другій половині 18 століття, рушили на малозаселені запорозькі землі.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

8

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Подальший розвиток Новоросійського краю, зміни у територіально-адміністративному поділу, з утворенням нових губерній та повітів - все це вимагало розширення адміністративного апарату, а тому  й зростала потреба в освічених молодих людях.
Вже починаючи з 1784 р., (через десять років після вище описаних подій) у щорічних Адресах-календарях   з розписом загального штату Російської Імперії є згадки про синів писаря Кам'янської роти Єлисаветградського пікінерного полку Павла Євецького.
Завдяки щорічним розписам загального штату Російської імперії можна простежити просування по службі і скласти послужні списки представників роду Євецьких.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

9

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1405447308/d7ba1464/5717366.png

Поделиться

10

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1405448026/a5fcf2a8/5717557.png

Поделиться

11

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1405448117/74f5b1ae/5717579.png

Поделиться

12

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1405448255/cf0dbb86/5717647.png

Поделиться

13

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Іван Павлович Євецький з 1884 р. по 1896 р. - спочатку просто секретар, а потім губернський секретар   нижньої розправи   м. Катеринослав.
Федір Павлович Євецький, почав у 1787р. секретарем у нижньому земському суді  м.Єлисаведград Катеринославського намісництва, i пропадає з поля зору аж до 1806р. Але в 1806 році вiн вже титулярний радник   i знаходиться на посаді соляного пристава   в Земському суді   м. Льгова Курської губернії.
Та найбільших успіхів у кар'єрі досяг Степан Павлович Євецький. Починаючи з секретаря нижньої розправи в м. Кременчук, пройшовши всі щаблі чинів (рус.: Коллежский асессор  , Надворный советник  , Коллежский советник  ) він дослужився до статського радника   з присвоєнням йому двох орденів: св. Анни 2 кл.   та св. Володимира 4 ступеня  . Служба його на посаді прокурора з 1788 р. по 1908 р. проходила в мм. Курську, Харкові і навіть у Вологді, поки нарешті у 1809р. він не переїхав до Катеринослава, де і прослужив на посаді голови Кримінального суду принаймні до 1820р.  Після цієї дати відомості про нього в Адрес-Календарях відсутні.

А ось у 1828 році Найвищим Указом його Імператорської Величності Дійсному Статському Раднику Степану Євецькому, даровано дипломом на спадкову дворянську гідність з затвердженням акту особистого герба  . З цього диплому ми бачимо, що  він просунувся ще на одну сходинку і вже в 1828 році мав чин дійсного статського радника  .

http://images.vfl.ru/ii/1405870679/c93210f9/5759031.png

http://images.vfl.ru/ii/1405870742/00b64931/5759034.png

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

14

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

У четвертому томі Архіву Державної ради (Рада в царювання імператора Олександра I. З 1810 по 19 листопада 1825 р. Ч-1,2) є вельми цікава справа про скаргу в 7-й департамент Сенату дружини надвірного радника Копилової на дії колезького асесора Євецького. Ось ця справа.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

15

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1405493960/79082af4/5721241.png

Поделиться

16

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1405494057/347a0a42/5721251.png

Поделиться

17 (27-11-2014 19:17:50 отредактировано о и)

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Судячи з дат у даній справі видно, що описані дії колезького асесора Євецького припадають на період його перебування на посаді прокурора верхньої «расправи» м. Курська. Висновок комісії на незаконність цих дій i стягнення нанесених цими діями збитків з Євецького не перешкодило йому i в подальшому просуватися по кар'єрних сходах i досягти не абияких висот.

Поделиться

18

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

В частинi 5 «Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, не внесенных в Общий Гербовник» на стор. 48 є опис герба Євецьких, але саме зображення відсутнє.
Опис герба (блазон):
Щит розділений на три частини: у верхній частині в блакитному полі знаходиться журавель, обернений у правий бік, що тримає в правій лапі камінь, в нижній частині в нижньому срібному полі сидить на гілці сова, а в лівій зеленій  частинi хлібний сніп. Щит увінчаний звичайним дворянським шоломом і короною з трьома на нiй страусовим пір'ям. Намет на щиті блакитний, підкладений золотом  .
Дата пожалування: 06.04.1828.

Поделиться

19

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Знайти зображення герба Євецьких в довідковій та iсторичнiй літературі не вдалося, але зовсім несподівано інформація прийшла з іншого джерела. У 2012 році, судячи з усього, чорними археологами на території Полтавської області поблизу м. Кременчук була знайдена печатка. Зображення на печатці повністю відповідає вище приведеному опису, що i визначило ім'я власника. Якими долями печатка Євецького потрапила в ті місця мабуть назавжди залишиться нерозгаданою таємницею.

http://images.vfl.ru/ii/1405843462/b873c123/5755185.png

Поделиться

20

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Підводячи підсумок всього вище викладеного хочеться звернути увагу на те, як син безрідного польського міщанина, битого батогами запорізькими козаками, досяг неабиякого положення: чин дійсного статського радника, нагород орденами св. Володимира 4 ступеня і св. Анни 2 кл, дипломом на потомствене дворянство з затвердженням акту особистого герба і до цього всього найважливіше для нас: придбання декількох маєтків з дворовими і  селянами серед яких були і мої  предки.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

21 (14-09-2014 15:19:54 отредактировано о и)

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

В той час, коли Євецькі проживали в Катеринославі, населення міста було близько семи тисяч мешканців. У місті налічувалося всього кілька кам'яних будинків, решта були дерев'яні. Вулиця Скакова вела до місцевості, де в першій половині XIX століття на степовій території по выгоннiй землі проходили міські перегони.
Вперше Суспільство скакового і рысистого бігу було затверджено в Катиринославi в 1829 році. З того часу щороку на Петропавлівську ярмарку 29 червня тут влаштовувалися скачки з призами від державного коннозаводства. Сюди прибувала вся знать і аристократія, причому не тільки місцева - були й іноземці, які приїздили в Катеринослав на вовняний ярмарок. На перегонах були присутні багато багатіїв-коннозаводчикiв, любителів і цінителів коней, найбільш відомі одержувачі численних призів - місцеві поміщики Євецькі, Герсанов, Богданович і Нечаєв. На змагання в Катеринославі приводили своїх степових коней кримські татарські мурзи.
По закінченні скачок пили шампанське в таких кількостях, що «якщо б вилити його на місце, де були скачки, то, залило б місто» - згадували очевидці.

http://images.vfl.ru/ii/1410700680/b664be82/6330454.jpg

Екатерининский проспект 1834 г. Рис.худ.И.Айвазовского.

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

22

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Судячи з усього дітей у Степана Павловича було багато. В описах фонду 577 Російського Державного історичного архіву «Про викуп земельних наділів тимчасовозобов'язаними селянами» є справа селян села Зелене Бахмутського повіту Катеринославської губернії. Судячи з назви цієї справи село Зелене на 1864 рік було в спільному володінні п'ятьох дітей Степана Павловича.

http://images.vfl.ru/ii/1406117559/46bc70eb/5783480.png

Поделиться

23 (08-02-2017 12:21:35 отредактировано о и)

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Ще два сина Орест і Федір (вiд другого шлюбу) у двадцятих роках дев’ятнадцятого століття були студентами Харківського університету. У період студентства вони вступають у літературний гурток.
В журналі Міністерства Народної Освіти є стаття В.І. Срезневського  , сина видатного вченого і літератора І.І. Срезневського  , про перші кроки свого батька на цьому терені. Ця стаття заснована на даних, що є витягами частиною з листування покійного славіста, частиною з його паперів, а частиною з справ Харківського університету.
У статті наводяться цікаві відомості про членів цього гуртка. Це були: Шпигоцкий, брати Євецькi і Росковшенко. Всі вони були в більшій чи меншій мірі малороси-патріоти. Про одного з Євецьких (Федора) Срезневський висловлюється як про «великого знавця малоросійської мови», обидва брата доставили йому «безліч пісень, казок, прислів'їв, описів обрядів», обидва надрукували кілька робіт, що належать до Малоросії. Пiд впливом П.П. Дубровського, видавця «Денницы»  , у братів Євецьких захоплення Україною, перетворилося на захоплення панславізмом  . На підставі передмови до «Запорізької Старовини», початок загальних занять Срезневського і його товаришів етнографією можна віднести приблизно до 1826 р. Гурток приятелів, в якому оберталися Євецькі під час перебування в університеті, міг тільки збуджувати і підтримувати в молодих студентах симпатії до малоруського народу і народної творчості.
В 1831 р. Срезневський, за участю всіх своїх приятелів, видає «Український Альманах»  . З цього часу роз'їхавшись з Харкова приятелі надсилають зібраний ними матеріал Срезневському в його «скарбницю».
Дружба Срезневського і братів Євецьких тривала і після закінчення університету. У  листуванні, яке збереглося,  він неодноразово згадує про них. Ось кілька фрагментів з його листів до матері.

З листування І.І. Срезневського.

Октября 19, 1832. Варваровка.
...А между тѣмъ уже три недѣли,—и нѣтъ отъ васъ вѣсти! Что бы это значило? Знаете что, маменька,—адресуйте иногда письма на имя Ѳедора Степановича Евецкаго, Екатеринославъ, съ передачей мнѣ. Эго будетъ вѣрнѣе и скорѣе. Посылки въ Екатеринославъ у насъ часты. Иногда раза два въ недѣлю: а въ Новомосковскъ иногда и въ три недѣли разъ только посылаютъ. Вѣдь это скучно и горько: и есть письмо, да не по¬лучаешь
Спасибо Евецкому, онъ меня снабжаеть книгами,—и мы теперь съ нимъ ведемъ преаккуратную переписку. Я очень этому радъ...
       Варваровка. Декабря 1-го 1832 г.
Съ этою же почтою вы получите и другое письмо мое: изъ Екатеринославля. Вы вѣрно, милая маменька, не осердитесь на меня за то, что на поѣздку къ Евецкому издержалъ 480 копѣекъ. За то я видѣлъ Евецкаго, провелъ съ нимъ счастливый день, увидѣлъ и обозрѣлъ Екатеринославль, проѣздился, былъ на той сторонѣ Днѣпра, вiдѣлъ развалины потемкинскаго дома. Въ понедѣльникъ я обѣдалъ у Евецкихъ. Добрые, умные старики. Они при¬няли меня очень ласконо.

                26 октября 1832. Екатеринославлъ.
Почтеннейшая маменька! Случай — и вотъ, какъ видите по надписи, я въ Екатеринославлѣ. Отчасти желаніе увидѣть Евецкого, отчасти другое желаніе или правильнѣе любопытство узнать амперію нашу въ ёя центрѣ;—дрожки запряжены, сѣлъ и поѣхалъ. Вчера въ 1 часъ послѣ обѣда я увидѣлъ Евецкого; въ три часа поѣхали по Екатеринославлю, выѣздили весь; вечѳръ провели такъ весело, что и до сего времени вслѣдствіе хохота головная боль отзывается довольно чувствительно.
...Сегодня только что я имѣлъ удовольствіе свидѣтельствовать свое почтеніе добрымъ старикамъ, родителянъ Евецкаго. Прекрасные люди—они приняли меня очень ласково. Послѣ обѣда ѣду обратно...
                                    27 генваря. 1833.   Варваровка.
...По вечерамъ занимаюсь перепиской статей альманаховыхъ. Недѣли черезъ двѣ пошлю въ Москву рукопись уже переписанную. Вы, можетъ бьть, удивляетесь простотѣ названія моего альманаха: чѣмъ проще, тѣмъ лучше. Статьи любопытны. Не угодно ли прочесть заглавіе приготовленныхъ уже? Вотъ оно:
Повѣсти: Вукъ Абрамь (Евецкаго), Туфли (арабская пов.), Мой дядя (моя), Фермата (Гофмана, пересказанная мною), Вевелянка (преданіе), Блуждающій жидъ (Шуберта).
Путешествія: Чатырдагъ (Филомафитскаго), Черниговъ (Кулжинскаго), Жителя западныхъ Пиринеевъ (Фишера изъ Москвы), Рассказъ бывшаго въ плѣну у дикарей Сѣверной Америки, о Сербіи; Оссетины (Яновскаго), о Грузіи (Евецкаго).

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

24

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

У 1833 році I.I.Срезневський видає збірник «Запорожская старина»  , де у вступі висловлює подяку обом братам за допомогу у зборі матеріалу.

http://images.vfl.ru/ii/1406389562/f675084e/5810255.png


Обидва брата Євецьких після закінчення Харківського університету активно займалися літературною діяльністю.     В   кінці 1831 року на початку 1832-го на той час вже чиновник Орест
Степанович був у поїздці по Іркутському краю. Мета поїздки, на жаль, залишилася для нас не відомою, але його подорожні враження, які він записував у дорозі, були опубліковані в 1837 році у Варшаві, а потім у 1838 та 1841 роках у різних виданнях Санкт-Петербурга  . Проїжджаючи Селенгінськ 15 січня 1832 року по дорозі з Іркутська в Кяхту, він робить запис, в якому дає оцінку проповідницької діяльності англійських місіонерів і вносить важливий штрих в опис ставлення до них місцевих жителів:


«Чрѣзъ несколько станций остановились мы в бѣдномъ городе Селѣнгинске. В несколькихъ вѣрстах от Селѣнгинска, на противоположномъ берегу реки, видны два обширныхъ деревянныхъ дома, обнесенныѣ стѣною, застроенные разными службами. Кто бы угадалъ, что здесь, среди кочевья бурятъ, живутъ два английских миссионера и проповѣдуютъ Евангѣлие! Ни безмерная удаленность отъ места родины, ни малые успехи в проповѣдовании слова Божия не отвращаютъ отъ предположенной цели добродетельныхъ людей, посвятившихъ себя на спасениѣ дикихъ бурятъ. Миссионеры почтенные и учѣные люди, кончившие воспитаниѣ въ Эдинбургскомъ университете, имеютъ небольшую библиотеку, много медикамѣнтовъ, которые раздаются ровно русскимъ и бурятамъ. За то эти люди пользуются у всѣхъ особеннымъ уважениемъ. Одинъ из нихъ переводитъ псалмы Давида на бурятский языкъ. Иногда они оставляютъ свое жилище на долгое время, отправляясь в самые отдаленные страны для проповедования Евангелия хоринским племенамъ, кочующим за Яблоневыми горами. До двадцати бурятскихъ дѣвушекъ учатся въ миссионерскомъ доме у трудолюбивыхъ и добрыхъ англичанъ искусству плести корзины. Миссионеры живутъ здѣсь со своими семѣйствами. Несмотря на ихъ старания, на усѣрдную заботливость греко-российских пастырей и нѣсколько церквѣй, устроенныхъ в городахъ и селенияхъ, кочующие буряты, живя в сосѣдстве с тунгузами и монголами, охотнее предаются всемъ чародѣйскимъ суевѣриямъ шамановъ или верѣ ламайской, нежели откровѣнию и только нѣмногие обратились в христианскую вѣру».

Спасибо сказали: kbg_dnepr1

Поделиться

25

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1406619317/f619e537/5835042.png
http://images.vfl.ru/ii/1406619364/25330e8e/5835043.png

Поделиться

26

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1406619476/c3077e06/5835071.png
http://images.vfl.ru/ii/1406619548/c87bbe28/5835081.png

Поделиться

27

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1406702597/b21e1ebc/5844094.png
http://images.vfl.ru/ii/1406702660/3d15c161/5844152.png
http://images.vfl.ru/ii/1406702701/0b93f11c/5844158.png

Поделиться

28

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1406702767/6483c5a4/5844196.png
http://images.vfl.ru/ii/1406702806/ce540548/5844202.png

Поделиться

29

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1406703098/f8595805/5844231.png
http://images.vfl.ru/ii/1406703817/68244855/5844384.png
http://images.vfl.ru/ii/1406703857/5b829a90/5844389.png

Поделиться

30

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

http://images.vfl.ru/ii/1406703928/8297dc4f/5844424.png
http://images.vfl.ru/ii/1406703976/7b767f7b/5844427.png
http://images.vfl.ru/ii/1406704016/aab591be/5844442.png
http://images.vfl.ru/ii/1406704065/56e0b5e4/5844448.png

Поделиться

31

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Крім цього в нього вийшли статті: "Записки из путевых заметок, веденных в мае -  июле 1835 г., по Силезии, Саксонии и Богемии" ("Телескоп", 1835, 28)  ; "Универсал гетмана Богдана Хмельницкого" ("Моск. Наблюд." 1835, I, 125 — 135)  . Також  він поміщав статті з географії і статистики Кавказу в Енциклопедичному словнику Плюшара  .  Були у нього і переклади з польської.  У 1840 році у Варшаві вийшла «История Первобытной христианской церкви у славян» переклад О. Євецького. В журналі «Отечественные записки» на цю роботу була дана досить позитивна рецензія.

http://images.vfl.ru/ii/1406901632/270feb88/5867612.png

Поделиться

32

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Цінну роботу являє собою складене О. Євецьким "Статистическое описание Закавказского края,  с присовокуплением статьи: Политическое состояние Закавказского края в исходе XVII в. и сравнение оного с нынешним" (СПб. 1835).

http://images.vfl.ru/ii/1406901774/3bfa9c91/5867655.png

З усього вищевикладеного перед нами встає постать людини неординарної, з високим рівнем культури, для того часу. Письменник і літератор, статист і перекладач, мандрівник і етнограф, збирач малоросійських прислів'їв, пісень та обрядів.

Поделиться

33

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

За згадками в довідковій історичній літературі вдалося скласти невеликий послужний список та відновити основні віхи його біографії.
        З 1829 р. 9 жовтня дня у службі  .
«Статистическое описание Закавказского края», яке вийшло в 1835 роцi, говорить про те, що вже в цей час він служив у канцелярії графа Єриванського, ясновельможного князя Варшавського Івана Федоровича Паскевича  .
1840 р. 5 жовтня. Начальник Відділення Власної Канцелярії Намісництва Царства
             Польського. Чин п'ятого класу. Статський радник  .
1844 р. В його володіння переходить село Орестополь, що дісталося йому по духовному
            заповіту від його батька Євецького Степана Павловича  .
         1845 р. Березня 28 дня нагороджений орденом Святого Станіслава 2 ступеня  .
1848 р. Квітня 4 дня. Присвоєно чин четвертого класу: дійсний статський радник  .
1849 р. Вересня 6 дня нагороджений орденом святої Анни 2 ступеня з короною  . 
1850 р. Канцелярія намісника царства Польського. Чиновник для особливих доручень Дійсний Статський Радник Орест Степанович Євецький. Орден Святого Станіслава 2 ступеня, орден Святої Анни 2 ступеня з короною, знак за бездоганну службу XV років  .

http://images.vfl.ru/ii/1407163075/12cc2c55/5896700.png

http://images.vfl.ru/ii/1407163238/283e543e/5896712.png

Поделиться

34

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

1850 р. Нагороджений австрійським орденом Святого Леопольда в ступені «Командор»  .
1851 р. Грудня 14 дня нагороджений орденом Святого Володимира 3 ступеня  .
1853 р. Червень. Дійсний статський радник. В Олександрівському повіті не живуть.
1854 р. Канцелярія намісника царства Польського. Віце-Директор Дійсний Статський Радник  Орест Степанович Євецький. Орден Святого Станіслава 1 ступеня, орден Святого Володимира 3-го ступеня, орден Святої Анни 2 ступеня з короною, орден Святого Леопольда (Австрійський, ступінь «командор»), знак за бездоганну службу XX років  .
1856 р. Митне відділення при канцелярії намісника царства Польського. Віце-Директор Дійсний Статський Радник Орест Степанович Євецький. Орден Святого Станіслава 1 ступеня, орден Святого Володимира 3-го ступеня, орден Святої Анни 2-го ступеня з короною, орден Святого Леопольда (Австрійський, ступінь «Командор»), знак за бездоганну службу XX років   .
1859 р. Червня 20 дня. Документи про відставку пред'явив  .

http://images.vfl.ru/ii/1407163432/b4f2e4df/5896760.png

Поделиться

35

Re: Помещики Евецкие Александровского уезда Екатеринославской губернии

Хоча прямих документів  не виявлено, але деякі джерела  говорять нам, що Орест Степанович сягнув  ще на одну вельми високу сходинку у своїй кар'єрi. Так у біографії видатного російського офтальмолога Федора Орестовича Євецького ми читаємо, що народився він 13 липня 1851 р. у Варшаві в сім'ї таємного радника  , директора канцелярії намісника Царства Польського князя Паскевича-Єриванського. То що Орест Степанович дослужився до таємного радника йдеться також в біографії його дочки Ольги Орестівни, про яку буде написано далі.

http://images.vfl.ru/ii/1407163719/e91ae04a/5896794.png
http://images.vfl.ru/ii/1407163769/03a3a5cd/5896807.png

Поделиться